Voorbeeld Concurrentiebeding

Voorbeeld Concurrentiebeding- een concurrentiebeding wordt overeengekomen tussen werkgever en werknemer om ervoor te zorgen dat werknemer geen concurrentiegevaar kan volgen voor de werkgever.

In een concurrentiebeding staat over het algemeen dat een werknemer voor een bepaalde periode na het einde van zijn of haar dienstverband niet bij een concurrent van de voormalige werkgever mag werken. Ook is het vaak niet toegestaan om een eigen bedrijf mag starten dat in concurrentie is met de voormalige werkgever.

Er is een verschil tussen een concurrentiebeding bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd. Dit komt omdat bij de wet geregeld is dat werknemers met een bepaalde tijd contract meer vrijheden moeten hebben als het contract niet verlengd wordt. Bij een contract voor bepaalde tijd, moeten er zwaarwegende redenen zijn om een concurrentiebeding af te dwingen. Laat je daarvoor goed adviseren door een specialist.


bekijk-voorbeeld-concurrentiebeding
bekijk-voorbeeld-relatiebeding
bekijk-voorbeeld-geheimhouding

Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld contracten en overeenkomsten. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een overeenkomst, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je contracten en zorgen dat je het gewenste doel bereikt. 


Voorbeeld Concurrentibeding bekijken

Bekijk hieronder de 2 voorbeelden van een concurrentiebeding. Voor bepaalde tijd en voor onbepaalde tijd. Houd goed in de gaten dat er zwaarwegende redenen moeten zijn om een concurrentiebeding overeen te komen bij een tijdelijk contract. 


Voorbeeld Concurrentiebeding Bepaalde Tijd

Concurrentiebeding-Word-Sjabloon

De ondertekenden:

1.            (Naam) gevestigd te (Straat, huisnummer, postcode en plaats), hierna te noemen Werknemer,

En

2.            (Naam) gevestigd te (Straat, huisnummer, postcode en plaats), hierna te noemen Werkgever,

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:


Artikel 1

In de functie van (FUNCTIENAAM) heeft werknemer toegang tot bedrijfsspecifieke informatie, welke bij een indiensttreding bij een directe concurrent zal leiden tot een ongerechtvaardigde voorsprong in de concurrentiestrijd waarin werkgever zich bevindt. Werkgever heeft daarom een zwaarwegend bedrijfsbelang om een concurrentiebeding af te spreken.

 

Artikel 2

Het is werknemer daarom verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van werkgever gedurende en binnen een tijdvak van één jaar na beëindiging van de arbeidsovereenkomst, in welk beroep of in welke hoedanigheid dan ook, al dan niet structureel, direct of indirect, voor eigen rekening of in dienst of opdracht van een ander, tegen vergoeding:

  • Werkzaamheden te verrichten voor een onderneming die gelijke of gelijksoortige producten of diensten vervaardigt, aanbiedt of verhandelt;
  • Met klanten en/of relaties van werkgever, direct of indirect, op enigerlei wijze samen te werken en/of overeenkomsten te sluiten ter zake werkzaamheden die gelijk of gelijksoortig zijn aan of concurrerend zijn met de werkzaamheden die werkgever pleegt te verrichten dan wel hen ter zake te benaderen;
  • Personeel van werkgever functies aan te bieden;
  • Gebruik te maken of door anderen te laten maken, van tijdens het dienstverband opgedane kennis of informatie omtrent procedures, administratieve technieken of andere relevante informatie van het bedrijf van werkgever.


Artikel 3

Bij overtreding van dit concurrentiebeding is werknemer jegens werkgever een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van EUR 5.000, - per overtreding, te vermeerderen met EUR 500, - voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de overtreding eventueel voortduurt. Werkgever heeft onverminderd het recht naast een boete schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 4

  • Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing
  • Alle eventuele rechtsgeschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, zullen worden beslecht door de arrondissementsrechtbank te (Plaats).


Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te (Plaats) op (datum)

Naam Werknemer                                                                                                        Naam Werkgever          

Handtekening Werknemer                                                                                        Handtekening Werkgever

__________________                                                                                                 __________________Voorbeeld Concurrentiebeding bij Onbepaalde Tijd Contract

Concurrentiebeding-onbepaalde-tijd

De ondertekenden:

1.            (Naam) gevestigd te (Straat, huisnummer, postcode en plaats), hierna te noemen Werknemer,

En

2.            (Naam) gevestigd te (Straat, huisnummer, postcode en plaats), hierna te noemen Werkgever,

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:


Artikel 1

In de functie van (FUNCTIENAAM) heeft werknemer toegang tot bedrijfsspecifieke informatie, welke bij een indiensttreding bij een directe concurrent zal leiden tot een ongerechtvaardigde voorsprong in de concurrentiestrijd waarin werkgever zich bevindt.

