Overeenkomst van Opdracht ZZP


button-alle-contracten

Op deze pagina treft u een Overeenkomst van Opdracht ZZP. Een overeenkomst tot opdracht is een overeenkomst waarbij twee partijen afspreken dat Partij B  (de opdrachtnemer) een opdracht uitvoert voor Partij A (opdrachtgever). Een opdracht kan zijn het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden (door Partij B), waarbij als tegenprestatie een betaling wordt gedaan (door Partij A). Het betreft hier dus geen arbeidsrelatie tussen werknemer en werkgever, maar een werkrelatie tussen partijen. Bij een overeenkomst van opdracht ZZP worden de werkzaamheden uitgevoerd zonder dat er een gezagsverhouding bestaat en worden de betalingen verricht op basis van facturen. Het is gebruikelijk dat er bij het aangaan van een overeenkomst van opdracht ZZP een VAR verklaring wordt overlegd. Lees meer over de VAR verklaring en ketenaansprakelijkheid op de site van de Belastingdienst

Voorbeeld Overeenkomst van Opdracht ZZP

Overeenkomst van Opdracht ZZP

 

De ondergetekende

 

1.       (naam opdrachtgever), wonende aan de (adres opdrachtgever) te (woonplaats opdrachtgever), hierna te noemen Opdrachtgever,

 

en

 

2.       (naam opdrachtnemer), wonende aan de (adres opdrachtnemer) te (woonplaats opdrachtnemer), hierna te noemen huurder, hierna te noemen Opdrachtnemer,

 

overwegen het volgende:

 

ü  dat opdrachtnemer gespecialiseerd is in  ____ en dat hij/ zij in die hoedanigheid in staat en bereid is de hierna omschreven opdracht uit te voeren;

ü  dat opdrachtgever en opdrachtnemer in een overeenkomst van opdracht wensen aan te gaan;

ü  dat opdrachtgever en opdrachtnemer uitdrukkelijk niet de bedoeling hebben om terzake een arbeidsovereenkomst te sluiten;

 

 

zijn het volgende overeen gekomen als volgt in deze Overeenkomst van Opdracht ZZP:

 

Artikel 1 Aard en duur van de overeenkomst van opdracht ZZP

a)      De opdracht die opdrachtnemer voor opdrachtgever zal verrichten ziet er als volgt uit: ____ (een uitgebreide omschrijving van de inhoud van de opdracht)

b)      Eventuele aanvullende afspraken en/ of toezeggingen die worden gemaakt na het sluiten van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien en voor zover zij door partijen schriftelijk zijn bevestigd.

c)       De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de overeengekomen werkzaamheden, zodat deze van rechtswege eindigt op het moment dat de werkzaamheden zijn voltooid.

d)      De werkzaamheden vangen aan op____ (datum aanvang werkzaamheden) en zullen uiterlijk eindigen op ____ (datum beëindiging werkzaamheden)  

 

Artikel 2 Uitvoering van de werkzaamheden

a)      De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door____ (naam uitvoerder werkzaamheden).

b)      Het staat opdrachtnemer vrij de werkzaamheden voor eigen rekening en risico geheel of ten dele te laten uitvoeren door derden, waarbij opdrachtnemer verantwoordelijk blijft voor het naleven van de gemaakte afspraken.

c)       Opdrachtnemer neemt bij het aangaan van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en verplicht zich derhalve de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uit te voeren.

 

Artikel 3 Vergoeding en betalingsvoorwaarden

a)      Voor het verrichten van de werkzaamheden ontvangt opdrachtnemer een bedrag van €  ____,- (bedrag), exclusief BTW;

b)      Reiskosten en overige onkosten voor de uitvoering van de werkzaamheden komen voor rekening van opdrachtnemer;

c)       Opdrachtnemer zendt voor de verrichte werkzaamheden na afronding van (een deel van) de werkzaamheden, te weten___(omschrijving deelbetalingen) een factuur;

d)      Opdrachtgever is gehouden de factuur binnen een termijn van ___(betalingstermijn) na factuurdatum te voldoen aan opdrachtnemer;

 

Artikel 4 Belastingen en sociale premies

a)      Opdrachtnemer vrijwaart  opdrachtnemer voor de afdracht van alle verschuldigde belastingen en sociale premies van opdrachtnemer.

b)      Per kwartaal overlegt opdrachtnemer een accountantsverklaring waaruit blijkt dat opdrachtnemer aan zijn verplichtingen om belastingen en sociale premies af te dragen heeft voldaan en juist heeft aangegeven. Indien een juiste VAR WUO of VAR DGA wordt overlegd, dan is dit lid niet van toepassing, tenzij Cliënt van opdrachtgever hier specifiek om verzoekt.

c)       Indien opdrachtnemer eigen personeel inzet ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden is opdrachtnemer verplicht dit te melden en op verzoek van opdrachtgever mee te werken aan de instelling van een g-rekening waarop verschuldigde belasting en premies worden gestort.

d)      Wanneer niet of niet volledig wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 4a t/m 4c heeft opdrachtgever het recht betalingen aan opdrachtnemer op te schorten en verschuldigde belasting en premies in te houden op de opgeschorte betalingen, dan wel rechtstreeks afstortingen te verrichten op de WKA rekening van de Belastingdienst.

e)      In geen van de genoemde gevallen zal opdrachtgever  rente verschuldigd zijn.

