Overeenkomst van Opdracht

Voorbeeld overeenkomst van opdracht: je kunt deze overeenkomsten downloaden en direct bewerken. Lees ook de tips en informatie. Bij deze overeenkomst geeft de ene partij (de opdrachtgever) de andere partij (de opdrachtnemer) opdracht geeft om bepaalde werkzaamheden te verrichten.

 • Bij de overeenkomst wordt er uitdrukkelijk geen arbeidsovereenkomst aangegaan en is er geen sprake is van een werkgever-werknemer relatie.
 • De opdrachtnemer is bij dit type overeenkomst zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk en heeft daarin de vrijheid om het werk op eigen wijze te verrichten. Wel heeft de opdrachtgever een controlerende rol en worden er bepalingen afgesproken waaraan het werk zal moeten voldoen.
 • Het is belangrijk om te zorgen dat er bij een overeenkomst van opdracht geen fictief dienstverband kan ontstaan. In dat geval zal er namelijk loonbelasting moeten worden betaald aan de Belastingdienst.alle-contracten

Wat staat er in een overeenkomst van opdracht? 

De volgende onderdelen staan in een overeenkomst van opdracht:

 • Vermelding dat het een overeenkomst van opdracht is dus geen sprake is van een arbeidsovereenkomst
 • De gegevens van de opdrachtgever en opdrachtnemer
 • Gegevens van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer
 • De omschrijving van de werkzaamheden
 • De data waarbinnen de opdracht wordt uitgevoerd
 • Het bedrag dat voor de opdracht wordt betaald en eventuele onkostenvergoedingen
 • De betalingsvoorwaarden
 • Dat de opdrachtnemer de werkzaamheden naar eigen inzicht kan uitvoeren
 • Eventuele aansprakelijkheid
 • Wanneer de opdracht eindigt/ kan worden opgezegd
 • De eventuele intellectuele eigendomsrechten
 • Een verwijzing naar de algemene voorwaarden (indien van toepassing)


Lees meer over de overeenkomst van opdracht op de website van de belastingdienst


Bekijk en download de voorbeeld sjablonen

Bekijk hieronder de voorbeeld sjablonen van een overeenkomst van opdracht en download de voorbeelden in Word. 


Voorbeeld-Overeenkomst-van-Opdracht-1
Voorbeeld-Overeenkomst-van-Opdracht-2

Voorbeeld Overeenkomst van opdracht 1

Naam opdrachtgever

Contactpersoon

Straat en huisnummer

Postcode en plaats


Plaats, datum

Betreft: Overeenkomst van opdracht (referentie)


Geachte heer/ mevrouw (naam),

Hierbij sturen wij u de overeenkomst van opdracht toe voor de dienst die wij overeen zijn gekomen:

Omschrijving van het type werk, de achtergrond van het werk

Werkzaamheden: Hier geeft u een omschrijving van de werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden volgens de overeenkomst van opdracht. Zorg ervoor dat u een duidelijke omschrijving geeft, zodat daar achteraf geen onduidelijkheden over kunnen ontstaan.

Data: De startdatum en einddatum van het project dat u gaat uitvoeren. Tarief: € (bedrag) per uur/ voor het gehele project

Projecturen: (aantal) uur per week, dagen regulier op: (dagen) – hier geeft u aan voor hoeveel uur en op welke dagen de werkzaamheden uitgevoerd zullen gaan worden. Het kan ook zo zijn dat er geen vaste uren en dagen zijn, dan kunt u hier totalen opgeven.

Projectafspraken: Hier kunt u nog aanvullende afspraken van het project omschrijven.

Op onze producten en diensten zijn de algemene voorwaarden d.d. (datum van de deponering van uw algemene voorwaarden) van toepassing.

Wij verzoeken u de kopie van deze projectovereenkomst en ook de kopie van onze algemene voorwaarden

voor akkoord getekend te retourneren.

Tot slot maken wij van de gelegenheid gebruik u te bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen en rekenen op een succesvolle samenwerking.


Aldus in tweevoud getekend te (plaats), d.d. (datum)


Naam opdrachtnemer                                                             Naam opdrachtgever

Handtekening opdrachtnemer                                                  Handtekening opdrachtgever

______________                                                                   ______________
Voorbeeld Overeenkomst van opdracht 2

De ondergetekenden:

Naam Opdrachtgever, gevestigd te (straat, huisnummer, postcode, plaats), hierna te noemen opdrachtgever,

En

Naam Opdrachtnemer, gevestigd te (straat, huisnummer, postcode, plaats), hierna te noemen opdrachtnemer,


verklaren hierbij een overeenkomst van opdracht aan te gaan, op grond waarvan opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever tegen beloning werkzaamheden zal verrichten, onder de navolgende voorwaarden en bedingen.


