Voorbeeld huurovereenkomst woonruimte

Voorbeeld huurovereenkomst woonruimte van een gestoffeerde woning: wanneer je een woning tijdelijk gaat verhuren, is het van belang om goede afspraken te maken met de huurder en deze in een overeenkomst met elkaar af te sluiten. button-huurcontract-opstellen-alles

Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld facturen, brieven en contracten. Als je advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een factuur of contract, schakel dan een specialist in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde boekhouder of advocaat kan je verder helpen en zorgen dat je het gewenste doel bereikt. 


Bekijk ook de voorbeeld contracten op topvoorbeelden.com


Bekijk en download de voorbeeld huurovereenkomst woonruimte tijdelijk

Voorbeeld-Huurovereenkomst-tijdelijk

Bekijk

button-bekijk-voorbeeld-template

Download

download-template-voorbeeld

Voorbeeld huurovereenkomst woonruimte tijdelijk

Bekijk hieronder de voorbeeld huurovereenkomst. 


Voorbeeld huurovereenkomst woonruimte tijdelijk - Kop

De ondergetekende

(naam verhuurder), wonende aan de (adres verhuurder) te (woonplaats verhuurder), hierna te noemen verhuurder,

en

(naam huurder), wonende aan de (adres huurder) te (woonplaats huurder), hierna te noemen huurder, hierna te noemen huurder,

komen als volgt overeen:


Voorbeeld huurovereenkomst woonruimte tijdelijk - Artikel 1

Verhuurder verhuurt met ingang van (datum) de woonruimte aan de (adres) te (plaats). De oppervlakte van de woonruimte is (aantal m2) m2. De woonruimte is voorzien van (bijvoorbeeld: 2 slaapkamer, een badkamer, keuken en toilet)


Voorbeeld huurovereenkomst woonruimte tijdelijk - Artikel 2

De woonruimte mag enkel als woonruimte worden bewoond door maximaal 2 personen.


Voorbeeld huurovereenkomst woonruimte tijdelijk - Artikel 3

De verhuurder is zelf eigenaar van de woning.


Voorbeeld huurovereenkomst woonruimte tijdelijk - Artikel 4

Verhuurder en huurder stellen gezamenlijk bij aanvang van de overeenkomst een opnamestaat op, omvattende een nauwkeurige omschrijving van de staat van onderhoud van het gehuurde object. Beide partijen ontvangen een gedateerd en ondertekend exemplaar.


Voorbeeld huurovereenkomst woonruimte tijdelijk - Artikel 5

De huurovereenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd van (datum start) tot (datum eind).


Voorbeeld huurovereenkomst woonruimte tijdelijk - Artikel 6

De huurprijs bedraagt bij aanvang van de overeenkomst € (prijs) (zegge: het bedrag voluit geschreven) per maand.


Voorbeeld huurovereenkomst woonruimte tijdelijk - Artikel 7

De vergoeding voor gas, licht en water is begroot op € (prijs) (zegge het bedrag voluit geschreven) per maand en wordt maandelijks bij wijze van voorschot voldaan.


Voorbeeld huurovereenkomst woonruimte tijdelijk - Artikel 8

De voorschotbedragen worden één keer per jaar verrekend aan de hand van een gespecificeerde schriftelijke afrekening. Overschotten worden per direct door de verhuurder uitgekeerd, danwel verrekend met de eerstvolgende huurtermijn.


Voorbeeld huurovereenkomst woonruimte tijdelijk - Artikel 9

De huurprijs, inclusief het voorschot gas/licht/water, wordt maandelijks vóór de (datum) van de betreffende maand voldaan. De Betaling geschiedt door storting op bankrekening (rekeningnummer) ten name van (naam).


Voorbeeld huurovereenkomst woonruimte tijdelijk - Artikel 10

De verhuurder zal alle zichtbare en onzichtbare gebreken, die het gebruik van het gehuurde verhinderen of ernstig belemmeren, opheffen.

De verhuurder is aansprakelijk voor de schade, die deze gebreken veroorzaken.

De verhuurder zal gedurende de huurtijd al het noodzakelijke onderhoud plegen, tenzij dit onderhoud volgens deze overeenkomst ten laste van de huurder komt.


