Overeenkomst Onderhandse Lening

Bekijk alle voorbeeld contracten


In een overeenkomst onderhandse lening worden de afspraken tussen de schuldeiser en schuldenaar van een onderhandse lening beschreven. In de overeenkomst staan ook duidelijk de afspraken die worden gemaakt over het terug  betalen van de lening. Wanneer er sprake is van een werkgever/ werknemer relatie, kunt u ervoor kiezen om in termijnen het bedrag in te houden op het netto loon. 

Wanneer u een lening geeft aan iemand is het verstandig om de afspraken daarover op papier te zetten. Zo zorgt u dat er geen onduidelijkheden achteraf kunnen ontstaan en weten beide partijen waar ze aan toe zijn. 

overeenkomst onderhandse lening

Ondergetekenden:

1.       Naam schuldeiser, gevestigd te Postcode, Plaats, Straat en huisnummer werkgever, hierna te noemen schuldeiser

en

2.       De heer/ mevrouw naam werknemer, Postcode, Plaats, Straat en huisnummer schuldenaar, hierna te noemen schuldenaar.

 

Schuldeiser en schuldenaar hierna gezamenlijk te noemen ‘partijen’.

 

Verklaren te zijn overeengekomen:

 

Ø  Artikel 1

Schuldenaar is sinds ______ wegens ter leen ontvangen gelden verschuldigd aan schuldeiser de hoofdsom van € 1.000,-.

 

Ø  Artikel 2a

 

Aflossing zal als volgt plaatsvinden:

 

 

Er wordt 10 maal maandelijks het termijn van € 100,- ingehouden op het netto salaris, te beginnen met _____.

 

Ø  Artikel 2b

 

Tussentijdse volledige of gedeeltelijke terugbetaling is toegestaan, zonder dat hiervoor extra rente in rekening wordt gebracht.

 

Ø  Artikel 3

 

Bij beëindiging van het dienstverband tussen schuldenaar en schuldeiser door wiens schuld en onder welke omstandigheden dan ook zal de hoofdsom of het eventuele restant daarvan worden opgeëist.

 

Ø  Artikel 4

 

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te Plaats d.d. datum

 

 

Schuldeiser:                                                    Schuldenaar:

 

 

Naam schuldeiser                                          Naam schuldenaar

Handtekening schuldeiser                              Handtekening schuldenaar

 

Download overeenkomst onderhandse lening

Download de overeenkomst onderhandse lening in Word. 

Bekijk ook de andere voorbeeld overeenkomsten op de pagina personeel en organisatie. Hier kunt u voor diverse personeelszaken en organisatorische zaken voorbeelden zien en downloaden. 


Zorg ervoor dat u de overeenkomsten door een jurist of advocaat laat nakijken. Zo voorkomt u dat er achteraf problemen ontstaan. Probeer in de overeenkomst zo helder mogelijk de verwachtingen van de partijen te vermelden. Als u van te voren alles goed uit denkt kunt u problemen achteraf  voorkomen. 


Op de meeste contracten is het Nederlands Recht van toepassing. U kunt voor meer informatie hierover kijken op de volgende website

Op deze site staan diverse voorbeeld contracten voor privé personen en bedrijven. U kunt de contracten gratis downloaden in Word en gebruiken. Bekijk de verschillende contracten! 

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en zie als eerste de nieuwe uploads van voorbeeld brieven, facturen, contracten en nog veel meer.