Model contract stage

Model contract stage - deze overeenkomst wordt aangegaan indien een stagiair(e) voor een organisatie stage werkzaamheden gaat uitvoeren. Al dan niet kan er een vergoeding voor deze stageplek worden afgesproken. 

Wanneer je een stagiair in dienst neemt, kun je een contract maken. In het contract staan bepaalde afspraken vermeld, waaronder de start en eind datum en de eventuele vergoeding die je de stagiair betaalt. 


alle-arbeidsovereenkomsten-button

Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld contracten en overeenkomsten. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een overeenkomst, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je contracten en zorgen dat je het gewenste doel bereikt. 


Voorbeeld-contract-stage

Download voorbeeld model contract stage


Voorbeeld Model contract stage

Bekijk hieronder het voorbeeld contract. 


Voorbeeld Contract Stage - Kop

De ondergetekenden:

 

1.                   Naam stagegever, gevestigd te (straat, huisnummer, postcode, plaats), hierna te noemen stagegever,

En

2.                   Naam stagiair, gevestigd te (straat, huisnummer, postcode, plaats), hierna te noemen stagiair,

 

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:


Voorbeeld Contract Stage - Artikel 1

De Stagegever laat de stagiair met ingang van (datum) voor de bepaalde tijd van (duur) stage lopen in zijn onderneming. Na verloop van deze periode, eindigt de o vereenkomst van rechtswege, zonder dat vooraf opzegging is vereist.


Voorbeeld Contract Stage - Artikel 2

De werkzaamheden die de stagiair zal uitvoeren bestaan uit: (omschrijving van de werkzaamheden).


Voorbeeld Contract Stage - Artikel 3

De stagiair zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen en met volledige inzet verrichten en aanwijzingen van stagegever of van een door hem aan te wijzen personen opvolgen. De stagiair is verplicht om de bij de stagegever geldende regels in acht te nemen.


Voorbeeld Contract Stage - Artikel 4

De stagiair zal gedurende de periode, zoals omschreven in artikel 1, (aantal) uur per week werkzaamheden voor de stagegever verrichten.


Voorbeeld Contract Stage - Artikel 5

De beloning van de stagiair bedraagt € bedrag,- bruto per uur.


Voorbeeld Contract Stage - Artikel 6

Stagiair erkent, dat hem/haar door stagegever geheimhouding is opgelegd van alle zaken die binnen het bedrijf aan hem kenbaar worden gemaakt. Het is stagiair verboden, hetzij gedurende de stageovereenkomst hetzij na beëindiging daarvan, op enigerlei wijze aan derden direct of indirect, in welke vorm of voege ook, enige mededeling te doen van of aangaande enige bijzonderheden van de stagegevers zaak desbetreffende of daarmee verband houdende.


Voorbeeld Contract Stage - Artikel 7

Partijen hebben het recht deze stageovereenkomst tussentijds op te zeggen. De opzegging kan slechts schriftelijk plaatsvinden, met inachtneming van een opzegtermijn van (periode).


Voorbeeld Contract Stage - Artikel 8

De stagegever zal zorgdragen voor de begeleiding van stagiair.


Voorbeeld Contract Stage - Artikel 9

Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing. 


Voorbeeld Contract Stage - Ondertekening

Aldus in 2- voud getekend, te (plaats) op (datum).

 

Handtekening stagegever                                                                                Handtekening stagiair(e)Download model contract stage

Voorbeeld-contract-stage

Download het model contract stage in Word. 


Model Contract Stage Geheimhoudingsverklaring

Als je iemand in dienst neemt, kan het zijn dat je een geheimhoudingsverklaring nodig hebt. Deze ziet er als volgt uit:


De ondertekenden:

1.            (Naam) gevestigd te (Straat, huisnummer, postcode en plaats), hierna te noemen Werknemer,

En

2.            (Naam) gevestigd te (Straat, huisnummer, postcode en plaats), hierna te noemen Werkgever,


Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:


Artikel 1. Aard van de informatieverstrekking

Werknemer stemt erin toe dat hij door Werkgever wordt voorzien van vertrouwelijke informatie (hierna: de Informatie) betreffende: (geef hier een duidelijke omschrijving van hetgeen de informatie betreft.

