Algemene Volmacht

Een algemene volmacht is een document waarin u verklaart dat iemand anders u vertegenwoordigt. U kunt dit document opstellen wanneer u niet in staat bent de zaken zelf te regelen, door bijvoorbeeld verblijf in het buitenland, of tijdens ziekte.button-alle-contracten


U geeft dus een machtiging aan een (vertrouwens)persoon om namens u te handelen/ tekenen. In de volmacht omschrijft u de zaken waarvoor u een machtiging geeft. U kunt er precies in omschrijven waarvoor de ander kan handelen, of u omschrijft er juist de zaken in waarvoor de machtiging niet geldt.

Inhoud van de Algemene Volmacht

U kunt iemand voor diverse verschillende zaken machtigen. Voorbeelden zijn:

 • Administratieve, financiële zaken. Het verzorgen van de financiën en betalingen.
 • Medische beslissingen
 • Een specifieke handeling zoals de verhuur van een woning, de aanschaf of verkoop van een auto
 • Stemmen, hiervoor geldt wel een speciale volmacht die u bij het stembiljet ontvangt.

Opmaak algemene volmacht

De Algemene Volmacht ziet eruit als een contract. In de kop staan de NAW gegevens van de volmacht gever en de gevolmachtigde. Dat ziet er als volgt uit:

 

Hierbij stelt

 

Partij 1.  Naam partij 1 (volmacht gever), gevestigd te (straat, huisnummer, postcode, plaats), hierna te noemen partij 1 (volmacht gever),

 

Partij 2   Naam partij 2 (gevolmachtigde), gevestigd te (straat, huisnummer, postcode, plaats), hierna te noemen partij 2 (gevolmachtigde),

 

aan als gevolmachtigde.

 

Hierna volgt de inhoud van de volmacht:

Voor de volgende zaken krijgt partij 2 (gevolmachtigde) de volledige zeggenschap om namens  en in plaats van partij 1 (volmacht gever) op te treden.

 

Omschrijving volmacht (hier geeft u een omschrijving van de inhoud van de volmacht. Dit kan bijvoorbeeld zijn het handelen in een bepaalde rechtszaak, het handelen binnen een VVE, het afsluiten van contracten, enzovoorts). Geef een duidelijke omschrijving, zodat u later niet voor verassingen komt te staan.

 

Na de inhoud van de volmacht staat de periode waarvoor de volmacht geldt. Het is in de meeste gevallen aan te raden om een periode aan de volmacht te verbinden.

 

De volmacht geldt van (datum) tot (datum).

 

Onderaan de volmacht schrijft u de datum en de plaats, bijvoorbeeld: Den Haag dag/mnd/jaar, gevolgd door de naam en handtekening van de volmachtgever.

 

Let op!

 • Bij een volmacht is de gemachtigde gerechtigd om voor u te handelen voor de zaken die erin staan omschreven. De persoon die de machtiging krijgt is niet verplicht om namens u te handelen. Wanneer u iemand wil verplichten om voor u te handelen (bijvoorbeeld het aanschaffen van iets belangrijks) dan heeft u een ander document nodig.
 • Wanneer het gaat om belangrijke zaken en u moeite heeft met anderen daarin te vertrouwen, kunt u er ook voor kiezen om meerdere mensen samen te machtigen.
 • U kunt in een volmacht ook een artikel toevoegen dat de gevolmachtigde een schadevergoeding moet betalen indien uw belangen worden geschaad.
 • U kunt afspraken maken in de volmacht over het afleggen van verantwoordelijkheid door de gevolmachtigde, of u in bepaalde gevallen ergens van op de hoogte stelt. 

Beëindiging van de volmacht

De volmacht eindigt in de volgende gevallen:

 • Bij het verstrijken van de periode van de volmacht (indien erin vermeld)
 • Bij herroeping: u kunt het getekende document terugvragen en de gevolmachtigde is verplicht dit het terug te geven.
 • De volmachtgever of de gevolmachtigde komt te overlijden
 • De volmachtgever of de gevolmachtigde krijgt een maatregel als onderbewindstelling opgelegd
 • De gevolmachtigde komt in de schuldsanering of gaat failliet

Welke personen komen in aanmerking?

