Concurrentiebeding bepaalde tijd

Op deze pagina treft u een voorbeeld concurrentiebeding bepaalde tijd. Wanneer er sprake is van een tijdelijk contract, zijn er strenge regels verbonden aan het concurrentiebeding. In het geval van een contract voor onbepaalde tijd gelden er minder strenge regels. Bij een concurrentiebeding bepaalde tijd moet er sprake zijn van 2 zaken:

ü  De noodzaak van het concurrentiebeding aanwezig is tijdens het aangaan van uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en dat deze noodzaak nog steeds aanwezig is nadat uw tijdelijke contract is beëindigd.

ü  De noodzaak van het concurrentiebeding er is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. 

Wanneer de werknemer het concurrentiebeding aanvecht zal de werkgever bovenstaande moeten bewijzen. Zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen houdt in dat de werknemer gevoelige informatie voor de markt inziet, kennis krijgt van bedrijfsgeheimen, specialistische kennis krijgt binnen een kleine markt en soortgelijke situaties.

Wanneer de werknemer zich niet aan het concurrentiebeding bepaalde tijd houdt kan er een boete door de werkgever worden opgelegd. Het concurrentiebeding is altijd gekoppeld aan een boetebeding. 

Voorbeeld concurrentiebeding bepaalde tijd

Concurrentiebeding

In de functie van (FUNCTIENAAM) heeft werknemer toegang tot bedrijfsspecifieke informatie, welke bij een indiensttreding bij een directe concurrent zal leiden tot een ongerechtvaardigde voorsprong in de concurrentiestrijd waarin werkgever zich bevindt. Werkgever heeft derhalve een zwaarwegend bedrijfsbelang dientengevolge waarvan het werknemer verboden is om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van werkgever gedurende en binnen een tijdvak van één jaar na beëindiging van de arbeidsovereenkomst, in welk beroep of in welke hoedanigheid dan ook, al dan niet structureel, direct of indirect, voor eigen rekening of in dienst of opdracht van een ander, tegen vergoeding of om niet:

ü  werkzaamheden te verrichten voor een onderneming die gelijke of gelijksoortige producten of diensten vervaardigt, aanbiedt of verhandelt;

ü  met klanten en/of relaties van werkgever, direct of indirect, op enigerlei wijze samen te werken en/of overeenkomsten te sluiten ter zake werkzaamheden die gelijk of gelijksoortig zijn aan of concurrerend zijn met de werkzaamheden die werkgever pleegt te verrichten dan wel hen ter zake te benaderen;

ü  personeel van werkgever functies aan te bieden;

ü  gebruik te maken of door anderen te laten maken, van tijdens het dienstverband opgedane kennis of informatie omtrent procedures, administratieve technieken of andere relevante informatie van het bedrijf van werkgever.

Voorbeeld boetebeding bij concurrentiebeding bepaalde tijd

Boetebeding

Bij overtreding van de artikelen (NUMMER(S) VAN DE ARTIKELEN)  is werknemer jegens werkgever een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van EUR 5.000, - per overtreding, te vermeerderen met EUR 500, - voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de overtreding eventueel voortduurt. Werkgever heeft onverminderd het recht naast een boete schadevergoeding te vorderen.

Download het voorbeeld concurrentiebeding bepaalde tijd in PDF. 

Bekijk ook de andere voorbeelden

Lees alles over het concurrentiebeding op de website van het FNV