Voorbeeld Concurrentiebeding

Bekijk alle voorbeeld contracten


Hieronder treft u een voorbeeld concurrentiebeding. Het zijn 3 voorbeelden, 1 voorbeeld bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, 1 voorbeeld bij een contract voor bepaalde tijd en 1 voorbeeld voor een uitzendcontract. Download de voorbeelden onder aan de pagina in Word. 


Voorbeeld concurrentiebeding onbepaalde tijd

Het is de werknemer, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de werkgever, niet toegestaan om gedurende een periode van 1 jaar na beëindiging van deze arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten bij (klanten van) opdrachtgevers van __(bedrijfsnaam) alwaar werknemer voor werkgever werkzaam is of werkzaam is geweest en/of waarmee de werknemer gedurende het dienstverband op welke wijze dan ook enige bemoeienis mee heeft gehad.

Het is de werknemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van __(bedrijfsnaam) niet toegestaan om gedurende een periode van 1 jaar na beëindiging van het dienstverband binnen een straal van __(aantal kilometer) vanaf de vestigingsplaats van waaruit werknemer voor werkgever werkzaam is (geweest) direct of indirect werkzaamheden te verrichten bij een organisatie welke werkzaamheden verricht gelijk dan wel gelijksoortig van aard aan de werkzaamheden welke worden verricht bij werkgever.


Voorbeeld bepaalde tijd

Werknemer is verboden op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare boete van __(bedrag) per gebeurtenis direct dan wel indirect werkzaamheden te verrichten voor klanten van __(bedrijfsnaam) gedurende 1 jaar na einde van de arbeidsovereenkomst. Ook is het werknemer verboden in dezelfde periode en onder dezelfde voorwaarden werkzaam te zijn in de __(omschrijving van de dienst/ product) in een straal van __(straal in kilometers) van het pand van (bedrijf).

 

Werknemer beschikt over via werkgever opgedane bijzondere kennis/ vaardigheden zoals hieronder omschreven:

__(omschrijving van kennis/ vaardigheden).

Om deze reden is werkgever gerechtigd een concurrentiebeding af te sluiten met werknemer.

Voorbeeld uitzendkrachten

Een concurrentiebeding welke wil voorkomen of belemmeren dat de uitzendkracht in dienst treedt van een inlener of van een andere derde, zijn verboden en derhalve nietig.

Het is de uitzendkracht verboden handelingen te verrichten die erop zijn gericht het

uitzendwerk dat hem is opgedragen uit eigen beweging te beëindigen met de bedoeling

deze arbeid te vervolgen c.q. te continueren via een andere uitzendonderneming, zonder dat

daarvoor schriftelijke toestemming is verleend door de uitzendonderneming die hem in

principe voor het verrichten van dat uitzendwerk heeft te werk gesteld.

De uitzendkracht is, indien hij in dienst treedt van een inlener voor wie de uitzendkracht

voorafgaand via de uitzendonderneming werkzaam was, verplicht hiervan terstond en vooraf

mededeling te doen aan de uitzendonderneming. Dit dient schriftelijk te geschieden.

Download voorbeeld concurrentiebeding in Word. 

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen en onze uploads met diverse voorbeeld documenten zoals brieven, facturen, contracten en nog veel meer!