Relatiebeding

Op deze pagina treft u voorbeelden van een relatiebeding. Dit is een beding waarin wordt overeengekomen dat het verboden is om aan het einde van een arbeidsovereenkomst of samenwerkingsovereenkomst nog contact te houden met de relaties van de werkgever of opdrachtgever. 


Een relatiebeding gaat dus niet over het in dienst treden bij relaties van de werkgever/ opdrachtgever of het starten van een concurrerend bedrijf. Daar zal een apart concurrentiebeding voor moeten worden opgesteld.


bekijk-voorbeeld-concurrentiebeding
bekijk-voorbeeld-relatiebeding
bekijk-voorbeeld-geheimhouding

Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld contracten en overeenkomsten. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een overeenkomst, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je contracten en zorgen dat je het gewenste doel bereikt. 


Welke relaties worden er opgenomen in een relatiebeding?

Het kan zijn dat er in een relatiebeding een lijst met de relaties wordt toegevoegd. In dat geval kan er geen discussie ontstaan over welke relaties het beding betreft. Het is gebruikelijker dat er een algemene omschrijving van de relaties wordt toegevoegd. Bijvoorbeeld alle relaties waar de werkgever/ opdrachtgever in het jaar voorafgaand aan het dienstverband/ de samenwerking producten en/ of diensten aan heeft geleverd.


Bij hele grote bedrijven (bijvoorbeeld een KPN) is het bijna onmogelijk om een relatiebeding af te stemmen, omdat ze aan zoveel bedrijven producten leveren. In dat geval kan er ook eventueel een nauwer relatiebeding worden overeengekomen, bijvoorbeeld enkel voor de relaties waar de betreffende persoon of afdeling producten en/ of diensten aan heeft geleverd.


Voorbeeld relatiebeding bekijken en downloaden

Voorbeeld Relatiebeding Samenwerking

De ondertekenden:

1.            (Naam) gevestigd te (Straat, huisnummer, postcode en plaats), hierna te noemen Opdrachtnemer,

En

2.            (Naam) gevestigd te (Straat, huisnummer, postcode en plaats), hierna te noemen Opdrachtgever,

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:


Artikel 1

Het is de Opdrachtnemer verboden gedurende een periode van 24 maanden na beëindiging van het dienstverband of freelanceovereenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever:

 

  • werkzaam te zijn ten behoeve van bedrijven of personen die op het moment van beëindiging van de overeenkomst cliënt zijn van Opdrachtgever, dan wel gedurende twee jaren voorafgaand aan deze beëindiging cliënt van de Opdrachtgever of een daarmee gelieerde onderneming zijn geweest (hierna "relaties"), op welke wijze dan ook, direct of indirect, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet;
  • de sub a bedoelde relaties direct of indirect in zijn eigen of in het belang van derden te benaderen, teneinde hen te bewegen de relatie met Opdrachtgever of een daarmee gelieerde onderneming te beëindigen ten behoeve van een concurrent, of zichzelf. De Opdrachtnemer dient zich in het algemeen te onthouden van iedere activiteit die de relatie tussen de Opdrachtgever en haar relaties in negatieve zin zou kunnen beïnvloeden;


Artikel 2

Indien Opdrachtnemer in strijd met zijn verplichtingen uit hoofde van het bepaalde in dit artikel handelt, zal hij, in afwijking van het bepaalde in artikel 7:650 leden 3, 4 en 5 BW aan Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, voor iedere overtreding een niet voor rechtelijke matiging of compensatie vatbare boetesom ontvangen ten bedrage van € (Bedrag), vermeerderd met € (Bedrag) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van de Opdrachtgever om, daarnaast volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 3

  • Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing
  • Alle eventuele rechtsgeschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, zullen worden beslecht door de arrondissementsrechtbank te (Plaats).


Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te (Plaats) op (datum)

Naam Werknemer                                                                                                        Naam Werkgever          

Handtekening Werknemer                                                                                        Handtekening Werkgever

__________________                                                                                                 __________________

Voorbeeld relatiebeding arbeidsovereenkomst

De ondertekenden:

1.            (Naam) gevestigd te (Straat, huisnummer, postcode en plaats), hierna te noemen Opdrachtnemer,

En

2.            (Naam) gevestigd te (Straat, huisnummer, postcode en plaats), hierna te noemen Opdrachtgever,

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:


Artikel 1

  • Het is werknemer na beëindiging van het dienstverband gedurende een periode van één jaar niet toegestaan – hetzij voor zichzelf, hetzij samen met of ten behoeve van een ander, direct of indirect, al dan niet tegen betaling van een vergoeding – werkzaamheden te (laten) verrichten voor relaties of opdrachtgevers van werkgever en/of aan werkgever gelieerde ondernemingen.
  • Dit verbod geldt ook voor het, zowel tijdens als na het einde van deze overeenkomst, actief benaderen van relaties van werkgever om hen ertoe te bewegen voortaan hun diensten van andere ondernemingen af te nemen.
  • Onder “relaties” hierboven genoemd worden in ieder geval verstaan alle klanten van werkgever voor wie werknemer in de laatste 12 maanden voor het einde van deze overeenkomst gelijksoortige of aanverwante activiteiten heeft verricht, of met wie werknemer in het kader van zijn functie voor werkgever zakelijke contacten heeft onderhouden.


Artikel 2

Bij overtreding is werknemer richting werkgever een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van EUR (Bedrag), - per overtreding, te vermeerderen met EUR (Bedrag), - voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de overtreding eventueel voortduurt. Werkgever heeft onverminderd het recht naast een boete schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 3

  • Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing
  • Alle eventuele rechtsgeschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, zullen worden beslecht door de arrondissementsrechtbank te (Plaats).Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te (Plaats) op (datum)

Naam Werknemer                                                                                                        Naam Werkgever          

Handtekening Werknemer                                                                                        Handtekening Werkgever

Voorbeeld Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding is weer anders dan een relatiebeding. In een concurrentiebeding staat over het algemeen dat een werknemer voor een bepaalde periode na het einde van zijn of haar dienstverband niet bij een concurrent van de voormalige werkgever mag werken. Ook is het vaak niet toegestaan om een eigen bedrijf mag starten dat in concurrentie is met de voormalige werkgever.

Er is een verschil tussen een concurrentiebeding bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd. Dit komt omdat bij de wet geregeld is dat werknemers met een bepaalde tijd contract meer vrijheden moeten hebben als het contract niet verlengd wordt. Bij een contract voor bepaalde tijd, moeten er zwaarwegende redenen zijn om een concurrentiebeding af te dwingen. Laat je daarvoor goed adviseren door een specialist.


Lees meer over het concurrentiebeding of het relatiebeding op de website van de Rijksoverheid


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's