Mondelinge Overeenkomst

Wanneer je een mondelinge overeenkomst hebt afgesloten met een medewerker, kun je deze later schriftelijk bevestigen. Een overeenkomst die mondeling is afgesloten is in beginsel rechtsgeldig. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo geldt dat een overeenkomst die mondeling is afgesloten direct moet worden aanvaard, anders vervalt het aanbod.


alle-arbeidsovereenkomsten-button

Voor bijvoorbeeld de koop van een woonhuis geldt dat een overeenkomst die mondeling wordt gemaakt niet rechtsgeldig is. De koop van een woonhuis moet dus schriftelijk geschieden.


Gebruik

Voor kleinere zaken kan een overeenkomst die mondeling wordt afgesloten gemakkelijk gebruikt worden. Zo valt onder een mondeling afgesproken overeenkomst ook een bestelling in een restaurant. Omdat de overeenkomst vaak niet te bewijzen is, is het in veel gevallen aan te raden om een schriftelijke overeenkomst af te sluiten, of de overeenkomst schriftelijk te bevestigen.


Mondelinge Arbeidsovereenkomst

Bij een mondelinge arbeidsovereenkomst is de overeenkomst automatisch voor onbepaalde tijd, tenzij deze schriftelijk 1 maand na de mondelinge arbeidsovereenkomst schriftelijk wordt bevestigd met de duur van de overeenkomst. Zorg er dus voor dat je altijd een schriftelijke bevestiging stuurt!


Het kan zijn dat een medewerker de schriftelijke bevestiging niet tekent, waardoor de werknemer recht behoud op een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Ook is er bij een mondelinge overeenkomst geen sprake van een proeftijd. Tot slot zijn er bepaalde regelingen die enkel in een schriftelijke overeenkomst kunnen worden vastgelegd, alsook bijvoorbeeld een concurrentiebeding. Het is daarom verstandiger om direct een schriftelijke overeenkomst af te sluiten met de medewerker, of minimaal de mondelinge arbeidsovereenkomst schriftelijk te bevestigen.


Afspraken mondelinge arbeidsovereenkomst

In een mondelinge arbeidsovereenkomst worden doorgaans over de volgende zaken afspraken gemaakt:

1.       Dat de werknemer in dienst zal treden;

2.       Wat de werkzaamheden zijn;

3.       De aanvang van de arbeidsovereenkomst;

4.       Het salaris van de werknemer.Voorbeeld bevestiging mondelinge overeenkomst

Naam Bedrijf

Adres Bedrijf

Postcode en Plaats


Werknemer

Adres Werknemer

Postcode en Plaats


(datum), (plaats)

Betreft: Bevestiging Mondelinge Overeenkomst


Geachte heer/ mevrouw __(achternaam)

Hierbij bevestigen wij dat wij op (datum) met elkaar een arbeidsovereenkomst zijn aangegaan, voor de duur van (duur). Zodoende is de arbeidsovereenkomst ingegaan op (datum) en zal hij van rechtswege eindigen op (datum).  U zult arbeid verrichten onder toezicht en leiding van (Naam).

We zijn op __(datum) het volgende overeengekomen:

1.       Aanvang arbeidsovereenkomst: (datum)

2.       Functie: (functie)

3.       Aard van de werkzaamheden: (functieomschrijving)

4.       Brutosalaris (salaris per uur/ maand)

5.       Onkostenvergoedingen: (bijvoorbeeld reiskosten)

6.       Op de arbeidsovereenkomst is de cao (cao) van toepassing


Als u van mening bent dat wij andere afspraken hebben gemaakt dan zoals hierboven vermeld, verzoeken wij u dringend om per direct contact met ons op te nemen.


Naam Bedrijf

Handtekening

Naam ContactpersoonBevestiging-mondelinge-overeenkomst-maken

Download het voorbeeld van de schriftelijke bevestiging van de mondelinge overeenkomst in Word. 


Arbeidsovereenkomst

Het kan ook zijn dat je een arbeidsovereenkomst nastuurt. In dat geval kan je gebruik maken van onderstaand voorbeeld. Let op, dit is puur de basis. Voor een goede arbeidsovereenkomst voor jouw bedrijf kun je informeren bij een specialist. 


Een arbeidsovereenkomst is een contract tussen werkgever en werknemer, waarin de rechten, plichten en verplichtingen van beide partijen worden vastgelegd. Hieronder is een voorbeeld van een beknopte arbeidsovereenkomst:


Tussen:

Werkgever: [Naam bedrijf]

Adres: [Adres bedrijf]

En:

Werknemer: [Naam werknemer]

Adres: [Adres werknemer]


Is overeengekomen als volgt


Aanstelling

De werkgever aanstelt de werknemer als [functie].


