Geheimhoudingsverklaring

Een geheimhoudingsverklaring tussen werknemer en werkgever is vaak onderdeel van de arbeidsovereenkomst. Hieronder staan 2 voorbeelden die je kunt gebruiken in je arbeidsovereenkomst.


De verklaring is om de werkgever te beschermen dat de vertrouwelijke  gegevens door de werknemer tijdens of na het dienstverband niet op straat komen te liggen. Dan gaat het over gegevens over bijvoorbeeld de financiën, strategieën enzovoorts. 


bekijk-voorbeeld-concurrentiebeding
bekijk-voorbeeld-relatiebeding
bekijk-voorbeeld-geheimhouding

Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld contracten en overeenkomsten. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een overeenkomst, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je contracten en zorgen dat je het gewenste doel bereikt. 


Voortbeeld-geheimhoudingsverklaring-1
Voortbeeld-geheimhoudingsverklaring-2

Voorbeeld geheimhoudingsverklaring 1

De ondertekenden:

1.            (Naam) gevestigd te (Straat, huisnummer, postcode en plaats), hierna te noemen Werknemer,

En

2.            (Naam) gevestigd te (Straat, huisnummer, postcode en plaats), hierna te noemen Werkgever,

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:


Artikel 1

Zowel tijdens als na beëindiging van de arbeidsovereenkomst bestaat voor de werknemer de verplichting tot volstrekte geheimhouding over alle bedrijfsaangelegenheden van (Bedrijf), alsmede van de klanten waarvoor werknemer werkzaamheden heeft verricht.

 

Artikel 2

Overtreding door de werknemer van het bepaalde zal gedurende het dienstverband worden beschouwd als een dringende reden voor ontslag op staande voet, onverminderd het recht van (Bedrijf) tot het vorderen van volledige schadevergoeding.

Overtreding door de werknemer na beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan evenzeer leiden tot een vordering van (Bedrijf) richting de werknemer tot vergoeding welke bestaat uit:

·         Het vergoeden van alle schade en kosten die uit de overtreding van dit beding voortvloeien.

·         Een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 5.000, - per overtreding, te vermeerderen met EUR 500, - voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de overtreding eventueel voortduurt.


Artikel 3

  • Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing
  • Alle eventuele rechtsgeschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, zullen worden beslecht door de arrondissementsrechtbank te (Plaats).


Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te (Plaats) op (datum)

Naam Werknemer                                                                                                   Naam Werkgever          

Handtekening Werknemer                                                                                        Handtekening Werkgever

__________________                                                                                             __________________Voorbeeld 2

De ondertekenden:

1.            (Naam) gevestigd te (Straat, huisnummer, postcode en plaats), hierna te noemen Werknemer,

En

2.            (Naam) gevestigd te (Straat, huisnummer, postcode en plaats), hierna te noemen Werkgever,

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:


Artikel 1

Werknemer verklaart dat hij/zij, zowel gedurende de dienstbetrekking als daarna, richting derden volledige geheimhouding zal betrachten ten aanzien van al hetgeen Werknemer in het kader van de uitvoering van zijn/haar dienstverband overeenkomst en daarna ter kennis is gekomen, betreffende de organisatie van Werkgever en werkzaamheden zelf, alsmede betreffende bij de organisatie werkende personen, alsmede betreffende relaties van Werkgever. Overtreding zal voor Werkgever een dringende reden vormen tot ontslag op staande voet als bedoeld in artikel 7:678 Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 2

Overtreding door de werknemer van het bepaalde zal gedurende het dienstverband worden beschouwd als een dringende reden voor ontslag op staande voet, onverminderd het recht van (Bedrijf) tot het vorderen van volledige schadevergoeding.

Overtreding door de werknemer na beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan evenzeer leiden tot een vordering van (Bedrijf) richting de werknemer tot vergoeding welke bestaat uit:

  • Het vergoeden van alle schade en kosten die uit de overtreding van dit beding voortvloeien.
  • Een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 5.000, - per overtreding, te vermeerderen met EUR 500, - voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de overtreding eventueel voortduurt.


Artikel 3

  • Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing
  • Alle eventuele rechtsgeschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, zullen worden beslecht door de arrondissementsrechtbank te (Plaats).


Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te (Plaats) op (datum)

Naam Werknemer                                                                                                  Naam Werkgever          

Handtekening Werknemer                                                                                       Handtekening Werkgever

__________________                                                                                            __________________Soorten Geheimhoudingsverklaring

Er zijn verschillende manieren om de verklaring in te zetten, hierboven staat twee voorbeelden die je kunt gebruiken. Afhankelijk van het type bedrijf en de gevoeligheid van de informatie kan de verklaring scherper of minder scherp worden ingezet. Voor meer informatie kun je terecht bij een specialist/ advocaat. 


Concurrentiebeding

Naast een geheimhoudingsverklaring, wordt er vaak een concurrentiebeding vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. 

In een concurrentiebeding staat over het algemeen dat een werknemer voor een bepaalde periode na het einde van zijn of haar dienstverband niet bij een concurrent van de voormalige werkgever mag werken. Ook is het vaak niet toegestaan om een eigen bedrijf mag starten dat in concurrentie is met de voormalige werkgever.

Er is een verschil tussen een concurrentiebeding bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd. Dit komt omdat bij de wet geregeld is dat werknemers met een bepaalde tijd contract meer vrijheden moeten hebben als het contract niet verlengd wordt. Bij een contract voor bepaalde tijd, moeten er zwaarwegende redenen zijn om een concurrentiebeding af te dwingen. Laat je daarvoor goed adviseren door een specialist.


Een concurrentiebeding voor bepaalde tijd mag alleen worden overeengekomen als er sprake is van zwaarwegende belangen voor het bedrijf. Dit is om werknemers met een bepaalde tijd contract de vrijheid te geven verder te zoeken. Een zwaarwegend belang kan bijvoorbeeld zijn dat de werknemer toegang heeft tot zeer gevoelige bedrijfsinformatie, of een sleutelpositie heeft binnen het bedrijf.

 

Een concurrentiebeding voor bepaalde tijd is ook beperkt in tijd en mag nooit langer duren dan dat nodig is om het zwaarwegende bedrijfsbelang te beschermen. Als je een concurrentiebeding bent overeengekomen en je komt in een conflict, dan zal een rechter bepalen in hoeverre het bedrijf zwaarwegende belangen heeft en of dat in verhouding staat tot het concurrentiebeding. In een concurrentiebeding wordt vaak een boete vastgelegd die betaald moet worden door werknemer als deze zich niet aan het beding houdt. Bekijk een voorbeeld concurrentiebeding bij bepaalde tijd


Lees meer over een geheimhoudingsverklaring op de website van de Rijksoverheid


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's