Overeenkomst Mobiele telefoon

Bekijk alle voorbeeld contracten

Deze voorbeeld overeenkomst mobiele telefoon kunt u gebruiken wanneer medewerkers een telefoon van de zaak ontvangen. Deze geldt als addendum op de arbeidsovereenkomst. Wanneer u aan een medewerker een mobiele telefoon ter beschikking stelt is het aan te raden om daar een overeenkomst voor af te sluiten met de medewerker. In deze overeenkomst staan de afspraken voor het gebruik van de telefoon. Zo kunt u bijvoorbeeld afspraken maken over het eventuele prive gebruik van de telefoon en voor de eventuele kosten wanneer de telefoon kapot gaat of gestolen wordt. 

Door het opstellen van een overeenkomst, zorgt u voor duidelijkheid voor uw medewerker en voor uzelf. 

Voorbeeld overeenkomst mobiele telefoon

Voorbeeld overeenkomstOndergetekenden:

  1. Naam werkgever, gevestigd te Postcode, Plaats, Straat en huisnummer werkgever, hierna te noemen werkgever

en

  1. De heer/ mevrouw naam werknemer, Postcode, Plaats, Straat en huisnummer werknemer, hierna te noemen werknemer.

                                                                

Overwegende het volgende:

·         Werkgever verlangt van werknemer een goede telefonische bereikbaarheid;

·         Werknemer is bereid een mobiele telefoon van de werkgever te gebruiken voor zakelijk gebruik;

·         Werkgever is bereid werknemer een mobiele telefoon ter beschikking te stellen en de kosten die gemaakt zijn door gebruik voor de werkgever te vergoeden.Verklaren te zijn overeengekomen:

Ø  Artikel 1.

Werkgever zal aan werknemer een mobiel telefoontoestel (Type telefoon & abonnement) ter beschikking stellen. De kosten met betrekking tot het mobiel telefoontoestel komen voor rekening van werkgever. 

 

Ø  Artikel 2.

Het toestel mag enkel gebruikt worden voor zakelijke gebruik.

 

Ø  Artikel 3.
Bij beëindiging van de dienstbetrekking dient werknemer het mobiel telefoontoestel onverwijld bij werkgever in te leveren. Alle na het beëindigen van het dienstverband gemaakte kosten tot het moment van inleveren van het mobiel telefoontoestel bij werkgever komen voor rekening van de werknemer.

Ø  Artikel 4.
Werknemer dient zorgvuldig met het mobiel telefoontoestel om te gaan en het toestel conform de gebruiksaanwijzingen te gebruiken. Bij ander dan voorgeschreven gebruik van het mobiel telefoontoestel en/of grove
nalatigheid ten aanzien van het gebruik en onderhoud, behoudt werkgever zich
het recht voor de ter beschikkingstelling van het toestel onverwijld te beëindigen. 

Ø  Artikel 5.
Ingeval van verlies of diefstal van het mobiel telefoontoestel is
werknemer aansprakelijk voor alle kosten met betrekking tot het telefoontoestel waarin begrepen de kosten van vervanging van een gelijkwaardig toestel. 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Plaats, op Datum

De werknemer,                                                          De werkgever,

Download voorbeeld overeenkomst mobiele telefoon

Download een voorbeeld overeenkomst mobiele telefoon in Word. 


Bekijk ook de andere voorbeeld contracten op deze site. Zo hebben e diverse gebruiksovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten, huurovereenkomsten en dergelijke online gezet. U kunt de contracten bekijken en downloaden in Word. 

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.