Arbeidsduur

De werknemer zal fulltime werken, [aantal uren per week].


Verloning

De verloning van de werknemer bedraagt [bedrag per maand/uur].


Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn overeengekomen conform het [arbeidsvoorwaardenreglement/CAO].


Proeftijd

Er is een proeftijd van [aantal weken/maanden] overeengekomen.


Beƫindiging

De arbeidsovereenkomst kan door beide partijen te allen tijde schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van [aantal weken/maanden].


Overige bepalingen

De arbeidsovereenkomst is onderworpen aan Nederlands recht.


Getekend te [plaats], op [datum].


Werkgever: [handtekening werkgever]                                              Werknemer: [handtekening werknemer]Mondelinge Overeenkomst Addendum

Het kan ook zijn dat je al een arbeidsovereenkomst hebt, maar dat jullie een extra afspraak hebben gemaakt. In dat geval kan je dat verwerken in een addendum. Dat is een aanvullende afspraak op een bestaand contract, 


Een addendum wordt opgesteld als aanvulling op de reeds bestaande arbeidsovereenkomst. Wanneer er al een arbeidsovereenkomst is afgesloten er er wijzigingen plaatsvinden, is het niet nodig om een nieuwe arbeidsovereenkomst af te sluiten. Het volstaat om daar een addendum voor te gebruiken. In het addendum staat de wijziging en- of aanvulling op de arbeidsovereenkomst en geldt daarbij als aanvulling ervan.


Een addendum arbeidsovereenkomst wordt vaak gebruikt voor bijvoorbeeld een salarisverhoging of een functie wijziging. In het addendum staat welke artikelen zijn veranderd en er wordt vaak ook een artikel in opgenomen waarin wordt vermeld dat de overige artikelen uit de reeds bestaande arbeidsovereenkomst ongewijzigd blijven. 


Mondelinge Overeenkomst Addendum Voorbeeld

Ondergetekenden:

Naam werkgever, gevestigd te Postcode, Plaats, Straat en huisnummer werkgever, hierna te noemen werkgever

en

De heer/ mevrouw naam werknemer, Postcode, Plaats, Straat en huisnummer werknemer, hierna te noemen werknemer.

in aanmerking nemende:


  • dat tussen werknemer en werknemer een arbeidsovereenkomst in arbeidsrechtelijke zin bestaat, gedateerd (datum)
  • dat werknemer en werkgever voornoemde arbeidsovereenkomst willen aanpassen c.q. uitbreiden op de wijze zoals in onderhavig addendum uiteengezet;

Verklaren in aanvulling op de bestaande arbeidsovereenkomst het volgende te zijn overeengekomen:


Voorbeeld opties addendum arbeidsovereenkomst:

                     

Artikel (nummer) Heroverweging salaris

Indien u met de werknemer een aanvullende afspraak maakt met betrekking tot het salaris kunt u dat hier vermelden.


Artikel (nummer) Heroverweging arbeidstijden

Indien u met de werknemer een aanvullende afspraak maakt met betrekking tot de arbeidstijden kunt u dat hier vermelden.


Artikel (nummer) Heroverweging reiskosten vergoeding

Wanneer u met de werknemer een aanvullende afspraak maakt met betrekking tot de reiskosten vergoeding kunt u dat hier vermelden.


Artikel (nummer)Heroverweging vakantiedagen

Wanneer u met de werknemer een aanvullende afspraak maakt met betrekking tot de vakantiedagen kunt u dat hier vermelden.


Artikel (nummer) Wijziging van functie titel

Wanneer u met de werknemer een afspraak maakt met betrekking tot de functie titel kunt u dat hier vermelden.


Artikel (nummer) Slotbepaling(en)

Behoudens het hiervoor genoemde blijft de in de considerans genoemde arbeidsovereenkomst voor het overige ongewijzigd en onverkort in stand.


Aldus opgemaakt in tweevoud te (Plaats) op (Datum)

Datum:                                                                                                        Plaats:

Naam werkgever                                                                                           Naam werknemer

..................................                                                                                ....................................

Handtekening                                                                                               HandtekeningAddendum-arbeidsovereenkomst

Lees meer over het afsluiten van een arbeidsovereenkomst op de website van de Rijksoverheid


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's