Huurcontract Opzeggen

Huurcontract Opzeggen - als je een huurcontract wil beeindigen dan kan je deze in veel gevallen opzeggen. Lees wanneer en hoe je de huurovereenkomst kan opzeggen en bekijk de voorbeeld brieven voor de Huurder en de Verhuurder. button-huurcontract-opstellen-alles

Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld contracten en overeenkomsten. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een overeenkomst, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je contracten en zorgen dat je het gewenste doel bereikt. 


Voorbeeld Brief Huurcontract

Opzeggen door Verhuurder


Voorbeeld-Huurcontract-opzeggen-verhuurder-brief

Download Voorbeeld Brief Huurcontract opzeggenVoorbeeld Brief Huurcontract

Opzeggen door Huurder


Voorbeeld-Huurcontract-opzeggen-huurder-brief

Download Voorbeeld Brief Huurcontract opzeggenHuurcontract Opzeggen Huurder

Bekijk hieronder een voorbeeld brief om als huurder je huur op te zeggen. 


Voorbeeld-Huurcontract-opzeggen-huurder

Uw naam

Uw adres, straat en huisnummer

Uw adres, postcode en plaats


(Bedrijfs)naam

T.a.v. de heer/ mevrouw (achternaam contactpersoon)

Adres ontvanger, straat en huisnummer

Adres ontvanger, postcode en plaats


Plaats en datum

Betreft: Huurcontract Opzeggen Huurder


Geachte heer/ mevrouw (achternaam contactpersoon)

Middels dit schrijven wil ik u kenbaar maken dat ik per (datum van de opzegging) mijn huur wil opzeggen. Het kenmerk van mijn huur is (nummer/ kenmerk van je huur). Ik heb 3 jaar lang met plezier gewoond in de woning. De reden van mijn opzegging is (omschrijving van de reden van je opzegging).

In mijn contract las ik dat er een opzegtermijn geldt van (opzegtermijn). Daarom ga ik ervan uit dat mijn huur zal zijn beëindigd per (datum van de beëindiging van je huur).

Graag ontvang ik van u een schriftelijke bevestiging van mijn opzegging. Deze brief kunt u sturen naar bovenstaand adres. Tevens hoor ik graag van u wanneer de inspectie plaats zal vinden.


In afwachting van uw reactie,


Met vriendelijke groet,

(handtekening)

(naam)
Voorbeeld huurovereenkomsten, van kamer tot recreatiewoning, het huren van een woning en het opzeggen van een huurcontract. Bekijk de verschillende contracten en download ze gratis in Word.  


 1. Voorbeeld huurovereenkomsten
 2. Voorbeeld huurovereenkomst woonruimte
 3. Huurovereenkomst recreatiewoning
 4. Huurovereenkomst gemeubileerde woning
 5. Huurcontract Bepaalde tijd
 6. Huurovereenkomst Bedrijfsruimte
 7. Huurcontract Voorbeeld
 8. Voorbeeld Brief Huurcontract OpzeggenHuurcontract Opzeggen Verhuurder

Voorbeeld-Huurcontract-opzeggen-verhuurder

Bekijk hieronder een voorbeeld brief om als verhuurder je huur op te zeggen. 


[NAAM AFZENDER]

[STRAAT + HUISNUMMER]

[POSTCODE + PLAATS]


NAAM GEADRESSEERDE

STRAAT + HUISNUMMER

POSTCODE + PLAATS


(PLAATS), (DATUM)

Betreft: (ONDERWERP: VOORBEELD BRIEF HUURCONTRACT OPZEGGEN VERHUURDER)


Geachte heer of mevrouw,

Zoals wij reeds telefonisch besproken hebben op (DATUM), zeggen wij de huurovereenkomst op per (DATUM).

De reden van de opzegging is dat: (REDEN) van de opzegging van de huurovereenkomst.) Onderzoek welke redenen er volgens het contract en de wet rechtsgeldig zijn om de huurovereenkomst op te zeggen. In veel gevallen is het voor de verhuurder moeilijk om de huur op te zeggen. Voor de huurder is dat een stuk makkelijker.

Wanneer je geen rechtsgeldige reden hebt om de huurovereenkomst op te zeggen, kan je ervoor kiezen om in gesprek te gaan met de huurder. Misschien is deze bereid om tot een oplossing te komen die voor beide partijen positief is.

Wij danken u voor het plezierige contact en nemen binnen (AANTAL) dagen contact met u op voor de verdere afhandeling.


Met vriendelijke groeten,

(NAAM AFZENDER)

(HANDTEKENING AFZENDER)


Huurcontract

Een standaard huurcontract ziet er als volgt uit:


De ondergetekende

(naam verhuurder), wonende aan de (adres verhuurder) te (woonplaats verhuurder), hierna te noemen verhuurder,

en

(naam huurder), wonende aan de (adres huurder) te (woonplaats huurder), hierna te noemen huurder, hierna te noemen huurder,

komen als volgt overeen:Voorbeeld Huurovereenkomst - Artikel 2

Verhuurder verhuurt met ingang van (datum) de woonruimte aan de (adres) te (plaats). De oppervlakte van de woonruimte is (aantal m2) m2. De woonruimte is voorzien van (bijvoorbeeld: 2 slaapkamer, een badkamer, keuken en toilet)Voorbeeld Huurovereenkomst - Artikel 3

De woonruimte mag enkel als woonruimte worden bewoond door maximaal 2 personen.Voorbeeld Huurovereenkomst - Artikel 4

De verhuurder is zelf eigenaar van de woning.Voorbeeld Huurovereenkomst - Artikel 5

