Huurovereenkomst Bedrijfsruimte

Huurovereenkomst Bedrijfsruimte: je kunt de voorbeeld overeenkomsten inzien, downloaden en direct bewerken.

We hebben verschillende vormen van huurovereenkomsten online gezet, download de gewenste template en maak eenvoudig je huurcontract. button-huurcontract-opstellen-alles

Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld facturen, brieven en contracten. Als je advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een factuur of contract, schakel dan een specialist in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde boekhouder of advocaat kan je verder helpen en zorgen dat je het gewenste doel bereikt. 


Bekijk ook de voorbeeld contracten op topvoorbeelden.com


huurovereenkomst-bedrijfsruimte-voorbeeld-gratis

Huurovereenkomst Bedrijfsruimte

Wanneer je een bedrijfsruimte gaat verhuren is het aan te raden een goede huurovereenkomst af te sluiten. In de huurovereenkomst maak je afspraken met de huurder over de hoogte en opbouw van de huurprijs, de periode waarvoor de woonruimte gehuurd wordt, de opzegtermijn, de voorwaarden die de huurder en de verhuurder hebben, en alles wat je verder nog af wil spreken zoals bijvoorbeeld een waarborgsom en afspraken over de oplevering van de verhuurder aan de start en de huurder aan het eind van de huurtermijn. 


Bekijk de voorbeeld huurovereenkomst woonruimte en lees waar je allemaal aan moet denken bij het verhuren van je woonruimte. 


Huurcontract Bepaaalde Tijd inhoud

Je kunt ervoor kiezen om de bedrijfsruimte casco te verhuren, of om de bedrijfsruimte gemeubileerd te verhuren. In het geval van een gemeubileerde bedrijfsruimte zijn er bepaalde eisen waar de bedrijfsruimte minimaal aan moet voldoen. Er is nog een tussenvariant en dat is een gestoffeerde bedrijfsruimte. In het geval van een gestoffeerde bedrijfsruimte, wordt de vloerbedekking, de raambedekking en de verlichting erbij verhuurd. Bekijk een voorbeeld huurovereenkomst gemeubileerde woning en de informatie over het gemeubileerd verhuren van een woning. 


Bekijk en download de gratis voorbeeld huurovereenkomsten

Voorbeeld-Huurovereenkomst-gemeubileerde-woning
Voorbeeld-Huurovereenkomst-tijdelijk
Voorbeeld-Huurovereenkomst-recreatiewoning

Voorbeeld Huurovereenkomst Bedrijfsruimte

Bekijk hieronder een voorbeeld Huurovereenkomst Bedrijfsruimte. 


Huurovereenkomst Bedrijfsruimte - Kop

Ondergetekenden:

Naam, Geboren (datum) te (plaats), wonende te (adres) , hierna te noemen ‘verhuurder’,

En

Naam, Geboren (datum) te (plaats), wonende te (adres) , hierna te noemen ‘huurder’,

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:


Huurovereenkomst Bedrijfsruimte - Artikel 1 

1.  Deze overeenkomst heeft betrekking op de bedrijfsruimte, hierna ‘het gehuurde’ genoemd, plaatselijk bekend: adres.

2.  Het gehuurde is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt als bedrijfsruimte voor de huurders.


Huurovereenkomst Bedrijfsruimte - Artikel 2

Deze overeenkomst verplicht partijen tot naleving van de bepalingen van de wet met betrekking tot verhuur en huur van bedrijfsruimte voor zover daarvan bij deze overeenkomst niet wordt afgeweken.


Huurovereenkomst Bedrijfsruimte - Artikel 3

1.  Partijen gaan deze overeenkomst aan voor een termijn van (aantal maanden), ingaande op (datum) en eindigende op (datum).

2.  Indien de overeenkomst door geen van partijen wordt opgezegd tegen de in het vorige lid bedoelde einddatum wordt deze overeenkomst automatisch verlengd.

3.  De overeenkomst kan niet tussentijds door opzegging worden beëindigd. Tussentijdse opzegging door de verhuurder is evenwel toch mogelijk indien deze de bedrijfsruimte als gevolg van bijzondere, niet aan hem toe te rekenen omstandigheden, voor de overeengekomen einddatum weer dient te betrekken.

4.  Huurder verklaart uitdrukkelijk het gehuurde na afloop van de overeengekomen einddatum te zullen ontruimen. Indien huurder desondanks het gehuurde niet tijdig oplevert / ontruimt, verbeurt hij/zij zonder rechterlijke tussenkomst of nadere ingebrekestelling een terstond opeisbare boete van € 500 per dag voor elke dag dat hij/zij hiermee in gebreke is.


Huurovereenkomst Bedrijfsruimte - Artikel 4

Partijen gaan deze overeenkomst aan voor een huurprijs van euro (bedrag) per maand, telkens bij vooruitbetaling voor of uiterlijk op de eerste van elke maand te voldoen op bankrekeningnummer (bankrekeningnummer en naam).


Huurovereenkomst Bedrijfsruimte - Artikel 5

1.  Als waarborg voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst dient huurder een waarborgsom te storten ter hoogte van twee maanden huur, en derhalve van euro (bedrag).

2.  Huurder dient de waarborgsom op aangeven van (makelaar) en na ontvangst van een zogeheten

‘borgsombrief’ te storten op bankrekeningnummer (bankrekeningnummer en naam).

3.  Het beheer van de waarborgsom betreft een door (makelaar) uit hoofde van een separate opdracht van huurder aan huurder te verlenen service ter bevordering van een adequate en correcte afhandeling van de financiële verplichtingen bij het einde van de huurovereenkomst, welke service er primair op is gericht zeker te stellen dat bij correcte oplevering van het gehuurde door huurder, daadwerkelijk terugbetaling van de waarborgsom plaatsvindt.

4.  Door storting van de waarborgsom op het hiervoor genoemde bankrekeningnummer geeft huurder (makelaar) onherroepelijk volmacht om de Stichting (naam) bij het einde van de huurovereenkomst opdracht te geven de waarborgsom geheel of gedeeltelijk over te maken aan de verhuurder indien huurder op enige wijze is tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen, zulks ten titel van betaling van hetgeen huurder op dat moment uit hoofde van de huurovereenkomst opeisbaar aan verhuurder verschuldigd is.

5.  Verhuurder verklaart zich door ondertekening van de huurovereenkomst akkoord met het feit dat de waarborgsom door tussenkomst van (makelaar) op de rekening van de Stichting (naam) wordt overgemaakt en dat de waarborgsom bij het einde van de huurovereenkomst in opdracht van (makelaar) door de Stichting (naam) aan huurder zal worden terugbetaald indien vaststaat dat huurder niets meer aan verhuurder verschuldigd is. De borgsom wordt binnen 30 dagen na goed bevonden eindinspectie geretourneerd.

6.  Over de waarborgsom is geen rente verschuldigd.

7.  Huurder is niet bevoegd de laatste huurtermijn met de waarborgsom te verrekenen.


Huurovereenkomst Bedrijfsruimte - Artikel 6

Totdat verhuurder anders mededeelt, treedt als beheerder op Naam beheerder, telefoonnummer en email


Huurovereenkomst Bedrijfsruimte - Artikel 7

1.  Bijzondere bepalingen


Huurovereenkomst Bedrijfsruimte - Ondertekening

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te (Plaat) d.d. (datum)

Naam verhuurder                                                                                                Naam huurder

Handtekening verhuurder                                                                                     Handtekening huurder

____________________                                                                                      ____________________huurovereenkomst-bedrijfsruimte-voorbeeld-gratis


Bekijk ook de voorbeeld brief huurcontract opzeggen


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's