Addendum Arbeidsovereenkomst

Voorbeeld addendum arbeidsovereenkomst - je stelt een addendum op wanneer je met een werknemer aanvullende afspraken maakt op de bestaande arbeidsovereenkomst. In dat geval hoef je niet een gehele nieuwe arbeidsovereenkomst op te stellen, maar volstaat een addendum. 


alle-arbeidsovereenkomsten-button

Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld contracten en overeenkomsten. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een overeenkomst, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je contracten en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.


Een addendum wordt opgesteld als aanvulling op de reeds bestaande arbeidsovereenkomst. Wanneer er al een arbeidsovereenkomst is afgesloten er er wijzigingen plaatsvinden, is het niet nodig om een nieuwe arbeidsovereenkomst af te sluiten. Het volstaat om daar een addendum voor te gebruiken. In het addendum staat de wijziging en- of aanvulling op de arbeidsovereenkomst en geldt daarbij als aanvulling ervan.


Een addendum arbeidsovereenkomst wordt vaak gebruikt voor bijvoorbeeld een salarisverhoging of een functie wijziging. In het addendum staat welke artikelen zijn veranderd en er wordt vaak ook een artikel in opgenomen waarin wordt vermeld dat de overige artikelen uit de reeds bestaande arbeidsovereenkomst ongewijzigd blijven. 


Voorbeeld addendum arbeidsovereenkomst

Bekijk hieronder een voorbeeld addendum arbeidsovereenkomst. 


Addendum arbeidsovereenkomst - Kop

Ondergetekenden:

Naam werkgever, gevestigd te Postcode, Plaats, Straat en huisnummer werkgever, hierna te noemen werkgever

en

De heer/ mevrouw naam werknemer, Postcode, Plaats, Straat en huisnummer werknemer, hierna te noemen werknemer.


in aanmerking nemende:

 • dat tussen werknemer en werknemer een arbeidsovereenkomst in arbeidsrechtelijke zin bestaat, gedateerd (datum)
 • dat werknemer en werkgever voornoemde arbeidsovereenkomst willen aanpassen c.q. uitbreiden op de wijze zoals in onderhavig addendum uiteengezet;

Verklaren in aanvulling op de bestaande arbeidsovereenkomst het volgende te zijn overeengekomen:

Voorbeeld opties addendum arbeidsovereenkomst:


Addendum arbeidsovereenkomst - Artikelen opties

 • Artikel (nummer) Heroverweging salaris                 
 • Indien u met de werknemer een aanvullende afspraak maakt met betrekking tot het salaris kunt u dat hier vermelden.
 • Artikel (nummer) Heroverweging arbeidstijden
 • Indien u met de werknemer een aanvullende afspraak maakt met betrekking tot de arbeidstijden kunt u dat hier vermelden.
 • Artikel (nummer) Heroverweging reiskosten vergoeding
 • Wanneer u met de werknemer een aanvullende afspraak maakt met betrekking tot de reiskosten vergoeding kunt u dat hier vermelden.
 • Artikel (nummer)Heroverweging vakantiedagen
 • Wanneer u met de werknemer een aanvullende afspraak maakt met betrekking tot de vakantiedagen kunt u dat hier vermelden.
 • Artikel (nummer) Wijziging van functie titel
 • Wanneer u met de werknemer een afspraak maakt met betrekking tot de functie titel kunt u dat hier vermelden.


Addendum arbeidsovereenkomst - Artikel (nummer) Slotbepaling(en)

Behoudens het hiervoor genoemde blijft de in de considerans genoemde arbeidsovereenkomst voor het overige ongewijzigd en onverkort in stand.


Addendum arbeidsovereenkomst - Ondertekening

Aldus opgemaakt in tweevoud te (Plaats) op (Datum)

Datum:                                                                                                         Plaats:

Naam werkgever                                                                                           Naam werknemer

..................................                                                                                ......................................

Handtekening                                                                                               Handtekening


Download voorbeeld addendum arbeidsovereenkomst

Download het voorbeeld addendum arbeidsovereenkomst in Word. 

Addendum-arbeidsovereenkomst

Download het voorbeeld addendum arbeidsovereenkomst in Word. 


Bekijk meer informatie over de verschillende arbeidsovereenkomsten op de website van de Rijksoverheid


Addendum arbeidsovereenkomst - inhoud overeenkomst

Het kan ook zijn dat je een arbeidsovereenkomst nastuurt. In dat geval kan je gebruik maken van onderstaand voorbeeld. Let op, dit is puur de basis. Voor een goede arbeidsovereenkomst voor jouw bedrijf kun je informeren bij een specialist. 


Een arbeidsovereenkomst is een contract tussen werkgever en werknemer, waarin de rechten, plichten en verplichtingen van beide partijen worden vastgelegd. Hieronder is een voorbeeld van een beknopte arbeidsovereenkomst:


Tussen:

Werkgever: [Naam bedrijf]

Adres: [Adres bedrijf]

En:

Werknemer: [Naam werknemer]

Adres: [Adres werknemer]


Is overeengekomen als volgt


Aanstelling

De werkgever aanstelt de werknemer als [functie].


Arbeidsduur

De werknemer zal fulltime werken, [aantal uren per week].


Verloning

De verloning van de werknemer bedraagt [bedrag per maand/uur].


Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn overeengekomen conform het [arbeidsvoorwaardenreglement/CAO].


Proeftijd

Er is een proeftijd van [aantal weken/maanden] overeengekomen.


Beƫindiging

De arbeidsovereenkomst kan door beide partijen te allen tijde schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van [aantal weken/maanden].


Overige bepalingen

De arbeidsovereenkomst is onderworpen aan Nederlands recht.


Getekend te [plaats], op [datum].


Werkgever: [handtekening werkgever]                                              Werknemer: [handtekening werknemer]Addendum arbeidsovereenkomst - mondelinge overeenkomst

Als je een mondelinge arbeidsovereenkomst hebt gemaakt en je deze schriftelijk wil bevstigen, kun je onderstaande voorbeeld brief gebruiken. 


Naam Bedrijf

Adres Bedrijf

Postcode en Plaats


Werknemer

Adres Werknemer

Postcode en Plaats


(datum), (plaats)

Betreft: Bevestiging Mondelinge Overeenkomst


Geachte heer/ mevrouw __(achternaam)

Hierbij bevestigen wij dat wij op (datum) met elkaar een arbeidsovereenkomst zijn aangegaan, voor de duur van (duur). Zodoende is de arbeidsovereenkomst ingegaan op (datum) en zal hij van rechtswege eindigen op (datum).  U zult arbeid verrichten onder toezicht en leiding van (Naam).

We zijn op __(datum) het volgende overeengekomen:

1.       Aanvang arbeidsovereenkomst: (datum)

2.       Functie: (functie)

3.       Aard van de werkzaamheden: (functieomschrijving)

4.       Brutosalaris (salaris per uur/ maand)

5.       Onkostenvergoedingen: (bijvoorbeeld reiskosten)

6.       Op de arbeidsovereenkomst is de cao (cao) van toepassing


Als u van mening bent dat wij andere afspraken hebben gemaakt dan zoals hierboven vermeld, verzoeken wij u dringend om per direct contact met ons op te nemen.


Naam Bedrijf

Handtekening

Naam ContactpersoonBevestiging-mondelinge-overeenkomst-maken

snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's