Lening overeenkomst

Lening overeenkomst van een privé lening. Dit is een lening tussen 2 privé personen. Het kan zijn dat een kennis, familielid, collega of compagnon een lening nodig heeft en jij de middelen beschikt om hem of haar een lening te geven. In dat geval is het raadzaam om een overeenkomst aan te gaan met elkaar waarin jullie de afspraken omtrent de lening in uiteenzetten. alle-leningovereenkomsten-button


In de lening overeenkomst kan je afspraken maken over de termijn van de terugbetaling, de rente en de eventuele garantstellingen. In dit voorbeeld zijn er geen garantstellingen, maar voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld de overwaarde van een koophuis, de dagwaarde van een auto. Alles wat waarde heeft, eigendom is van de geldlener en waar nog geen beslag op ligt, kan door de geldgever als garantstelling, soort van onderpand, in de leningovereenkomst worden opgenomen. 


Tips bij het aangaan van een onderhandse lening

Bij een onderhandse lening, een prive lening, is het belangrijk dat u alles goed op papier zet. Mocht er in de toekomst een conflict ontstaan over de afspraken omtrent de lening, dan kunt u terugvallen op de overeenkomst die tussen u is gesloten.

  • Zorg ervoor dat alle gegevens goed kloppen
  • Spreek een termijn af waarbinnen wordt afgelost
  • Spreek een rentepercentage af
  • Spreek af wat er gebeurd wanneer de geldlener zich niet aan de aflossing houdt
  • Formaliseer eventuele garantstellingen


Bekijk en Download Voorbeeld lening Overeenkomst

Voorbeeld-leningovereenkomst-basic

Bekijk

button-bekijk-voorbeeld-template

Download

download-template-voorbeeld

Voorbeeld lening overeenkomst

De ondergetekenden:

Naam, straat en huisnummer, postcode en plaats, hierna te noemen Geldverstrekker,

En

Naam, straat en huisnummer, postcode en plaats, hierna te noemen Geldontvanger, 

zijn als volgt overeengekomen:

 

Artikel 1

Geldontvanger verklaart van Geldverstrekker per (datum) een lening van € (bedrag)

(zegge: (bedrag voluit geschreven) euro) te hebben ontvangen.

 

Artikel 2

Geldontvanger verklaart deswege de in artikel 1 genoemde hoofdsom schuldig te zijn aan Geldverstrekker.

 

Artikel 3

Over de hoofdsom is Geldontvanger aan Geldverstrekker een jaarlijkse rente verschuldigd ter grootte van percentage procent (percentage%).

 

Artikel 4

Geldontvanger zal de lening aflossen in (periode) volgens een annuïtair aflosschema, met een annuïteit van € (bedrag) (zegge: bedrag voluit geschreven euro) per jaar.

 

Artikel 5

Geldontvanger mag te allen tijde de lening of een deel daarvan aflossen, zonder dat Geldverstrekker een boeterente of andere kosten in rekening zal brengen.

 

Artikel 6

Geldverstrekker kan de hoofdsom onmiddellijk opeisen van Geldontvanger, als het faillissement van Geldontvanger wordt aangevraagd, Geldontvanger in surséance van betaling geraakt of beslag wordt gelegd op aan Geldontvanger toebehorende zaken.

 

Artikel 7

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing

 

Artikel 8

Alle eventuele rechtsgeschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, zullen worden beslecht door de arrondissementsrechtbank te (Plaats).

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te (Plaats) op (datum)


Voor akkoord                                                                               Voor akkoord

Geldverstrekker                                                                           Geldontvanger

(Naam Geldverstrekker)                                                               (Naam Geldontvanger)

………………                                                                                      …………………


Plan van aanpak opmaken lening overeenkomst

Bij een onderhandse lening is het belangrijk dat je alles goed op papier zet. Mocht er in de toekomst een conflict ontstaan over de afspraken omtrent de lening, dan kan je terugvallen op de overeenkomst die tussen jullie is vastgelegd.

·         Zorg ervoor dat alle gegevens goed kloppen

·         Spreek een termijn af waarbinnen wordt afgelost

·         Spreek een rentepercentage af

·         Spreek af wat er gebeurd wanneer de geldlener zich niet aan de aflossing houdt

·         Formaliseer eventueel pandrecht

Pandrecht lening

Het kan zijn dat er een pandrecht wordt vastgelegd bij het aangaan van een lening. Dit is een zekerheid voor de geldverstrekker (pandhouder) door middel van het recht op een bepaald goed als onderpand. Als de geldontvanger haar verplichtingen niet nakomt, kan de schuldeiser (pandhouder) het goed in bezit nemen om de schuld af te betalen.

 

Pandrecht bij een onderhandse lening is een complexe zaak. Dat komt omdat wanneer een geldontvanger niet in staat is de schuld af te lossen, er vaak sprake is van meerdere schuldeisers. Daarin wordt een bepaalde volgorde gehanteerd van recht op afbetaling. Zo gaat de aflossing van een schuld bij bijvoorbeeld de Belastingdienst altijd voor. Ook kan het zijn dat er door andere schuldeisers ook een pandrecht is vergaard en dat deze dus niets waard is.

Als je een pandrecht wil overeenkomen met de geldontvanger raden wij je aan om altijd juridisch advies in te winnen.

Lening overeenkomst Rente

Over het algemeen zal er bij een onderhandse lening rente gevraagd worden door de geldverstrekker. Als er een rente wordt overeengekomen is het van belang deze in de lening overeenkomst vast te leggen. Je kunt bijvoorbeeld een rente afspreken van 4% - 6% per jaar. Een onderhandse lening brengt veel risico met zich mee omdat de rechten van de geldverstrekker vrij laag zijn in geval de geldontvanger niet aan de afspraken kan voldoen. De lening is risicovol, waardoor vaak een hogere rente gehanteerd wordt.


Risico’s onderhandse lening

Als je geld leent aan iemand zijn daar best wat risico’s aan verbonden, hieronder bespreken we een aantal risico’s:

 

  • Uitblijven terugbetaling: het komt vaak voor dat een geldontvanger zich niet (volledig) houdt aan de afbetalingsafspraken.
  • Verschil in interpretatie van de afspraken: zeker als de afspraken niet goed worden vastgelegd in een lening overeenkomst, kunnen er verschillende ideeën zijn over de duur, aflossingstermijnen en de rente van de lening. Wanneer de afspraken niet goed zijn vastgelegd, zal het bij een eventuele juridische procedure ook lastig zijn om terugbetaling af te dwingen.
  • Faillissement geldontvanger: Als de geldontvanger failliet gaat, zal je vaak naar je geld kunnen fluiten. Bij faillissement krijgen officiële partijen voorrang van een curator en sta jij onder aan de lijst om af te betalen. In de meeste gevallen is het geld verdeeld, zonder dat jij nog iets terug krijgt.


Verjaringstermijn bij onderhandse lening

Als de geldontvanger niet aan haar betalingsverplichtingen voldoet, geldt een verjaringstermijn. Hier kunnen afspraken over gemaakt worden in de overeenkomst. Daarnaast is het van belang dat de geldverstrekker regelmatig (schriftelijk) contact onderhoudt met de in verzuim zijnde geldontvanger, om te zorgen dat er geen sprake is van verjaring. Voor een onderhandse lening geldt een verjaringstermijn van 5 jaar vanaf het moment dat de geldontvanger in verzuim is.


Bekijk informatie over de onderhandse lening bij de Belastingdienst


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's