Voorbeeld Overeenkomst opleiding

Een overeenkomst opleiding wordt opgesteld door de werkgever, wanneer deze de opleiding van een werknemer financiert. In deze overeenkomst staan de voorwaarden die er aan de financiering zijn verbonden. 


alle-arbeidsovereenkomsten-button

Wanneer je werknemer een opleiding gaat volgen, stel je een overeenkomst op. In deze overeenkomst staan alle afspraken die voor de betreffende medewerker gelden. 


Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld contracten en overeenkomsten. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een overeenkomst, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je contracten en zorgen dat je het gewenste doel bereikt. 


Voorbeeld overeenkomst opleiding

Bekijk hieronder de voorbeeld overeenkomst opleiding

Voorbeeld overeenkomst opleiding - Kop

Ondergetekenden:

Naam werkgever, gevestigd te Postcode, Plaats, Straat en huisnummer werkgever, hierna te noemen werkgever

en

De heer/ mevrouw naam werknemer, Postcode, Plaats, Straat en huisnummer werknemer, hierna te noemen werknemer.

bevestigen hierbij een opleidingsovereenkomst te zijn aangegaan onder de volgende voorwaarden en bepalingen:


Voorbeeld overeenkomst opleiding - Artikel 1 Studie/ Opleiding

Werknemer gaat gedurende zijn uitzendovereenkomst met de werkgever de hieronder beschreven opleiding volgen:

Naam opleiding, Startdatum, Einddatum, Kosten opleiding, Examengeld, Boekengeld: Totale kosten                 

Wanneer de opleiding niet met goed gevolg wordt doorlopen, door onvoldoende aanwezigheid of bij klachten van het opleidingsinstituut, wordt de opleiding gestaakt en is de werknemer verplicht alle bovengenoemde kosten terug te betalen aan de werkgever.

Als de werknemer niet slaagt voor het examen zal de werkgever eenmalig de kosten betalen van een herexamen. Eventuele extra herexamens komen volledig voor rekening van de werknemer.


Voorbeeld overeenkomst opleiding - Artikel 2 Studiebeding

De opleiding zal geheel betaald worden door de werkgever. Daar tegenover staat een evenredige terugbetalingsregeling als de werknemer uit dienst treedt binnen (periode). De terugbetalingsregeling ziet er als volgt uit;

  • Als de werknemer binnen (periode) stopt met werken in dienst van de werkgever, geldt een terugbetaling door de werknemer aan de werkgever ter hoogte van de volledige opleidingskosten (100%).
  • Als de werknemer binnen (periode) stopt met werken in dienst van de werkgever, geldt een terugbetaling door de werknemer aan de werkgever ter hoogte van de helft (50%) van de opleidingskosten.
  • Als de werknemer binnen (periode) stopt met werken in dienst van de werkgever, geldt een terugbetaling door de werknemer aan de werkgever ter hoogte van een kwart (25%) van de opleidingskosten.

Als de werknemer op initiatief van de werkgever wordt beƫindigd geldt er geen terugbetalingsregeling.


Voorbeeld overeenkomst opleiding - Artikel 3 Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.


Voorbeeld overeenkomst opleiding - Ondertekening

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.


Aldus in tweevoud opgemaakt, voor akkoord,

Datum:                                                                                                              Plaats:

Naam werkgever                                                                                                Naam uitzendkracht:

..................................                                                                                      ......................................

Handtekening                                                                                                    HandtekeningVoorbeeld-Overeenkomst-Opleiding


Download de voorbeeld overeenkomst opleiding in Word.

Bekijk ook de andere gratis voorbeeld contracten op deze website. Je kunt de contracten bekijken en downloaden in Word. 


Addendum arbeidsovereenkomst opleiding

Het kan ook zijn dat je een arbeidsovereenkomst nastuurt. In dat geval kan je gebruik maken van onderstaand voorbeeld. Let op, dit is puur de basis. Voor een goede arbeidsovereenkomst voor jouw bedrijf kun je informeren bij een specialist. 


Een arbeidsovereenkomst is een contract tussen werkgever en werknemer, waarin de rechten, plichten en verplichtingen van beide partijen worden vastgelegd. Hieronder is een voorbeeld van een beknopte arbeidsovereenkomst:


Tussen:

Werkgever: [Naam bedrijf]

Adres: [Adres bedrijf]

En:

Werknemer: [Naam werknemer]

Adres: [Adres werknemer]


Is overeengekomen als volgt


Aanstelling

De werkgever aanstelt de werknemer als [functie].


Arbeidsduur

De werknemer zal fulltime werken, [aantal uren per week].


Verloning

De verloning van de werknemer bedraagt [bedrag per maand/uur].


Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn overeengekomen conform het [arbeidsvoorwaardenreglement/CAO].


Proeftijd

Er is een proeftijd van [aantal weken/maanden] overeengekomen.


Beƫindiging

De arbeidsovereenkomst kan door beide partijen te allen tijde schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van [aantal weken/maanden].


Overige bepalingen

De arbeidsovereenkomst is onderworpen aan Nederlands recht.


Getekend te [plaats], op [datum].


Werkgever: [handtekening werkgever]                                              Werknemer: [handtekening werknemer]Overeenkomst Opleiding - mondelinge overeenkomst

Als je een mondelinge overeenkomst hebt gemaakt, kan je die bevestigen door middel van een brief. 


Naam Bedrijf

Adres Bedrijf

Postcode en Plaats


Werknemer

Adres Werknemer

Postcode en Plaats


(datum), (plaats)

Betreft: Bevestiging Mondelinge Overeenkomst


Geachte heer/ mevrouw __(achternaam)

Hierbij bevestigen wij dat wij op (datum) met elkaar een arbeidsovereenkomst zijn aangegaan, voor de duur van (duur). Zodoende is de arbeidsovereenkomst ingegaan op (datum) en zal hij van rechtswege eindigen op (datum).  U zult arbeid verrichten onder toezicht en leiding van (Naam).

We zijn op __(datum) het volgende overeengekomen:

1.       Aanvang arbeidsovereenkomst: (datum)

2.       Functie: (functie)

3.       Aard van de werkzaamheden: (functieomschrijving)

4.       Brutosalaris (salaris per uur/ maand)

5.       Onkostenvergoedingen: (bijvoorbeeld reiskosten)

6.       Op de arbeidsovereenkomst is de cao (cao) van toepassing


Als u van mening bent dat wij andere afspraken hebben gemaakt dan zoals hierboven vermeld, verzoeken wij u dringend om per direct contact met ons op te nemen.


Naam Bedrijf

Handtekening

Naam ContactpersoonBevestiging-mondelinge-overeenkomst-maken

Lees meer over het opstellen van een arbeidsovereenkomst op de website van de Rijksoverheid


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's