Lening overeenkomst

Op deze pagina treft u een voorbeeld lening overeenkomst van een privé lening. Dit is een lening tussen 2 privé personen. Het kan zijn dat een kennis, familielid, collega of compagnon een lening nodig heeft en u de middelen beschikt om hem of haar een lening te geven. In dat geval is het raadzaam om een overeenkomst aan te gaan met elkaar waarin jullie de afspraken omtrent de lening in uiteenzetten. In de lening overeenkomst kunt u afspraken maken over de termijn van de terugbetaling, de rente en de eventuele garantstellingen. In dit voorbeeld zijn er geen garantstellingen, maar voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld de overwaarde van een koophuis, de dagwaarde van een auto. Alles wat waarde heeft, eigendom is van de geldlener en waar nog geen beslag op ligt, kan door de geldgever als garantstelling, soort van onderpand, in de leningovereenkomst worden opgenomen. 

Tips bij het aangaan van een onderhandse lening

Bij een onderhandse lening, een prive lening, is het belangrijk dat u alles goed op papier zet. Mocht er in de toekomst een conflict ontstaan over de afspraken omtrent de lening, dan kunt u terugvallen op de overeenkomst die tussen u is gesloten.

 • Zorg ervoor dat alle gegevens goed kloppen
 • Spreek een termijn af waarbinnen wordt afgelost
 • Spreek een rentepercentage af
 • Spreek af wat er gebeurd wanneer de geldlener zich niet aan de aflossing houdt
 • Formaliseer eventuele garantstellingen

Voorbeeld lening overeenkomst

GELDLENING

 

De ondergetekenden: 

Naam Geldlener ,
wonende te Plaats ,
hierna te noemen geldlener
en

Naam Geldgever ,
wonende te Plaats,
hierna te noemen geldgever

Overwegende dat:

Ondergetekenden op strikt zakelijke basis een overeenkomst van geldlening wensen te af te sluiten.

Verklaren te zijn overeengekomen:

 

 1. Geldlener verklaart van geldgever per (datum) een lening van € (bedrag)
  (zegge: (bedrag voluit geschreven) euro) te hebben ontvangen.
 2. Geldlener verklaart deswege de in punt 1. genoemde hoofdsom schuldig te zijn aan geldgever.
 3. Over de hoofdsom is geldlener aan geldgever een jaarlijkse rente verschuldigd ter grootte van percentage procent (percentage%).
 4. Geldlener zal de lening aflossen in dertig jaar volgens een annuïtair aflosschema, met een annuïteit van € (bedrag) (zegge: bedrag voluit geschreven euro) per jaar.
 5. Geldlener mag te allen tijde de lening of een deel daarvan aflossen, zonder dat geldgever een boeterente of andere kosten in rekening zal brengen.
 6. Geldgever kan de hoofdsom onmiddellijk opeisen van geldlener, als het faillissement van geldlener wordt aangevraagd, geldlener in surséance van betaling geraakt of beslag wordt gelegd op aan geldlener toebehorende zaken.

 

Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en getekend:

te Plaats ,
op datum ,


(handtekening)
geldlener
ente plaats ,
op datum,


(handtekening)
geldgever

Download de voorbeeld lening overeenkomst in PDF. 

Bekijk informatie over de onderhandse lening bij de Belastingdienst