Machtiging

Een machtiging is de bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten.


Het kan zijn dat iemand zaken door een ander wil laten regelen. Wanneer dit zaken zijn die eigenlijk persoonlijk gedaan moeten worden, kan men iemand ander machtigen. Deze moet schriftelijk worden vastgelegd, zodat het rechtsgeldig is.alle-volmachten-button

Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld contracten en overeenkomsten.


Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een overeenkomst, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je contracten en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.In de schriftelijke verklaring wordt aan iemand de bevoegdheid gegeven om namens iemand handelingen uit te voeren. De bevoegdheid tot handelen kan beroepsmatig zijn, denk bijvoorbeeld aan een advocaat die namens een cliënt handelt of een tussenpersoon die namens iemand handelt. 


Een andere vorm is om iemand, een professionele instantie of een bekende/ familielid privé zaken te laten verzorgen. Denk bijvoorbeeld aan het regelen van geldzaken, verzekeringszaken, overheidszaken, belastingaangiftes, juridische zaken en dergelijke.

 

Voor overheidszaken, waaronder het doen van belasting aangiftes, kun je eenvoudig met behulp van digi-d iemand machtigen. De gemachtigde krijgt niet jouw digi-d code, maar je machtigt online deze persoon om namens jou te handelen.

 

Om iemand te machtigen om je bankzaken te regelen, kun je contact opnemen met je bank.

 

Om iemand te machtigen om juridische, andere zaken te regelen, kun je ook zelf een machtiging opstellen. Hierin staat informatie over de jezelf, de gemachtigde, de periode dat de gemachtigde namens jou mag handelen, de inhoud van de machtiging, enzovoorts. Bij het document is een kopie van je legitimatiebewijs nodig. Zo kunnen de instanties zien dat het juridisch klopt. 


Bekijk en download de voorbeeld machtiging

Voorbeeld-Algemene-Volmacht

Bekijk

button-bekijk-voorbeeld-template

Download

download-template-voorbeeld

Voorbeeld Machtiging

Partijen:

 

Volmachtgever: Volledige achternaam en voorletters, sofinummer, straat en huisnummer, postcode en plaats, hierna te noemen Volmachtgever,

 

Gemachtigde: Volledige achternaam en voorletters, sofinummer, straat en huisnummer, postcode en plaats, hierna te noemen Gemachtigde,

 

Komen als volgt overeen:

 

 

Artikel 1, Inhoud

Volmachtgever geeft Gemachtigde een volmacht om namens Volmachtgever te handelen betreffende de volgende zaken:

Omschrijving van de zaken waarvoor de volmacht wordt gegeven. Geef een duidelijke omschrijving, zodat duidelijk is in welke zaken er door de gemachtigde mag worden gehandeld.

 

Artikel 2, Uitzonderingen

Uitgezonderd zijn de volgende zaken:

Geef hier de uitzonderingen aan, bijvoorbeeld het tekenen van bepaalde zaken, of het handelen waarbij geldbedragen van groter dan een bepaald bedrag gemoeid gaan. U kunt zelf bepalen wat de eventuele uitzonderingen zijn.

 

Artikel 3, Periode

De volmacht geldt voor de periode van __ dagen/ weken/ maanden/ jaren/ onbepaalde tijd. Zodoende gaat de volmacht in op ___ datum en eindigt hij van rechtswege op ___.

 

Artikel 4, Voortijdige beëindiging

Deze volmacht kan op ieder moment door beide partijen schriftelijk worden opgezegd. De periode, zoals omschreven in Artikel 3 zal dan niet meer gelden. Gemachtigde zal in dat geval per direct al het handelen namens Volmachtgever stopzetten.

 

Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend te ____(plaats) op ___(datum).

 

 

 

Handtekening Volmachtgever


Bijlage: kopie ID Volmachtgever


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Inhoud machtiging

Je Machtiging ziet er als volgt uit:

 1. Jouw Naam en NAW gegevens
 2. De naam en NAW gegevens van de gevilmachtigde
 3. Hetgeen waarvoor de machtiging geldt
 4. Eventuele uitzonderingen
 5. De periode waarvoor de volmacht geldt
 6. De datum en plaats van ondertekening
 7. De namen en handtekeningen van betrokkenen


Bij een machtiging is de gemachtigde gerechtigd om voor jou te handelen voor de zaken die erin staan omschreven. De persoon die de machtiging krijgt is niet verplicht om namens jou te handelen. Wanneer je iemand wil verplichten om voor jou te handelen (bijvoorbeeld het aanschaffen van iets belangrijks) dan heb je een ander document nodig.

Wanneer het gaat om belangrijke zaken en je moeite hebt met anderen daarin te vertrouwen, kun je er ook voor kiezen om meerdere mensen samen te machtigen.

Je kunt in een machtiging ook een artikel toevoegen dat de gevolmachtigde een schadevergoeding moet betalen indien je belangen worden geschaad.

Je kunt afspraken maken in de machtigingover het afleggen van verantwoordelijkheid door de gevolmachtigde, of je in bepaalde gevallen ergens van op de hoogte stelt. 


De machtiging eindigt in de volgende gevallen:

 • Bij het verstrijken van de periode van de machtiging (indien erin vermeld)
 • Bij herroeping: je kunt het getekende document terugvragen en de gevolmachtigde is verplicht dit het terug te geven.
 • De volmachtgever of de gevolmachtigde komt te overlijden
 • De volmachtgever of de gevolmachtigde krijgt een maatregel als onderbewindstelling opgelegd
 • De gevolmachtigde komt in de schuldsanering of gaat failliet


Je kunt iemand voor diverse verschillende zaken machtigen. Voorbeelden zijn:

 • Administratieve, financiële zaken. Het verzorgen van de financiën en betalingen.
 • Medische beslissingen
 • Een specifieke handeling zoals de verhuur van een woning, de aanschaf of verkoop van een auto
 • Stemmen, hiervoor geldt wel een speciale volmacht die je bij het stembiljet ontvangt.


Let er altijd op dat je de persoon die je machtigt goed vertrouwt. 


Vergelijkbare Pagina's