Voorbeeld huurovereenkomst woonruimte tijdelijk - Artikel 11

De volgende onderhoudsverplichtingen met betrekking tot de woning komen ten laste van de huurder, tenzij het onderhoud noodzakelijk is ten gevolge van normale slijtage of het handelen of nalaten van de verhuurder,

 • verf, behang en schilderwerk
 • het dagelijkse onderhoud van en kleine reparaties aan hang- en
 • sluitwerk en kleine voorzieningen aan elektrische installaties zoals schakelaars, lampen, stopcontacten en contactdozen
 • het onderhoud van de waterkranen en het treffen van voorzieningen aan of ten gevolge van bevroren waterleidingen
 • het vervangen van gebroken ruit
 • het schoonhouden en ontstoppen van putten, goten en gootsteen
 • het vegen van schoorstenen, tenminste één keer per jaar
 • alle overige herstelwerkzaamheden die het gevolg zijn van grove nalatigheid, slordigheid, verwaarlozing of ruwe bewoning van de huurder


Voorbeeld huurovereenkomst woonruimte tijdelijk - Artikel 12

De huurder is verplicht om de schade, die hij heeft veroorzaakt, te vergoeden of te herstellen. De huurder is ook aansprakelijk voor de schade, die is veroorzaakt door een persoon, die met zijn toestemming het gehuurde gebruikt of bezoekt.


Voorbeeld huurovereenkomst woonruimte tijdelijk - Artikel 13

De verhuurder is verplicht het gehuurde op de daartoe overeengekomen aanvangsdatum schoon aan de huurder ter beschikking te stellen en aan de huurder de sleutels te overhandigen.


Voorbeeld huurovereenkomst woonruimte tijdelijk - Artikel 14

De huurder verplicht zich om verhuurder, medebewoners en omwonenden geen hinder of overlast te bezorgen.


Voorbeeld huurovereenkomst woonruimte tijdelijk - Artikel 15

Verhuurder zal de privacy van de huurder respecteren en de verhuurde ruimte slechts betreden na afspraak met de huurder(s).


Voorbeeld huurovereenkomst woonruimte tijdelijk - Artikel 16

De huurder mag zonder toestemming van de verhuurder geen ingrijpende verandering in of aan het gehuurde woning aanbrengen.


Voorbeeld huurovereenkomst woonruimte tijdelijk - Artikel 17

De opzegtermijn voor de verhuurder is drie maanden en wordt verlengd met een maand voor ieder jaar dat de huurder ononderbroken heeft gehuurd, tot een maximum van zes maanden. Een huuropzegging geschiedt door middel van een aangetekende brief of deurwaardersexploot en in de huuropzegging moet de reden van opzegging vermeld staan. De verhuurder kan slechts rechtsgeldig opzeggen op grond van de in de wet vermelde redenen.


Voorbeeld huurovereenkomst woonruimte tijdelijk - Artikel 18

De opzegtermijn van de huurder is een maand. De opzegging moet gedaan worden door middel van een aangetekende brief. De huurder kan de huur opzeggen zonder opgaaf van redenen.


Voorbeeld huurovereenkomst woonruimte tijdelijk - Artikel 19

De huurovereenkomst kan met wederzijds goedvinden van huurder en verhuurder, nadat de huur is ingegaan, op elk moment worden beëindigd.


Voorbeeld huurovereenkomst woonruimte tijdelijk - Artikel 20

Bij het einde van de huurovereenkomst levert de huurder overeenkomstig de opnamestaat het gehuurde op in de staat waarin het gehuurde bij aanvang van de overeenkomst is ontvangen. De huurder zal op de dag van ontruiming de sleutels aan de verhuurder overhandigen.


Voorbeeld huurovereenkomst woonruimte tijdelijk - Artikel 21

Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.


Voorbeeld huurovereenkomst woonruimte tijdelijk - ondertekening

Aldus opgemaakt en in tweevoud getekend, te (Plaats) op (Datum)

Handtekening verhuurder                                            Handtekening huurder


voorbeeld-huurovereenkomst-gratis


Voorbeeld huurovereenkomsten, van kamer tot recreatiewoning, het huren van een woning en het opzeggen van een huurcontract. Bekijk de verschillende contracten en download ze gratis in Word.  


 1. Voorbeeld huurovereenkomsten
 2. Voorbeeld huurovereenkomst woonruimte
 3. Huurovereenkomst recreatiewoning
 4. Huurovereenkomst gemeubileerde woning
 5. Huurcontract Bepaalde tijd
 6. Huurovereenkomst Bedrijfsruimte
 7. Huurcontract Voorbeeld
 8. Voorbeeld Brief Huurcontract Opzeggen
Bekijk ook de voorbeeld brief huurcontract opzeggen


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's