Overeenkomst Uitlenen Materiaal

Bekijk alle voorbeeld contracten

Een voorbeeld Overeenkomst Uitlenen Materiaal. Wanneer u bijvoorbeeld uw gereedschap of bepaalde apparatuur uitleent, kunt u bepaalde voorwaarden in een overeenkomst uiteenzetten. Belangrijk in de overeenkomst is dat u duidelijk aangeeft van wie het eigendom is en blijft, wie zorg draagt voor het onderhoud en verzekeringen enzovoorts. 

Voorbeeld Overeenkomst uitlenen materiaal

Overeenkomst uitlenen materiaal

 

Ondergetekenden

 

1.        _____ (Volledige (bedrijfs)naam), rechtsgeldig vertegenwoordigd door _____ (naam rechtsgeldig vertegenwoordiger) geboren te ____(geboorteplaats) op _____(geboortedatum) gevestigd te ____ (vestigingsadres), hierna te noemen verlener,

 

2.        _____ (Volledige (bedrijfs)naam), rechtsgeldig vertegenwoordigd door _____ (naam rechtsgeldig vertegenwoordiger) geboren te ____(geboorteplaats) op _____(geboortedatum) gevestigd te ____ (vestigingsadres), hierna te noemen lener,

 

Uitleen voorwaarden:

 

Artikel 1. Uitgeleende zaken

Deze overeenkomst heeft betrekking op de uitleen van _____(omschrijving uit te lenen materiaal), hierna te noemen Materiaal. Het materiaal verkeert zich in _____(omschrijving staat van het materiaal). Het Materiaal blijft ten alle tijden eigendom van de verlener.

 

Artikel 2. Duur van de overeenkomst

De verlener leent het Materiaal aan de lener voor de periode van ____(periode).

 

Artikel 3. Levering en retour

De lener draagt zelf zorg voor het ophalen van het Materiaal bij de verlener. Bij beëindiging van de overeenkomst zorgt de lener dat hij het Materiaal terugbrengt naar de verlener.

 

Artikel 4. Staat van het Materiaal

De lener is verplicht bij de levering van het Materiaal deze grondig te inspecteren op gebreken dan wel het verwachtingspatroon daarvan. Indien er iets niet in orde mocht zijn dient de lener de verlener terstond op de hoogte te brengen. Indien de lener niet uiterlijk binnen 24 uur na de dag van de levering de verlener wijst op de gebreken, wordt door lener ingestemd met de staat van het Materiaal.  

 

Artikel 5. Verplichtingen lener

De lener is verplicht het geleende Materiaal:

ü  overeenkomstig de bedienings- en overige voorschriften o.a. ten aanzien van toezicht, die aan lener bij aflevering van de goederen zijn medegedeeld en/ of overhandigd, te behandelen;

ü  Geen veranderingen aan het Materiaal aan te brengen;

ü  De verlener ten allen tijde toegang tot het Materiaal te verschaffen;

ü  Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van de verlener te doen geschieden.

 

Artikel 6 Omgang

De lener draagt zorg voor het volgende:

ü  De voor het Materiaal benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.);

ü  De opslag van het Materiaal

 

Artikel 7 Onderhoud en Reparatie

Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door toedoen van derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de lener in rekening gebracht.

 

Artikel 7 Verzekering

De lener draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van het Materiaal gedurende de tijd dat deze ter beschikking aan de lener zijn gesteld en de lener zal daartoe de goederen zonodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door molest, verlies, diefstal, beschadiging, etc.

 

Artikel 8 Schade

De lener is verplicht elke schade en gebrek aan het Materiaal terstond aan de verlener te melden. Zonder toestemming van de verlener mag de lener niet tot reparatie overgaan. Veranderingen en/ of reparatie aan het gehuurde Materiaal zal de verlener slechts in zijn eigen, of in een door hem aangewezen, werkplaats aanbrengen c.q. verrichten.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

Voor schade die de lener aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, is de verlener in beginsel niet aansprakelijk. Lener zal de verlener ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.

 

Artikel 10 Wijzigingen

Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt zijn niet geldig voorzover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.

 

Artikel 11 Toepasselijk recht.

Op alle door de verlener gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt, per bladzijde geparafeerd en ondertekend

 

 

te ____(Plaats) d.d. _____(datum)

 

  

 

Opdrachtnemer                                                                             Opdrachtgever

 

Naam                                                                                                  Naam

 

 

 

Handtekening                                                                                 Handtekening

 

Download voorbeeld overeenkomst uitlenen materiaal


Download de voorbeeld overeenkomst uitlenen materiaal in Word. 

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.