Voorbeeld overeenkomst van opdracht


button-alle-contracten

Op deze pagina treft u een voorbeeld overeenkomst van opdracht. Deze overeenkomst wordt afgesloten tussen een bedrijf en een onderaannemer welke werkzaamheden uitvoert, zonder dat er sprake is van een dienstverband. In de overeenkomst van opdracht is het belangrijk om goed aan te geven waar de verantwoordelijkheden liggen en dat er geen sprake is van een dienstverband. Anders kan er achteraf door de Belastingdienst een vermoeden tot dienstverband bestaan en dient er loonbelasting betaald te worden. Lees hier meer over op de website van de belastingdienst

Voorbeeld overeenkomst van opdracht

Bekijk hieronder de voorbeeld overeenkomst van opdracht. U kunt het voorbeeld onderaan de pagina downloaden in PDF. 

Voorbeeld overeenkomst van opdracht Kop

Partijen:

 

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (naam)  B.V., gevestigd te (adres), rechtsgeldig vertegenwoordigd door (naam),  hierna te noemen “Opdrachtgever”;

 

En

 

De heer/mevrouw (voorletters en naam), handelend onder de naam (bedrijfsnaam), gevestigd en kantoorhoudend aan (adres) te (stad), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer (nummer) hierna te noemen “Opdrachtnemer”;

 

gezamenlijk te noemen: “Partijen”;

 

Overwegende dat: 

 • Opdrachtgever werkzaam is op het gebied van (omschrijving werkzaamheden);
 • Opdrachtgever in het kader hiervan behoefte heeft aan <OMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN>;
 • deze werkzaamheden zullen worden verricht bij of ten behoeve van een derde (verder te
 • noemen: “Derde”.);
 • Opdrachtnemer als zodanig in staat en bereid is deze werkzaamheden uit te voeren;
 • Partijen uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een overeenkomst van
 • opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW;
 • Partijen uitdrukkelijk niet beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van
 • artikel 7:610 e.v. en 7:690 e.v. BW;
 • Partijen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de fictieve dienstbetrekking van tussenkomst[1]
 • willen voorkomen;
 • Partijen ervoor kiezen om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van
 • thuiswerkers of gelijk gestelden buiten toepassing te laten en daartoe deze overeenkomst
 • opstellen en ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt;
 • Deze overeenkomst is gebaseerd op de door de Belastingdienst op 29-02-2016 onder
 • nummer 9015550000-09-2 beoordeelde overeenkomst. De in die overeenkomst gemarkeerde bepalingen zijn in deze overeenkomst ongewijzigd overgenomen. Voor zover in deze overeenkomst aanpassingen hebben plaatsgevonden, zijn partijen van mening dat deze aanpassingen geen afbreuk doen aan de in de model- of voorbeeldovereenkomst gemarkeerde bepalingen.
 • Partijen de voorwaarden waaronder Opdrachtnemer voor Opdrachtgever zijn werkzaamheden zal verrichten, in deze overeenkomst wensen vast te leggen.


Partijen komen het volgende overeen:

Voorbeeld overeenkomst van opdracht Artikel 1

Artikel 1 De opdracht

Opdrachtnemer zal in het kader van de opdrachtbevestiging tussen Derde en Opdrachtgever (opdrachtnummer....) de omschreven opdracht verrichten.

Voorbeeld overeenkomst van opdracht Artikel 2

Artikel 2 Uitvoering van de opdracht

 • Opdrachtnemer accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.
 • Opdrachtnemer deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is, afstemming met Opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt Opdrachtnemer zich naar de arbeidstijden bij Opdrachtgever en/of de derde.
 • Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer alle bevoegdheid en informatie benodigd voor een goede uitvoering van de opdracht.
 • Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. Hij/zij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever en/of de Derde. Opdrachtgever en/of Derde kunnen wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de opdracht.

