Voorbeeld overeenkomst van opdracht

Voorbeeld overeenkomst van opdracht: deze overeenkomst wordt afgesloten tussen een bedrijf en een bedrijf/freelancer welke werkzaamheden uitvoert zonder dat er sprake is van een dienstverband. alle-contracten

In de overeenkomst van opdracht is het belangrijk om goed aan te geven waar de verantwoordelijkheden liggen en dat er geen sprake is van een dienstverband. Anders kan er achteraf door de Belastingdienst een vermoeden tot dienstverband bestaan en dient er loonbelasting betaald te worden. Lees hier meer over op de website van de belastingdienst


Bekijk en download voorbeeld overeenkomst van opdracht

Voorbeeld-Overeenkomst-van-Opdracht-2

Bekijk

button-bekijk-voorbeeld-template

Download

download-template-voorbeeld

Voorbeeld overeenkomst van opdracht

Bekijk hieronder de voorbeeld overeenkomst van opdracht. 


Voorbeeld overeenkomst van opdracht kop

De ondergetekenden:

Naam Opdrachtgever, gevestigd te (straat, huisnummer, postcode, plaats), hierna te noemen opdrachtgever,

En

Naam Opdrachtnemer, gevestigd te (straat, huisnummer, postcode, plaats), hierna te noemen opdrachtnemer,

verklaren hierbij een overeenkomst van opdracht aan te gaan, op grond waarvan opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever tegen beloning werkzaamheden zal verrichten, onder de navolgende voorwaarden en bedingen.


Voorbeeld overeenkomst van opdracht artikel 1

De opdrachtgever verleent de opdracht aan opdrachtnemer tot het verrichten van de volgende werkzaamheden: (omschrijving van de functie en de werkzaamheden die de opdrachtnemer uit gaat voeren)


Voorbeeld overeenkomst van opdracht artikel 2

De opdrachtnemer zal met de uitvoering van de werkzaamheden beginnen op (begindatum opdracht) en zal de werkzaamheden uiterlijk op (einddatum opdracht) volledig hebben afgerond.


Voorbeeld overeenkomst van opdracht artikel 3

De opdrachtnemer ontvangt van opdrachtgever terzake van de verrichtte werkzaamheden een vergoeding van:

(bedrag) exclusief BTW. Declaratie van eventuele overige vergoeding en kosten zal geschieden na aanvaarding door opdrachtgever.


Voorbeeld overeenkomst van opdracht artikel 4

Voor meerwerk is voorafgaande schriftelijke toestemming benodigd van Opdrachtgever en de tekeningsbevoegde van Cliënt van Opdrachtgever. In geval van wachttijd, kunnen deze enkel worden doorbelast, indien hier schriftelijke toestemming voor is gegeven door client van opdrachtgever.


Voorbeeld overeenkomst van opdracht artikel 5

Opdrachtnemer verplicht zich tot volstrekte geheimhouding met betrekking tot alle informatie over Opdrachtgever, de opdracht en Cliënt van Opdrachtgever, welke haar uit hoofde van het uitvoeren van iedere opdracht op basis van deze overeenkomst van opdracht ter kennis komen. Bij overtreding van de geheimhoudingsplicht verbeurt Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een dadelijk en ineens zonder sommatie of ingebrekestelling opeisbare boete groot € (bedrag) per overtreding.


Voorbeeld overeenkomst van opdracht artikel 6

Facturering vindt plaats op basis van getekende urenstaten. Er wordt een betalingstermijn gehanteerd van 30 dagen na factuurdatum.


Voorbeeld overeenkomst van opdracht artikel 7

Op deze overeenkomst van opdracht is het Nederlands Recht van toepassing.

Elk geschil over de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van deze Overeenkomst zal door de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam worden beslecht.


Voorbeeld overeenkomst van opdracht ondertekening

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te (Plaats) op (datum).

Naam                                                                                Naam

Handtekening opdrachtgever                                               Handtekening opdrachtnemer

_____________                                                                _____________Wat is een overeenkomst van opdracht?

Een overeenkomst van opdracht is een overeenkomst waarbij de ene partij (de opdrachtgever) de andere partij (de opdrachtnemer) opdracht geeft om bepaalde werkzaamheden te verrichten.

