Overeenkomst Onderhandse Lening

In een overeenkomst onderhandse lening worden de afspraken tussen de schuldeiser en schuldenaar van een onderhandse lening beschreven. 


alle-leningovereenkomsten-button

In de overeenkomst staan ook duidelijk de afspraken die worden gemaakt over het terug  betalen van de lening. Wanneer er sprake is van een werkgever/ werknemer relatie, kunt u ervoor kiezen om in termijnen het bedrag in te houden op het netto loon. 


Wanneer u een lening geeft aan iemand is het verstandig om de afspraken daarover op papier te zetten. Zo zorgt u dat er geen onduidelijkheden achteraf kunnen ontstaan en weten beide partijen waar ze aan toe zijn. 


Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld contracten en overeenkomsten.


Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een overeenkomst, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je contracten en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.


Bekijk en download Voorbeeld Onderhandse Lening

Voorbeeld-leningovereenkomst-onderhandse-lening-maken

Bekijk

button-bekijk-voorbeeld-template

Download

download-template-voorbeeld

overeenkomst onderhandse lening

De ondergetekenden:

Naam, straat en huisnummer, postcode en plaats, hierna te noemen Geldverstrekker,

En

Naam, straat en huisnummer, postcode en plaats, hierna te noemen Geldontvanger, 

zijn als volgt overeengekomen:

 

Artikel 1

Geldontvanger is per (datum) wegens ter leen ontvangen gelden aan Geldverstrekker een bedrag van (bedrag) Euro verschuldigd.


Artikel 2

Aflossing zal als volgt plaatsvinden:

Omschrijving van de wijze van aflossing (bijvoorbeeld: er wordt in 10 maandelijkse termijnen, startende per (datum) een bedrag afgelost a (bedrag). Zodoende zal de volledig lening zijn afgelost op (datum).


Artikel 3

Tussentijdse volledige of gedeeltelijke terugbetaling is ten alle tijden toegestaan, zonder dat hiervoor extra rente in rekening wordt gebracht.

 

Artikel 4

Er is een rente overeengekomen van (percentage rente) per (periode).

 

Artikel 5

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing

 

Artikel 6

Alle eventuele rechtsgeschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, zullen worden beslecht door de arrondissementsrechtbank te (Plaats).

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te (Plaats) op (datum)

Voor akkoord                                                                               Voor akkoord

Geldverstrekker                                                                           Geldontvanger

(Naam Geldverstrekker)                                                               (Naam Geldontvanger)

………………                                                                                    …………………

Plan van aanpak opmaken lening overeenkomst

Bij een onderhandse lening is het belangrijk dat je alles goed op papier zet. Mocht er in de toekomst een conflict ontstaan over de afspraken omtrent de lening, dan kan je terugvallen op de overeenkomst die tussen jullie is vastgelegd.

·         Zorg ervoor dat alle gegevens goed kloppen

·         Spreek een termijn af waarbinnen wordt afgelost

·         Spreek een rentepercentage af

·         Spreek af wat er gebeurd wanneer de geldlener zich niet aan de aflossing houdt

·         Formaliseer eventueel pandrecht


Pandrecht lening

Het kan zijn dat er een pandrecht wordt vastgelegd bij het aangaan van een lening. Dit is een zekerheid voor de geldverstrekker (pandhouder) door middel van het recht op een bepaald goed als onderpand. Als de geldontvanger haar verplichtingen niet nakomt, kan de schuldeiser (pandhouder) het goed in bezit nemen om de schuld af te betalen.

 

Pandrecht bij een onderhandse lening is een complexe zaak. Dat komt omdat wanneer een geldontvanger niet in staat is de schuld af te lossen, er vaak sprake is van meerdere schuldeisers. Daarin wordt een bepaalde volgorde gehanteerd van recht op afbetaling. Zo gaat de aflossing van een schuld bij bijvoorbeeld de Belastingdienst altijd voor. Ook kan het zijn dat er door andere schuldeisers ook een pandrecht is vergaard en dat deze dus niets waard is.

Als je een pandrecht wil overeenkomen met de geldontvanger raden wij je aan om altijd juridisch advies in te winnen.


Lening overeenkomst Rente

Over het algemeen zal er bij een onderhandse lening rente gevraagd worden door de geldverstrekker. Als er een rente wordt overeengekomen is het van belang deze in de lening overeenkomst vast te leggen. Je kunt bijvoorbeeld een rente afspreken van 4% - 6% per jaar. Een onderhandse lening brengt veel risico met zich mee omdat de rechten van de geldverstrekker vrij laag zijn in geval de geldontvanger niet aan de afspraken kan voldoen. De lening is risicovol, waardoor vaak een hogere rente gehanteerd wordt.


Risico’s onderhandse lening

Als je geld leent aan iemand zijn daar best wat risico’s aan verbonden, hieronder bespreken we een aantal risico’s:

 

  • Uitblijven terugbetaling: het komt vaak voor dat een geldontvanger zich niet (volledig) houdt aan de afbetalingsafspraken.
  • Verschil in interpretatie van de afspraken: zeker als de afspraken niet goed worden vastgelegd in een lening overeenkomst, kunnen er verschillende ideeën zijn over de duur, aflossingstermijnen en de rente van de lening. Wanneer de afspraken niet goed zijn vastgelegd, zal het bij een eventuele juridische procedure ook lastig zijn om terugbetaling af te dwingen.
  • Faillissement geldontvanger: Als de geldontvanger failliet gaat, zal je vaak naar je geld kunnen fluiten. Bij faillissement krijgen officiële partijen voorrang van een curator en sta jij onder aan de lijst om af te betalen. In de meeste gevallen is het geld verdeeld, zonder dat jij nog iets terug krijgt.


Verjaringstermijn bij onderhandse lening

Als de geldontvanger niet aan haar betalingsverplichtingen voldoet, geldt een verjaringstermijn. Hier kunnen afspraken over gemaakt worden in de overeenkomst. Daarnaast is het van belang dat de geldverstrekker regelmatig (schriftelijk) contact onderhoudt met de in verzuim zijnde geldontvanger, om te zorgen dat er geen sprake is van verjaring. Voor een onderhandse lening geldt een verjaringstermijn van 5 jaar vanaf het moment dat de geldontvanger in verzuim is.


Lees meer over het afsluiten van een overeenkomst onderhandse lening op de website van de Kamer van Koophandel


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's