Verhuurder en huurder stellen gezamenlijk bij aanvang van de overeenkomst een opnamestaat op, omvattende een nauwkeurige omschrijving van de staat van onderhoud van het gehuurde object. Beide partijen ontvangen een gedateerd en ondertekend exemplaar.Voorbeeld Huurovereenkomst - Artikel 6

De huurovereenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd van (datum start) tot (datum eind).Voorbeeld Huurovereenkomst - Artikel 7

De huurprijs bedraagt bij aanvang van de overeenkomst € (prijs) (zegge: het bedrag voluit geschreven) per maand.Voorbeeld Huurovereenkomst - Artikel 8

De vergoeding voor gas, licht en water is begroot op € (prijs) (zegge het bedrag voluit geschreven) per maand en wordt maandelijks bij wijze van voorschot voldaan.Voorbeeld Huurovereenkomst - Artikel 9

De voorschotbedragen worden één keer per jaar verrekend aan de hand van een gespecificeerde schriftelijke afrekening. Overschotten worden per direct door de verhuurder uitgekeerd, danwel verrekend met de eerstvolgende huurtermijn.Voorbeeld Huurovereenkomst - Artikel 10

De huurprijs, inclusief het voorschot gas/licht/water, wordt maandelijks vóór de (datum) van de betreffende maand voldaan. De Betaling geschiedt door storting op bankrekening (rekeningnummer) ten name van (naam).verf, behang en schilderwerkVoorbeeld Huurovereenkomst - Artikel 12

De verhuurder zal alle zichtbare en onzichtbare gebreken, die het gebruik van het gehuurde verhinderen of ernstig belemmeren, opheffen.

De verhuurder is aansprakelijk voor de schade, die deze gebreken veroorzaken.

De verhuurder zal gedurende de huurtijd al het noodzakelijke onderhoud plegen, tenzij dit onderhoud volgens deze overeenkomst ten laste van de huurder komt.


Voorbeeld Huurovereenkomst - Artikel 11

De volgende onderhoudsverplichtingen met betrekking tot de woning komen ten laste van de huurder, tenzij het onderhoud noodzakelijk is ten gevolge van normale slijtage of het handelen of nalaten van de verhuurder,

 • het dagelijkse onderhoud van en kleine reparaties aan hang- en
 • sluitwerk en kleine voorzieningen aan elektrische installaties zoals schakelaars, lampen, stopcontacten en contactdozen
 • het onderhoud van de waterkranen en het treffen van voorzieningen aan of ten gevolge van bevroren waterleidingen
 • het vervangen van gebroken ruit
 • het schoonhouden en ontstoppen van putten, goten en gootsteen
 • het vegen van schoorstenen, tenminste één keer per jaar
 • alle overige herstelwerkzaamheden die het gevolg zijn van grove nalatigheid, slordigheid, verwaarlozing of ruwe bewoning van de huurder


 • Voorbeeld Huurovereenkomst - Artikel 13

  De huurder is verplicht om de schade, die hij heeft veroorzaakt, te vergoeden of te herstellen. De huurder is ook aansprakelijk voor de schade, die is veroorzaakt door een persoon, die met zijn toestemming het gehuurde gebruikt of bezoekt.  Voorbeeld Huurovereenkomst - Artikel 14

  De verhuurder is verplicht het gehuurde op de daartoe overeengekomen aanvangsdatum schoon aan de huurder ter beschikking te stellen en aan de huurder de sleutels te overhandigen.  Voorbeeld Huurovereenkomst - Artikel 15

  De huurder verplicht zich om verhuurder, medebewoners en omwonenden geen hinder of overlast te bezorgen.  Voorbeeld Huurovereenkomst - Artikel 16

  Verhuurder zal de privacy van de huurder respecteren en de verhuurde ruimte slechts betreden na afspraak met de huurder(s).  Voorbeeld Huurovereenkomst - Artikel 17

  De huurder mag zonder toestemming van de verhuurder geen ingrijpende verandering in of aan het gehuurde woning aanbrengen.  Voorbeeld Huurovereenkomst - Artikel 18

  De opzegtermijn voor de verhuurder is drie maanden en wordt verlengd met een maand voor ieder jaar dat de huurder ononderbroken heeft gehuurd, tot een maximum van zes maanden. Een huuropzegging geschiedt door middel van een aangetekende brief of deurwaardersexploot en in de huuropzegging moet de reden van opzegging vermeld staan. De verhuurder kan slechts rechtsgeldig opzeggen op grond van de in de wet vermelde redenen.  Voorbeeld Huurovereenkomst - Artikel 19

  De opzegtermijn van de huurder is een maand. De opzegging moet gedaan worden door middel van een aangetekende brief. De huurder kan de huur opzeggen zonder opgaaf van redenen.  Voorbeeld Huurovereenkomst - Artikel 20

  De huurovereenkomst kan met wederzijds goedvinden van huurder en verhuurder, nadat de huur is ingegaan, op elk moment worden beëindigd.  Voorbeeld Huurovereenkomst - Artikel 21

  Bij het einde van de huurovereenkomst levert de huurder overeenkomstig de opnamestaat het gehuurde op in de staat waarin het gehuurde bij aanvang van de overeenkomst is ontvangen. De huurder zal op de dag van ontruiming de sleutels aan de verhuurder overhandigen.  Voorbeeld Huurovereenkomst - Ondertekening

  Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.
  Aldus opgemaakt en in tweevoud getekend, te (Plaats) op (Datum)

  Handtekening verhuurder                                            Handtekening huurder  Bekijk ook de voorbeeld huurovereenkomsten op topvoorbeelden.com


  snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

  Vergelijkbare Pagina's