Voorbeeld Arbeidsovereenkomst 

Bekijk alle voorbeeld contracten


Een voorbeeld arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is een contact tussen een werkgever en werknemer met een einddatum. Er kunnen 2 bepaalde tijd contracten worden afgesloten voordat er sprake is van een vast dienstverband. In deze overeenkomst staan de afspraken die er tussen de werkgever en werknemer worden gemaakt.

Bekijk voorbeeld arbeidsovereenkomst

Ondergetekenden:

  1. Naam werkgever, gevestigd te Postcode, Plaats, Straat en huisnummer werkgever, hierna te noemen werkgever

en

  1. De heer/ mevrouw naam werknemer, Postcode, Plaats, Straat en huisnummer werknemer, hierna te noemen werknemer.

 

Werkgever en werknemer hierna gezamenlijk te noemen ‘partijen’.

Verklaren te zijn overeengekomen:

 

Ø  Artikel 1

De dienstbetrekking vangt aan op __________ en is aangegaan voor de duur van ____ maanden en zal derhalve van rechtswege zijn geëindigd op ___, zonder dat voorafgaande opzegging is vereist Indien de overeenkomst stilzwijgend is voortgezet wordt de overeenkomst geacht wederom te zijn aangegaan voor dezelfde duur als vermeld in het eerste lid, doch telkens ten hoogste voor maximaal 1 (één) jaar. De bepalingen van artikel 7:668 en 668a BW zijn in dat geval van toepassing.

 

Ø  Artikel 2

1.   De werknemer treedt in dienst van werkgever als ____ in welke functie hij/zij belast zal zijn met _____. Werknemer verbindt zich voorts tot het verrichten van al die  werkzaamheden waarvan het verrichten in de uitoefening van voormelde functie redelijkerwijze van hem/haar verlangd kan worden.

2.   Werknemer verplicht zich om, indien zulks naar de mening van Werkgever noodzakelijk is, overwerk te verrichten. Voor dit overwerk zal Werknemer wel/geen vergoeding ontvangen

 

Ø  Artikel 2

1.   Ieder der partijen heeft het recht deze overeenkomst tussentijds tegen het einde van een maand schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en met opgaaf van redenen.

2.   Indien deze overeenkomst wordt opgezegd heeft Werkgever het recht Werknemer voor de duur van de opzegtermijn of een  gedeelte daarvan te schorsen, gedurende welke schorsing nog aan Werknemer toekomende vakantiedagen worden geacht door Werknemer te worden opgenomen op de werkdagen gedurende welke de schorsing van kracht is.

3.   Werknemer dient bij de beëindiging van het dienstverband alle zaken van Werkgever, daaronder begrepen publicaties, richtlijnen, mededelingen, reclamemateriaal, monsters,  modellen en alle kopieën daarvan, welke hij/zij onder zich heeft eigener beweging aan Werkgever terug te geven. Eenzelfde verplichting rust op Werknemer in geval van schorsing van Werknemer, indien en zodra Werkgever zulks verzoekt..

 

Ø  Artikel 3

Het bruto salaris bedraagt EUR. _____ per maand op basis van een 40 urige werkweek en is op de laatste dag van elke maand betaalbaar. De werknemer heeft recht op een vakantietoeslag van 8% (acht procent) van het op jaarbasis berekende brutosalaris en naar het bedrag dat geldt per 1 mei van het lopende vakantiejaar. De vakantietoeslag wordt over de achterliggende periode van 1 mei tot en met 30 april, in de maand mei, uitbetaald, bij tussentijdse aanvang of beëindiging van het dienstverband worden de vakantierechten naar rato van het aantal maanden dat de Werknemer in dienst is, vastgesteld.

 

Ø  Artikel 4

Bij arbeidsongeschiktheid van werknemer in de zin van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen zal werkgever gedurende de eerste 104 weken van het ziekteverzuim, dan wel zoveel eerder als de arbeidsovereenkomst op regelmatige wijze is beëindigd c.q. de termijn waarvoor deze overeenkomst is aangegaan verstreken is, 70%/80%/90%100% van het naar tijdruimte vastgestelde loon, maar de eerste 52 weken ten minste op het voor de werknemer geldende wettelijke minimumloon uitbetalen.

