Voorbeeld Geheimhoudingsovereenkomst

Bekijk alle voorbeeld contracten


Een voorbeeld geheimhoudingsovereenkomst. Deze verklaring is opgesteld voor een uitvinder van iets, welke voordat het idee wordt gedeeld, er verzekerd van wil zijn dat de ander het idee geheim houdt.


Voorbeeld geheimhoudingsovereenkomst

De ondergetekende

(naam uitvinder), wonende aan de (adres uitvinder) te (woonplaats uitvinder), hierna te noemen uitvinder,

 

en

 

(naam geïnteresseerde), wonende aan de (adres geïnteresseerde) te (woonplaats geïnteresseerde), hierna te noemen geïnteresseerde,

overwegen het volgende:

De uitvinder heeft een idee, verder te noemen de "schepping". De schepping omvat in het kort ________(omschrijving) en wordt in de bijlage nader omschreven.

 

De geïnteresseerde heeft interesse om kennis te nemen van de schepping met het oog op het beoordelen van de schepping en/of het onderzoeken van een eventuele samenwerking met de uitvinder.

 

Partijen komen als volgt overeen:

 

Artikel 1

De geïnteresseerde verbindt zich ertoe de schepping strikt vertrouwelijk te behandelen en in het bijzonder zal de schepping niet worden gereproduceerd of aan derden medegedeeld zonder schriftelijke toestemming van de uitvinder.

 

Artikel 2

De verplichtingen van deze overeenkomst gelden zolang als de schepping en/of de vertrouwelijke informatie niet bekend is bij het publiek.

 

Artikel 3

De verplichtingen van deze overeenkomst gelden niet voor enige informatie :

waarvan de geïnteresseerde kan bewijzen dat hij/zij reeds in zijn/haar bezit was of hem/haar reeds bekend was van vóór de ondertekening van deze overeenkomst, op voorwaarde dat de geïnteresseerde dit onmiddellijk en schriftelijk meldt aan de uitvinder;

 

ü  de schepping publiekelijk bekend is of wordt zonder toedoen van de geïnteresseerde;

ü  de schepping verkregen is door de geïnteresseerde via een derde persoon zonder dat deze een inbreuk pleegt op een verplichting van vertrouwelijkheid;

ü  die zonder voorbehoud openbaar is gemaakt door de uitvinder;

 

Artikel 4

De geïnteresseerde verbindt zich ertoe om binnen het kader van deze overeenkomst samen te werken met de uitvinder.

 

Artikel 5

In geval van schending van deze overeenkomst door de geïnteresseerde, is hij/ zij gehouden de uitvinder volledig te vergoeden voor de geleden schade. De uitvinder heeft altijd recht op een minimumvergoeding van € 10.000, maar hij/zij kan een hoger bedrag vorderen indien hij/zij een hogere schade kan bewijzen.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt, per bladzijde geparafeerd en ondertekend

 

te ____(Plaats) d.d. _____(datum)

 

Opdrachtgever                                                               Opdrachtnemer

 

 

Naam                                                                  Naam

 

Download hier de voorbeeld geheimhoudingsovereenkomst in Word. 

Lees meer over intellectueel eigendom op de site van de Rijksoverheid. Hier kunt u meer vinden over het aanvragen van octrooi, merkenrecht, intellectueel eigendom enzovoorts. 

Bekijk onze voorbeeld documenten via de homepage. We hebben een groot aantal voorbeeld documenten, sjablonen en formats online gezet. Bijvoorbeeld voorbeeld brieven, voorbeeld facturen, contracten, een algemene volmacht en diverse voorbeeld sjablonen voor het voeren van een administratie.