Overeenkomst Uitlenen Materiaal

Een voorbeeld Overeenkomst Uitlenen Materiaal. Wanneer je bijvoorbeeld je gereedschap of bepaalde apparatuur uitleent, kun je bepaalde voorwaarden in een overeenkomst uiteenzetten. voorbeeld-office-button
button-home-alle-contracten

Belangrijk in de overeenkomst is dat je duidelijk aangeeft van wie het eigendom is en blijft, wie zorg draagt voor het onderhoud en verzekeringen enzovoorts. 


Bekijk en download Voorbeeld Overeenkomst Uitlenen Materiaal

Voorbeeld-Overeenkomst-Uitlenen-Materiaal

Bekijk

button-bekijk-voorbeeld-template

Download

download-template-voorbeeld

Voorbeeld Overeenkomst uitlenen materiaal

Bekijk hieronder de voorbeeld overeenkomst. 


Voorbeeld Overeenkomst uitlenen materiaal - Kop

Ondergetekenden

 

1.        _____ (Volledige (bedrijfs)naam), rechtsgeldig vertegenwoordigd door _____ (naam rechtsgeldig vertegenwoordiger) geboren te ____(geboorteplaats) op _____(geboortedatum) gevestigd te ____ (vestigingsadres), hierna te noemen verlener,

 

2.        _____ (Volledige (bedrijfs)naam), rechtsgeldig vertegenwoordigd door _____ (naam rechtsgeldig vertegenwoordiger) geboren te ____(geboorteplaats) op _____(geboortedatum) gevestigd te ____ (vestigingsadres), hierna te noemen lener,


zijn een overeenkomst overeengekomen met de volgende voorwaarden:


Voorbeeld Overeenkomst uitlenen materiaal - Artikel 1. Uitgeleende zaken

Deze overeenkomst heeft betrekking op de uitleen van _____(omschrijving uit te lenen materiaal), hierna te noemen Materiaal. Het materiaal verkeert zich in _____(omschrijving staat van het materiaal). Het Materiaal blijft ten alle tijden eigendom van de verlener.


Voorbeeld Overeenkomst uitlenen materiaal - Artikel 2. Duur van de overeenkomst

De verlener leent het Materiaal aan de lener voor de periode van ____(periode).


Voorbeeld Overeenkomst uitlenen materiaal - Artikel 3. Levering en retour

De lener draagt zelf zorg voor het ophalen van het Materiaal bij de verlener. Bij beƫindiging van de overeenkomst zorgt de lener dat hij het Materiaal terugbrengt naar de verlener.


Voorbeeld Overeenkomst uitlenen materiaal - Artikel 4. Staat van het Materiaal

De lener is verplicht bij de levering van het Materiaal deze grondig te inspecteren op gebreken dan wel het verwachtingspatroon daarvan. Indien er iets niet in orde mocht zijn dient de lener de verlener terstond op de hoogte te brengen. Indien de lener niet uiterlijk binnen 24 uur na de dag van de levering de verlener wijst op de gebreken, wordt door lener ingestemd met de staat van het Materiaal.  


Voorbeeld Overeenkomst uitlenen materiaal - Artikel 5. Verplichtingen lener

De lener is verplicht het geleende Materiaal:

 • overeenkomstig de bedienings- en overige voorschriften o.a. ten aanzien van toezicht, die aan lener bij aflevering van de goederen zijn medegedeeld en/ of overhandigd, te behandelen;
 • Geen veranderingen aan het Materiaal aan te brengen;
 • De verlener ten allen tijde toegang tot het Materiaal te verschaffen;
 • Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van de verlener te doen geschieden.

Voorbeeld Overeenkomst uitlenen materiaal - Artikel 6 Omgang

De lener draagt zorg voor het volgende:

 • De voor het Materiaal benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.);
 • De opslag van het Materiaal


Voorbeeld Overeenkomst uitlenen materiaal - Artikel 7 Onderhoud en Reparatie

Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door toedoen van derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de lener in rekening gebracht.


Voorbeeld Overeenkomst uitlenen materiaal - Artikel 7 Verzekering

De lener draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van het Materiaal gedurende de tijd dat deze ter beschikking aan de lener zijn gesteld en de lener zal daartoe de goederen zonodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door molest, verlies, diefstal, beschadiging, etc.


