Model contract stage

Bekijk alle voorbeeld contracten

Hieronder treft u een model contract stage. Deze overeenkomst wordt aangegaan indien een stagiair(e) voor een organisatie stage werkzaamheden gaat uitvoeren. Al dan niet kan er een vergoeding voor deze stageplek worden afgesproken. Wanneer u een stagiair in dienst neemt, kunt u een contract maken. In het contract staan bepaalde afspraken vermeld, waaronder de start en eind datum en de eventuele vergoeding die u de stagiair betaalt. 


Voorbeeld Model contract stage

De ondergetekenden:

 

1.                   Naam stagegever, gevestigd te (straat, huisnummer, postcode, plaats), hierna te noemen stagegever,

En

2.                   Naam stagiair, gevestigd te (straat, huisnummer, postcode, plaats), hierna te noemen stagiair,

 

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

 

Artikel 1

De Stagegever laat de stagiair met ingang van (datum) voor de bepaalde tijd van (duur) stage lopen in zijn onderneming. Na verloop van deze periode, eindigt de o vereenkomst van rechtswege, zonder dat vooraf opzegging is vereist.

 

Artikel 2               

De werkzaamheden die de stagiair zal uitvoeren bestaan uit: (omschrijving van de werkzaamheden).

 

Artikel 3

De stagiair zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen en met volledige inzet verrichten en aanwijzingen van stagegever of van een door hem aan te wijzen personen opvolgen. De stagiair is verplicht om de bij de stagegever geldende regels in acht te nemen.

 

Artikel 4

De stagiair zal gedurende de periode, zoals omschreven in artikel 1, 16 uur per week werkzaamheden voor de stagegever verrichten.

 

Artikel 5

De beloning van de stagiair bedraagt € 10,- bruto per uur.

 

Artikel 6

Stagiair erkent, dat hem/haar door stagegever geheimhouding is opgelegd van alle zaken die binnen het bedrijf aan hem kenbaar worden gemaakt. Het is stagiair verboden, hetzij gedurende de stageovereenkomst hetzij na beëindiging daarvan, op enigerlei wijze aan derden direct of indirect, in welke vorm of voege ook, enige mededeling te doen van of aangaande enige bijzonderheden van de stagegevers zaak desbetreffende of daarmee verband houdende.

 

Artikel 7

Partijen hebben het recht deze stageovereenkomst tussentijds op te zeggen. De opzegging kan slechts schriftelijk plaatsvinden, met inachtneming van een opzegtermijn van (periode).

 

Artikel 8

De stagegever zal zorgdragen voor de begeleiding van stagiair.


Artikel 9

Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing. 

 

Aldus in 2- voud getekend, te (plaats) op (datum).

 

Handtekening stagegever                                                                                Handtekening stagiair(e)

Download model contract stage

Download het model contract stage in Word. 

Bekijk ook de andere gratis voorbeeld contracten op deze site. U kunt deze voorbeelden bekijken en gratis downloaden in Word. 

Bekijk ook de andere voorbeeld documenten op onze website. We hebben een groot aantal voorbeelden, sjablonen en modellen online gezet van brieven, facturen, contracten en nog veel meer.