Concurrentiebeding onbepaalde tijd

Op deze pagina vindt u informatie over een concurrentiebeding onbepaalde tijd. In het concurrentiebeding worden afspraken gemaakt over wat wel en niet mag wanneer de overeenkomst voor onbepaalde tijd door een der partijen wordt beëindigd.Een concurrentiebeding bepaalde tijd is in principe niet rechtsgeldig, tenzij er zwaarwegende bedrijfsbelangen van toepassing zijn om het concurrentiebeding wel toe te passen. Dit is om te zorgen dat men aan de ene kant geen zekerheid krijgt door het geven van een contract voor onbepaalde tijd en aan de andere kant wel worden beperkt in het vinden van een nieuwe baan. Bij het concurrentiebeding voor onbepaalde tijd geldt dat er zwaarwegende bedrijfseconomische redenen moeten zijn bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst en ook bij het eindigen van de overeenkomst. Daarbij moet er specifiek worden omschreven waar het concurrentiebeding voor wordt afgesloten.

Concurrentiebeding onbepaalde tijd inhoud

Een concurrentiebeding onbepaalde tijd mag een stuk ruimer zijn. Het is wel altijd aan te raden om bepaalde grenzen aan te geven. Bijvoorbeeld een bepaalde regio waarvoor het beding geldt en een bepaalde periode waarvoor het beding zal gelden. Wanneer een concurrentiebeding wordt aangevochten, zal een rechter naar de redelijkheid ervan kijken. Wanneer een werknemer te erg beperkt wordt om verder te kunnen op de arbeidsmarkt, kan het zijn dat een rechter bepaald dat het concurrentiebeding iets wordt verzacht of zelf helemaal wordt afgewezen. Let er daarom op dat het concurrentiebeding redelijk is voor beide partijen.

Voorbeeld concurrentiebeding onbepaalde tijd 1

Opdrachtnemer verbindt zich jegens Opdrachtgever te onthouden van het verrichten van werkzaamheden voor Derde, anders dan met schriftelijke toestemming van Opdrachtgever, gedurende een periode van 12 maanden na afloop van de werkzaamheden voor Opdrachtgever, een en ander op straffe van een direct opeisbare vergoeding van € 5.000,- en onverminderd recht tot het eisen van een volledige schadevergoeding.

 

Het is Opdrachtnemer verboden gedurende de opdracht alsmede gedurende twaalf maanden na beëindiging van de opdracht werknemers die in de periode voorafgaand aan het einde van de opdracht een dienstbetrekking hebben of hebben gehad met Opdrachtgever, Derde dan wel met een aan opdrachtgever gelieerde onderneming, alsmede derden-niet werknemers die in de periode voorafgaand aan het einde van de opdracht hebben gewerkt voor Opdrachtgever, Derde dan wel een aan Opdrachtgever gelieerde onderneming, te bewegen de dienstbetrekking met Opdrachtgever te beëindigen en/of deze werknemers (derden-niet werknemers) in dienst te nemen, een en ander op straffe van een direct opeisbare vergoeding van € 5.000,- en onverminderd recht tot het eisen van een volledige schadevergoeding.

Voorbeeld concurrentiebeding onbepaalde tijd 2

Het is de werknemer verboden om een soortgelijke functie uit te oefenen bij een soortgelijke werkgever in een straal van 80 kilometer van de vestiging alwaar de werknemer zijn werkzaamheden heeft verricht. Dit verbod geldt voor een periode van 6 maanden na het beëindigen van het dienstverband.

Bij overtreding van dit beding verbeurt de werknemer een direct opeisbare bedrag van €. 3.500,- en een bedrag van €. 350,- voor ieder dag dat de overtreding voortduurt. Daarnaast is de werkgever gerechtigd om een volledige schadeloosstelling te vorderen indien deze meer mocht belopen.

Lees meer over het concurrentiebeding onbepaalde tijd op de website van de FNV