Bij een overeenkomst van opdracht wordt er uitdrukkelijk geen arbeidsovereenkomst aangegaan en is er geen sprake is van een werkgever-werknemer relatie.

De opdrachtnemer is bij dit type overeenkomst zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk en heeft daarin de vrijheid om het werk op eigen wijze te verrichten. Wel heeft de opdrachtgever een controlerende rol en worden er bepalingen afgesproken waaraan het werk zal moeten voldoen.

Het is belangrijk om te zorgen dat er bij een overeenkomst van opdracht geen fictief dienstverband kan ontstaan. In dat geval zal er namelijk loonbelasting moeten worden betaald aan de Belastingdienst.


Wat staat er in een overeenkomst van opdracht?

De volgende onderdelen staan in een overeenkomst van opdracht:

 • Vermelding dat het een overeenkomst van opdracht is dus geen sprake is van een arbeidsovereenkomst
 • De gegevens van de opdrachtgever en opdrachtnemer
 • Gegevens van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer
 • De omschrijving van de werkzaamheden
 • De data waarbinnen de opdracht wordt uitgevoerd
 • Het bedrag dat voor de opdracht wordt betaald en eventuele onkostenvergoedingen
 • De betalingsvoorwaarden
 • Dat de opdrachtnemer de werkzaamheden naar eigen inzicht kan uitvoeren
 • Eventuele aansprakelijkheid
 • Wanneer de opdracht eindigt/ kan worden opgezegd
 • De eventuele intellectuele eigendomsrechten
 • Een verwijzing naar de algemene voorwaarden (indien van toepassing)


Overeenkomst van opdracht algemene voorwaarden

Bij een overeenkomst van opdracht ZZP worden vaak algemene voorwaarden gedaan. Dit zijn de voorwaarden die gelden als jullie een overeenkomst met elkaar afsluiten. In de algemene voorwaarden staan zaken zoals:

 1. Wijze van betalen: De betalingsvoorwaarden zijn een onderdeel van de algemene verkoopvoorwaarden. Het is goed om vooraf af te stemmen wanneer er betaald gaat worden zodat er voor beide partijen duidelijkheid is. Je kunt in de voorwaarden vermelden wat de betalingstermijn is en wat er gebeurt op het moment dat de afnemer niet op tijd betaalt (eventuele boetes, incassokosten en het incassotraject). 
 2. Leveringsvoorwaarden: Dit zijn zaken zoals de levertijd, de eventuele transportkosten en eventuele beperkingen bij levering. Denk bijvoorbeeld aan de toegankelijkheid voor de levering zodat er geen onnodig tijdsverlies zal ontstaan. Ook kan het zijn dat levering op een bepaalde verdieping plaats moet vinden wat extra kosten met zich meebrengt. Kaart dit soort zaken goed af in je algemene voorwaarden. 
 3. Garantie: In je algemene voorwaarden staat vaak ook omschreven wat de garantie is van je producten of diensten. Het is goed om dit duidelijk te omschrijven zodat de garantie van te voren helder is bij de afnemer. Kijk ook naar de wet en regelgeving op dit gebied, want deze zal altijd prefeleren boven je voorwaarden. 
 4.  Retourbeleid: Vaak kunnen producten binnen een bepaalde periode onder voorwaarden geretourneerd worden. Dit retourbeleid kan je in je algemene voorwaarden vermelden. Bijvoorbeeld dat de producten binnen (aantal) dagen kosteloos kunnen worden geretourneerd. Of dat er aan de retourzending juist wel kosten verbonden zijn. 
 5. Aansprakelijkheid: De aansprakelijkheid van de verkoper voor eventuele schade of verlies kan in de voorwaarden worden gedefinieerd. Denk dan aan bijvoorbeeld de aansprakelijkheid voor gebreken in het product of de dienst. Vanaf wanneer is de afnemer aansprakelijk en tot wanneer is de leverancier aansprakelijk. En welke andere voorwaarden gelden daarbij. 
 6. Geschillen: Mocht het zo zijn dat er ondanks de voorwaarden toch een geschil ontstaat, dan zal dit moeten worden opgelost. In je voorwaarden kan je de procedure hiervoor opnemen. Denk dan bijvoorbeeld aan een klachtenprocedure, het gebruik van arbitrage of bemiddeling bij klachten. 

Bekijk hier de voorbeeld algemene voorwaarden


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's