Huurovereenkomst recreatiewoning

Voorbeeld huurovereenkomst recreatiewoning: wanneer je een recreatiewoning hebt kan het zijn dat je deze woning voor een bepaalde periode wenst te verhuren. Hierbij is het van belang dat je duidelijke afspraken maakt en een goede overeenkomst afsluit. button-huurcontract-opstellen-alles

Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld facturen, brieven en contracten. Als je advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een factuur of contract, schakel dan een specialist in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde boekhouder of advocaat kan je verder helpen en zorgen dat je het gewenste doel bereikt. 


Bekijk ook de voorbeeld contracten op topvoorbeelden.com


voorbeeld-huurovereenkomst-sjabloon

Bekijk en download voorbeeld huurovereenkomst recreatiewoning

Voorbeeld-Huurovereenkomst-recreatiewoning

Bekijk

button-bekijk-voorbeeld-template

Download

download-template-voorbeeld

Bij een recreatiewoning gelden vaak ook kosten voor het park en voor bijvoorbeeld internet en TV. Zorg ervoor dat je deze kosten goed specificeert in de overeenkomst. Daarnaast is het van belang in de overeenkomst aan te geven dat de woning enkel bestemd is voor recreatief gebruik. 


Voorbeeld huurovereenkomst recreatiewoning

Bekijk hieronder het voorbeeld van een huurovereenkomst voor een recreatiewoning. 


Voorbeeld huurovereenkomst recreatiewoning: kop

De ondergetekenden :

a. [NAAM], gevestigd te [PLAATS], geboren op [DATUM] te [PLAATS], met BSN nummer [BSN], hierna te noemen : "huurder";

en

b. [NAAM], gevestigd te [PLAATS], geboren op [DATUM] te [PLAATS], met BSN nummer [BSN], hierna te noemen : "verhuurder";

Verhuurder en huurder hierna gezamenlijk te noemen 'partijen'.

In aanmerking nemende dat:

 • verhuurder verhuurt aan huurder en huurder huurt van verhuurder de recreatiewoning, hierna te noemen "recreatiewoning", op adres [VOLLEDIGE ADRES].
 • de recreatiewoning uitsluitend bestemd is om te worden gebruikt als recreatiewoning en daarmee de stalling van een personenauto, rijwielen en motorfietsen, alsmede voor opslag van huisraad voor particuliere doeleinden
 • indien het een autobox betreft, voor opslag van huisraad voor particuliere doeleinden;
 • verhuurder de recreatiewoning tijdelijk wenst te verhuren van (datum) tot en met (datum)

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:


Voorbeeld huurovereenkomst recreatiewoning: Artikel 1 Huurprijs

1.1 De huurprijs is [BEDRAG] per maand.

1.2 De door huurder aan verhuurder verschuldigde huurprijs wordt bij vooruitbetaling vóór of op de eerste dag van elke maand voldaan op rekeningnummer [IBAN] ten name van [NAAM].

1.3 De huurprijs kan elk jaar worden gewijzigd overeenkomstig de regels die de Huurprijzenwet daarvoor stelt.


Voorbeeld huurovereenkomst recreatiewoning: Periode huur

2.1 De huur is voor bepaalde tijd en vangt aan op [DATUM] en eindigt op [DATUM]. 

2.2 Huurder kan de huurovereenkomst uitsluitend beëindigen per de eerste van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één maand.


Voorbeeld huurovereenkomst recreatiewoning: Omschrijving recreatiewoning

3.1 De recreatiewoning bevindt zich op adres: [ADRES]

3.2 In de recreatiewoning zijn aanwezig: [AANWEZIGE INVENTARIS]

3.3 Huurder verklaart het gehuurde te aanvaarden in de toestand waarin het gehuurde zich bij aanvang van de huurovereenkomst bevindt, waarbij op [DATUM] een begininspectie wordt opgesteld en door beide partijen voor akkoord wordt ondertekend.


