Voorbeeld geheimhoudingsverklaring

Een voorbeeld geheimhoudingsverklaring - Gratis Professionele Template in Word. Een geheimhoudingsverklaring tussen werknemer en werkgever is vaak onderdeel van de arbeidsovereenkomst. Hieronder staan 2 voorbeelden die je kunt gebruiken in je arbeidsovereenkomst.


De verklaring is om de werkgever te beschermen dat de vertrouwelijke  gegevens door de werknemer tijdens of na het dienstverband niet op straat komen te liggen. Dan gaat het over gegevens over bijvoorbeeld de financiën, strategieën enzovoorts. 


bekijk-voorbeeld-concurrentiebeding
bekijk-voorbeeld-relatiebeding
bekijk-voorbeeld-geheimhouding

Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld contracten en overeenkomsten. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een overeenkomst, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je contracten en zorgen dat je het gewenste doel bereikt. 


voorbeeld-geheimhoudingsverklaring-maken

Download voorbeeld geheimhoudingsverklaring. 


Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld contracten en overeenkomsten. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een overeenkomst, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je contracten en zorgen dat je het gewenste doel bereikt. 


Een voorbeeld geheimhoudingsverklaring

De ondertekenden:

1.            (Naam) gevestigd te (Straat, huisnummer, postcode en plaats), hierna te noemen Werknemer,

En

2.            (Naam) gevestigd te (Straat, huisnummer, postcode en plaats), hierna te noemen Werkgever,


Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:


Artikel 1. Aard van de informatieverstrekking

Werknemer stemt erin toe dat hij door Werkgever wordt voorzien van vertrouwelijke informatie (hierna: de Informatie) betreffende: (geef hier een duidelijke omschrijving van hetgeen de informatie betreft.

Het doel van het verstrekken van deze informatie is: (geef hier het doel van de informatieverstrekking weer. Dat kan bijvoorbeeld zijn een toekomstige samenwerking of een beoordeling.


Artikel 2.  Geheimhouding

Werknemer zal alle in artikel 1 genoemde informatie die hem door Werkgever of door haar aangewezen personen is of zal worden verstrekt behandelen als vertrouwelijke informatie die hij daarom voor derden strikt geheim zal houden.


Artikel 3.  Werknemers

Werknemer zal de Informatie uitsluitend bekend maken aan werknemers voor zover deze daarvan kennis moeten hebben voor het realiseren van het in artikel 1 omschreven doel. Werknemers van Werknemer zullen voor het ontvangen van de informatie een geheimhoudingsverklaring tekenen.


Artikel 4. Duur van de overeenkomst

Werknemer is tot geheimhouding van de Informatie gehouden voor de duur van (periode) na ondertekening van deze overeenkomst, of totdat de verstrekte gegevens van openbare bekendheid zijn geworden, buiten toedoen of nalaten Werknemer.  Werknemer is niet tot geheimhouding verplicht over zaken waarvan hij kan aantonen dat deze al openbaar bekend was voordat de informatie door Werkgever werd ontvangen.


Artikel 5. Exploitatie

Werknemer verplicht zich de Informatie op geen enkele wijze in exploitatie te nemen of te gebruiken voor enig ander doel dan in artikel 1 omschreven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Werkgever.


Artikel 6. Beëindiging

Werkgever is gerechtigd op ieder moment te besluiten geen nadere Informatie te verstrekken en de eerder verstrekte informatie op eisen. Voorts zal Werknemer ieder gebruik van de hem/haar verstrekte schriftelijke informatie direct bij afloop van de overeenkomst aan Werkgever retourneren.


Artikel 7. Boetebeding

Indien Werknemer de verplichtingen in deze overeenkomst niet of niet volledig nakomt, zal een direct opeisbare vordering ontstaan van:

  • Het vergoeden van alle schade en kosten die uit de overtreding van dit beding voortvloeien.
  • Een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 5.000, - per overtreding, te vermeerderen met EUR 500, - voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de overtreding eventueel voortduurt.


Artikel 3

  • Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing
  • Alle eventuele rechtsgeschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, zullen worden beslecht door de arrondissementsrechtbank te (Plaats).


Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te (Plaats) op (datum)

Naam Werknemer                                                                                                            Naam Werkgever              

Handtekening Werknemer                                                                                             Handtekening Werkgever

__________________                                                                                                     __________________Voorbeeld geheimhoudingsverklaring 2

Bekijk de andere voorbeeld geheimdhoudingsverklaring.


Voortbeeld-geheimhoudingsverklaring-1


Lees meer over de geheimhoudingsverklaring op Wikipedia


Voorbeeld geheimhoudingsverklaring - Concurrentiebeding

Naast een geheimhoudingsverklaring, wordt er vaak een concurrentiebeding vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. 

In een concurrentiebeding staat over het algemeen dat een werknemer voor een bepaalde periode na het einde van zijn of haar dienstverband niet bij een concurrent van de voormalige werkgever mag werken. Ook is het vaak niet toegestaan om een eigen bedrijf mag starten dat in concurrentie is met de voormalige werkgever.

Er is een verschil tussen een concurrentiebeding bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd. Dit komt omdat bij de wet geregeld is dat werknemers met een bepaalde tijd contract meer vrijheden moeten hebben als het contract niet verlengd wordt. Bij een contract voor bepaalde tijd, moeten er zwaarwegende redenen zijn om een concurrentiebeding af te dwingen. Laat je daarvoor goed adviseren door een specialist.


Een concurrentiebeding voor bepaalde tijd mag alleen worden overeengekomen als er sprake is van zwaarwegende belangen voor het bedrijf. Dit is om werknemers met een bepaalde tijd contract de vrijheid te geven verder te zoeken. Een zwaarwegend belang kan bijvoorbeeld zijn dat de werknemer toegang heeft tot zeer gevoelige bedrijfsinformatie, of een sleutelpositie heeft binnen het bedrijf.

 

Een concurrentiebeding voor bepaalde tijd is ook beperkt in tijd en mag nooit langer duren dan dat nodig is om het zwaarwegende bedrijfsbelang te beschermen. Als je een concurrentiebeding bent overeengekomen en je komt in een conflict, dan zal een rechter bepalen in hoeverre het bedrijf zwaarwegende belangen heeft en of dat in verhouding staat tot het concurrentiebeding. In een concurrentiebeding wordt vaak een boete vastgelegd die betaald moet worden door werknemer als deze zich niet aan het beding houdt. Bekijk een voorbeeld concurrentiebeding bij bepaalde tijd


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's