Relatiebeding

Op deze pagina treft u voorbeelden van een relatiebeding. Dit is een beding waarin wordt overeengekomen dat het verboden is om aan het einde van een arbeidsovereenkomst of samenwerkingsovereenkomst nog contact te houden met de relaties van de werkgever of opdrachtgever. 

Een relatiebeding gaat dus niet over het in dienst treden bij relaties van de werkgever/ opdrachtgever of het starten van een concurrerend bedrijf. Daar zal een apart concurrentiebeding voor moeten worden opgesteld.

Welke relaties worden er opgenomen in een relatiebeding?

Het kan zijn dat er in een relatiebeding een lijst met de relaties wordt toegevoegd. In dat geval kan er geen discussie ontstaan over welke relaties het beding betreft. Het is gebruikelijker dat er een algemene omschrijving van de relaties wordt toegevoegd. Bijvoorbeeld alle relaties waar de werkgever/ opdrachtgever in het jaar voorafgaand aan het dienstverband/ de samenwerking producten en/ of diensten aan heeft geleverd.

Bij hele grote bedrijven (bijvoorbeeld een KPN) is het bijna onmogelijk om een relatiebeding af te stemmen, omdat ze aan zoveel bedrijven producten leveren. In dat geval kan er ook eventueel een nauwer relatiebeding worden overeengekomen, bijvoorbeeld enkel voor de relaties waar de betreffende persoon of afdeling producten en/ of diensten aan heeft geleverd.

Voorbeeld relatiebeding samenwerkingsovereenkomst

1. Het is de Opdrachtnemer verboden gedurende een periode van 24 maanden na beëindiging van het dienstverband (inhuurovereenkomst en/of prestatie overeenkomst o.b.v. No-Cure-No-Pay) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever:

a. werkzaam te zijn ten behoeve van bedrijven of personen die op het moment van beëindiging van de overeenkomst cliënt zijn van Opdrachtgever, dan wel gedurende twee jaren voorafgaand aan deze beëindiging cliënt van de Opdrachtgever of een daarmee gelieerde onderneming zijn geweest (hierna "relaties"), op welke wijze dan ook, direct of indirect, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet;

b. de sub a bedoelde relaties direct of indirect in zijn eigen of in het belang van derden te benaderen, teneinde hen te bewegen de relatie met Opdrachtgever of een daarmee gelieerde onderneming te beëindigen ten behoeve van een concurrent, of zichzelf. De  Opdrachtnemer dient zich in het algemeen te onthouden van iedere activiteit die de relatie tussen de Opdrachtgever en haar relaties in negatieve zin zou kunnen beïnvloeden;

c. Het sub a en b gestelde is niet van toepassing indien het relaties betreft die door  Opdrachtnemer werknemer zelve zijn geacquireerd.

2. Het is de Opdrachtnemer verboden gedurende een periode van twaalf maanden na beëindiging van het dienstverband met Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever werknemers van Opdrachtgevers te bewegen hun arbeidsovereenkomst met Opdrachtgever te beëindigen, teneinde op welke wijze dan ook te concurreren met Opdrachtgever.

3. Indien Opdrachtnemer in strijd met zijn verplichtingen uit hoofde van het bepaalde in dit artikel handelt, zal hij, in afwijking van het bepaalde in artikel 7:650 leden 3, 4 en 5 BW aan Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, voor iedere overtreding een niet voor rechtelijke matiging of compensatie vatbare boetesom verbeuren ten bedrage van €10.000, vermeerderd met €1.000 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van de Opdrachtgever om, daarnaast volledige schadevergoeding te vorderen.

