Voorbeeld arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

Een voorbeeld arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd. - je kunt deze arbeidsovereenkomst gebruiken voor vaste medewerkers.


alle-arbeidsovereenkomsten-button

Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld contracten en overeenkomsten. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een overeenkomst, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je contracten en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.


voorbeeld-arbeidsovereenkomst-onbepaalde-tijd

Bekijk voorbeeld arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

Bekijk hieronder de voorbeeld arbeidsoveernkomst onbepaalde tijd. 


Voorbeeld arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd - Kop

Ondergetekenden:

Naam werkgever, gevestigd te Postcode, Plaats, Straat en huisnummer werkgever, hierna te noemen werkgever

en

De heer/ mevrouw naam werknemer, Postcode, Plaats, Straat en huisnummer werknemer, hierna te noemen werknemer.

bevestigen hierbij een contract te zijn aangegaan onder de volgende voorwaarden en bepalingen:


Voorbeeld arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd - Artikel 1

De dienstbetrekking vangt aan op (datum) en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.


Voorbeeld arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd - Artikel 2

De werknemer treedt in dienst van werkgever als (functie) in welke functie hij/zij belast zal zijn met het verrichten van (omschrijving). Werkgever is te allen tijde gerechtigd vervangende werkzaamheden op te dragen.

Werknemer verplicht zich om, als zulks naar de mening van werkgever/opdrachtgever noodzakelijk is, overwerk te verrichten. Voor dit overwerk zal werknemer een vergoeding ontvangen.


Voorbeeld arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd - Artikel 3

Ieder der partijen heeft het recht deze overeenkomst tussentijds tegen het einde van een maand schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en met opgaaf van redenen.


Voorbeeld arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd - Artikel 4

Het brutosalaris bedraagt EURO (bedrag) per maand op basis van een (aantal) urige werkweek en is op de laatste dag van elke maand betaalbaar.


Voorbeeld arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd - Artikel 5

De werknemer heeft recht op een vakantietoeslag van 8% (acht procent) van het op jaarbasis berekende brutosalaris en naar het bedrag dat geldt per 1 mei van het lopende vakantiejaar. De vakantietoeslag wordt over de achterliggende periode van 1 juni tot en met 31 mei, in de maand juni, uitbetaald, bij tussentijdse aanvang of beëindiging van het dienstverband worden de vakantierechten naar rato van het aantal maanden dat de Werknemer in dienst is, vastgesteld. De werknemer heeft recht op (aantal) vakantiedagen per jaar.


Voorbeeld arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd - Artikel 6

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

In geval van geschillen is de kantonrechter bevoegd in welk kanton de arbeid gewoonlijk wordt verricht, dan wel de kantonrechter waaronder de woonplaats van Werknemer ressorteert. Een geschil is aanwezig wanneer één der Partijen zulks stelt.

Wijzigingen zijn slechts geldig als en voorzover schriftelijk overeengekomen met dien verstande dat de werkgever bevoegd is de arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen, indien hij bij de wijziging een zwaarwichtig belang heeft.


Voorbeeld arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd - Ondertkenening

Aldus overeengekomen te [PLAATS] op [DATUM]

De werknemer,                                                                  De werkgever,

(Naam werkgever)                                                            (Naam werknemer)

Plaats, datum                                                                      Plaats, datum

Werkgever                                                                          Werknemer

____________                                                                                  ____________Download voorbeeld arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

voorbeeld-arbeidsovereenkomst-onbepaalde-tijd

Download voorbeeld arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd in Word. 

Lees meer over de verschillende soorten arbeidsovereenkomsten op de site van de Rijksoverheid


Voorbeeld Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd - concurrentiebeding

Voorbeeld Concurrentiebeding- een concurrentiebeding wordt overeengekomen tussen werkgever en werknemer om ervoor te zorgen dat werknemer geen concurrentiegevaar kan volgen voor de werkgever.

In een concurrentiebeding staat over het algemeen dat een werknemer voor een bepaalde periode na het einde van zijn of haar dienstverband niet bij een concurrent van de voormalige werkgever mag werken. Ook is het vaak niet toegestaan om een eigen bedrijf mag starten dat in concurrentie is met de voormalige werkgever.

Er is een verschil tussen een concurrentiebeding bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd. Dit komt omdat bij de wet geregeld is dat werknemers met een bepaalde tijd contract meer vrijheden moeten hebben als het contract niet verlengd wordt. Bij een contract voor bepaalde tijd, moeten er zwaarwegende redenen zijn om een concurrentiebeding af te dwingen. Laat je daarvoor goed adviseren door een specialist.


Lees meer over het concurrentiebeding


Voorbeeld concurrentiebeding

De ondertekenden:

1.            (Naam) gevestigd te (Straat, huisnummer, postcode en plaats), hierna te noemen Werknemer,

En

2.            (Naam) gevestigd te (Straat, huisnummer, postcode en plaats), hierna te noemen Werkgever,

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:


Artikel 1

In de functie van (FUNCTIENAAM) heeft werknemer toegang tot bedrijfsspecifieke informatie, welke bij een indiensttreding bij een directe concurrent zal leiden tot een ongerechtvaardigde voorsprong in de concurrentiestrijd waarin werkgever zich bevindt. Werkgever heeft daarom een zwaarwegend bedrijfsbelang om een concurrentiebeding af te spreken.

 

Artikel 2

Het is werknemer daarom verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van werkgever gedurende en binnen een tijdvak van één jaar na beëindiging van de arbeidsovereenkomst, in welk beroep of in welke hoedanigheid dan ook, al dan niet structureel, direct of indirect, voor eigen rekening of in dienst of opdracht van een ander, tegen vergoeding:

  • Werkzaamheden te verrichten voor een onderneming die gelijke of gelijksoortige producten of diensten vervaardigt, aanbiedt of verhandelt;
  • Met klanten en/of relaties van werkgever, direct of indirect, op enigerlei wijze samen te werken en/of overeenkomsten te sluiten ter zake werkzaamheden die gelijk of gelijksoortig zijn aan of concurrerend zijn met de werkzaamheden die werkgever pleegt te verrichten dan wel hen ter zake te benaderen;
  • Personeel van werkgever functies aan te bieden;
  • Gebruik te maken of door anderen te laten maken, van tijdens het dienstverband opgedane kennis of informatie omtrent procedures, administratieve technieken of andere relevante informatie van het bedrijf van werkgever.


Artikel 3

Bij overtreding van dit concurrentiebeding is werknemer jegens werkgever een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van EUR 5.000, - per overtreding, te vermeerderen met EUR 500, - voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de overtreding eventueel voortduurt. Werkgever heeft onverminderd het recht naast een boete schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 4

  • Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing
  • Alle eventuele rechtsgeschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, zullen worden beslecht door de arrondissementsrechtbank te (Plaats).


Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te (Plaats) op (datum)

Naam Werknemer                                                                                                        Naam Werkgever          

Handtekening Werknemer                                                                                        Handtekening Werkgever

__________________                                                                                                 __________________Concurrentiebeding-Word-Sjabloon

snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's