U bent vrij om te kiezen wie u wil machtigen. U kunt ervoor kiezen om een zoon of een dochter te machtigen, of een ander familielid. Maar u kunt er ook voor kiezen om een goede vriendin of vriend te machtigen, of juist een vreemde via bijvoorbeeld uw notariskantoor


Het gaat erom dat u zich prettig en vertrouwd voelt bij de volmacht. U kunt er ook voor kiezen om meerdere personen te machtigen als u zich daar prettig bij voelt. 

Voorbeeld algemene volmacht financiën

Hierbij stelt:

 

Partij 1.  Naam partij 1 (volmacht gever), gevestigd te (straat, huisnummer, postcode, plaats), hierna te noemen partij 1 (volmacht gever),

 

Partij 2   Naam partij 2 (gevolmachtigde), gevestigd te (straat, huisnummer, postcode, plaats), hierna te noemen partij 2 (gevolmachtigde),

 

aan als gevolmachtigde.

 

Artikel 1

Voor de volgende zaken krijgt gevolmachtigde de zeggenschap om namens  volmacht gever en in plaats van volmacht gever op te treden.

 

Het verzorgen van de financiën en de bank transacties.

 

Artikel 2

Deze volmacht geldt voor alle handelingen, uitgezonderd bankboekingen van 1.000 EURO of hoger.

 

Artikel 3

Gevolmachtigde krijgt een boete van 500,- indien de belangen van volmachtgever worden geschaad.

 

Artikel 4

De volmacht geldt van (datum) tot (datum).

 

Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend te (plaats) op (datum).

 

Handtekening volmacht gever

Voorbeeld Algemene Volmacht bieding

Hierbij stelt:

 

Partij 1.  Naam partij 1 (volmacht gever), gevestigd te (straat, huisnummer, postcode, plaats), hierna te noemen partij 1 (volmacht gever),

 

Partij 2   Naam partij 2 (gevolmachtigde), gevestigd te (straat, huisnummer, postcode, plaats), hierna te noemen partij 2 (gevolmachtigde),

 

aan als gevolmachtigde.

 

Artikel 1

Voor de volgende zaken krijgt gevolmachtigde de zeggenschap om namens  volmacht gever en in plaats van volmacht gever op te treden.

 

Het bieden op het schilderij (naam, omschrijving) met een maximum van (bedrag)

 

Artikel 2

De volmacht geldt van (datum) tot (datum).

 

Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend te (plaats) op (datum).

 

Handtekening volmacht gever

Voorbeeld Algemene Volmacht VVE

Hierbij stelt:

 

Partij 1.  Naam partij 1 (volmacht gever), gevestigd te (straat, huisnummer, postcode, plaats), hierna te noemen partij 1 (volmacht gever),

 

Partij 2   Naam partij 2 (gevolmachtigde), gevestigd te (straat, huisnummer, postcode, plaats), hierna te noemen partij 2 (gevolmachtigde),

 

aan als gevolmachtigde.

 

Artikel 1

Deze volmacht geldt voor alle handelingen, inclusief het afsluiten van een contracten inzake de VVE (naam van de VVE). Uitgezonderd hiervan is (omschrijving van eventuele uitsluitingen van de volmacht, u kunt bijvoorbeeld zorgen dat er namens u gesproken kan worden, maar dat uiteindelijke contracten wel dor u zelf getekend dienen te worden.)

 

Artikel 2

De volmacht geldt van (datum) tot (datum).

 

Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend te (plaats) op (datum).

 

Handtekening volmacht gever

Voorbeeld 1

Download voorbeeld 1 in PDF

Voorbeeld 3

Download voorbeeld 3 in PDF

Voorbeeld 2

Download voorbeeld 2 in PDF

Voorbeeld 4

Download voorbeeld 4 in PDF