Overeenkomst van opdracht artikel 1

De opdrachtgever verleent de opdracht aan opdrachtnemer tot het verrichten van de volgende werkzaamheden: (omschrijving van de functie en de werkzaamheden die de opdrachtnemer uit gaat voeren)


Overeenkomst van opdracht artikel 2

De opdrachtnemer zal met de uitvoering van de werkzaamheden beginnen op (begindatum opdracht) en zal de werkzaamheden uiterlijk op (einddatum opdracht) volledig hebben afgerond.


Overeenkomst van opdracht artikel 3

De opdrachtnemer ontvangt van opdrachtgever terzake van de verrichtte werkzaamheden een vergoeding van:

(bedrag) exclusief BTW. Declaratie van eventuele overige vergoeding en kosten zal geschieden na aanvaarding door opdrachtgever.


Overeenkomst van opdracht artikel 4

Voor meerwerk is voorafgaande schriftelijke toestemming benodigd van Opdrachtgever en de tekeningsbevoegde van Cliënt van Opdrachtgever. In geval van wachttijd, kunnen deze enkel worden doorbelast, indien hier schriftelijke toestemming voor is gegeven door client van opdrachtgever.


Overeenkomst van opdracht artikel 5

Opdrachtnemer verplicht zich tot volstrekte geheimhouding met betrekking tot alle informatie over Opdrachtgever, de opdracht en Cliënt van Opdrachtgever, welke haar uit hoofde van het uitvoeren van iedere opdracht op basis van deze overeenkomst van opdracht ter kennis komen. Bij overtreding van de geheimhoudingsplicht verbeurt Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een dadelijk en ineens zonder sommatie of ingebrekestelling opeisbare boete groot € (bedrag) per overtreding.


Overeenkomst van opdracht artikel 6

Facturering vindt plaats op basis van getekende urenstaten. Er wordt een betalingstermijn gehanteerd van 30 dagen na factuurdatum.


Overeenkomst van opdracht artikel 7

Op deze overeenkomst van opdracht is het Nederlands Recht van toepassing.

Elk geschil over de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van deze Overeenkomst zal door de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam worden beslecht.


Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te (Plaats) op (datum).


Naam                                                                              Naam

Handtekening opdrachtgever                                             Handtekening opdrachtnemer

_____________                                                               _____________
Overeenkomst vab opdracht Algemene Voorwaarden

Bij een overeenkomst van opdracht worden vaak algemene voorwaarden gedaan. Dit zijn de voorwaarden die gelden als jullie een overeenkomst met elkaar afsluiten. In de algemene voorwaarden staan zaken zoals:

 1. Wijze van betalen: De betalingsvoorwaarden zijn een onderdeel van de algemene verkoopvoorwaarden. Het is goed om vooraf af te stemmen wanneer er betaald gaat worden zodat er voor beide partijen duidelijkheid is. Je kunt in de voorwaarden vermelden wat de betalingstermijn is en wat er gebeurt op het moment dat de afnemer niet op tijd betaalt (eventuele boetes, incassokosten en het incassotraject). 
 2. Leveringsvoorwaarden: Dit zijn zaken zoals de levertijd, de eventuele transportkosten en eventuele beperkingen bij levering. Denk bijvoorbeeld aan de toegankelijkheid voor de levering zodat er geen onnodig tijdsverlies zal ontstaan. Ook kan het zijn dat levering op een bepaalde verdieping plaats moet vinden wat extra kosten met zich meebrengt. Kaart dit soort zaken goed af in je algemene voorwaarden. 
 3. Garantie: In je algemene voorwaarden staat vaak ook omschreven wat de garantie is van je producten of diensten. Het is goed om dit duidelijk te omschrijven zodat de garantie van te voren helder is bij de afnemer. Kijk ook naar de wet en regelgeving op dit gebied, want deze zal altijd prefeleren boven je voorwaarden. 
 4.  Retourbeleid: Vaak kunnen producten binnen een bepaalde periode onder voorwaarden geretourneerd worden. Dit retourbeleid kan je in je algemene voorwaarden vermelden. Bijvoorbeeld dat de producten binnen (aantal) dagen kosteloos kunnen worden geretourneerd. Of dat er aan de retourzending juist wel kosten verbonden zijn. 
 5. Aansprakelijkheid: De aansprakelijkheid van de verkoper voor eventuele schade of verlies kan in de voorwaarden worden gedefinieerd. Denk dan aan bijvoorbeeld de aansprakelijkheid voor gebreken in het product of de dienst. Vanaf wanneer is de afnemer aansprakelijk en tot wanneer is de leverancier aansprakelijk. En welke andere voorwaarden gelden daarbij. 
 6. Geschillen: Mocht het zo zijn dat er ondanks de voorwaarden toch een geschil ontstaat, dan zal dit moeten worden opgelost. In je voorwaarden kan je de procedure hiervoor opnemen. Denk dan bijvoorbeeld aan een klachtenprocedure, het gebruik van arbitrage of bemiddeling bij klachten. 

Bekijk hier de voorbeeld algemene voorwaardenvoorbeeld-algemene-voorwaarden
snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's