Machtiging

Een machtiging is de bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten. Het kan zijn dat iemand zaken door een ander wil laten regelen. Wanneer dit zaken zijn die eigenlijk persoonlijk gedaan moeten worden, kan men iemand ander machtigen. Deze moet schriftelijk worden vastgelegd, zodat het rechtsgeldig is.

 


In de schriftelijke verklaring wordt aan iemand de bevoegdheid gegeven om namens iemand handelingen uit te voeren. De bevoegdheid tot handelen kan beroepsmatig zijn, denk bijvoorbeeld aan een advocaat die namens een cliënt handelt of een tussenpersoon die namens iemand handelt. 

Een andere vorm is om iemand, een professionele instantie of een bekende/ familielid privé zaken te laten verzorgen. Denk bijvoorbeeld aan het regelen van geldzaken, verzekeringszaken, overheidszaken, belastingaangiftes, juridische zaken en dergelijke.

 

Voor overheidszaken, waaronder het doen van belasting aangiftes, kunt u eenvoudig met behulp van digi-d iemand machtigen. De gemachtigde krijgt niet uw digi-d code, maar u machtigt online deze persoon om namens u te handelen.

 

Om iemand te machtigen om uw bankzaken te regelen, kunt u contact opnemen met uw bank.

 

Om iemand te machtigen om juridische, andere zaken te regelen, kunt u ook zelf een machtiging opstellen. Hierin staat informatie over de uzelf, de gemachtigde, de periode dat de gemachtigde namens u mag handelen, de inhoud van de machtiging, enzovoorts. Bij het document is een kopie van uw legitimatiebewijs nodig. Zo kunnen de instanties zien dat het juridisch klopt. 

Voorbeeld Machtiging

Partijen:

 

Volmachtgever: Volledige achternaam en voorletters, sofinummer, straat en huisnummer, postcode en plaats, hierna te noemen Volmachtgever,

 

Gemachtigde: Volledige achternaam en voorletters, sofinummer, straat en huisnummer, postcode en plaats, hierna te noemen Gemachtigde,

 

Komen als volgt overeen:

 

 

Artikel 1, Inhoud

Volmachtgever geeft Gemachtigde een volmacht om namens Volmachtgever te handelen betreffende de volgende zaken:

Omschrijving van de zaken waarvoor de volmacht wordt gegeven. Geef een duidelijke omschrijving, zodat duidelijk is in welke zaken er door de gemachtigde mag worden gehandeld.

 

Artikel 2, Uitzonderingen

Uitgezonderd zijn de volgende zaken:

Geef hier de uitzonderingen aan, bijvoorbeeld het tekenen van bepaalde zaken, of het handelen waarbij geldbedragen van groter dan een bepaald bedrag gemoeid gaan. U kunt zelf bepalen wat de eventuele uitzonderingen zijn.

 

Artikel 3, Periode

De volmacht geldt voor de periode van __ dagen/ weken/ maanden/ jaren/ onbepaalde tijd. Zodoende gaat de volmacht in op ___ datum en eindigt hij van rechtswege op ___.

 

Artikel 4, Voortijdige beëindiging

Deze volmacht kan op ieder moment door beide partijen schriftelijk worden opgezegd. De periode, zoals omschreven in Artikel 3 zal dan niet meer gelden. Gemachtigde zal in dat geval per direct al het handelen namens Volmachtgever stopzetten.

 

Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend te ____(plaats) op ___(datum).

 

 

 

Handtekening Volmachtgever


Bijlage: kopie ID Volmachtgever

Download voorbeeld machtiging

Download dit voorbeeld in Word

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.