Voorbeeld relatiebeding arbeidsovereenkomst

Relatiebeding

a. Het is werknemer na beëindiging van het dienstverband gedurende een periode van één jaar niet toegestaan – hetzij voor zichzelf, hetzij samen met of ten behoeve van een ander, direct of indirect, al dan niet tegen betaling van een vergoeding – werkzaamheden te (laten) verrichten voor relaties of opdrachtgevers van werkgever en/of aan werkgever gelieerde ondernemingen.

b. Dit verbod geldt tevens voor het, zowel tijdens als na het einde van deze overeenkomst, actief benaderen van relaties van werkgever en/of de ondernemingen waarvan werkgever deel uitmaakt teneinde hen ertoe te bewegen voortaan hun diensten van andere ondernemingen af te nemen.

c. Onder “relaties” hierboven genoemd van dit artikel worden in ieder geval verstaan alle klanten van werkgever en/of van de aan haar verbonden ondernemingen, voor wie werknemer in de laatste 12 maanden voor het einde van deze overeenkomst gelijksoortige of aanverwante activiteiten heeft verricht, of met wie werknemer in het kader van zijn functie voor werkgever zakelijke contacten heeft onderhouden. De administratie van werkgever is doorslaggevend voor de vraag wie er onder voornoemde relaties moet worden verstaan.

 

Boetebeding

Bij overtreding van de artikel (ARTIKEL RELATIEBEDING) is werknemer jegens werkgever een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van EUR 5.000, - per overtreding, te vermeerderen met EUR 500, - voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de overtreding eventueel voortduurt. Werkgever heeft onverminderd het recht naast een boete schadevergoeding te vorderen.

Voorbeeld relatiebeding aandeelhoudersovereenkomst

Relatiebeding aandeelhoudersovereenkomst

In verband met hun deelneming in de Vennootschap verbinden de Aandeelhouders zich jegens ieder van de Vennootschap en de andere Aandeelhouder(s), tot en met (periode)  maanden na de datum dat aan hun (directe of indirecte (economische)) belang in de Vennootschap een einde is gekomen, noch (direct of indirect) zonder de voorafgaande schriftelijk toestemming van de andere Aandeelhouder afnemers, klanten, leveranciers, werknemers, medewerkers, gedetacheerden of andere zakelijke relaties van de Vennootschap, waaronder doch niet beperkt tot ZZP-ers, welke in de voorafgaande 2 (twee) jaren betrokken zijn geweest bij de Vennootschap, te benaderen en/of beïnvloeden, ook niet indien het initiatief tot dit (zakelijk) contact uitgaat van deze afnemers, klanten, leveranciers, werknemers, medewerkers, gedetacheerden of andere zakelijke relaties van de Vennootschap, en/of deze afnemers, klanten, leveranciers, werknemers, medewerkers, gedetacheerden of andere zakelijke relaties van de Vennootschap ertoe te bewegen of trachten te bewegen hun contact met de Vennootschap geheel of gedeeltelijk te verbreken of nadelig te wijzigen en/of dergelijke werknemers, medewerkers of gedetacheerden niet aan te nemen en/of geen opdrachten aan dergelijke relaties te verlenen.

 

Boetebeding

Bij overtreding van de verplichtingen opgenomen in Artikelen (ARTIKELNUMMER RELATIEBEDING) door een Partij, verbeurt de overtredende Partij aan de Andere Aandeelhouder, zonder dat daarvoor een aankondiging of ingebrekestelling vereist is, een direct opeisbare boete van EUR 50.000 (vijftigduizend Euro) voor iedere inbreuk, alsmede een direct opeisbare boete van EUR 5.000 (vijfduizend Euro) voor iedere dag dat de inbreuk voortduurt, zonder dat enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst vereist is en onverlet het recht van de Andere Aandeelhouder om volledige schadevergoeding te verlangen voor ten gevolge van een dergelijke inbreuk geleden schade, voor zover deze uitgaat boven het bedrag van de verbeurde boete(s) en/of nakoming van de Overeenkomst te vorderen.

Download de relatiebeding voorbeelden in PDF

Relatiebeding samenwerkingsovereenkomst

Relatiebeding bij een arbeidsovereenkomst

Relatiebeding aandeelhoudersovereenkomst

Heeft u geen PDF? Download hier dan de viewer.