Voorbeeld Ouderschapsplan

Voorbeeld ouderschapsplan - Als ouders ga je uit elkaar en dit heeft invloed op de opvoeding van jullie kind(eren). Om de afspraken rondom de opvoeding en verzorging van de kinderen goed te regelen, is het opstellen van een ouderschapsplan verplicht. In dit plan leggen jullie de afspraken vast over bijvoorbeeld de omgangsregeling, de financiën en de communicatie.

Maar hoe stel je een goed ouderschapsplan op? En wat moet er allemaal in staan? Op deze pagina vind je alle informatie die je nodig hebt, inclusief een voorbeeld ouderschapsplan en antwoorden op veelgestelde vragen.


Inhoudsopgave

Ouderschapsplan opstellen

Inhoud Ouderschapsplan

Vastleggen Ouderschapsplan

Voorbeeld Ouderschapsplan

FAQ


Ouderschapsplan opstellen

Het opstellen van een ouderschapsplan kan een ingewikkelde en emotionele taak zijn. Om het proces wat makkelijker te maken, hebben we een stappenplan opgesteld dat je kunt volgen:

 1. Maak een inventarisatie van jullie wensen en behoeften: bespreek wat jullie belangrijk vinden voor jullie kinderen en wat jullie verwachten van elkaar als ouders.
 2. Stel samen een voorlopig plan op: maak een eerste opzet van het ouderschapsplan en bespreek deze met elkaar.
 3. Bespreek het voorlopige plan met een mediator of advocaat: een mediator of advocaat kan helpen bij het bespreken van de afspraken en kan advies geven over wat wel en niet werkt.
 4. Leg de afspraken vast in het definitieve plan: nadat alle afspraken zijn besproken en vastgelegd, kunnen jullie het plan officieel maken door het te ondertekenen.Inhoud Voorbeeld Ouderschapsplan

Een ouderschapsplan is bedoeld om de afspraken tussen de ouders over de opvoeding van hun kind(eren) vast te leggen. Het is belangrijk om alle belangrijke zaken goed te regelen en deze duidelijk op te schrijven. Hieronder vind je een overzicht van wat er allemaal in een ouderschapsplan moet staan:

 1. De verdeling van de zorg- en opvoedingstaken: beschrijf hoe de dagelijkse zorg en opvoeding van de kinderen wordt verdeeld tussen de ouders.
 2. De omgangsregeling: leg vast wanneer de kinderen bij welke ouder zijn, inclusief afspraken over vakanties, feestdagen en andere bijzondere dagen.
 3. De kinderalimentatie: beschrijf hoeveel en hoe lang de ene ouder financieel bijdraagt aan de opvoeding en verzorging van de kinderen.
 4. De communicatie tussen de ouders: maak afspraken over hoe de ouders met elkaar communiceren over de kinderen.
 5. Eventuele bijzondere kosten: denk hierbij aan bijvoorbeeld de kosten van de sportclub van het kind, medische kosten en/of studiekosten.


Wat moet je niet vergeten in ouderschapsplan?

Naast de zaken die in een ouderschapsplan moeten worden opgenomen, zijn er ook een aantal belangrijke dingen die niet mogen worden vergeten. Hieronder vind je een aantal belangrijke zaken: 

 1. Flexibiliteit: hoewel het belangrijk is om een goed plan op te stellen, is het ook belangrijk om flexibel te blijven. Het kan zijn dat er zich onvoorziene omstandigheden voordoen waardoor het plan aangepast moet worden. Zorg ervoor dat er ruimte is voor veranderingen indien nodig.
 2. De belangen van het kind: het ouderschapsplan is bedoeld om de belangen van het kind te dienen. Het is daarom belangrijk om bij het opstellen van het plan rekening te houden met de behoeften van het kind en de invloed van de scheiding op het kind.
 3. Duidelijkheid: het ouderschapsplan moet duidelijk en helder zijn, zodat beide ouders begrijpen wat er van hen wordt verwacht en wat zij kunnen verwachten. Zorg ervoor dat het plan geen ruimte laat voor onduidelijkheden of misverstanden.
 4. Afspraken nakomen: het is belangrijk dat beide ouders zich aan de afspraken houden die in het ouderschapsplan zijn vastgelegd. Als een ouder zich niet aan de afspraken houdt, kan dit leiden tot spanningen tussen de ouders en kan het welzijn van het kind in gevaar komen.
 5. Aanpassingen: indien nodig kan het ouderschapsplan worden aangepast. Het is belangrijk om bij te houden of de afspraken nog werken en of er veranderingen nodig zijn. Bespreek eventuele aanpassingen met elkaar en leg deze vast in een nieuw ouderschapsplan.


