Bruikleenovereenkomst

Bekijk alle contracten


Op deze pagina treft u een voorbeeld bruikleenovereenkomst. Een bruikleenovereenkomst is een contract waarin afspraken gemaakt worden over iets wat uitlegeend wordt. 


Zo kunnen er afspraken worden gemaakt over de duur van de overeenkomst, de voorwaarden ende staat ervan. 


Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld contracten en overeenkomsten. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een overeenkomst, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je contracten en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.Bruikleen houdt in dat een Partij iets uitleent, waarvoor geen geld wordt betaald door Partij B.


In deze overeenkomst wordt vastgelegd dat een product voor een bepaalde periode door de bruikleengever in bruikleen wordt gegeven aan de bruikleenhouder. Bekijk de uitleg van bruikleen op wikipedia


Bekijk hieronder een voorbeeld bruikleenovereenkomst


De ondergetekende

 

1.       (naam bruikleengever), wonende aan de (adres bruikleengever) te (woonplaats bruikleengever), hierna te noemen Partij A,

 

en

 

2.       (naam bruikleenhouder), wonende aan de (adres bruikleenhouder) te (woonplaats bruikleenhouder), hierna te noemen huurder, hierna te noemen Partij B,

 

Partijen komen als volgt overeen:

 

Artikel 1

a)      Partij A stelt aan Partij B ter beschikking het volgende: ______ (omschrijving van het in bruikleen gegeven product), voor de periode van ____ (Periode of onbepaalde tijd tot nadere opzegging van Partij A of Partij B).

b)      Voor het aanvaarden ofwel in gebruik nemen van de door Partij A ter beschikking gestelde ____ (omschrijving van het in bruikleen gegeven product) is Partij B verplicht deze overeenkomst voor akkoord te tekenen.

c)       Partij B verklaart het genoemde ____ (omschrijving van het in bruikleen gegeven product) in goede staat (of nadere omschrijving staat) in ontvangst te hebben genomen.

d)      ____ (omschrijving van het in bruikleen gegeven product) blijft te allen tijde eigendom van Partij A.

 

Artikel 2

a)      Partij B is verplicht als een goed huisvader voor de ______ (omschrijving van het in bruikleen gegeven product) te zorgen en deze te onderhouden;

b)      Partij B zal de ______ (omschrijving van het in bruikleen gegeven product) in overeenstemming met de bestemming te gebruiken en draagt op eigen rekening zorg voor een verzekering tegen schade door brand en diefstal;

c)       Partij B zal de ______ (omschrijving van het in bruikleen gegeven product) bij het einde van de overeenkomst aan Partij A in goede staat retourneren.

d)      Kosten voor het onderhoud tijdens de overeenkomst van de ______ (omschrijving van het in bruikleen gegeven product) zijn voor rekening van Partij B.

 

Artikel 3

a)      De ______ (omschrijving van het in bruikleen gegeven product) mag slechts gebruikt worden door Partij B in persoon en zonder toestemming van Partij A niet door derden;

b)      Het is Partij B niet toegestaan de ______ (omschrijving van het in bruikleen gegeven product) in enigerlei vorm te verhuren aan derden;

c)       Het is Partij B niet toegestaan de ______ (omschrijving van het in bruikleen gegeven product) buiten Nederland te verplaatsen.

 

Artikel 4

a)      Partij B verplicht zich de ______ (omschrijving van het in bruikleen gegeven product) na het verstrijken van de buikleenperiode  onmiddellijk aan Partij A te retourneren;

b)      Wanneer Partij B zich niet houdt aan Artikel 4 lid a, verbeurt Partij B een boete van € __,- voor iedere dag, dat Partij B, na bij aangetekend schrijven door Partij A vermaand te zijn, te betalen aan Partij A;

Artikel 5

a)      Partij A behoudt zich het recht voor deze bruikleenovereenkomst te wijzigen. Wijzigingen zullen schriftelijk aan Partij B worden toegestuurd. Deze wijzigingen zijn van toepassing zodra beide partijen voor akkoord hebben ondertekend. Voorgaande overeenkomsten komen hiermee te vervallen;

b)      Situaties waarin de regeling niet voorziet zullen in goed overleg tussen Partij A en Partij B worden opgelost.

 

Aldus overeengekomen en ondertekend te _____(Plaats), dd. _____ (datum)                                                           

 

Partij A                                                                                               Partij B

Naam                                                                                                  Naam   

 

 

 

Handtekening                                                                                 Handtekening

 

Download de voorbeeld bruikleenovereenkomst


Download de voorbeeld bruikleenovereenkomst in Word.