Het doel van het verstrekken van deze informatie is: (geef hier het doel van de informatieverstrekking weer. Dat kan bijvoorbeeld zijn een toekomstige samenwerking of een beoordeling.


Artikel 2.  Geheimhouding

Werknemer zal alle in artikel 1 genoemde informatie die hem door Werkgever of door haar aangewezen personen is of zal worden verstrekt behandelen als vertrouwelijke informatie die hij daarom voor derden strikt geheim zal houden.


Artikel 3.  Werknemers

Werknemer zal de Informatie uitsluitend bekend maken aan werknemers voor zover deze daarvan kennis moeten hebben voor het realiseren van het in artikel 1 omschreven doel. Werknemers van Werknemer zullen voor het ontvangen van de informatie een geheimhoudingsverklaring tekenen.


Artikel 4. Duur van de overeenkomst

Werknemer is tot geheimhouding van de Informatie gehouden voor de duur van (periode) na ondertekening van deze overeenkomst, of totdat de verstrekte gegevens van openbare bekendheid zijn geworden, buiten toedoen of nalaten Werknemer.  Werknemer is niet tot geheimhouding verplicht over zaken waarvan hij kan aantonen dat deze al openbaar bekend was voordat de informatie door Werkgever werd ontvangen.


Artikel 5. Exploitatie

Werknemer verplicht zich de Informatie op geen enkele wijze in exploitatie te nemen of te gebruiken voor enig ander doel dan in artikel 1 omschreven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Werkgever.


Artikel 6. Beëindiging

Werkgever is gerechtigd op ieder moment te besluiten geen nadere Informatie te verstrekken en de eerder verstrekte informatie op eisen. Voorts zal Werknemer ieder gebruik van de hem/haar verstrekte schriftelijke informatie direct bij afloop van de overeenkomst aan Werkgever retourneren.


Artikel 7. Boetebeding

Indien Werknemer de verplichtingen in deze overeenkomst niet of niet volledig nakomt, zal een direct opeisbare vordering ontstaan van:

  • Het vergoeden van alle schade en kosten die uit de overtreding van dit beding voortvloeien.
  • Een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 5.000, - per overtreding, te vermeerderen met EUR 500, - voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de overtreding eventueel voortduurt.


Artikel 8.

  • Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing
  • Alle eventuele rechtsgeschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, zullen worden beslecht door de arrondissementsrechtbank te (Plaats).


Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te (Plaats) op (datum)

Naam Werknemer                                                                                                            Naam Werkgever              

Handtekening Werknemer                                                                                             Handtekening Werkgever

__________________                                                                                                     __________________


voorbeeld-geheimhoudingsverklaring-maken

Model Contract Stage Concurrentiebeding

Als je iemand in dienst neemt, kan het zijn dat je een concurrentiebeding nodig hebt.

Een concurrentiebeding wordt overeengekomen tussen werkgever en werknemer om ervoor te zorgen dat werknemer geen concurrentiegevaar kan volgen voor de werkgever.

In een concurrentiebeding staat over het algemeen dat een werknemer voor een bepaalde periode na het einde van zijn of haar dienstverband niet bij een concurrent van de voormalige werkgever mag werken. Ook is het vaak niet toegestaan om een eigen bedrijf mag starten dat in concurrentie is met de voormalige werkgever.

Er is een verschil tussen een concurrentiebeding bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd. Dit komt omdat bij de wet geregeld is dat werknemers met een bepaalde tijd contract meer vrijheden moeten hebben als het contract niet verlengd wordt. Bij een contract voor bepaalde tijd, moeten er zwaarwegende redenen zijn om een concurrentiebeding af te dwingen. Laat je daarvoor goed adviseren door een specialist.

Lees meer over het opstellen van een concurrentiebeding


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's