Voorbeeld arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd

Bekijk alle voorbeeld contracten

Een voorbeeld arbeidsovereenkomst bepaalde tijd als opzetje. U kunt het document ook downloaden. In deze overeenkomst worden afspraken tussen werkgever en werknemer schriftelijk bevestigd. Bepaalde tijd houdt in dat er een begin en een einddatum van de overeenkomst worden bepaald. Het kan ook zijn dat er op projectbasis een overeenkomst wordt aangegaan, of een afspraak met betrekking tot het aantal uren wordt overeengekomen. 

Voorbeeld arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Ondergetekenden:

  1. Naam werkgever, gevestigd te Postcode, Plaats, Straat en huisnummer werkgever, hierna te noemen werkgever

en

  1. De heer/ mevrouw naam werknemer, Postcode, Plaats, Straat en huisnummer werknemer, hierna te noemen werknemer.

                                                                

Verklaren te zijn overeengekomen:

 

 

Artikel 1        Indiensttreding

De dienstbetrekking vangt aan op ___________ en is aangegaan voor de duur van __ maanden. Derhalve zal de dienstbetrekking van rechtswege zijn geëindigd op _____, zonder dat voorafgaande opzegging is vereist. Indien de overeenkomst stilzwijgend is voortgezet wordt de overeenkomst geacht wederom te zijn aangegaan voor dezelfde duur als vermeld in het eerste lid, doch telkens ten hoogste voor maximaal 1 (één) jaar. De bepalingen van artikel 7:668 en 668a BW zijn in dat geval van toepassing.

 

Artikel 2        Functie

                     De Werknemer treedt in dienst van Werkgever in de functie van _______.

 

Artikel 3        Arbeidstijden

De Werknemer verplicht zich in voorkomende gevallen alle door of namens de Werkgever op te dragen werkzaamheden te verrichten gedurende 40 uur per week.

 

Artikel 4        CAO   

Op deze arbeidsovereenkomst zijn de bepalingen van de CAO voor Metaal van toepassing.

 

Artikel 5        Salaris

Het bruto salaris bedraagt € _____ per maand en is op de laatste dag van elke maand betaalbaar.

 

Artikel 6        Standplaats Werknemer

                     De werkzaamheden zullen landelijk worden verricht.

 

Artikel 7        Vakantiedagen

De Werknemer heeft recht op 24 vakantiedagen per jaar welke naar evenredigheid met de duur van het dienstverband worden opgebouwd.

 

Artikel 8        Vakantiegeld

De Werknemer heeft recht op een vakantietoeslag van 8% van het op jaarbasis berekende brutosalaris. De vakantietoeslag wordt in de achterliggende periode van 1 mei tot en met 30 april, in de maand mei betaalbaar gesteld, bij tussentijdse aanvang of beëindiging van het dienstverband worden de vakantiegeldrechten naar rato van het aantal maanden dat de werknemer in dienst is, vastgesteld.

 


 

 

Artikel 9        Opzegging

a.      Ieder der partijen heeft het recht deze overeenkomst tussentijds tegen het einde van een maand per aangetekend schrijven op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en met opgaaf van redenen.

b.      Indien deze overeenkomst wordt opgezegd heeft Werkgever het recht Werknemer voor de duur van de opzegtermijn of een gedeelte daarvan te schorsen, gedurende welke schorsing nog aan Werknemer toekomende vakantiedagen worden geacht door Werknemer te worden opgenomen op de werkdagen gedurende welke de schorsing van kracht is.

c.      Werknemer dient bij de beëindiging van het dienstverband alle zaken van Werkgever welke hij onder zich heeft eigener beweging aan Werkgever terug te geven.

 

 

Artikel 9        Slotbepalingen voorbeeld arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

a.      Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

b.      In geval van geschillen is de kantonrechter bevoegd in welk kanton de arbeid gewoonlijk wordt verricht, dan wel de kantonrechter waaronder de woonplaats van Werknemer ressorteert. Een geschil is aanwezig wanneer één der Partijen zulks stelt.

c.      Wijzigingen zijn slechts geldig indien en voorzover schriftelijk overeengekomen met dien verstande dat de Werkgever bevoegd is de arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen, indien hij bij de wijziging een zwaarwichtig belang heeft.

 

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt, per bladzijde geparafeerd en hieronder getekend.

 

 

Plaats, datum                                                            Plaats, datum

 

 

Werkgever                                                                 Werknemer

 

 

 

____________                                                             ____________

 

Download voorbeeld arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Download de voorbeeld arbeidsovereenkomst bepaalde tijd in Word. 

Lees meer over de verschillende soorten arbeidsovereenkomsten op de website van de Rijksoverheid