Vastleggen Ouderschapsplan

Als het ouderschapsplan is opgesteld en alle afspraken zijn gemaakt, is het belangrijk om het plan vast te leggen. Dit kan op verschillende manieren worden gedaan: 

 • Ondertekenen: beide ouders moeten het ouderschapsplan ondertekenen om het officieel te maken. Hierdoor is het een juridisch bindend document.
 • Registreren: het is mogelijk om het ouderschapsplan te laten registreren bij de gemeente. Dit is niet verplicht, maar kan wel handig zijn als er bijvoorbeeld discussie ontstaat over de inhoud van het plan.
 • Voorleggen aan de rechter: als de ouders er niet samen uitkomen, kan het ouderschapsplan worden voorgelegd aan de rechter. De rechter kan het plan dan goedkeuren en het plan wordt dan officieel.


Wie controleert het ouderschapsplan?

Er is geen instantie die het ouderschapsplan controleert. Het is de verantwoordelijkheid van beide ouders om zich aan de afspraken in het plan te houden. Mocht er toch een geschil ontstaan over de afspraken, dan kan er een mediator of advocaat worden ingeschakeld om te helpen bij het oplossen van het geschil. Indien nodig kan de zaak ook worden voorgelegd aan de rechter. Het is dus belangrijk om het ouderschapsplan zorgvuldig op te stellen en goede afspraken te maken, zodat discussies en geschillen kunnen worden voorkomen.


Voorbeeld Ouderschapsplan

Bekijk hieronder 3 voorbeelden van een ouderschapsplan, een uitgebreid en beknopt voorbeeld en een voorbeeld waarbij de verdeling evenredg is verdeeld. 

Voorbeeld Beknopt Ouderschapsplan

Ouderschapsplan [naam kind(eren)] van [naam vader] en [naam moeder], opgesteld op [datum]


Verblijfplaats

[naam kind(eren)] verblijft/verblijven bij vader op [dagen/tijden] en bij moeder op [dagen/tijden].

 

Communicatie

De ouders zijn verantwoordelijk voor de communicatie met elkaar over [naam kind(eren)]. Er zal regelmatig overleg plaatsvinden over belangrijke zaken.

 

Kosten

De kosten voor [naam kind(eren)] worden verdeeld tussen de ouders. Vader betaalt [bedrag] per maand aan moeder voor de kosten van [naam kind(eren)].

 

Vakanties

De vakanties worden in onderling overleg vastgesteld. De ouders streven ernaar om de vakanties zoveel mogelijk in overeenstemming met elkaar af te stemmen.

 

Wijzigingen

Indien nodig kan dit ouderschapsplan worden gewijzigd. Dit kan alleen in onderling overleg tussen de ouders.

 

Ondertekening

Dit ouderschapsplan is opgesteld en ondertekend op [datum] door [naam vader] en [naam moeder].


Voorbeeld-Ouderschapsplan-beknopt

Download voorbeeld beknopt ouderschapsplan


Voorbeeld Uitgebreid Ouderschapsplan

Ouderschapsplan [naam kind(eren)] van [naam vader] en [naam moeder], opgesteld op [datum]


Verblijfplaats

[naam kind(eren)] verblijft/verblijven bij vader op [dagen/tijden] en bij moeder op [dagen/tijden]. Bij afwezigheid van één van de ouders kan de andere ouder voor [naam kind(eren)] zorgen.

