Voorbeeld Gebruiksovereenkomst

Voorbeeld gebruiksovereenkomst: je maakt deze overeenkomst als iets in bruikleen wordt gegeven. Bij bruikleen is geen sprake van een bedrag dat aan huur wordt betaald. Dit soort overeenkomsten worden vaak tussen werkgevers en werknemers overeengekomen.voorbeeld-office-button
button-home-alle-contracten

Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld facturen, brieven en contracten. Als je advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een factuur of contract, schakel dan een specialist in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde boekhouder of advocaat kan je verder helpen en zorgen dat je het gewenste doel bereikt. 


Bekijk en download de Voorbeeld Gebruiksovereenkomst

Voorbeeld-Gebruiksovereenkomst

Bekijk

button-bekijk-voorbeeld-template

Download

download-template-voorbeeld

Bekijk voorbeeld gebruiksovereenkomst

Bekijk hieronder de voorbeeld gebruiksovereenkomst. 


Voorbeeld Gebruiksovereenkomst - Kop

De ondertekenden:

1.            (Naam) gevestigd te (Straat, huisnummer, postcode en plaats), hierna te noemen uitlener,

en

2.            (Naam) gevestigd te (Straat, huisnummer, postcode en plaats), hierna te noemen lener,


Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:


Voorbeeld Gebruiksovereenkomst - Artikel 1             

Uitlener stelt aan lener een (object) ter beschikking. Voor het aanvaarden ofwel in gebruik nemen van een door uitlener ter beschikking gestelde (object) is lener verplicht deze gebruikersovereenkomst te tekenen.


Voorbeeld Gebruiksovereenkomst - Artikel 2             

De gebruikersovereenkomst aangegaan voor de duur van (duur). Het is lener niet toegestaan de (object) te verhuren dan wel uit te lenen aan derden.


Voorbeeld Gebruiksovereenkomst - Artikel 3  

Schade aan de (object) in welke vorm en door welke oorzaak dan ook, dient direct te worden gemeld aan uitlener. Schade die is ontstaan door oneigenlijk gebruik van de (object) of als gevolg van nalatigheid of ondeskundig gebruik zijn voor rekening van lener voor zover deze niet door de verzekeringsmaatschappij worden vergoed.


Voorbeeld Gebruiksovereenkomst - Artikel 4  

Beëindiging van de gebruikersovereenkomst respectievelijk van het gebruik van de gebruiksovereenkomst (object) eindigt:

  • als lener zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet tijdig of niet naar behoren nakomt; uitlener kan deze overeenkomst dan onmiddellijk beëindigen, onverminderd het recht van uitlener op schadevergoeding;
  • als er sprake is van een ernstige overtreding of misdrijf van de zijde van lener; dit ter beoordeling van uitlener;
  • door schriftelijke opzegging van de gebruikersovereenkomst (object) door lener/ inlener.


Voorbeeld Gebruiksovereenkomst - Artikel 5  

Uitlener behoudt zich het recht voor deze gebruikersovereenkomst (object) te wijzigen. Wijzigingen zullen schriftelijk aan lener worden toegestuurd. Deze wijzigingen zijn van toepassing zodra beide partijen voor akkoord hebben ondertekend.


Voorbeeld Gebruiksovereenkomst - Ondertekening

Situaties waarin de regeling niet voorziet zullen in goed overleg tussen uitlener en lener worden opgelost.

De overeenkomst is in tweevoud opgemaakt te (Plaats)  op (Datum).

Naam                                                                                                  Naam

Handtekening uitlener                                                                 Handtekening lener

______________                                                                           ______________


Wat is een bruikleenovereenkomst?

Een bruikleenovereenkomst is een overeenkomst voor als je iets uileent aan iemand en de afspraken daarover vast wil leggen. Bij bruikleen wordt iets geleend waarvoor geen bedrag wordt betaald. 


In een bruikleenovereenkomst staan doorgaans de volgende zaken vermeld:


  • De namen en NAW gegevens van de partijen: De namen en contactgegevens van zowel de uitlener als de lener worden bovenaan in de overeenkomst vermeld.
  • Omschrijving van hetgeen in bruikleen wordt gegeven: Dit kan van alles zijn, zorg voor een duidelijke omschrijving eventueel aangevuld met serienummers, typenummers en andere kenmerken. Je kunt ook een omschrijving van de staat van het object toevoegen, zodat duidelijk is in welke staat het object ten tijde van de verhuur is/ was. 
  • De duur: Het kan zijn dat er een periode wordt afgesproken voor hoelang het object uitgeleend wordt. Deze periode kan je in de overeenkomst vermelden. Ook kun je eventuele opties voor verlenging toevoegen. 
  • Het doel van gebruik: Het is van belang dat het doel goed wordt omschreven, om te zorgen dat het object niet voior verkeerde doelstellingen wordt gebruikt.
  • Verantwoordelijkheden: Als je iets uitleent, is het van belang dat de lener ermee omgaat hoe je wilt en dat hij/zij de verantwiirdelijkheden krijgt die je niet zelf kan hebben. Denk aan bijvoorbeeld eventuele schade door nalatigheid of onjuist gebruik. 
  • Teruggave: Het kan zijn dat je het object in bepaalde situaties terug wil ontvangen. Hier kan je iets over schrijven in de bruikleenovereenkomst. Bijvoorbeeld als je het object zelf nodig hebt. 
  • Beëindiging: Beschrijf in de bruikleenovereenkomst wanneer de overeenkomst zal eindigen. Dat kan op een bepaalde datum zijn, of onder bepaalde omstandigheden. Zorg in ieder geval voor een duidelijke beschrijving van de beeindiging, zodat alles voor beide partijen helder is. 


Je kunt verder zelf invulling geven aan de bruikleenovereenkomst. Zorg ervoor dat je alles duidelijk omschrijft en vooraf goed nadenkt over wat voor jouw situatie van belang is om op te nemen in de overeenkomts. Het is beter om van te voren alles goed af te kaarten, zodat jullie achteraf niet voor problemen komen te staan. 


Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld facturen, brieven en contracten. Als je advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een factuur of contract, schakel dan een specialist in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde boekhouder of advocaat kan je verder helpen en zorgen dat je het gewenste doel bereikt. 


Bekijk ook de voorbeeld contracten op topvoorbeelden.com


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's