Overeenkomst Mobiele telefoon

Deze voorbeeld overeenkomst mobiele telefoon kun je gebruiken wanneer medewerkers een telefoon van de zaak ontvangen. Deze geldt als addendum op de arbeidsovereenkomst. voorbeeld-office-button
button-home-alle-contracten

Wanneer je aan een medewerker een mobiele telefoon ter beschikking stelt is het aan te raden om daar een overeenkomst voor af te sluiten met de medewerker. In deze overeenkomst staan de afspraken voor het gebruik van de telefoon. Zo kun je bijvoorbeeld afspraken maken over het eventuele prive gebruik van de telefoon en voor de eventuele kosten wanneer de telefoon kapot gaat of gestolen wordt. 

Door het opstellen van een overeenkomst, zorg je voor duidelijkheid voor je medewerker en voor jezelf. 


Bekijk en download Voorbeeld overeenkomst Mobiele Telefoon

overeenkomst-mobiele-telefoon

Bekijk

button-bekijk-voorbeeld-template

Download

download-template-voorbeeld

Wat is een bruikleenovereenkomst?

Een bruikleenovereenkomst is een overeenkomst voor als je iets uileent aan iemand en de afspraken daarover vast wil leggen. Bij bruikleen wordt iets geleend waarvoor geen bedrag wordt betaald. 


In een bruikleenovereenkomst staan doorgaans de volgende zaken vermeld:


  • De namen en NAW gegevens van de partijen: De namen en contactgegevens van zowel de uitlener als de lener worden bovenaan in de overeenkomst vermeld.
  • Omschrijving van hetgeen in bruikleen wordt gegeven: Dit kan van alles zijn, zorg voor een duidelijke omschrijving eventueel aangevuld met serienummers, typenummers en andere kenmerken. Je kunt ook een omschrijving van de staat van het object toevoegen, zodat duidelijk is in welke staat het object ten tijde van de verhuur is/ was. 
  • De duur: Het kan zijn dat er een periode wordt afgesproken voor hoelang het object uitgeleend wordt. Deze periode kan je in de overeenkomst vermelden. Ook kun je eventuele opties voor verlenging toevoegen. 
  • Het doel van gebruik: Het is van belang dat het doel goed wordt omschreven, om te zorgen dat het object niet voior verkeerde doelstellingen wordt gebruikt.
  • Verantwoordelijkheden: Als je iets uitleent, is het van belang dat de lener ermee omgaat hoe je wilt en dat hij/zij de verantwiirdelijkheden krijgt die je niet zelf kan hebben. Denk aan bijvoorbeeld eventuele schade door nalatigheid of onjuist gebruik. 
  • Teruggave: Het kan zijn dat je het object in bepaalde situaties terug wil ontvangen. Hier kan je iets over schrijven in de bruikleenovereenkomst. Bijvoorbeeld als je het object zelf nodig hebt. 
  • Beëindiging: Beschrijf in de bruikleenovereenkomst wanneer de overeenkomst zal eindigen. Dat kan op een bepaalde datum zijn, of onder bepaalde omstandigheden. Zorg in ieder geval voor een duidelijke beschrijving van de beeindiging, zodat alles voor beide partijen helder is. 


Je kunt verder zelf invulling geven aan de bruikleenovereenkomst. Zorg ervoor dat je alles duidelijk omschrijft en vooraf goed nadenkt over wat voor jouw situatie van belang is om op te nemen in de overeenkomts. Het is beter om van te voren alles goed af te kaarten, zodat jullie achteraf niet voor problemen komen te staan. 


Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld facturen, brieven en contracten. Als je advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een factuur of contract, schakel dan een specialist in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde boekhouder of advocaat kan je verder helpen en zorgen dat je het gewenste doel bereikt. 


Bekijk ook de voorbeeld contracten op topvoorbeelden.com


Voorbeeld overeenkomst mobiele telefoon

Bekijk hieronder de voorbeeld overeenkomst mobiele telefoon.


Voorbeeld overeenkomst mobiele telefoon: Kop

Ondergetekenden:

Naam werkgever, gevestigd te Postcode, Plaats, Straat en huisnummer werkgever, hierna te noemen werkgever

 

en

De heer/ mevrouw naam werknemer, Postcode, Plaats, Straat en huisnummer werknemer, hierna te noemen werknemer.

               

Overwegende het volgende:

  • Werkgever verlangt van werknemer een goede telefonische bereikbaarheid;
  • Werknemer is bereid een mobiele telefoon van de werkgever te gebruiken voor zakelijk gebruik;
  • Werkgever is bereid werknemer een mobiele telefoon ter beschikking te stellen en de kosten die gemaakt zijn door gebruik voor de werkgever te vergoeden.


Verklaren te zijn overeengekomen:


Voorbeeld overeenkomst mobiele telefoon: Artikel 1.

Werkgever zal aan werknemer een mobiel telefoontoestel (Type telefoon & abonnement) ter beschikking stellen. De kosten met betrekking tot het mobiel telefoontoestel komen voor rekening van werkgever.


Voorbeeld overeenkomst mobiele telefoon: Artikel 2.

Het toestel mag enkel gebruikt worden voor zakelijke gebruik.


Voorbeeld overeenkomst mobiele telefoon: Artikel 3.

Bij beëindiging van de dienstbetrekking dient werknemer het mobiel telefoontoestel onverwijld bij werkgever in te leveren. Alle na het beëindigen van het dienstverband gemaakte kosten tot het moment van inleveren van het mobiel telefoontoestel bij werkgever komen voor rekening van de werknemer.


Voorbeeld overeenkomst mobiele telefoon: Artikel 4.

Werknemer dient zorgvuldig met het mobiel telefoontoestel om te gaan en het toestel in overeenstemming met de gebruiksaanwijzingen te gebruiken. Bij ander dan voorgeschreven gebruik van het mobiel telefoontoestel en/of grove nalatigheid ten aanzien van het gebruik en onderhoud, behoudt werkgever zich het recht voor de ter beschikkingstelling van het toestel onverwijld te beëindigen.


Voorbeeld overeenkomst mobiele telefoon: Artikel 5.

Ingeval van verlies of diefstal van het mobiel telefoontoestel is werknemer aansprakelijk voor alle kosten met betrekking tot het telefoontoestel waarin begrepen de kosten van vervanging van een gelijkwaardig toestel.


Voorbeeld overeenkomst mobiele telefoon: Ondertekening

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Plaats, op Datum

De werknemer,                                                               De werkgever,

Handtekening                                                                  Handtekening

__________                                                                     __________


Bekijk ook de voorbeeld contracten op topvoorbeelden.com


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's