 

Verdeling zorg- en opvoedingstaken

De ouders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van [naam kind(eren)]. Hierbij wordt gestreefd naar gelijkwaardig ouderschap. De taken worden als volgt verdeeld:

Vader is verantwoordelijk voor [specifieke taken] en moeder is verantwoordelijk voor [specifieke taken].

Er wordt regelmatig overlegd over de verdeling van de taken en deze kunnen in onderling overleg worden aangepast.


Communicatie

De ouders zijn verantwoordelijk voor de communicatie met elkaar over [naam kind(eren)]. Er zal regelmatig overleg plaatsvinden over belangrijke zaken en er wordt open en eerlijk gecommuniceerd over alle zaken die met [naam kind(eren)] te maken hebben.

 

School en studie

De ouders zullen samenwerken om de schoolprestaties van [naam kind(eren)] te bevorderen. De ouders zullen de school van [naam kind(eren)] op de hoogte stellen van de scheiding en er wordt samen overlegd over belangrijke schoolzaken. Indien nodig worden er afspraken gemaakt over huiswerkbegeleiding en/of bijles.

 

Kosten

De kosten voor [naam kind(eren)] worden verdeeld tussen de ouders. Vader betaalt [bedrag] per maand aan moeder voor de kosten van [naam kind(eren)]. Dit bedrag is gebaseerd op [specifieke afspraken]. Indien de kosten voor [naam kind(eren)] stijgen, wordt dit in onderling overleg besproken en kan het bedrag worden aangepast.

 

Woning

Indien één van de ouders verhuist, wordt er in overleg bepaald wat er met de huidige woning gebeurt. Er wordt rekening gehouden met de belangen van [naam kind(eren)].

 

Vakanties

De vakanties worden in onderling overleg vastgesteld. De ouders streven ernaar om de vakanties zoveel mogelijk in overeenstemming met elkaar af te stemmen. De vakanties worden als volgt verdeeld:

[naam kind(eren)] is/zijn [specifieke periode] bij vader.

[naam kind(eren)] is/zijn [specifieke periode] bij moeder.

 

Feestdagen

De feestdagen worden als volgt verdeeld:

[naam kind(eren)] is/zijn [specifieke feestdag(en)] bij vader.

[naam kind(eren)] is/zijn [specifieke feestdag(en)] bij moeder.

 

Ondertekening


Handtekeningen


Voorbeeld-Ouderschapsplan-Uitgebreid


Download Voorbeeld Ouderschapsplan


Voorbeeld Ouderschapsplan met 50/50 Verdeling

Ouderschapsplan [naam kind(eren)] van [naam vader] en [naam moeder], opgesteld op [datum]


Verblijfplaats

[naam kind(eren)] verblijft/verblijven bij vader op maandag en dinsdag, bij moeder op woensdag en donderdag, en afwisselend bij vader en moeder in het weekend. Bij afwezigheid van één van de ouders kan de andere ouder voor [naam kind(eren)] zorgen.

Dit betekent dat er een gelijke verdeling is van de dagen dat [naam kind(eren)] bij vader en bij moeder verblijft. Dit kan uiteraard worden aangepast naar wens van beide ouders en naar de behoeften van [naam kind(eren)].

 

Verdeling zorg- en opvoedingstaken

De ouders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van [naam kind(eren)]. Hierbij wordt gestreefd naar gelijkwaardig ouderschap. De taken worden als volgt verdeeld: 

 • Vader en moeder zijn beiden verantwoordelijk voor het organiseren van schoolzaken en medische afspraken, en het doen van de boodschappen.
 • Vader en moeder zijn beiden verantwoordelijk voor het onderhoud van de woning en tuin, en het regelen van de financiën.
 • Er wordt regelmatig overlegd over de verdeling van de taken en deze kunnen in onderling overleg worden aangepast.

Vader en moeder zorgen er samen voor dat er een goede balans is in de verdeling van de taken. Er wordt gestreefd naar harmonie en er wordt respectvol met elkaar omgegaan. Indien er zich situaties voordoen waarin het noodzakelijk is om de verdeling van de taken aan te passen, dan wordt er in onderling overleg gezocht naar een oplossing die voor beide ouders en voor [naam kind(eren)] acceptabel is.