Voorbeeld huurovereenkomst recreatiewoning: goed huurderschap

Het is huurder niet toegestaan om:

 • het gehuurde geheel of gedeeltelijk onder te verhuren;
 • Milieugevaarlijke zaken in de ruimste zin des woords op te slaan, of het gehuurde zodanig te gebruiken dat door dit gebruik bodem- of andere milieuverontreiniging kan optreden, schade aan het gehuurde kan ontstaan of het aanzien van het gehuurde kan worden geschaad;
 • aan omwonenden en gebruikers van andere boxen/ parkeerplaatsen overlast of hinder te veroorzaken;

Voorbeeld huurovereenkomst recreatiewoning: Borg

4.1 Bij het aangaan van de huurovereenkomst is huurder een borg verschuldigd van [BEDRAG].

4.2 Wanneer huurder bij het einde van de huurovereenkomst in gebreke blijkt te zijn inzake een of meer verplichtingen voortvloeiend uit deze huurovereenkomst, strekt deze borg tot voldoening van de vordering van verhuurder op huurder.

4.3 Indien na beëindiging van de huurovereenkomst een correcte oplevering heeft plaatsgevonden, alle verschuldigde kosten voldaan zijn en de sleutels zijn ingeleverd, zal verhuurder binnen [AANTAL] maanden na beëindiging van het huurovereenkomst tot terugbetaling van de borg overgaan.

4.4 Huurder mag de door hem gestorte borg nooit verrekenen met de verschuldigde huur.


Voorbeeld huurovereenkomst recreatiewoning: Regels huurder

5.1 Huurder zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder geen veranderingen aanbrengen aan de recreatiewoning.

5.2 Huurder is gehouden voor zijn rekening zelf de onderhouds- en herstelwerkzaamheden te verrichten.


Voorbeeld huurovereenkomst recreatiewoning: Schade en verzekering

5.1 Eigendommen van huurder zijn niet door verhuurder verzekerd.

5.2 Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade die geleden is door huurder aan diens persoon of bezittingen.

5.3 Huurder dient zelf voor een inboedel- en WA-verzekering zorg te dragen.


Voorbeeld huurovereenkomst recreatiewoning: Oplevering

7.1 Huurder zal bij het einde van de huurovereenkomst het gehuurde in goede staat en geheel ontruimd aan verhuurder opleveren.

7.2 Bij oplevering wordt door verhuurder en vertrekkende huurder samen aan de hand van het begininspectierapport een eindinspectierapport opgesteld van de staat van de recreatiewoning en de eventuele gebreken.


Voorbeeld huurovereenkomst recreatiewoning: Slotbepalingen

8.1 Partijen onderkennen dat de huurovereenkomst derhalve van rechtswege eindigt op de overeengekomen einddatum, zonder dat opzegging van de huurovereenkomst is vereist.

8.2 Roken en het gebruik van verdovende middelen zijn in de recreatiewoning verboden.

8.5 Op deze huurovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

8.6 Op deze overeenkomst zijn de "Algemene bepalingen huurovereenkomst" van toepassing.


Voorbeeld huurovereenkomst recreatiewoning: Ondertekening

Aldus in tweevoud getekend te [PLAATS] op [DATUM]

Naam Huurder                                                                              Naam Verhuurder

Handtekening Huurder                                                              Handtekening Verhuurder

 


Voorbeeld huurovereenkomsten, van kamer tot recreatiewoning, het huren van een woning en het opzeggen van een huurcontract. Bekijk de verschillende contracten en download ze gratis in Word.  


 1. Voorbeeld huurovereenkomsten
 2. Voorbeeld huurovereenkomst woonruimte
 3. Huurovereenkomst recreatiewoning
 4. Huurovereenkomst gemeubileerde woning
 5. Huurcontract Bepaalde tijd
 6. Huurovereenkomst Bedrijfsruimte
 7. Huurcontract Voorbeeld
 8. Voorbeeld Brief Huurcontract Opzeggen
snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's