Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding is een bepaling in de arbeidsovereenkomst waarin staat waar de werknemer zich aan moet houden na beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Een beding kan worden afgesproken in de arbeidsovereenkomst, maar ook bijvoorbeeld in de vaststellingsovereenkomst. In het beding staan beperkingen voor de werknemer over het type werkzaamheden, de nieuwe werkgevers, de plaats en de tijd.


bekijk-voorbeeld-concurrentiebeding
bekijk-voorbeeld-relatiebeding
bekijk-voorbeeld-geheimhouding

Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld contracten en overeenkomsten. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een overeenkomst, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je contracten en zorgen dat je het gewenste doel bereikt. 


Regels concurrentiebeding

Regels met betrekking tot het concurrentiebeding zijn door de wet bepaald om te zorgen dat werknemers  gemakkelijker aan een nieuwe baan kunnen komen. De werknemer mag in de regel niet worden gebonden aan een beding in een bepaalde tijd contract.


Het concurrentiebeding van een werknemer mag alleen bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd en wanneer de werkgever in de overeenkomst in voldoende mate kan toelichten waarom de werknemer toch wegens zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen aan een beding gebonden moet zijn. Daarbij is de voorwaarde gesteld dat de werknemer over bijzondere kennis of vaardigheden beschikt.


Rechtsgeldigheid van een Concurrentiebeding

Let goed op bij het afsluiten van een beding of deze rechtsgeldig is. Er zijn verschillende situaties waarin een beding niet meer rechtsgeldig zal zijn. Let daarbij in ieder geval op de actuele wet en regelgeving en het volgende:


 • Een beding bij tijdelijke contracten is in de regel niet meer rechtsgeldig
 • Een beding moet zijn ondertekend, is dat niet het geval, dan is deze niet geldig.
 • De beperkingen in het beding moeten reëel zijn. Zowel de periode, als de regio moeten reëel zijn. Bijvoorbeeld een landelijke beperking voor 3 jaar is niet reëel en daardoor ook niet rechtsgeldig. In dat geval zal door een rechter worden bepaald wat wel reële beperkingen zijn.
 • Een opgenomen boete in het beding moet voor de werkgever overeenkomen met de geleden schade. De bewijslast hiervan ligt bij de werkgever.
 • Een beding moet zijn aangegaan met een meerder jarige. Ondertekening door een minder jarige is niet rechtsgeldig.
 • De tekst in het beding moet juist zijn. Fouten in de tekst kunnen ertoe zorgen dat het beding ongeldig is.
 • Bij de verlenging van de arbeidsovereenkomst moet opnieuw worden verwezen naar het beding, anders kan het zijn dat hij niet meer rechtsgeldig is na de verlening.
 • Het kan zijn dat wanneer de functie van de werknemer ingrijpend veranderd (zonder dat het beding is gewijzigd), dat het beding in de oorspronkelijke vorm niet meer reëel/ geldig is.
 • Wanneer de werknemer een aanzienlijke functie verbetering aangeboden krijgt, kan het zijn dat het beding komt te vervallen.
 • Bij gegronde redenen van de werknemer, is het beding niet meer rechtsgeldig. Dit geldt bijvoorbeeld als de werknemer rechtsgeldig ontslag neemt waarbij de werkgever ernstig verwijtbare feiten heeft gepleegd.

 • Voorbeelden

  Bekijk en download de gratis Voorbeeld Sjablonen in Word:

  Voorbeeld Bepaalde Tijd

  Voorbeeld-Concurrentiebeding-bepaalde-tijd

  Voorbeeld Onbepaalde tijd

  Voorbeeld-Concurrentiebeding-onbepaalde-tijd

  Wat is een Concurrentiebeding?

  In een concurrentiebeding staat over het algemeen dat een werknemer voor een bepaalde periode na het einde van zijn of haar dienstverband niet bij een concurrent van de voormalige werkgever mag werken. Ook is het vaak niet toegestaan om een eigen bedrijf mag starten dat in concurrentie is met de voormalige werkgever.

  Er is een verschil tussen een concurrentiebeding bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd. Dit komt omdat bij de wet geregeld is dat werknemers met een bepaalde tijd contract meer vrijheden moeten hebben als het contract niet verlengd wordt. Bij een contract voor bepaalde tijd, moeten er zwaarwegende redenen zijn om een concurrentiebeding af te dwingen. Laat je daarvoor goed adviseren door een specialist.


  Concurrentiebeding bepaalde tijd

  Een concurrentiebeding voor bepaalde tijd mag alleen worden overeengekomen als er sprake is van zwaarwegende belangen voor het bedrijf. Dit is om werknemers met een bepaalde tijd contract de vrijheid te geven verder te zoeken. Een zwaarwegend belang kan bijvoorbeeld zijn dat de werknemer toegang heeft tot zeer gevoelige bedrijfsinformatie, of een sleutelpositie heeft binnen het bedrijf.