Communicatie

De ouders zijn verantwoordelijk voor de communicatie met elkaar over [naam kind(eren)]. Er zal regelmatig overleg plaatsvinden over belangrijke zaken en er wordt open en eerlijk gecommuniceerd over alle zaken die met [naam kind(eren)] te maken hebben.

Er wordt gestreefd naar een goede en respectvolle communicatie tussen vader en moeder. Dit houdt in dat er op een respectvolle manier met elkaar wordt gesproken en dat er geluisterd wordt naar elkaars standpunten en meningen. Er wordt open en eerlijk gecommuniceerd over alle zaken die met [naam kind(eren)] te maken hebben, zodat beide ouders op de hoogte zijn van wat er speelt en er gezamenlijk beslissingen genomen kunnen worden.

Er wordt regelmatig overlegd over belangrijke zaken zoals schoolkeuze, medische behandelingen, vakanties en feestdagen. Hierbij wordt rekening gehouden met de wensen en behoeften van [naam kind(eren)]. Indien nodig worden er afspraken gemaakt over de manier van communiceren, bijvoorbeeld via e-mail, telefoon of persoonlijk gesprek.


School en studie

De ouders zullen samenwerken om de schoolprestaties van [naam kind(eren)] te bevorderen. De ouders zullen de school van [naam kind(eren)] op de hoogte stellen van de scheiding en er wordt samen overlegd over belangrijke schoolzaken.

Indien nodig worden er afspraken gemaakt over huiswerkbegeleiding en/of bijles. Er wordt gestreefd naar een goede communicatie met de school en de leerkrachten van [naam kind(eren)]. Indien nodig worden er afspraken gemaakt over het bijwonen van ouderavonden, rapportbesprekingen en andere belangrijke bijeenkomsten op school.

Er wordt overlegd over de keuze voor een vervolgopleiding en er wordt gekeken naar de wensen en mogelijkheden van [naam kind(eren)]. Indien nodig worden er afspraken gemaakt over het betalen van schoolkosten en studiematerialen.


Kosten

De kosten voor [naam kind(eren)] worden verdeeld tussen de ouders. Vader betaalt maandelijks [bedrag] aan moeder voor de kosten van [naam kind(eren)]. Dit bedrag is gebaseerd op [specifieke afspraken].

Indien de kosten voor [naam kind(eren)] stijgen, wordt dit in onderling overleg besproken en kan het bedrag worden aangepast. Hierbij wordt rekening gehouden met de behoeften van [naam kind(eren)] en de financiële draagkracht van beide ouders.

De kosten voor [naam kind(eren)] kunnen onder andere bestaan uit kleding, voeding, hobby’s, schoolkosten en medische kosten. Er worden afspraken gemaakt over wie welke kosten voor zijn/haar rekening neemt en welke kosten worden gedeeld. Ook wordt er afgesproken op welke wijze de kosten worden betaald, bijvoorbeeld door middel van een gezamenlijke rekening of door het betalen van specifieke kosten door één van de ouders.


Woning

De ouders hebben gezamenlijk besloten om de huidige woning te behouden. Vader en moeder zullen beiden voor 50% eigenaar zijn van de woning en zullen ook beiden voor 50% gebruik maken van de woning, samen met [naam kind(eren)].

Er worden afspraken gemaakt over de verdeling van de kosten voor de woning, zoals de hypotheeklasten, energiekosten, waterkosten, gemeentelijke belastingen, enzovoort. Er wordt gestreefd naar een eerlijke verdeling van deze kosten tussen beide ouders.

Er wordt overlegd over de inrichting van de woning, zodat er voor [naam kind(eren)] een vertrouwde en veilige leefomgeving ontstaat. Ook wordt er afspraken gemaakt over het onderhoud van de woning, zodat deze in goede staat blijft verkeren.

Indien één van de ouders besluit om te verhuizen, dan zal er in overleg bepaald worden wat er met de woning gebeurt en hoe de eventuele opbrengst van de woning verdeeld wordt tussen beide ouders. Hierbij wordt rekening gehouden met de belangen van [naam kind(eren)].