Voorbeeld Overeenkomst uitlenen materiaal - Artikel 8 Schade

De lener is verplicht elke schade en gebrek aan het Materiaal terstond aan de verlener te melden. Zonder toestemming van de verlener mag de lener niet tot reparatie overgaan. Veranderingen en/ of reparatie aan het gehuurde Materiaal zal de verlener slechts in zijn eigen, of in een door hem aangewezen, werkplaats aanbrengen c.q. verrichten.


Voorbeeld Overeenkomst uitlenen materiaal - Artikel 9 Aansprakelijkheid

Voor schade die de lener aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, is de verlener in beginsel niet aansprakelijk. Lener zal de verlener ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.


Voorbeeld Overeenkomst uitlenen materiaal - Artikel 10 Wijzigingen

Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt zijn niet geldig voorzover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.


Voorbeeld Overeenkomst uitlenen materiaal - Artikel 11 Toepasselijk recht.

Op alle door de verlener gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.


Voorbeeld Overeenkomst uitlenen materiaal - Ondertekening

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt, per bladzijde geparafeerd en ondertekend

te ____(Plaats) d.d. _____(datum)

 

Opdrachtnemer                                                                             Opdrachtgever

 

Naam                                                                                                  Naam


Handtekening                                                                                 Handtekening

 

Wat is een bruikleenovereenkomst?

Een bruikleenovereenkomst is een overeenkomst voor als je iets uileent aan iemand en de afspraken daarover vast wil leggen. Bij bruikleen wordt iets geleend waarvoor geen bedrag wordt betaald. 


In een bruikleenovereenkomst staan doorgaans de volgende zaken vermeld:


 • De namen en NAW gegevens van de partijen: De namen en contactgegevens van zowel de uitlener als de lener worden bovenaan in de overeenkomst vermeld.
 • Omschrijving van hetgeen in bruikleen wordt gegeven: Dit kan van alles zijn, zorg voor een duidelijke omschrijving eventueel aangevuld met serienummers, typenummers en andere kenmerken. Je kunt ook een omschrijving van de staat van het object toevoegen, zodat duidelijk is in welke staat het object ten tijde van de verhuur is/ was. 
 • De duur: Het kan zijn dat er een periode wordt afgesproken voor hoelang het object uitgeleend wordt. Deze periode kan je in de overeenkomst vermelden. Ook kun je eventuele opties voor verlenging toevoegen. 
 • Het doel van gebruik: Het is van belang dat het doel goed wordt omschreven, om te zorgen dat het object niet voior verkeerde doelstellingen wordt gebruikt.
 • Verantwoordelijkheden: Als je iets uitleent, is het van belang dat de lener ermee omgaat hoe je wilt en dat hij/zij de verantwiirdelijkheden krijgt die je niet zelf kan hebben. Denk aan bijvoorbeeld eventuele schade door nalatigheid of onjuist gebruik. 
 • Teruggave: Het kan zijn dat je het object in bepaalde situaties terug wil ontvangen. Hier kan je iets over schrijven in de bruikleenovereenkomst. Bijvoorbeeld als je het object zelf nodig hebt. 
 • BeĆ«indiging: Beschrijf in de bruikleenovereenkomst wanneer de overeenkomst zal eindigen. Dat kan op een bepaalde datum zijn, of onder bepaalde omstandigheden. Zorg in ieder geval voor een duidelijke beschrijving van de beeindiging, zodat alles voor beide partijen helder is. 


Je kunt verder zelf invulling geven aan de bruikleenovereenkomst. Zorg ervoor dat je alles duidelijk omschrijft en vooraf goed nadenkt over wat voor jouw situatie van belang is om op te nemen in de overeenkomts. Het is beter om van te voren alles goed af te kaarten, zodat jullie achteraf niet voor problemen komen te staan. 


Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld facturen, brieven en contracten. Als je advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een factuur of contract, schakel dan een specialist in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde boekhouder of advocaat kan je verder helpen en zorgen dat je het gewenste doel bereikt. 


Bekijk ook de voorbeeld contracten op topvoorbeelden.com


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's