Bruikleenovereenkomst

Voorbeeld bruikleenovereenkomst- een bruikleenovereenkomst is een contract waarin afspraken gemaakt worden over iets wat uitlegeend wordt. Zo kunnen er afspraken worden gemaakt over de duur van de overeenkomst, de voorwaarden en de staat ervan. 


Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld contracten en overeenkomsten. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een overeenkomst, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je contracten en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.voorbeeld-office-button
button-home-alle-contracten

Bruikleen houdt in dat een Partij iets uitleent, waarvoor geen geld wordt betaald door Partij B.


In deze overeenkomst wordt vastgelegd dat een product voor een bepaalde periode door de bruikleengever in bruikleen wordt gegeven aan de bruikleenhouder. Bekijk de uitleg van bruikleen op wikipedia


Bekijk en download Voorbeeld Bruikleenovereenkomst

Voorbeeld-Bruikleenovereenkomst

Bekijk

button-bekijk-voorbeeld-template

Download

download-template-voorbeeld

Bekijk alle voorbeeld Bruikleenovereenkomsten

Bekijk hieronder alle voorbeeld bruikleenovereenkomsten. 


overeenkomst-mobiele-telefoon
Voorbeeld-Overeenkomst-Uitlenen-Materiaal
Voorbeeld-Gebruiksovereenkomst

Bekijk hieronder een voorbeeld bruikleenovereenkomst

Bekijk hieronder de voorbeeld Bruikleenovereenkomst. 


Bruikleenovereenkomst - Kop

De ondergetekende

Naam bruikleengever), wonende aan de (adres bruikleengever) te (woonplaats bruikleengever), hierna te noemen Partij A,

en

Naam bruikleenhouder), wonende aan de (adres bruikleenhouder) te (woonplaats bruikleenhouder), hierna te noemen huurder, hierna te noemen Partij B,

Partijen komen als volgt overeen:


Bruikleenovereenkomst - Artikel 1

 • Partij A stelt aan Partij B ter beschikking het volgende: (object), voor de periode van (Periode of onbepaalde tijd tot nadere opzegging van Partij A of Partij B).
 • Voor het aanvaarden ofwel in gebruik nemen van de door Partij A ter beschikking gestelde (object) is Partij B verplicht deze overeenkomst voor akkoord te tekenen.
 • Partij B verklaart het genoemde (object) in goede staat (of nadere omschrijving staat) in ontvangst te hebben genomen.
 • (object) blijft te allen tijde eigendom van Partij A.


Bruikleenovereenkomst - Artikel 2

 • Partij B is verplicht als een goed huisvader voor de (object) te zorgen en deze te onderhouden;
 • Partij B zal de (object) in overeenstemming met de bestemming te gebruiken en draagt op eigen rekening zorg voor een verzekering tegen schade door brand en diefstal;
 • Partij B zal de (object) bij het einde van de overeenkomst aan Partij A in goede staat retourneren.
 • Kosten voor het onderhoud tijdens de overeenkomst van de (object) zijn voor rekening van Partij B.


Bruikleenovereenkomst - Artikel 3

 • De (object) mag slechts gebruikt worden door Partij B in persoon en zonder toestemming van Partij A niet door derden;
 • Het is Partij B niet toegestaan de (object) in enigerlei vorm te verhuren aan derden;
 • Het is Partij B niet toegestaan de (object) buiten Nederland te verplaatsen.


Bruikleenovereenkomst - Artikel 4

Partij B verplicht zich de (object) na het verstrijken van de buikleenperiode onmiddellijk aan Partij A te retourneren;

Wanneer Partij B zich niet houdt aan Artikel 4 lid a, verbeurt Partij B een boete van € __,- voor iedere dag, dat Partij B, na bij aangetekend schrijven door Partij A vermaand te zijn, te betalen aan Partij A;


Bruikleenovereenkomst - 

Partij A behoudt zich het recht voor deze bruikleenovereenkomst te wijzigen. Wijzigingen zullen schriftelijk aan Partij B worden toegestuurd. Deze wijzigingen zijn van toepassing zodra beide partijen voor akkoord hebben ondertekend. Voorgaande overeenkomsten komen hiermee te vervallen;


Bruikleenovereenkomst - Ondertekening

Aldus overeengekomen en ondertekend te _____(Plaats), dd. _____ (datum)                                                          

Partij A                                                                                               Partij B

Naam                                                                                               Naam   

Handtekening                                                                                 Handtekening


Wat is een bruikleenovereenkomst?

Een bruikleenovereenkomst is een overeenkomst voor als je iets uileent aan iemand en de afspraken daarover vast wil leggen. Bij bruikleen wordt iets geleend waarvoor geen bedrag wordt betaald. 


In een bruikleenovereenkomst staan doorgaans de volgende zaken vermeld:


 • De namen en NAW gegevens van de partijen: De namen en contactgegevens van zowel de uitlener als de lener worden bovenaan in de overeenkomst vermeld.
 • Omschrijving van hetgeen in bruikleen wordt gegeven: Dit kan van alles zijn, zorg voor een duidelijke omschrijving eventueel aangevuld met serienummers, typenummers en andere kenmerken. Je kunt ook een omschrijving van de staat van het object toevoegen, zodat duidelijk is in welke staat het object ten tijde van de verhuur is/ was. 
 • De duur: Het kan zijn dat er een periode wordt afgesproken voor hoelang het object uitgeleend wordt. Deze periode kan je in de overeenkomst vermelden. Ook kun je eventuele opties voor verlenging toevoegen. 
 • Het doel van gebruik: Het is van belang dat het doel goed wordt omschreven, om te zorgen dat het object niet voior verkeerde doelstellingen wordt gebruikt.
 • Verantwoordelijkheden: Als je iets uitleent, is het van belang dat de lener ermee omgaat hoe je wilt en dat hij/zij de verantwiirdelijkheden krijgt die je niet zelf kan hebben. Denk aan bijvoorbeeld eventuele schade door nalatigheid of onjuist gebruik. 
 • Teruggave: Het kan zijn dat je het object in bepaalde situaties terug wil ontvangen. Hier kan je iets over schrijven in de bruikleenovereenkomst. Bijvoorbeeld als je het object zelf nodig hebt. 
 • Beëindiging: Beschrijf in de bruikleenovereenkomst wanneer de overeenkomst zal eindigen. Dat kan op een bepaalde datum zijn, of onder bepaalde omstandigheden. Zorg in ieder geval voor een duidelijke beschrijving van de beeindiging, zodat alles voor beide partijen helder is. 


Je kunt verder zelf invulling geven aan de bruikleenovereenkomst. Zorg ervoor dat je alles duidelijk omschrijft en vooraf goed nadenkt over wat voor jouw situatie van belang is om op te nemen in de overeenkomts. Het is beter om van te voren alles goed af te kaarten, zodat jullie achteraf niet voor problemen komen te staan. 


Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld facturen, brieven en contracten. Als je advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een factuur of contract, schakel dan een specialist in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde boekhouder of advocaat kan je verder helpen en zorgen dat je het gewenste doel bereikt. 


Bekijk ook de voorbeeld contracten op topvoorbeelden.com


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's