Vakanties

De vakanties worden in onderling overleg vastgesteld. De ouders streven ernaar om de vakanties zoveel mogelijk in overeenstemming met elkaar af te stemmen. Hierbij wordt rekening gehouden met de wensen en behoeften van [naam kind(eren)].

De vakanties worden als volgt verdeeld:

[naam kind(eren)] is/zijn [specifieke periode] bij vader.

[naam kind(eren)] is/zijn [specifieke periode] bij moeder.

Er wordt overlegd over de bestemmingen van de vakanties en er wordt rekening gehouden met de wensen van [naam kind(eren)]. Er worden afspraken gemaakt over de kosten van de vakanties en hoe deze verdeeld worden tussen beide ouders.

Indien één van de ouders op vakantie wil gaan met [naam kind(eren)], dan wordt dit in goed overleg besproken en wordt er gezocht naar een oplossing die voor alle partijen acceptabel is. Er wordt gestreefd naar een gelijke verdeling van de vakanties tussen vader en moeder.


Feestdagen

De feestdagen worden als volgt verdeeld:

[naam kind(eren)] is/zijn [specifieke feestdag(en)] bij vader.

[naam kind(eren)] is/zijn [specifieke feestdag(en)] bij moeder.

Er wordt gestreefd naar een gelijke verdeling van de feestdagen tussen vader en moeder. Er worden afspraken gemaakt over de tijden waarop [naam kind(eren)] op de betreffende feestdag(en) bij vader en/of moeder zal zijn.

 

Er wordt overlegd over de invulling van de feestdagen, zodat [naam kind(eren)] deze dagen op een fijne en plezierige manier kunnen doorbrengen. Ook wordt er rekening gehouden met de wensen en behoeften van [naam kind(eren)].

Indien één van de ouders graag iets speciaals wil doen met [naam kind(eren)] tijdens een feestdag, dan wordt hierover in goed overleg beslist en wordt er gezocht naar een oplossing die voor alle partijen acceptabel is.


Ondertekening

Namen en handtekeningen

Voorbeeld-Ouderschapsplan-evenredig_Pagina_1

Download voorbeeld evenredg ouderschapsplanFAQ Voorbeeld Ouderschapsplan

Wat is een ouderschapsplan?

Een ouderschapsplan is een document waarin afspraken worden vastgelegd tussen de ouders over de zorg- en opvoedingstaken van hun kinderen na een scheiding. Het ouderschapsplan regelt bijvoorbeeld de verblijfplaats van de kinderen, de verdeling van kosten, de verdeling van de zorgtaken en afspraken over de communicatie tussen de ouders.

Kan je zelf een ouderschapsplan maken?

Ja, ouders kunnen zelf een ouderschapsplan opstellen. Het is wel belangrijk dat het ouderschapsplan voldoet aan de wettelijke eisen en dat het plan in het belang van het kind of de kinderen is opgesteld.

Kun je scheiden zonder ouderschapsplan?

Nee, sinds 2009 is het wettelijk verplicht om bij een scheiding een ouderschapsplan op te stellen als er minderjarige kinderen bij betrokken zijn. Het ouderschapsplan moet worden ingediend bij de rechtbank om de scheiding officieel te maken.

Is een ouderschapsplan rechtsgeldig?

Ja, een ouderschapsplan is een rechtsgeldig document en heeft dezelfde juridische waarde als een rechterlijke uitspraak.

Wie maakt het ouderschapsplan?

In principe maken de ouders gezamenlijk het ouderschapsplan. Het is wel mogelijk om hierbij hulp te krijgen van bijvoorbeeld een mediator of advocaat. Als de ouders er onderling niet uitkomen, kan de rechter beslissen over de inhoud van het ouderschapsplan.

Handge Linkjes

 1. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheiden-en-ouderlijk-gezag/ouderschapsplan-opstellen
 2. https://www.verder-online.nl/kinderen-en-scheiden/ouderschapsplan


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's