Concurrentiebeding onbepaalde tijd

Concurrentiebeding onbepaalde tijd - in het concurrentiebeding worden afspraken gemaakt over wat wel en niet mag wanneer de overeenkomst voor onbepaalde tijd door een der partijen wordt beƫindigd.


bekijk-voorbeeld-concurrentiebeding
bekijk-voorbeeld-relatiebeding
bekijk-voorbeeld-geheimhouding

Een concurrentiebeding bepaalde tijd is in principe niet rechtsgeldig, tenzij er zwaarwegende bedrijfsbelangen van toepassing zijn om het concurrentiebeding wel toe te passen. Dit is om te zorgen dat men aan de ene kant geen zekerheid krijgt door het geven van een contract voor onbepaalde tijd en aan de andere kant wel worden beperkt in het vinden van een nieuwe baan.


Bij het concurrentiebeding voor bepaalde tijd geldt dat er zwaarwegende bedrijfseconomische redenen moeten zijn bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst en ook bij het eindigen van de overeenkomst. Daarbij moet er specifiek worden omschreven waar het concurrentiebeding voor wordt afgesloten.


Voorbeeld-Concurrentiebeding-onbepaalde-tijd

Concurrentiebeding onbepaalde tijd inhoud

Een concurrentiebeding onbepaalde tijd mag een stuk ruimer zijn. Het is wel altijd aan te raden om bepaalde grenzen aan te geven. Bijvoorbeeld een bepaalde regio waarvoor het beding geldt en een bepaalde periode waarvoor het beding zal gelden. Wanneer een concurrentiebeding wordt aangevochten, zal een rechter naar de redelijkheid ervan kijken.


Wanneer een werknemer te erg beperkt wordt om verder te kunnen op de arbeidsmarkt, kan het zijn dat een rechter bepaald dat het concurrentiebeding iets wordt verzacht of zelf helemaal wordt afgewezen. Let er daarom op dat het concurrentiebeding redelijk is voor beide partijen.


Voorbeeld concurrentiebeding onbepaalde tijd

Bekijk hieronder een voorbeeld concurrentiebeding onbepaalde tijd. 


Concurrentiebeding onbepaalde tijd - Kop

De ondertekenden:

1.            (Naam) gevestigd te (Straat, huisnummer, postcode en plaats), hierna te noemen Werknemer,

En

2.            (Naam) gevestigd te (Straat, huisnummer, postcode en plaats), hierna te noemen Werkgever,


Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:


Concurrentiebeding onbepaalde tijd - Artikel 1

In de functie van (FUNCTIENAAM) heeft werknemer toegang tot bedrijfsspecifieke informatie, welke bij een indiensttreding bij een directe concurrent zal leiden tot een ongerechtvaardigde voorsprong in de concurrentiestrijd waarin werkgever zich bevindt.


Concurrentiebeding onbepaalde tijd - Artikel 2

Het is de werknemer verboden om een soortgelijke functie uit te oefenen bij een soortgelijke werkgever in een straal van (aantal) kilometer van de vestiging alwaar de werknemer zijn werkzaamheden heeft verricht. Dit verbod geldt voor een periode van (aantal) maanden na het beƫindigen van het dienstverband.


Concurrentiebeding onbepaalde tijd - Artikel 3

Bij overtreding van dit concurrentiebeding is werknemer jegens werkgever een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van EUR 5.000, - per overtreding, te vermeerderen met EUR 500, - voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de overtreding eventueel voortduurt. Werkgever heeft onverminderd het recht naast een boete schadevergoeding te vorderen.


Concurrentiebeding onbepaalde tijd - Artikel 4

  • Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing
  • Alle eventuele rechtsgeschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, zullen worden beslecht door de arrondissementsrechtbank te (Plaats).


Concurrentiebeding onbepaalde tijd - Ondertekening

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te (Plaats) op (datum)

Naam Werknemer                                                                                                   Naam Werkgever          

Handtekening Werknemer                                                                                        Handtekening Werkgever

__________________                                                                                             __________________


Concurrentiebeding-onbepaalde-tijd

Download voorbeeld Concurrentiebeding onbepaalde tijd in Word. Wat is een concurrentiebeding?

In een concurrentiebeding staat over het algemeen dat een werknemer voor een bepaalde periode na het einde van zijn of haar dienstverband niet bij een concurrent van de voormalige werkgever mag werken. Ook is het vaak niet toegestaan om een eigen bedrijf mag starten dat in concurrentie is met de voormalige werkgever.

Er is een verschil tussen een concurrentiebeding bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd. Dit komt omdat bij de wet geregeld is dat werknemers met een bepaalde tijd contract meer vrijheden moeten hebben als het contract niet verlengd wordt. Bij een contract voor bepaalde tijd, moeten er zwaarwegende redenen zijn om een concurrentiebeding af te dwingen. Laat je daarvoor goed adviseren door een specialist.


Concurrentiebeding onbepaalde tijd

Als een werknemer een vast contract heeft, kan er een concurrentiebeding worden overeen gekomen. Het concurrentiebeding moet aan bepaalde eisen voldoen, maar er hoeven niet zoals bij tijdelijke contracten een zwaarwegend bedrijfsbelang te zijn.

 

Het concurrentiebeding moet schriftelijk overeengekomen zijn en moet redelijk zijn. Een rechter zal altijd kijken naar de redelijkheid van het belang. Bijvoorbeeld een redelijke termijn en een redelijke afstand.


Concurrentiebeding bij een tijdelijk contract

Als je een concurrentiebeding wil afsluiten bij een tijdelijk contract, dan moeten er zwaarwegende belangen zijn voor je bedrijf. Anders zou je erover na kunnen denken om een contract voor onbepaalde tijd overeen te komen. Werknemers met een tijdelijk contract, mag de gang op de arbeidsmarkt niet worden belemmerd en daarom is een concurrentiebeding slechts in uitzonderlijke gevallen worden overeengekomen.

Let erop bij een tijdelijk contract, dat je zorgt voor een gedegen beding met een goede uitleg waarom er zwaarwegende bedrijfsredenen zijn om het concurrentiebeding overeen te komen.


Concurrentiebeding bepaalde tijd

Een concurrentiebeding voor bepaalde tijd mag alleen worden overeengekomen als er sprake is van zwaarwegende belangen voor het bedrijf. Dit is om werknemers met een bepaalde tijd contract de vrijheid te geven verder te zoeken. Een zwaarwegend belang kan bijvoorbeeld zijn dat de werknemer toegang heeft tot zeer gevoelige bedrijfsinformatie, of een sleutelpositie heeft binnen het bedrijf.

 

Een concurrentiebeding voor bepaalde tijd is ook beperkt in tijd en mag nooit langer duren dan dat nodig is om het zwaarwegende bedrijfsbelang te beschermen. Als je een concurrentiebeding bent overeengekomen en je komt in een conflict, dan zal een rechter bepalen in hoeverre het bedrijf zwaarwegende belangen heeft en of dat in verhouding staat tot het concurrentiebeding. In een concurrentiebeding wordt vaak een boete vastgelegd die betaald moet worden door werknemer als deze zich niet aan het beding houdt. Bekijk een voorbeeld concurrentiebeding bij bepaalde tijd


Lees meer over het concurrentiebeding onbepaalde tijd op de website van de FNV

snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's