Voorbeeld Geheimhoudingsovereenkomst

Een voorbeeld geheimhoudingsovereenkomst. Deze verklaring is opgesteld voor een uitvinder van iets, welke voordat het idee wordt gedeeld, er verzekerd van wil zijn dat de ander het idee geheim houdt.


bekijk-voorbeeld-concurrentiebeding
bekijk-voorbeeld-relatiebeding
bekijk-voorbeeld-geheimhouding

Geheimhoudingsovereenkomst maken

Als je met vertrouwelijke informatie zit en deze wil delen met iemand, dan kan je ervoor kiezen om een geheimhoudingsovereenkomst met elkaar overeen te komen. Zo wordt de informatie veilig gehouden. Laat dit soort contracten nakijken door een specialist, om te zorgen dat je straks niet iets vergeten bent te vermelden. 


Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld contracten en overeenkomsten. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een overeenkomst, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je contracten en zorgen dat je het gewenste doel bereikt. 


Voorbeeld-Geheimhoudingsovereenkomst

Download de Voorbeeld Geheimhoudingsovereenkomst in Word. 


Voorbeeld geheimhoudingsovereenkomst

Bekijk hieronder een voorbeeld geheimhoudingsovereenkomst. 


Voorbeeld Geheimhoudingsovereenkomst - Kop

De ondertekenden:

1.            (Naam) gevestigd te (Straat, huisnummer, postcode en plaats), hierna te noemen “Geïnteresseerde”,

En

2.            (Naam) gevestigd te (Straat, huisnummer, postcode en plaats), hierna te noemen “Uitvinder”,


Overwegende het volgende:

 • De uitvinder heeft een idee, verder te noemen de "uitvinding". De uitvinding omvat in het kort (omschrijving).
 • De geïnteresseerde heeft interesse om kennis te nemen van de uitvinding met het oog op het beoordelen van de uitvinding en/of het onderzoeken van een eventuele samenwerking met de uitvinder.

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:


Voorbeeld Geheimhoudingsovereenkomst - Artikel 1

De geïnteresseerde verbindt zich ertoe de uitvinding strikt vertrouwelijk te behandelen en in het bijzonder zal de uitvinding niet worden gereproduceerd of aan derden medegedeeld zonder schriftelijke toestemming van de uitvinder.


Voorbeeld Geheimhoudingsovereenkomst - Artikel 2

De verplichtingen van deze overeenkomst gelden zo lang als de uitvinding en/of de vertrouwelijke informatie niet bekend is bij het publiek.


Voorbeeld Geheimhoudingsovereenkomst - Artikel 3

De verplichtingen van deze overeenkomst gelden niet voor enige informatie:

 • waarvan de geïnteresseerde kan bewijzen dat hij/zij reeds in zijn/haar bezit was of hem/haar reeds bekend was van vóór de ondertekening van deze overeenkomst, op voorwaarde dat de geïnteresseerde dit onmiddellijk en schriftelijk meldt aan de uitvinder;
 • de uitvinding publiekelijk bekend is of wordt zonder toedoen van de geïnteresseerde;
 • de uitvinding verkregen is door de geïnteresseerde via een derde persoon zonder dat deze een inbreuk pleegt op een verplichting van vertrouwelijkheid;
 • die zonder voorbehoud openbaar is gemaakt door de uitvinder;


Voorbeeld Geheimhoudingsovereenkomst - Artikel 4

De geïnteresseerde verbindt zich ertoe om binnen het kader van deze overeenkomst samen te werken met de uitvinder.


Voorbeeld Geheimhoudingsovereenkomst - Artikel 5

In geval van schending van deze overeenkomst door de geïnteresseerde, is hij/ zij gehouden de uitvinder volledig te vergoeden voor de geleden schade. De uitvinder heeft altijd recht op een minimumvergoeding van € 10.000, maar hij/zij kan een hoger bedrag vorderen als hij/zij een hogere schade kan bewijzen.


Voorbeeld Geheimhoudingsovereenkomst - Artikel 6

 • Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing
 • Alle eventuele rechtsgeschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, zullen worden beslecht door de arrondissementsrechtbank te (Plaats).


Voorbeeld Geheimhoudingsovereenkomst - Ondertekening

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te (Plaats) op (datum)

Naam Werknemer                                                                                                            Naam Werkgever              

Handtekening Werknemer                                                                                             Handtekening Werkgever

__________________                                                                                                     __________________


Lees meer over de geheimhoudingsovereenkomst op de website van de Rijksoverheid


Geheimhoudingsverklaring

Voor een arbeidsovereenkomst kan je een ander type geheimhoudingsverklaring gebruiken:


De ondertekenden:

1.            (Naam) gevestigd te (Straat, huisnummer, postcode en plaats), hierna te noemen Werknemer,

En

2.            (Naam) gevestigd te (Straat, huisnummer, postcode en plaats), hierna te noemen Werkgever,

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:


Artikel 1

Werknemer verklaart dat hij/zij, zowel gedurende de dienstbetrekking als daarna, richting derden volledige geheimhouding zal betrachten ten aanzien van al hetgeen Werknemer in het kader van de uitvoering van zijn/haar dienstverband overeenkomst en daarna ter kennis is gekomen, betreffende de organisatie van Werkgever en werkzaamheden zelf, alsmede betreffende bij de organisatie werkende personen, alsmede betreffende relaties van Werkgever. Overtreding zal voor Werkgever een dringende reden vormen tot ontslag op staande voet als bedoeld in artikel 7:678 Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 2

Overtreding door de werknemer van het bepaalde zal gedurende het dienstverband worden beschouwd als een dringende reden voor ontslag op staande voet, onverminderd het recht van (Bedrijf) tot het vorderen van volledige schadevergoeding.

Overtreding door de werknemer na beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan evenzeer leiden tot een vordering van (Bedrijf) richting de werknemer tot vergoeding welke bestaat uit:

 • Het vergoeden van alle schade en kosten die uit de overtreding van dit beding voortvloeien.
 • Een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 5.000, - per overtreding, te vermeerderen met EUR 500, - voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de overtreding eventueel voortduurt.


Artikel 3

 • Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing
 • Alle eventuele rechtsgeschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, zullen worden beslecht door de arrondissementsrechtbank te (Plaats).


Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te (Plaats) op (datum)

Naam Werknemer                                                                                                  Naam Werkgever     voorbeeld-geheimhoudingsverklaring-maken

snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's