Voorbeeld overeenkomst van opdracht Artikel 3

Artikel 3 Duur van de overeenkomst

 • De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor een periode gelijk aan de duur van de opdrachtbevestiging tussen Opdrachtgever en Derde, aanvangende op (startdatum) en eindigende op (einddatum), behoudens het geval van tussentijdse beëindiging of verlenging van de opdrachtbevestiging.
 • Bij aanvang van de opdracht gaan de partijen ervan uit dat de inzet gedurende bovengenoemde looptijd gemiddeld (aantal) uren per week zal zijn.
 • Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.

Voorbeeld overeenkomst van opdracht Artikel 4

Artikel 4 Nakoming en vervanging

Indien de Opdrachtnemer op enig moment voorziet dat hij de verplichtingen in verband met een geaccepteerde opdracht niet, niet tijdig of niet naar behoren kan nakomen, dan dient de Opdrachtnemer de Opdrachtgever en de Derde hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Voorbeeld overeenkomst van opdracht Artikel 5

Artikel 5 Opzegging overeenkomst

Opdrachtgever is gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtbevestiging tussen Opdrachtgever en Derde is beëindigd.

Partijen kunnen de overeenkomst bij aangetekend schrijven tussentijds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

Elk van de partijen heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk tussentijds te beëindigen, zonder dat een opzegtermijn in acht hoeft te worden genomen, zonder dat een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist en zonder dat de opzeggende partij tot een schadevergoeding zal zijn verschuldigd:

 • in geval de wederpartij ernstig tekort schiet in de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst en dit tekortschieten niet binnen vier weken na schriftelijke kennisgeving hiervan door de eerstgenoemde partij is hersteld;
 • in geval de wederpartij een beroep doet op overmacht en de overmacht periode langer dan drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat deze periode langer dan drie maanden gaat duren;
 • in geval door de wederpartij surcéance van betaling is aangevraagd, de wederpartij in staat van faillissement is verklaard, in staat van liquidatie is verklaard of een bewindvoerder over diens activa of een deel daarvan is aangesteld;
 • indien de wederpartij niet behoorlijk of niet tijdig aan een voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting voldoet, ondanks daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld en ondanks daartoe te zijn aangemaand. 

Voorbeeld overeenkomst van opdracht Artikel 6

Artikel 6 Vergoeding, facturering en betaling

 • Opdrachtgever betaalt Opdrachtnemer € (inkooptarief) per uur exclusief BTW en inclusief reiskosten woon-werkverkeer. Zakelijke kilometers, gereden met eigen vervoer, mogen á  € (kilometerprijs) per kilometer worden gefactureerd.
 • Opdrachtnemer zal voor de verrichte werkzaamheden aan Opdrachtgever een factuur (doen) zenden. De factuur zal voldoen aan de wettelijke vereisten.
 • Opdrachtgever betaalt het gefactureerde bedrag aan Opdrachtnemer binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur.
 • Ingeval hulpmiddelen van Opdrachtgever en/of Derde noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de opdracht, brengt Opdrachtgever de daarmee samenhangende kosten in rekening aan Opdrachtnemer.

Voorbeeld overeenkomst van opdracht Artikel 7

Artikel 7 Aansprakelijkheid/ schade

Opdrachtnemer verklaart een beroeps- en/of aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten die in voldoende mate dekking biedt tegen schade, die kan ontstaan bij of als gevolg van de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. Opdrachtnemer garandeert dat ter zake van deze beroeps- en/of aansprakelijkheidsverzekering(en) afdoende dekking gewaarborgd zal blijven tijdens de Opdracht en dat premies tijdig en volledig worden betaald. Op verzoek van Opdrachtgever en/of Derde zal Opdrachtnemer een kopie van deze beroeps- en/of aansprakelijkheidsverzekering(en), een kopie/bewijs van de laatst betaalde premienota en/of een certificaat van verzekering aan Opdrachtgever en/of Derde overleggen. Eventuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar onder de door opdrachtnemer afgesloten verzekering wordt uitgekeerd.

