Geheimhoudingsverklaring

Bekijk alle voorbeeld contracten


Een geheimhoudingsverklaring tussen werknemer en werkgever is vaak onderdeel van de arbeidsovereenkomst. Hieronder treft u twee voorbeelden die u kunt gebruiken in uw arbeidsovereenkomst. De verklaring is om de werkgever te beschermen dat de vertrouwelijke  gegevens door de werknemer tijdens of na het dienstverband niet op straat komen te liggen. Dan gaat het over gegevens over bijvoorbeeld de financiën, strategieën enzovoorts. 


Voorbeeld geheimhoudingsverklaring 1

  1. Zowel tijdens als na beëindiging van de arbeidsovereenkomst bestaat voor de werknemer de verplichting tot volstrekte geheimhouding omtrent alle bedrijfsaangelegenheden van Bedrijf, alsmede van de klanten waarvoor werknemer projectwerkzaamheden heeft verricht.
  2. Overtreding door de werknemer van het bepaalde in lid 1 zal gedurende het dienstverband worden beschouwd als een dringende reden voor ontslag op staande voet, onverminderd het recht van Bedrijf tot het vorderen van volledige schadevergoeding.
  3. Overtreding door de werknemer van het bepaalde in lid 1 na beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan evenzeer leiden tot een vordering van Bedrijf jegens de werknemer tot vergoeding van alle schade en kosten die uit de overtreding van dit beding voortvloeien.

Voorbeeld 2

Werknemer verklaart dat hij // zij, zowel gedurende de dienstbetrekking als daarna, jegens derden volledige geheimhouding zal betrachten ten aanzien van al hetgeen Werknemer in het kader van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst en daarna ter kennis is gekomen, betreffende de organisatie van Werkgever en werkzaamheden zelf, alsmede betreffende bij de organisatie werkende personen, alsmede betreffende relaties van Werkgever. Overtreding zal voor Werkgever een dringende reden vormen tot ontslag op staande voet als bedoeld in artikel 7:678 Burgerlijk Wetboek.

Er zijn verschillende manieren om de verklaring in te zetten, hierboven staat twee voorbeelden die u kunt gebruiken. Afhankelijk van het type bedrijf en de gevoeligheid van de informatie kan de verklaring scherper of minder scherp worden ingezet. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw advocaat. 

Ga naar boven op de pagina geheimhoudingsverklaring


Zie ook de verschillende arbeidsovereenkomsten op deze site. We hebben gratis voorbeelden van:

  1. Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (overeenkomsten met een start en een eind datum)
  2. Projectcontracten (overeenkomsten voor de duur van het project)
  3. Arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd (overeenkomsten zonder einddatum)
  4. 0 uren contracten (overeenkomsten zonder een afspraak over het aantal uur)

Bekijk ook de voorbeelden van een concurrentiebeding

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. 


Wanneer u contracten afsluit is het belangrijk om u goed te informeren over de wet en regelgeving. Zo voorkomt u dat er afspraken in staan die niet overeenkomen met de wetgeving. U kunt de arbeidsovereenkomst ook altijd laten controleren door een professionele advocaat. Die kan u vertellen of de overeenkomst volledig en actueel is.