Addendum Arbeidsovereenkomst

Hieronder treft u een voorbeeld addendum arbeidsovereenkomst. U stelt een addendum op wanneer u met een werknemer aanvullende afspraken maakt op de bestaande arbeidsovereenkomst. In dat geval hoeft u niet een gehele nieuwe arbeidsovereenkomst op te stellen, maar volstaat een addendum. Een addendum wordt opgesteld als aanvulling op de reeds bestaande arbeidsovereenkomst. Wanneer er al een arbeidsovereenkomst is afgesloten er er wijzigingen plaatsvinden, is het niet nodig om een nieuwe arbeidsovereenkomst af te sluiten. Het volstaat om daar een addendum voor te gebruiken. In het addendum staat de wijziging en- of aanvulling op de arbeidsovereenkomst en geldt daarbij als aanvulling ervan. Een addendum arbeidsovereenkomst wordt vaak gebruikt voor bijvoorbeeld een salarisverhoging of een functie wijziging. In het addendum staat welke artikelen zijn veranderd en er wordt vaak ook een artikel in opgenomen waarin wordt vermeld dat de overige artikelen uit de reeds bestaande arbeidsovereenkomst ongewijzigd blijven. 

Voorbeeld addendum arbeidsovereenkomst

ADDENDUM op de ARBEIDSOVEREENKOMST


Ondergetekenden:

 

Naam werkgever, gevestigd te Postcode, Plaats, Straat en huisnummer werkgever, hierna te noemen werkgever

en

 

De heer/ mevrouw naam werknemer, Postcode, Plaats, Straat en huisnummer werknemer, hierna te noemen werknemer.

 

in aanmerking nemende:

 

dat tussen werknemer en werknemer een arbeidsovereenkomst in arbeidsrechtelijke zin bestaat, gedateerd (datum)

 

dat werknemer en werkgever voornoemde arbeidsovereenkomst willen aanpassen c.q. uitbreiden op de wijze zoals in onderhavig addendum uiteengezet;

 

 

Verklaren in aanvulling op de bestaande arbeidsovereenkomst het volgende te zijn overeengekomen:

 

 

Voorbeeld opties addendum arbeidsovereenkomst:

 

Artikel (nummer) Heroverweging salaris

Indien u met de werknemer een aanvullende afspraak maakt met betrekking tot het salaris kunt u dat hier vermelden.

 

Artikel (nummer) Heroverweging arbeidstijden

Indien u met de werknemer een aanvullende afspraak maakt met betrekking tot de arbeidstijden kunt u dat hier vermelden.

 

Artikel (nummer) Heroverweging reiskosten vergoeding

Wanneer u met de werknemer een aanvullende afspraak maakt met betrekking tot de reiskosten vergoeding kunt u dat hier vermelden.

 

Artikel (nummer)Heroverweging vakantiedagen

Wanneer u met de werknemer een aanvullende afspraak maakt met betrekking tot de vakantiedagen kunt u dat hier vermelden.

 

Artikel (nummer) Wijziging van functie titel

Wanneer u met de werknemer een afspraak maakt met betrekking tot de functie titel kunt u dat hier vermelden.

  

Artikel (nummer) Slotbepaling(en)

Behoudens het hiervoor genoemde blijft de in de considerans genoemde arbeidsovereenkomst voor het overige ongewijzigd en onverkort in stand.

 

Aldus opgemaakt in tweevoud te (Plaats) op (Datum)

 

 

 

Datum:                                                                                                                Plaats:

Naam werkgever                                                                                              Naam werknemer

..................................                                                                                         ................................

Handtekening                                                                                                    Handtekening

Download voorbeeld addendum arbeidsovereenkomst

Download het voorbeeld addendum arbeidsovereenkomst in Word. 

Download het voorbeeld addendum arbeidsovereenkomst in Word. 

Bekijk meer informatie over de verschillende arbeidsovereenkomsten op de website van de Rijksoverheid

Volg ons op Twitter en bekijk als eerste onze nieuwe voorbeelden.