Voorbeeld overeenkomst van opdracht Artikel 8

Artikel 8 Geheimhouding

Opdrachtnemer zal alle informatie die zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als nadat

deze tot een einde is gekomen als vertrouwelijk behandelen en geheimhouding betrachten ten aanzien van alle, tijdens de opdracht ter kennis genomen bijzonderheden van opdrachtgever en/of derde, waarvan redelijkerwijs kan worden begrepen dat bekendmaking de belangen van opdrachtgever en/of derde kan schaden, een en ander op straffe van een direct opeisbare vergoeding van € 5.000,- en onverminderd recht tot het eisen van een volledige schadevergoeding.

Voorbeeld overeenkomst van opdracht Artikel 9

Artikel 9 Concurrentiebeding

Opdrachtnemer verbindt zich jegens Opdrachtgever te onthouden van het verrichten van werkzaamheden voor Derde, anders dan met schriftelijke toestemming van Opdrachtgever, gedurende een periode van 12 maanden na afloop van de werkzaamheden voor Opdrachtgever, een en ander op straffe van een direct opeisbare vergoeding van € 5.000,- en onverminderd recht tot het eisen van een volledige schadevergoeding.

Het is Opdrachtnemer verboden gedurende de opdracht alsmede gedurende twaalf maanden na beëindiging van de opdracht werknemers die in de periode voorafgaand aan het einde van de opdracht een dienstbetrekking hebben of hebben gehad met Opdrachtgever, Derde dan wel met een aan opdrachtgever gelieerde onderneming, alsmede derden-niet werknemers die in de periode voorafgaand aan het einde van de opdracht hebben gewerkt voor Opdrachtgever, Derde dan wel een aan Opdrachtgever gelieerde onderneming, te bewegen de dienstbetrekking met Opdrachtgever te beëindigen en/of deze werknemers (derden-niet werknemers) in dienst te nemen, een en ander op straffe van een direct opeisbare vergoeding van € 5.000,- en onverminderd recht tot het eisen van een volledige schadevergoeding.

Voorbeeld overeenkomst van opdracht Artikel 10

Artikel 10 Voorkomen tussenkomst fictie

Opdrachtgever en Opdrachtnemer willen de toepasselijkheid van de fictieve dienstbetrekking

van tussenkomst voorkomen. Daarvoor is van belang dat Opdrachtnemer de werkzaamheden

verricht in de uitoefening van een bedrijf of in de zelfstandige uitoefening van een beroep.

Opdrachtgever mag redelijkerwijs aannemen (bewijsvermoeden) dat hiervan sprake is als hij,

in aanvulling op deze overeenkomst:

a. vastlegt: de inschrijving van Opdrachtnemer bij de Kamer van Koophandel;

het BTW-nummer van Opdrachtnemer; en

b. in ieder geval afspraken heeft gemaakt over: aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens de Derde; een concurrentie- en/of relatiebeding dat de Opdrachtnemer niet onredelijk beperkt in het verwerven of uitvoeren van opdrachten voor andere opdrachtgevers; het risico van non-betaling door de Derde.

Het bewijsvermoeden van het eerste lid van dit artikel is niet van toepassing indien Opdrachtnemer hoofdzakelijk werkzaam is voor Opdrachtgever op basis van (opvolgende) opdrachten van (gezamenlijk) langere duur dan gelet op de aard van de werkzaamheden gebruikelijk is.

Voorbeeld overeenkomst van opdracht Artikel 11

Artikel 11 Rechts- en forumkeuze

Op deze overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt, is Nederlands recht van toepassing.

Geschillen met betrekking tot deze overeenkomst of met betrekking tot al hetgeen daarmee

verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te (Plaats).

Voorbeeld overeenkomst van opdracht Artikel 12

Artikel 12 Wijziging van de overeenkomst

Wijzigingen van en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Voorbeeld overeenkomst van opdracht Afsluiting

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt, per bladzijde geparafeerd en ondertekend

 

te (plaats), d.d. (datum)                                                                          te (plaats), d.d. (datum) 
(Bedrijfsnaam)                                                                                            naam opdrachtnemer

 

Handtekening                                                                                             Handtekening

Voorbeeld overeenkomst van opdracht PDF

Download de voorbeeld overeenkomst van opdracht in PDF.