 

 

Artikel 5 Einde van de overeenkomst van opdracht ZZP

a)      Deze overeenkomst eindigt van rechtswege op het moment dat de in artikel 1 bedoelde looptijd is verstreken.                    

b)      De overeenkomst kan ook worden beëindigd na het voltooien van de in artikel 1 genoemde werkzaamheden.

c)       Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer kunnen de overeenkomst tussentijds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand; welk zal geschieden per aangetekende post.

d)      Indien en vanaf het moment dat een der partijen surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, kan de wederpartij zonder ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen. Voornoemde opzegging geschiedt bij aangetekend schrijven.

 

 

Artikel 6 Geheimhouding

a)      Opdrachtnemer en eventuele door de opdrachtnemer in het kader van deze overeenkomst in te schakelen personen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die hen in het kader van de overeenkomst ter kennis is gekomen en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is, danwel waarvan partijen het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs hadden kunnen begrijpen.

b)      Bij overtreding van het in lid 1 bepaalde, verbeurt opdrachtnemer aan opdrachtgever een terstond en zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst opeisbare boete van € 3.000,- per overtreding, te vermeerderen met  € 500,- voor iedere dag, of gedeelte hiervan, dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van opdrachtgever nakoming te vorderen alsmede de bevoegdheid om naast deze boete van opdrachtnemer vergoeding te vorderen van de volledige schade. Betaling van de in dit artikel genoemde boete ontslaat opdrachtnemer niet van de in de lid 1 genoemde verplichtingen.

 

Artikel 7 Intellectueel eigendom

a)      Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten welke voorvloeien uit werkzaamheden die de opdrachtnemer ter uitvoering van deze overeenkomst in opdracht van opdrachtgever heeft verricht, komen toe aan opdrachtgever.

b)      Een eventuele vergoeding terzake wordt in het honorarium geacht te zijn opgenomen.

 

Artikel 8 Relatiebeding

a)      Het is opdrachtnemer verboden gedurende de opdracht alsmede gedurende zes maanden na beëindiging van de opdracht, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever in dienst te treden bij dan wel, op enigerlei wijze, direct of indirect, zakelijke contacten in de ruimste zin des woords te onderhouden met relaties van opdrachtgever waar opdrachtnemer direct of indirect contact mee heeft gehad.

b)      Indien opdrachtnemer in strijd met zijn/haar verplichtingen uit hoofde van het bepaalde in lid 1 van dit artikel handelt, zal hij/zij aan opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, voor iedere overtreding een boete verbeuren ten bedrage van € 3.000,-- alsmede een boete ten bedrage van € 500,-- voor elke dag of een gedeelte van een dag dat de overtreding na mededeling van de ontdekking daarvan door opdrachtgever voortduurt, onverminderd de bevoegdheid van opdrachtgever in plaats van deze boete volledige schadevergoeding te vorderen. Betaling van de boete ontslaat de opdrachtnemer niet van de in dit artikel genoemde verplichtingen.

 

Artikel 8 Verzekering

a)      Opdrachtnemer verklaart een beroeps- en/of aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten die in voldoende mate dekking biedt tegen schade, die kan ontstaan bij of als gevolg van de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.

b)      Eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar onder de door opdrachtnemer afgesloten verzekering wordt uitgekeerd.

 

Artikel 9 Algemene Voorwaarden

Op deze overeenkomst en de uitvoering van deze overeenkomst zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van opdrachtnemer d.d.____(datum), zoals gedeponeerd bij____(KvK of griffie rechtbank). Toepassing van de Algemene Voorwaarden van opdrachtgever is nadrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen betreffende deze overeenkomst en de daaruit voortvloeiende opdrachten worden gebracht voor de bevoegde rechter te Rotterdam.

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt, per bladzijde geparafeerd en ondertekend

 

te ____(Plaats) d.d. _____(datum)

Opdrachtgever                                                                               Opdrachtnemer

 

                                                                                                                                              

Naam                                                                                                  Naam

Handtekening                                                                                 Handtekening

 


Download de overeenkomst van opdracht ZZP in Word. 


Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.