Concurrentiebeding bepaalde tijd

Voorbeeld concurrentiebeding bepaalde tijd - wanneer er sprake is van een tijdelijk contract, zijn er strenge regels verbonden aan het concurrentiebeding. In het geval van een contract voor onbepaalde tijd gelden er minder strenge regels. 


bekijk-voorbeeld-concurrentiebeding
bekijk-voorbeeld-relatiebeding
bekijk-voorbeeld-geheimhouding


Bij een concurrentiebeding bepaalde tijd moet er sprake zijn van 2 zaken:

ü  De noodzaak van het concurrentiebeding aanwezig is tijdens het aangaan van uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en dat deze noodzaak nog steeds aanwezig is nadat uw tijdelijke contract is beëindigd.

ü  De noodzaak van het concurrentiebeding er is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Wanneer de werknemer het concurrentiebeding aanvecht zal de werkgever bovenstaande moeten bewijzen. Zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen houdt in dat de werknemer gevoelige informatie voor de markt inziet, kennis krijgt van bedrijfsgeheimen, specialistische kennis krijgt binnen een kleine markt en soortgelijke situaties.

Wanneer de werknemer zich niet aan het concurrentiebeding bepaalde tijd houdt kan er een boete door de werkgever worden opgelegd. Het concurrentiebeding is altijd gekoppeld aan een boetebeding. 


Voorbeeld-Concurrentiebeding-bepaalde-tijd

Voorbeeld concurrentiebeding bepaalde tijd

Bekijk hieronder een voorbeeld concurrentiebeding tijdelijk contract. 


Concurrentiebeding bepaalde tijd - Kop

De ondertekenden:

1.            (Naam) gevestigd te (Straat, huisnummer, postcode en plaats), hierna te noemen Werknemer,

En

2.            (Naam) gevestigd te (Straat, huisnummer, postcode en plaats), hierna te noemen Werkgever,


Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:


Concurrentiebeding bepaalde tijd - Artikel 1

In de functie van (FUNCTIENAAM) heeft werknemer toegang tot bedrijfsspecifieke informatie, welke bij een indiensttreding bij een directe concurrent zal leiden tot een ongerechtvaardigde voorsprong in de concurrentiestrijd waarin werkgever zich bevindt. Werkgever heeft daarom een zwaarwegend bedrijfsbelang om een concurrentiebeding af te spreken.


Concurrentiebeding bepaalde tijd - Artikel 2

Het is werknemer daarom verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van werkgever gedurende en binnen een tijdvak van één jaar na beëindiging van de arbeidsovereenkomst, in welk beroep of in welke hoedanigheid dan ook, al dan niet structureel, direct of indirect, voor eigen rekening of in dienst of opdracht van een ander, tegen vergoeding:

  • Werkzaamheden te verrichten voor een onderneming die gelijke of gelijksoortige producten of diensten vervaardigt, aanbiedt of verhandelt;
  • Met klanten en/of relaties van werkgever, direct of indirect, op enigerlei wijze samen te werken en/of overeenkomsten te sluiten ter zake werkzaamheden die gelijk of gelijksoortig zijn aan of concurrerend zijn met de werkzaamheden die werkgever pleegt te verrichten dan wel hen ter zake te benaderen;
  • Personeel van werkgever functies aan te bieden;
  • Gebruik te maken of door anderen te laten maken, van tijdens het dienstverband opgedane kennis of informatie omtrent procedures, administratieve technieken of andere relevante informatie van het bedrijf van werkgever.


Concurrentiebeding bepaalde tijd - Artikel 3

Bij overtreding van dit concurrentiebeding is werknemer jegens werkgever een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van EUR 5.000, - per overtreding, te vermeerderen met EUR 500, - voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de overtreding eventueel voortduurt. Werkgever heeft onverminderd het recht naast een boete schadevergoeding te vorderen.


Concurrentiebeding bepaalde tijd - Artikel 4

  • Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing
  • Alle eventuele rechtsgeschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, zullen worden beslecht door de arrondissementsrechtbank te (Plaats).