 

Artikel 2

Het is de werknemer verboden om een soortgelijke functie uit te oefenen bij een soortgelijke werkgever in een straal van (aantal) kilometer van de vestiging alwaar de werknemer zijn werkzaamheden heeft verricht. Dit verbod geldt voor een periode van (aantal) maanden na het beëindigen van het dienstverband.

 

Artikel 3

Bij overtreding van dit concurrentiebeding is werknemer jegens werkgever een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van EUR 5.000, - per overtreding, te vermeerderen met EUR 500, - voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de overtreding eventueel voortduurt. Werkgever heeft onverminderd het recht naast een boete schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 4

  1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing
  2. Alle eventuele rechtsgeschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, zullen worden beslecht door de arrondissementsrechtbank te (Plaats).


Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te (Plaats) op (datum)

Naam Werknemer                                                                                                        Naam Werkgever          

Handtekening Werknemer                                                                                        Handtekening Werkgever

__________________                                                                                                 __________________Wat is een concurrentiebeding?

Een concurrentiebeding wordt overeengekomen tussen werkgever en werknemer om ervoor te zorgen dat werknemer geen concurrentiegevaar kan volgen voor de werkgever.

In een concurrentiebeding staat over het algemeen dat een werknemer voor een bepaalde periode na het einde van zijn of haar dienstverband niet bij een concurrent van de voormalige werkgever mag werken. Ook is het vaak niet toegestaan om een eigen bedrijf mag starten dat in concurrentie is met de voormalige werkgever.

Er is een verschil tussen een concurrentiebeding bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd. Dit komt omdat bij de wet geregeld is dat werknemers met een bepaalde tijd contract meer vrijheden moeten hebben als het contract niet verlengd wordt. Bij een contract voor bepaalde tijd, moeten er zwaarwegende redenen zijn om een concurrentiebeding af te dwingen. Laat je daarvoor goed adviseren door een specialist.


Concurrentiebeding bij bepaalde tijd en onbepaalde tijd

Voorbeeld Concurrentiebeding bepaalde tijd

Een concurrentiebeding voor bepaalde tijd mag alleen worden overeengekomen als er sprake is van zwaarwegende belangen voor het bedrijf. Dit is om werknemers met een bepaalde tijd contract de vrijheid te geven verder te zoeken. Een zwaarwegend belang kan bijvoorbeeld zijn dat de werknemer toegang heeft tot zeer gevoelige bedrijfsinformatie, of een sleutelpositie heeft binnen het bedrijf.

Een concurrentiebeding voor bepaalde tijd is ook beperkt in tijd en mag nooit langer duren dan dat nodig is om het zwaarwegende bedrijfsbelang te beschermen. Als je een concurrentiebeding bent overeengekomen en je komt in een conflict, dan zal een rechter bepalen in hoeverre het bedrijf zwaarwegende belangen heeft en of dat in verhouding staat tot het concurrentiebeding.

In een concurrentiebeding wordt vaak een boete vastgelegd die betaald moet worden door werknemer als deze zich niet aan het beding houdt.


Voorbeeld Concurrentiebeding onbepaalde tijd

Als een werknemer een vast contract heeft, kan er een concurrentiebeding worden overeen gekomen. Het concurrentiebeding moet aan bepaalde eisen voldoen, maar er hoeven niet zoals bij tijdelijke contracten een zwaarwegend bedrijfsbelang te zijn.

Het concurrentiebeding moet schriftelijk overeengekomen zijn en moet redelijk zijn. Een rechter zal altijd kijken naar de redelijkheid van het belang. Bijvoorbeeld een redelijke termijn en een redelijke afstand.


Voorbeeld Concurrentiebeding tijdelijk contract

Als je een concurrentiebeding wil afsluiten bij een tijdelijk contract, dan moeten er zwaarwegende belangen zijn voor je bedrijf. Anders zou je erover na kunnen denken om een contract voor onbepaalde tijd overeen te komen. Werknemers met een tijdelijk contract, mag de gang op de arbeidsmarkt niet worden belemmerd en daarom is een concurrentiebeding slechts in uitzonderlijke gevallen worden overeengekomen.

 

Let erop bij een tijdelijk contract, dat je zorgt voor een gedegen beding met een goede uitleg waarom er zwaarwegende bedrijfsredenen zijn om het concurrentiebeding overeen te komen.


Concurrentiebeding Bepaalde tijd

Voorbeeld-Concurrentiebeding-bepaalde-tijd

Concurrentiebeding Onbepaalde tijd

Voorbeeld-Concurrentiebeding-onbepaalde-tijd

Brief Concurrentiebeding

Voorbeeld-brief-concurrentiebeding

Lees meer over het afsluiten van een concurrentiebeding op de website van de Rijksoverheid


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's