   

  Een concurrentiebeding voor bepaalde tijd is ook beperkt in tijd en mag nooit langer duren dan dat nodig is om het zwaarwegende bedrijfsbelang te beschermen. Als je een concurrentiebeding bent overeengekomen en je komt in een conflict, dan zal een rechter bepalen in hoeverre het bedrijf zwaarwegende belangen heeft en of dat in verhouding staat tot het concurrentiebeding.

  In een concurrentiebeding wordt vaak een boete vastgelegd die betaald moet worden door werknemer als deze zich niet aan het beding houdt.


  Concurrentiebeding onbepaalde tijd

  Als een werknemer een vast contract heeft, kan er een concurrentiebeding worden overeen gekomen. Het concurrentiebeding moet aan bepaalde eisen voldoen, maar er hoeven niet zoals bij tijdelijke contracten een zwaarwegend bedrijfsbelang te zijn.

   

  Het concurrentiebeding moet schriftelijk overeengekomen zijn en moet redelijk zijn. Een rechter zal altijd kijken naar de redelijkheid van het belang. Bijvoorbeeld een redelijke termijn en een redelijke afstand.


  Voorbeeld Concurrentiebeding Bepaalde Tijd

  Bekijk hieronder een voorbeeld voor bij een tijdelijk contract. 


  Voorbeeld Concurrentiebeding Bepaalde Tijd - Kop

  De ondertekenden:

  1.            (Naam) gevestigd te (Straat, huisnummer, postcode en plaats), hierna te noemen Werknemer,

  En

  2.            (Naam) gevestigd te (Straat, huisnummer, postcode en plaats), hierna te noemen Werkgever,

  Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:


  Voorbeeld Concurrentiebeding Bepaalde Tijd - Artikel 1

  In de functie van (FUNCTIENAAM) heeft werknemer toegang tot bedrijfsspecifieke informatie, welke bij een indiensttreding bij een directe concurrent zal leiden tot een ongerechtvaardigde voorsprong in de concurrentiestrijd waarin werkgever zich bevindt. Werkgever heeft daarom een zwaarwegend bedrijfsbelang om een concurrentiebeding af te spreken.


  Voorbeeld Concurrentiebeding Bepaalde Tijd - Artikel 2

  Het is werknemer daarom verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van werkgever gedurende en binnen een tijdvak van één jaar na beëindiging van de arbeidsovereenkomst, in welk beroep of in welke hoedanigheid dan ook, al dan niet structureel, direct of indirect, voor eigen rekening of in dienst of opdracht van een ander, tegen vergoeding:

  • Werkzaamheden te verrichten voor een onderneming die gelijke of gelijksoortige producten of diensten vervaardigt, aanbiedt of verhandelt;
  • Met klanten en/of relaties van werkgever, direct of indirect, op enigerlei wijze samen te werken en/of overeenkomsten te sluiten ter zake werkzaamheden die gelijk of gelijksoortig zijn aan of concurrerend zijn met de werkzaamheden die werkgever pleegt te verrichten dan wel hen ter zake te benaderen;
  • Personeel van werkgever functies aan te bieden;
  • Gebruik te maken of door anderen te laten maken, van tijdens het dienstverband opgedane kennis of informatie omtrent procedures, administratieve technieken of andere relevante informatie van het bedrijf van werkgever.


  Voorbeeld Concurrentiebeding Bepaalde Tijd - Artikel 3

  Bij overtreding van dit concurrentiebeding is werknemer jegens werkgever een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van EUR 5.000, - per overtreding, te vermeerderen met EUR 500, - voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de overtreding eventueel voortduurt. Werkgever heeft onverminderd het recht naast een boete schadevergoeding te vorderen.


  Voorbeeld Concurrentiebeding Bepaalde Tijd - Artikel 4

  • Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing
  • Alle eventuele rechtsgeschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, zullen worden beslecht door de arrondissementsrechtbank te (Plaats).


  Voorbeeld Concurrentiebeding Bepaalde Tijd - Ondertekening

  Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te (Plaats) op (datum)

  Naam Werknemer                                                                                                    Naam Werkgever          

  Handtekening Werknemer                                                                                        Handtekening Werkgever

  __________________                                                                                             __________________
  Concurrentiebeding-Word-Sjabloon
  Concurrentiebeding-onbepaalde-tijd
  snelcursus-chatgpt-samen-met-ai


  Lees meer over het concurrentiebeding op de website van de Rijksoverheid


  Vergelijkbare Pagina's