Voorbeeld geheimhoudingsverklaring

Bekijk alle voorbeeld contracten


Een voorbeeld geheimhoudingsverklaring ter inspiratie. U kunt dit voorbeeld onder aan de pagina downloaden en aanpassen naar uw wensen. Laat uw belangrijke contracten door een professional nakijken, zo voorkomt u problemen achteraf. 

Een voorbeeld geheimhoudingsverklaring

Voorbeeld geheimhoudingsverklaring voor informatieverstrekking.

 

1.       _____ (Volledige (bedrijfs)naam), rechtsgeldig vertegenwoordigd door _____ (naam rechtsgeldig vertegenwoordiger) geboren te ____(geboorteplaats) op _____(geboortedatum) gevestigd te ____ (vestigingsadres), hierna te noemen informatieverstrekker,

 

 

2.       _____ (Volledige (bedrijfs)naam), rechtsgeldig vertegenwoordigd door _____ (naam rechtsgeldig vertegenwoordiger) geboren te ____(geboorteplaats) op _____(geboortedatum) gevestigd te ____ (vestigingsadres), hierna te noemen informatieontvanger,

 

 

Komen als volgt overeen:

 

Artikel 1. Aard van de informatieverstrekking

Informatieontvanger stemt erin toe dat hij door informatieverstrekker wordt voorzien van vertrouwelijke informatie (hierna: de Informatie) betreffende: _________ (geef hier een duidelijke omschrijving van hetgeen de informatie betreft.

 

Het doel van het verstrekken van deze informatie is:_____ (geef hier het doel van de informatieverstrekking weer. Dat kan bijvoorbeeld zijn een toekomstige samenwerking of een beoordeling.

 

Artikel 2.  Geheimhouding

Informatieontvanger zal alle in artikel 1 genoemde informatie die hem door informatieverstrekker of door haar aangewezen personen is of zal worden verstrekt behandelen als vertrouwelijke informatie die hij derhalve voor derden strikt geheim zal houden.

 

Artikel 3.  Werknemers

Informatieontvanger  zal de Informatie uitsluitend bekend maken aan  werknemers voor zover deze daarvan kennis moeten hebben voor het realiseren van het in artikel 1 omschreven doel. Werknemers van informatieontvanger zullen voor het ontvangen van de informatie een geheimhoudingsverklaring tekenen.

 

Artikel 4. Duur van de overeenkomst

Informatieontvanger is tot geheimhouding van de Informatie gehouden voor de duur van _____(periode) na ondertekening van deze overeenkomst, of totdat de verstrekte gegevens van openbare bekendheid zijn geworden, buiten toedoen of nalaten informatieontvanger.  Informatieontvanger is niet tot geheimhouding verplicht over zaken waarvan hij kan aantonen dat deze al openbaar bekend was voordat de informatie door informatieverstrekker werd  ontvangen.

 

Artikel 5. Exploitatie

Informatieontvanger verplicht zich de Informatie op geen enkele wijze in exploitatie te nemen of te gebruiken voor enig ander doel dan in artikel 1 omschreven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van informatieverstrekker.

 

Artikel 6. Beƫindiging

informatieverstrekker is gerechtigd op ieder moment te besluiten geen nadere Informatie te verstrekken en de eerder verstrekte informatie op eisen. Voorts zal informatieontvanger  ieder gebruik van de hem verstrekte schriftelijke informatie direct bij afloop van de overeenkomst aan informatieverstrekker retourneren.

 

Artikel 7. Boetebeding

Indien informatieontvanger  de verplichtingen in deze overeenkomst niet of niet volledig nakomt, zal een direct opeisbare vordering ontstaan van informatieverstrekker op informatieontvanger a ____ (bedrag).

 

Artikel 8. Toepasbaar recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

 

Informatieverstrekker                                                 Informatieontvanger

<naam>                                                             <naam>

 

gevestigd te <plaats>,                                  gevestigd te <plaats>,

vertegenwoordigd door,                                             vertegenwoordigd door,

 

 

 

.................................                                                                  .................................

<naam>                                                                             <naam>

<(functie)>                                                                       <(functie)>

 


Download de voorbeeld geheimhoudingsverklaring in Word en pas hem aan met uw gegevens. 

Lees meer over de geheimhoudingsverklaring op Wikipedia