Voorbeeld arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd

Een voorbeeld arbeidsovereenkomst bepaalde tijd als opzetje. Je kunt het document ook downloaden in Word. In deze overeenkomst worden afspraken tussen werkgever en werknemer schriftelijk bevestigd. Bepaalde tijd houdt in dat er een begin en een einddatum van de overeenkomst worden bepaald. Het kan ook zijn dat er op projectbasis een overeenkomst wordt aangegaan, of een afspraak met betrekking tot het aantal uren wordt overeengekomen. 


alle-arbeidsovereenkomsten-button

Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld contracten en overeenkomsten. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een overeenkomst, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je contracten en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.


Voorbeeld arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Bekijk hieronder de voorbeeld arbeidsovereenkomst bepaalde tijd. 


Voorbeeld arbeidsovereenkomst bepaalde tijd - Kop

Ondergetekenden:

Naam werkgever, gevestigd te Postcode, Plaats, Straat en huisnummer werkgever, hierna te noemen werkgever

en

De heer/ mevrouw naam werknemer, Postcode, Plaats, Straat en huisnummer werknemer, hierna te noemen werknemer.

bevestigen hierbij een contract te zijn aangegaan onder de volgende voorwaarden en bepalingen:


Voorbeeld arbeidsovereenkomst bepaalde tijd - Artikel 1- Indiensttreding

De dienstbetrekking vangt aan op (Datum) en is aangegaan voor de duur van (aantal) maanden. Daarom zal de dienstbetrekking van rechtswege zijn geëindigd op (datum) zonder dat voorafgaande opzegging is vereist. Indien de overeenkomst stilzwijgend is voortgezet wordt de overeenkomst geacht wederom te zijn aangegaan voor dezelfde duur als vermeld in het eerste lid, doch telkens ten hoogste voor maximaal 1 (één) jaar. De bepalingen van artikel 7:668 en 668a BW zijn in dat geval van toepassing.


Voorbeeld arbeidsovereenkomst bepaalde tijd - Artikel 2 - Functie

De Werknemer treedt in dienst van Werkgever in de functie van (functie). In deze functie zal hij/ zij hoofdzakelijk belast zijn met de volgende taken: Taken.


Voorbeeld arbeidsovereenkomst bepaalde tijd - Artikel 3 - Arbeidstijden

De Werknemer verplicht zich in voorkomende gevallen alle door of namens de Werkgever op te dragen werkzaamheden te verrichten gedurende (aantal) uur per week.


Voorbeeld arbeidsovereenkomst bepaalde tijd - Artikel 4 - CAO   

Op deze arbeidsovereenkomst zijn de bepalingen van de CAO voor (cao) van toepassing.


Voorbeeld arbeidsovereenkomst bepaalde tijd - Artikel 5 - Salaris

Het brutosalaris bedraagt € (bedrag) per maand en is op de laatste dag van elke maand betaalbaar.


Voorbeeld arbeidsovereenkomst bepaalde tijd - Artikel 6 - Vakantiedagen

De Werknemer heeft recht op (aantal) vakantiedagen per jaar welke naar evenredigheid met de duur van het dienstverband worden opgebouwd.


Voorbeeld arbeidsovereenkomst bepaalde tijd - Artikel 7 - Vakantiegeld

De Werknemer heeft recht op een vakantietoeslag van 8% van het op jaarbasis berekende brutosalaris. De vakantietoeslag wordt in de achterliggende periode van 1 mei tot en met 30 april, in de maand mei betaalbaar gesteld, bij tussentijdse aanvang of beëindiging van het dienstverband worden de vakantiegeldrechten naar rato van het aantal maanden dat de werknemer in dienst is, vastgesteld.


Voorbeeld arbeidsovereenkomst bepaalde tijd - Artikel 8 - Opzegging

Ieder der partijen heeft het recht deze overeenkomst tussentijds tegen het einde van een maand per aangetekend schrijven op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en met opgaaf van redenen.


Voorbeeld arbeidsovereenkomst bepaalde tijd - Artikel 9 Slotbepalingen

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

In geval van geschillen is de kantonrechter bevoegd in welk kanton de arbeid gewoonlijk wordt verricht, dan wel de kantonrechter waaronder de woonplaats van Werknemer ressorteert. Een geschil is aanwezig wanneer één der Partijen zulks stelt.

Wijzigingen zijn slechts geldig als en voorzover schriftelijk overeengekomen met dien verstande dat de Werkgever bevoegd is de arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen, indien hij bij de wijziging een zwaarwichtig belang heeft.


Voorbeeld arbeidsovereenkomst bepaalde tijd - Ondertekening

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt, per bladzijde geparafeerd en hieronder getekend.

Plaats, datum                                                                                      Plaats, datum

Werkgever                                                                                          Werknemer

____________                                                                                  ____________Download voorbeeld arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Download de voorbeeld arbeidsovereenkomst bepaalde tijd in Word. 

voorbeeld-arbeidsovereenkomst-bepaalde-tijd

Lees meer over de verschillende soorten arbeidsovereenkomsten op de website van de Rijksoverheid

Concurrentiebeding

Voorbeeld-brief-concurrentiebeding

Een concurrentiebeding wordt overeengekomen tussen werkgever en werknemer om ervoor te zorgen dat werknemer geen concurrentiegevaar kan volgen voor de werkgever.

In een concurrentiebeding staat over het algemeen dat een werknemer voor een bepaalde periode na het einde van zijn of haar dienstverband niet bij een concurrent van de voormalige werkgever mag werken. Ook is het vaak niet toegestaan om een eigen bedrijf mag starten dat in concurrentie is met de voormalige werkgever.

Er is een verschil tussen een concurrentiebeding bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd. Dit komt omdat bij de wet geregeld is dat werknemers met een bepaalde tijd contract meer vrijheden moeten hebben als het contract niet verlengd wordt. Bij een contract voor bepaalde tijd, moeten er zwaarwegende redenen zijn om een concurrentiebeding af te dwingen. Laat je daarvoor goed adviseren door een specialist.


Lees meer over het concurrentiebeding


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's