Managementovereenkomst

Bekijk alle voorbeeld contracten


Onderstaand voorbeeld van een managementovereenkomst, is een voorbeeld van een overeenkomst tussen een moeder en dochtermaatschappij. Hierin worden afspraken gemaakt over onder andere de vergoeding tussen de moeder en dochtermaatschappij. 


Voorbeeld Managementovereenkomst

De ondergetekenden:

  1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “______”, hierna te noemen de moedervennootschap, statutair gevestigd te ____ en kantoorhoudende aan de _______, te dezen vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer/ mevrouw _______;
  2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “_______”, hierna te noemen de dochtervennootschap, statutair gevestigd te _____ en kantoorhoudende aan de ____________, te dezen vertegenwoordigd door haar bestuurder,de moedervennootschap, te dezen vertegenwoordigd door de heer _____;

 

in aanmerking nemende:

 

dat op ________ de dochtervennootschap is opgericht door de moedervennootschap,

hierna te noemen de oprichtingsdatum;

dat de moedervennootschap enig aandeelhouder is van de dochtervennootschap;

dat de vennootschappen in financieel opzicht gelieerd zijn en in organisatorisch opzicht in

verregaande mate samenwerken;

dat de moedervennootschap sedert de oprichtingsdatum van de dochtervennootschap managementwerkzaamheden verricht ten behoeve van deze dochtervennootschap, omvattende de feitelijke en de dagelijkse leiding, met betrekking tot de uitgeoefende onderneming van de dochtervennootschap;

dat het de vennootschappen wenselijk is voorgekomen hun onderlinge rechtsverhouding

dienaangaande schriftelijk vast te leggen;

 

zijn met elkaar een managementovereenkomst aangegaan, die wordt beheerst door de

volgende voorwaarden en bepalingen.

 

Ø  Artikel 1

Onderhavige managementovereenkomst is ingegaan op de oprichtingsdatum en aangegaan

voor onbepaalde tijd.

 

Ø  Artikel 2

1.      Sedert de oprichtingsdatum voert de moedervennootschap managementwerkzaamheden

uit met betrekking tot de door de dochtervennootschap uitgeoefende onderneming. Voornoemde werkzaamheden omvatten de feitelijke en dagelijkse leiding van de onderneming van de dochtervennootschap.

2.      Tot het aangaan van overeenkomsten met derden in het kader van de onderneming van

de dochtervennootschap waardoor voor die vennootschap financiële verplichtingen van

€10.000 (zegge: tienduizend euro) per transactie of hoger zouden ontstaan alsmede tot

het verwerven of vervreemden van onroerende zaken, huren en verhuren, opzeggen van

huur of in huuropzegging voor wat betreft onroerende zaken berusten, het doen verrichten van herstellingen aan onroerende zaken het normale onderhoud te boven gaande, en het aanstellen of ontslaan van personeel is de moedervennootschap niet bevoegd.

3.      De moedervennootschap is verplicht de werkzaamheden te doen verrichten door de in de

aanhef van deze akte vermelde bestuurder van de moedervennootschap.

 

Ø  Artikel 3

De moedervennootschap ontvangt voor de door haar ten behoeve van de onderneming van

de dochtervennootschap verrichte werkzaamheden een vergoeding van € ____ exclusief

eventueel verschuldigde omzetbelasting per maand. De omvang van bovenvermelde vergoeding kan jaarlijks in onderling overleg worden gewijzigd.

 

Ø  Artikel 4

Betaling van de vergoeding door de dochtervennootschap geschiedt binnen 14 dagen na de

factuurdatum, in Nederlandse valuta en zonder enig recht op korting of schuldvergelijking,

ten kantore van de moedervennootschap of door storting ten gunste van een door laatstgenoemde aan te wijzen bankrekening. De dochtervennootschap kan betaling ook door middel van verrekening in rekening-courant verrichten.

 

Ø  Artikel 5

1.      De dochtervennootschap is ten opzichte van derden aansprakelijk voor de schade die het

gevolg is van de door de moedervennootschap gemaakte fouten in het kader van de uit

deze overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden. De dochtervennootschap vrijwaart

de moedervennootschap voor schadeclaims van derden die het gevolg zijn van door de

moedervennootschap gemaakte fouten bij het verrichten van de uit deze overeenkomst

voortvloeiende werkzaamheden, voor zover die fouten niet het gevolg zijn van opzet dan

wel grove nalatigheid van de moedervennootschap.

2.      De moedervennootschap is jegens de dochtervennootschap uitsluitend aansprakelijk

voor schade welke door de moedervennootschap met opzet of grove nalatigheid is veroorzaakt.

 

Ø  Artikel 6

1.      Opzegging van deze overeenkomst kan door elk der vennootschappen plaatsvinden en

dient met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden te geschieden.

2.      Deze opzegging dient plaats te vinden door middel van een behoorlijke kennisgeving.

Behoorlijke kennisgeving kan plaatsvinden door middel van een aangetekend schrijven

met bewijs van ontvangst, door middel van een deurwaardersexploot of door een door

beide vennootschappen ondertekende verklaring.

 

Ø  Artikel 7

1.      Op deze overeenkomst is steeds het Nederlands recht van toepassing.

2.      Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van deze overeenkomst worden door de vennootschappen in eerste aanleg aanhangig gemaakt bij de gerechtelijke instantie waaronder de statutaire plaats van vestiging van de moedervennootschap ressorteert.

 

Aldus in drievoud opgesteld en ondertekend te ______ op _______

 

 

De moedervennootschap,                                             De dochtervennootschap,

 

te dezen:                                                                 te dezen:

 

U kunt de managementovereenkomst ook kopiëren vanuit uw browser. Selecteer & kopieën bovenstaande tekst en plak het in een nieuw Word bestand.

Download het voorbeeld van de managementovereenkomst in Word. 

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.