Voorbeeld Arbeidsovereenkomst 

Een voorbeeld arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is een contact tussen een werkgever en werknemer met een einddatum. Er kunnen meerdere bepaalde tijd contracten worden afgesloten voordat er sprake is van een vast dienstverband. 


alle-contracten

Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld contracten en overeenkomsten. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een overeenkomst, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je contracten en zorgen dat je het gewenste doel bereikt. 


Bekijk en download de voorbeeld arbeidsovereenkomsten

voorbeeld-arbeidsovereenkomst-bepaalde-tijd
voorbeeld-arbeidsovereenkomst-onbepaalde-tijd

Voorbeeld arbeidsovereenkomsten

Bekijk hieronder de voorbeeld arbeidsovereenkomsten. 


Voorbeeld arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Ondergetekenden:

Naam werkgever, gevestigd te Postcode, Plaats, Straat en huisnummer werkgever, hierna te noemen werkgever

en

De heer/ mevrouw naam werknemer, Postcode, Plaats, Straat en huisnummer werknemer, hierna te noemen werknemer.

bevestigen hierbij een contract te zijn aangegaan onder de volgende voorwaarden en bepalingen:


Artikel 1- Indiensttreding

De dienstbetrekking vangt aan op (Datum) en is aangegaan voor de duur van (aantal) maanden. Daarom zal de dienstbetrekking van rechtswege zijn geëindigd op (datum) zonder dat voorafgaande opzegging is vereist. Indien de overeenkomst stilzwijgend is voortgezet wordt de overeenkomst geacht wederom te zijn aangegaan voor dezelfde duur als vermeld in het eerste lid, doch telkens ten hoogste voor maximaal 1 (één) jaar. De bepalingen van artikel 7:668 en 668a BW zijn in dat geval van toepassing.


Artikel 2 - Functie

De Werknemer treedt in dienst van Werkgever in de functie van (functie). In deze functie zal hij/ zij hoofdzakelijk belast zijn met de volgende taken: Taken.


Artikel 3 - Arbeidstijden

De Werknemer verplicht zich in voorkomende gevallen alle door of namens de Werkgever op te dragen werkzaamheden te verrichten gedurende (aantal) uur per week.


Artikel 4 - CAO   

Op deze arbeidsovereenkomst zijn de bepalingen van de CAO voor (cao) van toepassing.


Artikel 5 - Salaris

Het brutosalaris bedraagt € (bedrag) per maand en is op de laatste dag van elke maand betaalbaar.


Artikel 6 - Vakantiedagen

De Werknemer heeft recht op (aantal) vakantiedagen per jaar welke naar evenredigheid met de duur van het dienstverband worden opgebouwd.


Artikel 7 - Vakantiegeld

De Werknemer heeft recht op een vakantietoeslag van 8% van het op jaarbasis berekende brutosalaris. De vakantietoeslag wordt in de achterliggende periode van 1 mei tot en met 30 april, in de maand mei betaalbaar gesteld, bij tussentijdse aanvang of beëindiging van het dienstverband worden de vakantiegeldrechten naar rato van het aantal maanden dat de werknemer in dienst is, vastgesteld.


Artikel 8 - Opzegging

Ieder der partijen heeft het recht deze overeenkomst tussentijds tegen het einde van een maand per aangetekend schrijven op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en met opgaaf van redenen.


Artikel 9 Slotbepalingen

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

In geval van geschillen is de kantonrechter bevoegd in welk kanton de arbeid gewoonlijk wordt verricht, dan wel de kantonrechter waaronder de woonplaats van Werknemer ressorteert. Een geschil is aanwezig wanneer één der Partijen zulks stelt.

Wijzigingen zijn slechts geldig als en voorzover schriftelijk overeengekomen met dien verstande dat de Werkgever bevoegd is de arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen, indien hij bij de wijziging een zwaarwichtig belang heeft.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt, per bladzijde geparafeerd en hieronder getekend.


Plaats, datum                                                                                      Plaats, datum

Werkgever                                                                                          Werknemer

____________                                                                                  ____________
Voorbeeld arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

Naam werkgever, gevestigd te Postcode, Plaats, Straat en huisnummer werkgever, hierna te noemen werkgever

en

De heer/ mevrouw naam werknemer, Postcode, Plaats, Straat en huisnummer werknemer, hierna te noemen werknemer.

bevestigen hierbij een contract te zijn aangegaan onder de volgende voorwaarden en bepalingen:


Artikel 1

De dienstbetrekking vangt aan op (datum) en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.


Artikel 2

De werknemer treedt in dienst van werkgever als (functie) in welke functie hij/zij belast zal zijn met het verrichten van (omschrijving). Werkgever is te allen tijde gerechtigd vervangende werkzaamheden op te dragen.

Werknemer verplicht zich om, als zulks naar de mening van werkgever/opdrachtgever noodzakelijk is, overwerk te verrichten. Voor dit overwerk zal werknemer een vergoeding ontvangen.


Artikel 3

Ieder der partijen heeft het recht deze overeenkomst tussentijds tegen het einde van een maand schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en met opgaaf van redenen.


Artikel 4

Het brutosalaris bedraagt EURO (bedrag) per maand op basis van een (aantal) urige werkweek en is op de laatste dag van elke maand betaalbaar.


Artikel 5

De werknemer heeft recht op een vakantietoeslag van 8% (acht procent) van het op jaarbasis berekende brutosalaris en naar het bedrag dat geldt per 1 mei van het lopende vakantiejaar. De vakantietoeslag wordt over de achterliggende periode van 1 juni tot en met 31 mei, in de maand juni, uitbetaald, bij tussentijdse aanvang of beëindiging van het dienstverband worden de vakantierechten naar rato van het aantal maanden dat de Werknemer in dienst is, vastgesteld. De werknemer heeft recht op (aantal) vakantiedagen per jaar.


Artikel 6

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

In geval van geschillen is de kantonrechter bevoegd in welk kanton de arbeid gewoonlijk wordt verricht, dan wel de kantonrechter waaronder de woonplaats van Werknemer ressorteert. Een geschil is aanwezig wanneer één der Partijen zulks stelt.


Wijzigingen zijn slechts geldig als en voorzover schriftelijk overeengekomen met dien verstande dat de werkgever bevoegd is de arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen, indien hij bij de wijziging een zwaarwichtig belang heeft.


Aldus overeengekomen te [PLAATS] op [DATUM]


De werknemer,                                                                  De werkgever,

(Naam werkgever)                                                            (Naam werknemer)

Plaats, datum                                                                      Plaats, datum

Werkgever                                                                          Werknemer

____________                                                                                  ____________
Voorbeeld-0-uren-contract-template
Voorbeeld-Overeenkomst-Opleiding
Bevestiging-mondelinge-overeenkomst-maken
Addendum-arbeidsovereenkomst
Vorbeeld-Brief-Contract-Verlengen-Maken

Overige Voorbeeld arbeidsovereenkomsten

Bekijk de andere voorbeeld arbeidsovereenkomsten. 


  1. Voorbeeld-0-urencontract
  2. Overeenkomst opleiding
  3. Addendum arbeidsovereenkomst
  4. Mondelinge overeenkomst
  5. Model contract stage
  6. Contract verlengen


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Lees meer over het opstellen van een arbeidsovereenkomst op de website van de Rijksoverheid


Vergelijkbare Pagina's