Concurrentiebeding bepaalde tijd - Ondertekening

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te (Plaats) op (datum)

Naam Werknemer                                                                                                   Naam Werkgever          

Handtekening Werknemer                                                                                        Handtekening Werkgever

__________________                                                                                             __________________
Wat is een concurrentiebeding? 

Een concurrentiebeding wordt overeengekomen tussen werkgever en werknemer om ervoor te zorgen dat werknemer geen concurrentiegevaar kan volgen voor de werkgever.

In een concurrentiebeding staat over het algemeen dat een werknemer voor een bepaalde periode na het einde van zijn of haar dienstverband niet bij een concurrent van de voormalige werkgever mag werken. Ook is het vaak niet toegestaan om een eigen bedrijf mag starten dat in concurrentie is met de voormalige werkgever.

Er is een verschil tussen een concurrentiebeding bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd. Dit komt omdat bij de wet geregeld is dat werknemers met een bepaalde tijd contract meer vrijheden moeten hebben als het contract niet verlengd wordt. Bij een contract voor bepaalde tijd, moeten er zwaarwegende redenen zijn om een concurrentiebeding af te dwingen. Laat je daarvoor goed adviseren door een specialist.


Wanneeer een concurrentiebeding Bepaalde tijd? 

Een concurrentiebeding voor bepaalde tijd mag alleen worden overeengekomen als er sprake is van zwaarwegende belangen voor het bedrijf. Dit is om werknemers met een bepaalde tijd contract de vrijheid te geven verder te zoeken. Een zwaarwegend belang kan bijvoorbeeld zijn dat de werknemer toegang heeft tot zeer gevoelige bedrijfsinformatie, of een sleutelpositie heeft binnen het bedrijf.

Een concurrentiebeding voor bepaalde tijd is ook beperkt in tijd en mag nooit langer duren dan dat nodig is om het zwaarwegende bedrijfsbelang te beschermen. Als je een concurrentiebeding bent overeengekomen en je komt in een conflict, dan zal een rechter bepalen in hoeverre het bedrijf zwaarwegende belangen heeft en of dat in verhouding staat tot het concurrentiebeding.

In een concurrentiebeding wordt vaak een boete vastgelegd die betaald moet worden door werknemer als deze zich niet aan het beding houdt.


Concurrentiebeding onbepaalde tijd

Als een werknemer een vast contract heeft, kan er een concurrentiebeding worden overeen gekomen. Het concurrentiebeding moet aan bepaalde eisen voldoen, maar er hoeven niet zoals bij tijdelijke contracten een zwaarwegend bedrijfsbelang te zijn.

Het concurrentiebeding moet schriftelijk overeengekomen zijn en moet redelijk zijn. Een rechter zal altijd kijken naar de redelijkheid van het belang. Bijvoorbeeld een redelijke termijn en een redelijke afstand.


Concurrentiebeding Tijdelijk Contract

Als je een concurrentiebeding wil afsluiten bij een tijdelijk contract, dan moeten er zwaarwegende belangen zijn voor je bedrijf. Anders zou je erover na kunnen denken om een contract voor onbepaalde tijd overeen te komen. Werknemers met een tijdelijk contract, mag de gang op de arbeidsmarkt niet worden belemmerd en daarom is een concurrentiebeding slechts in uitzonderlijke gevallen worden overeengekomen.

Let erop bij een tijdelijk contract, dat je zorgt voor een gedegen beding met een goede uitleg waarom er zwaarwegende bedrijfsredenen zijn om het concurrentiebeding overeen te komen.


Voorbeeld boetebeding bij concurrentiebeding bepaalde tijd

Boetebeding

Bij overtreding van de artikelen (NUMMER(S) VAN DE ARTIKELEN)  is werknemer jegens werkgever een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van EUR 5.000, - per overtreding, te vermeerderen met EUR 500, - voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de overtreding eventueel voortduurt. Werkgever heeft onverminderd het recht naast een boete schadevergoeding te vorderen.


Voorbeeld Concurrentiebeding

Download Voorbeeld Concurrentiebeding bepaalde tijd in Word. Lees alles over het concurrentiebeding op de website van het FNV


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's