Voorbeeld 0 Urencontract 

Voorbeeld 0 uren contract - dit is een contract wat tussen werkgever en werknemer wordt afgesloten wanneer het om een tijdelijke, piekinvulling gaat. Voor deze contracten gelden bepaalde regels. Lees hier meer over het afsluiten van een 0 uren contract. 


alle-arbeidsovereenkomsten-button

Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld contracten en overeenkomsten. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een overeenkomst, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je contracten en zorgen dat je het gewenste doel bereikt. 


Voorbeeld 0 urencontract

Bekijk hieronder een voorbeeld 0-uren contract. 


Voorbeeld 0 urencontract - Kop

Ondergetekenden:

Naam werkgever, gevestigd te Postcode, Plaats, Straat en huisnummer werkgever, hierna te noemen werkgever

en

De heer/ mevrouw naam werknemer, Postcode, Plaats, Straat en huisnummer werknemer, hierna te noemen werknemer.

bevestigen hierbij een contract te zijn aangegaan onder de volgende voorwaarden en bepalingen:


Voorbeeld 0 urencontract - Artikel 1 Indiensttreding en duur

Werknemer treedt met ingang van (datum) bij werkgever in dienst voor de duur van (duur). Zodoende eindigt de dienstbetrekking op (datum) van rechtswege, zonder dat vooraf schriftelijke opzegging vereist is.


Voorbeeld 0 urencontract - Artikel 2 Functie en aard van de functie

Werknemer treedt in dienst in de functie van (functie). In deze functie zal hij/ zij de volgende werkzaamheden verrichten: (omschrijving van de werkzaamheden). 


Voorbeeld 0 urencontract - Artikel 3 Oproep

Werknemer voert voor werkgever werkzaamheden uit op piekmomenten, waarbij een tijdelijke uitbreiding van het personeel nodig is.

Werknemer houdt zichzelf beschikbaar op weekdagen tussen (tijden beschikbaarheid).

Werkgever roept werknemer steeds zo tijdig mogelijk, uiterlijk (uur), op voor de door werknemer als oproepkracht te verrichten werkzaamheden.

Werknemer is verplicht aan een oproep van werkgever gehoor te geven.


Voorbeeld 0 urencontract - Artikel 4 Salaris

Werknemer ontvangt voor zijn/ haar werkzaamheden een bruto salaris per gewerkt uur van (bruto uur salaris). Het salaris wordt wekelijks op (dag) uitbetaald, op basis van ingediende weekstaten.


Voorbeeld 0 urencontract - Artikel 5 Vakantierechten

Werknemer heeft recht op vakantietoeslag (percentage) over elk gewerkt uur. Deze vakantietoeslag zal worden uitbetaald in de maand mei over de voorafgaande periode van 1 mei tot en met 30 april.

Per daadwerkelijk gewerkt uur bouwt de werknemer (uur) recht op doorbetaalde vakantie-uren op.

Vakantiedagen worden op verzoek van werknemer, na goedkeuring van werkgever opgenomen.


Voorbeeld 0 urencontract - Artikel 6 Ziekte

In geval van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte, ongeval, en dergelijke is werkgever slechts verplicht het loon door te betalen voor het aantal uren waarvoor werknemer was opgeroepen en/of ingepland.

Werknemer meldt zich in geval van ziekte direct ziek bij werkgever (contactgegevens ziekmelding)


Voorbeeld 0 urencontract - Artikel 7 cao

Op deze arbeidsovereenkomst is de (cao) cao van toepassing, zoals te vinden op (www.____.nl). Een hard copy exemplaar is op te vragen bij onze administratie.


Voorbeeld 0 urencontract - Artikel 8 Toepasselijk recht

Op deze arbeidsovereenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Bij eventuele conflicten, zal de zaak in rechtbank in (plaats) worden behandeld.


Voorbeeld 0 urencontract - Ondertekening

Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en getekend op __(datum) te __(plaats)


Naam werkgever                                                                                                 Naam werknemer:

..................................                                                                                       ......................................

Handtekening                                                                                                      Handtekening


Voorbeeld-0-uren-contract-template

Download het voorbeeld 0 Urencontract in Word. 


Standaard arbeidsovereenkomst

Het kan ook zijn dat je een arbeidsovereenkomst nastuurt. In dat geval kan je gebruik maken van onderstaand voorbeeld. Let op, dit is puur de basis. Voor een goede arbeidsovereenkomst voor jouw bedrijf kun je informeren bij een specialist. 


Een arbeidsovereenkomst is een contract tussen werkgever en werknemer, waarin de rechten, plichten en verplichtingen van beide partijen worden vastgelegd. Hieronder is een voorbeeld van een beknopte arbeidsovereenkomst:


Tussen:

Werkgever: [Naam bedrijf]

Adres: [Adres bedrijf]

En:

Werknemer: [Naam werknemer]

Adres: [Adres werknemer]


Is overeengekomen als volgt


Aanstelling

De werkgever aanstelt de werknemer als [functie].


Arbeidsduur

De werknemer zal fulltime werken, [aantal uren per week].


Verloning

De verloning van de werknemer bedraagt [bedrag per maand/uur].


Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn overeengekomen conform het [arbeidsvoorwaardenreglement/CAO].


Proeftijd

Er is een proeftijd van [aantal weken/maanden] overeengekomen.


Beƫindiging

De arbeidsovereenkomst kan door beide partijen te allen tijde schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van [aantal weken/maanden].


Overige bepalingen

De arbeidsovereenkomst is onderworpen aan Nederlands recht.


Getekend te [plaats], op [datum].


Werkgever: [handtekening werkgever]                                              Werknemer: [handtekening werknemer]


Bevestiging mondelinge arbeidsovereenkomst

Als je een bevestiging wil sturen van een mondelinge arbeidsovereenkomst kun je onderstaande brief gebruiken. 


Werknemer

Adres Werknemer

Postcode en Plaats


(datum), (plaats)

Betreft: Bevestiging Mondelinge Overeenkomst


Geachte heer/ mevrouw __(achternaam)

Hierbij bevestigen wij dat wij op (datum) met elkaar een arbeidsovereenkomst zijn aangegaan, voor de duur van (duur). Zodoende is de arbeidsovereenkomst ingegaan op (datum) en zal hij van rechtswege eindigen op (datum).  U zult arbeid verrichten onder toezicht en leiding van (Naam).

We zijn op __(datum) het volgende overeengekomen:

1.       Aanvang arbeidsovereenkomst: (datum)

2.       Functie: (functie)

3.       Aard van de werkzaamheden: (functieomschrijving)

4.       Brutosalaris (salaris per uur/ maand)

5.       Onkostenvergoedingen: (bijvoorbeeld reiskosten)

6.       Op de arbeidsovereenkomst is de cao (cao) van toepassing


Als u van mening bent dat wij andere afspraken hebben gemaakt dan zoals hierboven vermeld, verzoeken wij u dringend om per direct contact met ons op te nemen.


Naam Bedrijf

Handtekening

Naam Contactpersoon


Bevestiging-mondelinge-overeenkomst-maken

snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Lees meer over het aangaan van een arbeidsovereenkomst op de website van de Rijksoverheid


Vergelijkbare Pagina's