Overeenkomst van Opdracht ZZP

Overeenkomst van Opdracht ZZP.: een overeenkomst tot opdracht is een overeenkomst waarbij twee partijen afspreken dat Partij B  (de opdrachtnemer) een opdracht uitvoert voor Partij A (opdrachtgever). alle-contracten


Een opdracht kan zijn het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden (door Partij B), waarbij als tegenprestatie een betaling wordt gedaan (door Partij A). Het betreft hier dus geen arbeidsrelatie tussen werknemer en werkgever, maar een werkrelatie tussen partijen. Bij een overeenkomst van opdracht ZZP worden de werkzaamheden uitgevoerd zonder dat er een gezagsverhouding bestaat en worden de betalingen verricht op basis van facturen. Het is gebruikelijk dat er bij het aangaan van een overeenkomst van opdracht ZZP een VAR verklaring wordt overlegd. Lees meer over de VAR verklaring en ketenaansprakelijkheid op de site van de Belastingdienst


Bekijk en download de Voorbeeld Overeenkomst van opdracht ZZP

Voorbeeld-Overeenkomst-van-Opdracht-1

Bekijk

button-bekijk-voorbeeld-template

Download

download-template-voorbeeld

Voorbeeld Overeenkomst van Opdracht ZZP

Bekijk hieronder de voorbeeld overeenkomst van opdracht ZZP. 


Naam opdrachtgever

Contactpersoon

Straat en huisnummer

Postcode en plaats


Plaats, datum

Betreft: Overeenkomst van opdracht (referentie)


Geachte heer/ mevrouw (naam),

Hierbij sturen wij u de overeenkomst van opdracht toe voor de dienst die wij overeen zijn gekomen:

Omschrijving van het type werk, de achtergrond van het werk

Werkzaamheden: Hier geeft u een omschrijving van de werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden volgens de overeenkomst van opdracht. Zorg ervoor dat u een duidelijke omschrijving geeft, zodat daar achteraf geen onduidelijkheden over kunnen ontstaan.

Data: De startdatum en einddatum van het project dat u gaat uitvoeren. Tarief: € (bedrag) per uur/ voor het gehele project

Projecturen: (aantal) uur per week, dagen regulier op: (dagen) – hier geeft u aan voor hoeveel uur en op welke dagen de werkzaamheden uitgevoerd zullen gaan worden. Het kan ook zo zijn dat er geen vaste uren en dagen zijn, dan kunt u hier totalen opgeven.

Projectafspraken: Hier kunt u nog aanvullende afspraken van het project omschrijven.

Op onze producten en diensten zijn de algemene voorwaarden d.d. (datum van de deponering van uw algemene voorwaarden) van toepassing.

Wij verzoeken u de kopie van deze projectovereenkomst en ook de kopie van onze algemene voorwaarden

voor akkoord getekend te retourneren.

Tot slot maken wij van de gelegenheid gebruik u te bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen en rekenen op een succesvolle samenwerking.


Aldus in tweevoud getekend te (plaats), d.d. (datum)

Naam opdrachtnemer                                                                  Naam opdrachtgever

Handtekening opdrachtnemer                                                  Handtekening opdrachtgever

______________                                                                            ______________

Wat is een overeenkomst van opdracht ZZP?

Een overeenkomst van opdracht is een overeenkomst waarbij de ene partij (de opdrachtgever) de andere partij (de opdrachtnemer) opdracht geeft om bepaalde werkzaamheden te verrichten.

Bij een overeenkomst van opdracht wordt er uitdrukkelijk geen arbeidsovereenkomst aangegaan en is er geen sprake is van een werkgever-werknemer relatie.

De opdrachtnemer is bij dit type overeenkomst zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk en heeft daarin de vrijheid om het werk op eigen wijze te verrichten. Wel heeft de opdrachtgever een controlerende rol en worden er bepalingen afgesproken waaraan het werk zal moeten voldoen.