 

Ø  Artikel 5

Werknemer zal de werkzaamheden conform de richtlijnen van de opdrachtgever uitvoeren en alles nalaten wat de goede naam en faam van werkgever en/of haar opdrachtgever kan schaden.

Het niet nakomen van deze bepaling leidt tot onmiddellijke beëindiging van deze overeenkomst, alsmede tot een verhaalsprocedure.

 

Ø  Artikel 6 voorbeeld arbeidsovereenkomst

Het is Werknemer verboden, hetzij gedurende de dienstbetrekking hetzij na beëindiging hiervan, op enigerlei wijze aan derden gegevens of bijzonderheden bekend te maken of mededelingen te doen met betrekking tot de zaken van cliënten en/of relaties van Werkgever of Werkgever zelve, op straffe van verbeurte aan Werkgever van een zonder nadere sommatie of ingebrekestelling direct opeisbare niet voor matiging vatbare boete groot € .......,- (............. Euro) met dien verstande dat werkgever steeds bevoegd is in plaats van deze boete vergoeding te vorderen van de werkelijk aan werkgever veroorzaakte schade als deze het hiervoor genoemde boetebedrag te boven gaat. Partijen beogen af te wijken van hetgeen bepaald is in artikel 7:650 lid 3 BW, zodat de verschuldigde boete betaald dient te worden aan werkgever. Overtreding zal voor Werkgever een dringende reden vormen tot ontslag op staande voet als bedoeld in artikel 7:678 lid 2 sub i Burgerlijk Wetboek.

Daarnaast kan Werkgever arbeidsrechtelijke consequenties verbinden aan voornoemde, zoals, maar niet beperkt tot, ontslag en/of schorsing..

 

Ø  Artikel 7

Als Werknemer gedurende een periode van 1 (één) jaar na de beëindiging van het dienstverband zakelijke contacten onderhoudt (ongeacht in welke hoedanigheid) met relaties van Werkgever waarmee hij tijdens zijn werkzaamheid voor Werkgever zakelijke contacten onderhield zal Werknemer aan Werkgever een vergoeding dienen te betalen die gelijk is aan [de waarde in het economisch verkeer die zodanige relatie voor Werkgever heeft] [...% van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie boekjaren, die Werkgever bij de betreffende relatie heeft gerealiseerd]. Partijen beogen af te wijken van hetgeen bepaald is in artikel 7:650 lid 3 BW, zodat de verschuldigde boete betaald dient te worden aan Werkgever.

 

Ø  Artikel 8

1.       Indien na afloop van onderhavige overeenkomst een dienstverband voor

onbepaalde tijd wordt aangegaan, geschiedt dit onder de zelfde voorwaarden zoals opgenomen in deze overeenkomst, met dien verstande dat een opzegtermijn van twee maanden geldt voor de werknemer.

2.       Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

3.       In geval van geschillen is de kantonrechter bevoegd in welk kanton de arbeid gewoonlijk wordt verricht, dan wel de kantonrechter waaronder de woonplaats van Werknemer ressorteert. Een geschil is aanwezig wanneer één der Partijen zulks stelt.

4.       Wijzigingen zijn slechts geldig indien en voorzover schriftelijk overeengekomen met dien verstande dat de werkgever bevoegd is de arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen, indien hij bij de wijziging een zwaarwichtig belang heeft.

 

 

Aldus overeengekomen  te Plaats op datum

 

 

De werknemer,                                                          De werkgever,

 

 voorbeeld arbeidsovereenkomst

Download voorbeeld arbeidsovereenkomst

Download de voorbeeld arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in Word via Google Drive. 

Maak aan de hand van deze voorbeeld arbeidsovereenkomst uw eigen  arbeidsovereenkomst. Laat uw contracten goed nakijken door een jurist of advocaat. Lees meer over de verschillende soorten arbeidsovereenkomsten op de site van de Rijksoverheid