Overeenkomst van Opdracht

Zie hieronder een voorbeeld overeenkomst van opdracht. U kunt deze ZZP overeenkomst inzien of downloaden in Word. Zorg ervoor dat u in een ZZP overeenkomst goed omschrijft wat de werkzaamheden zijn die zullen worden verricht. 


Overeenkomst van opdracht

Overeenkomst van opdracht Kop

Overeenkomst van opdracht

 

Contractnummer:   Contractnummer

 

Project:                     Projectnaam

Datum:                      ________

 

Opdrachtgever:               Naam opdrachtgever

Straat en huisnummer opdrachtgever

Postcode en plaats opdrachtgever

 

“hierna te noemen opdrachtgever”

 

Opdrachtnemer:              Naam opdrachtnemer

                                           Straat en huisnummer opdrachtnemer

                                           Postcode en plaats opdrachtnemer

 

 “hierna te noemen opdrachtnemer”

Overeenkomst van opdracht Artikel 1 Werkzaamheden

Artikel 1 Werkzaamheden

Omschrijving van de werkzaamheden, eventueel verwijzend naar een bijlage.

Overeenkomst van opdracht Artikel 2 Planning

Artikel 2 Planning

Beschrijf hier wanneer de werkzaamheden aanvanger en wanneer de werkzaamheden afgerond zullen zijn. 

Overeenkomst van opdracht Artikel 3 BTW

Artikel 3 BTW

Op deze overeenkomst is de verlegging regeling met betrekking tot de B.T.W. van toepassing.

Overeenkomst van opdracht Artikel 4 Aanneemsom

Artikel 4 Aanneemsom

Aanneemsom excl. 21% B.T.W.   € (bedrag)

B.T.W. verlegd                                €  (bedrag)

 

Omschrijving wat er gebeurd met eventueel meerwerk.

 

In de bovengenoemde aanneemsom dienen alle sociale lasten, belastingen enz. te zijn inbegrepen die voor  rekening zijn van de opdrachtnemer.

Overeenkomst van opdracht Artikel 5 Garanties

Artikel 5 Garanties

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd welke moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk incl. en de daarop gedurende vermelde periode

Onderdeel t.b.v. de garantie: Omschrijf hier welke garantiebepalingen er van toepassing zijn.

Overeenkomst van opdracht Artikel 6 Betalingstermijn

Artikel 6 Betalingstermijn

De termijn betalingen geschieden binnen 30 dagen na de factuur datum. Het indienen van deze facturen zal wekelijks geschieden na beëindiging van de weekproductie volgens het aangeleverde schema. Op de facturen dient te worden vermeld welke werkzaamheden zijn afgerond.

1e Termijn

2e Termijn

3e Termijn

4e Termijn

 

De garantietermijn (4e termijn) zal worden betaald wanneer alle werkzaamheden goed zijn opgeleverd en afgehandeld volgens planning.

Deze garantie termijn zal betaalbaar worden gesteld na afloop van de oplevering en nadat uw werk is goedgekeurd.

Meerwerk zal alleen worden betaald wanneer dit vooraf schriftelijk is gemeld en goed is bevonden door de opdrachtgever.

Overeenkomst van opdracht Artikel 7 Boeteclausule

Artikel 7 Boeteclausule

Op uw werkzaamheden is een boeteclausule van toepassing van ___           

Overeenkomst van opdracht Artikel 8 Algemeen

Artikel 8 Algemeen

Wij hebben kennis genomen van uw offerte, wijzen de toepasselijkheid van de hand en hanteren deze opdrachtbevestiging als contractstuk.

Overeenkomst van opdracht Ondertekening

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te (plaats) d.d. (datum)

 

Opdrachtgever naam                                                                Opdrachtnemer naam

 

Handtekening opdrachtgever                                                 Handtekening opdrachtnemer

 

Download de overeenkomst van opdracht in Word. 

Bekijk de andere voorbeelden van een overeenkomst van opdracht

Voorbeeld overeenkomst van opdracht

Voorbeeld projectovereenkomst

Voorbeeld overeenkomst van opdracht Engels