Het is belangrijk om te zorgen dat er bij een overeenkomst van opdracht geen fictief dienstverband kan ontstaan. In dat geval zal er namelijk loonbelasting moeten worden betaald aan de Belastingdienst.


Wat staat er in een overeenkomst van opdracht?

De volgende onderdelen staan in een overeenkomst van opdracht:


 • Vermelding dat het een overeenkomst van opdracht is dus geen sprake is van een arbeidsovereenkomst
 • De gegevens van de opdrachtgever en opdrachtnemer
 • Gegevens van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer
 • De omschrijving van de werkzaamheden
 • De data waarbinnen de opdracht wordt uitgevoerd
 • Het bedrag dat voor de opdracht wordt betaald en eventuele onkostenvergoedingen
 • De betalingsvoorwaarden
 • Dat de opdrachtnemer de werkzaamheden naar eigen inzicht kan uitvoeren
 • Eventuele aansprakelijkheid
 • Wanneer de opdracht eindigt/ kan worden opgezegd
 • De eventuele intellectuele eigendomsrechten
 • Een verwijzing naar de algemene voorwaarden (indien van toepassing)


Overeenkomst van Opdracht ZZP Algemene Voorwaarden

Bij een overeenkomst van opdracht ZZP worden vaak algemene voorwaarden gedaan. Dit zijn de voorwaarden die gelden als jullie een overeenkomst met elkaar afsluiten. In de algemene voorwaarden staan zaken zoals:

 1. Wijze van betalen: De betalingsvoorwaarden zijn een onderdeel van de algemene verkoopvoorwaarden. Het is goed om vooraf af te stemmen wanneer er betaald gaat worden zodat er voor beide partijen duidelijkheid is. Je kunt in de voorwaarden vermelden wat de betalingstermijn is en wat er gebeurt op het moment dat de afnemer niet op tijd betaalt (eventuele boetes, incassokosten en het incassotraject). 
 2. Leveringsvoorwaarden: Dit zijn zaken zoals de levertijd, de eventuele transportkosten en eventuele beperkingen bij levering. Denk bijvoorbeeld aan de toegankelijkheid voor de levering zodat er geen onnodig tijdsverlies zal ontstaan. Ook kan het zijn dat levering op een bepaalde verdieping plaats moet vinden wat extra kosten met zich meebrengt. Kaart dit soort zaken goed af in je algemene voorwaarden. 
 3. Garantie: In je algemene voorwaarden staat vaak ook omschreven wat de garantie is van je producten of diensten. Het is goed om dit duidelijk te omschrijven zodat de garantie van te voren helder is bij de afnemer. Kijk ook naar de wet en regelgeving op dit gebied, want deze zal altijd prefeleren boven je voorwaarden. 
 4.  Retourbeleid: Vaak kunnen producten binnen een bepaalde periode onder voorwaarden geretourneerd worden. Dit retourbeleid kan je in je algemene voorwaarden vermelden. Bijvoorbeeld dat de producten binnen (aantal) dagen kosteloos kunnen worden geretourneerd. Of dat er aan de retourzending juist wel kosten verbonden zijn. 
 5. Aansprakelijkheid: De aansprakelijkheid van de verkoper voor eventuele schade of verlies kan in de voorwaarden worden gedefinieerd. Denk dan aan bijvoorbeeld de aansprakelijkheid voor gebreken in het product of de dienst. Vanaf wanneer is de afnemer aansprakelijk en tot wanneer is de leverancier aansprakelijk. En welke andere voorwaarden gelden daarbij. 
 6. Geschillen: Mocht het zo zijn dat er ondanks de voorwaarden toch een geschil ontstaat, dan zal dit moeten worden opgelost. In je voorwaarden kan je de procedure hiervoor opnemen. Denk dan bijvoorbeeld aan een klachtenprocedure, het gebruik van arbitrage of bemiddeling bij klachten. 

Bekijk hier de voorbeeld algemene voorwaarden


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's