Vaststellingsovereenkomst bij Ziekte

Vaststellingsovereenkomst bij ziekte: als je met wederzijds goedvinden overeen bet gekomen de arbeidsovereenkomst te beeindigen, kan je een vaststellingsovereenkomst maken. In deze overeenkomst staan de afspraken die jullie maken om op een nette manier uit elkaar te gaan. Bekijk de (Gratis) voorbeeld template en lees alle belangrijke informatie. 


alle-contracten

Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld contracten en overeenkomsten. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een overeenkomst, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je contracten en zorgen dat je het gewenste doel bereikt. 


Wat gebeurt er als een Werknemer 2 jaar ziek is?

Als een werknemer ziek is, mag je de werknemer in de eerste 2 jaar ziekte niet ontslaan. Na 2 jaar ziekte vervalt dit verbod en kan je de werknemer ontslaan. Daarbij moet je je als werkgever wel aan de regels houden.

Ontslag na 2 jaar ziekte kan op 2 manieren:

 • Via het aanvragen van een ontslagvergoeding
 • Via een vaststellingsovereenkomst


Ontslagvergunning aanvragen na 2 jaar ziekte

Het UWV zal de ontslagvergunning beoordelen. Bij de aanvraag stuur je de meest recente verklaring van een bedrijfsarts, waarin de (on)mogelijkheden voor werk uiteen zijn gezet. Er zal gekeken worden naar de volgende zaken

 • De werknemer is niet meer in staat de werkzaamheden uit te voeren wegens ziekte of handicap;
 • Het is niet waarschijnlijk dat de werknemer binnen 26 weken hersteld zal zijn en alsnog zou kunnen werken;
 • Het werk kan binnen 26 weken niet dusdanig worden aangepast, waardoor de werknemer alsnog zou kunnen werken;
 • Het is niet mogelijk de werknemer binnen 26 binnen de organisatie op een andere werkplek te herplaatsen (eventueel door middel van scholing);
 • De termijn van de loondoorbetalingverplichting bij ziekte (meestal 104 weken) voorbij is.


Vaststellingsovereenkomst na 2 jaar ziekte opstellen

Als een werknemer 2 jaar ziek is geweest, is het mogelijk om een vaststellingsovereenkomst overeen te komen met elkaar. Door middel van een vaststellingsovereenkomst gaan jullie met wederzijds goedkeuren uit elkaar. In de vaststellingsovereenkomst worden de onderstaande zaken opgenomen:

 • Identificatie van beide partijen: de naam en het adres van de werkgever en de werknemer;
 • Beëindiging: dat de werkgever heeft geïnitieerd om de arbeidsovereenkomst te beëindigen en wat de reden is voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
 • Geen dringende reden: geef duidelijk aan dat er geen sprake is van een dringende reden voor ontslag (er is geen sprake van een reden voor ontslag op staande voet;
 • Wederzijds goedvinden: geef duidelijk aan dat er sprake is van wederzijds goedvinden voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst;
 • Datum beëindiging arbeidsovereenkomst: zet de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt in de vaststellingsovereenkomst;
 • Eindafrekening: vermeld dat er een eindafrekening zal worden opgemaakt en wanneer de werknemer deze kan verwachten;
 • Bedenktijd: vermeld dat de werknemer recht heeft op 2 weken bedenktijd, binnen deze periode kan de werknemer terugkomen op de gemaakt afspraken (schriftelijk - zonder opgaaf van redenen)
 • Ondertekening: vermeld de plaats en datum van de ondertekening, de namen en handtekeningen.


Let op dat je altijd in de vaststellingsovereenkomst opneemt dat werkgever heeft voorgesteld om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Als dat er niet in staat, kan het zijn dat het recht van een uitkering vervalt voor de werknemer.


Bekijk en Download de Vaststellingsovereenkomst bij ziekte 

Vaststellingsovereenkomst-na-2-jaar-ziekte-voorbeeld

button-bekijk-voorbeeld-template
download-template-voorbeeld

Vaststellingsovereenkomst na 2 jaar Ziekte Voorbeeld

Bekijk hieronder een voorbeeld vaststellingsovereenkomst na 2 jaar ziekte. 


Vaststellingsovereenkomst bij Ziekte Voorbeeld - Kop

Ondergetekenden:

Naam werkgever, gevestigd te Postcode, Plaats, Straat en huisnummer werkgever, hierna te noemen werkgever

en

Naam werknemer, Postcode, Plaats, Straat en huisnummer werknemer, hierna te noemen werknemer


In aanmerking nemende dat:

 • werknemer sinds (datum) een arbeidsovereenkomst heeft bij werkgever in de functie van (functie) voor (bedrag) Bruto per (periode) (exclusief vakantiegeld) op basis van (aantal) uur per week;
 • werkgever heeft geïnitieerd de arbeidsovereenkomst te beëindigen, waarbij geen sprake is van een dringende reden zoals bedoeld in artikel 7:678 BW.
 • werkgever de arbeidsovereenkomst wil beëindigen omdat werknemer langer dan twee jaar ziek is en daardoor niet heeft kunnen werken. De periode van loondoorbetaling bij ziekte is verstreken en het is werkgever in deze periode niet gelukt om werknemer te re-integreren in de eigen functie of ander passend werk binnen de onderneming van werkgever te realiseren.
 • werknemer in eerste instantie heeft aangegeven in dienst te willen blijven, waarover partijen meerdere keren hebben overlegd. Het resultaat van het overleg is dat zowel werknemer als werkgever geen mogelijkheden zien om de arbeidsovereenkomst voort te zetten.
 • beide partijen hebben afgesproken de arbeidsovereenkomst te beëindigen en de afspraken daarover vast te leggen in deze vaststellingsovereenkomst.


Partijen verklaren te zijn overeengekomen als volgt:


Vaststellingsovereenkomst bij Ziekte Voorbeeld - Artikel 1 beëindiging

 • De arbeidsovereenkomst eindigt met wederzijds goedvinden op (datum). De opzegtermijn is verdisconteerd in de beëindigingsvergoeding.
 • Werkgever betaalt werknemer een beëindigingsvergoeding van € (bedrag) bruto. Werkgever maakt het netto-equivalent van dit bedrag uiterlijk (datum) over op rekening (IBAN) van werknemer.
 • Werknemer is vrijgesteld van werkt. Van (datum) tot en met (datum)hoeft de werknemer geen werkzaamheden meer te verrichten. Van (datum) tot en met (datum) neem werknemer alle openstaande vakantiedagen op (aantal dagen).
 • Werkgever betaalt werknemer het volledige loon door tot aan het einde van de arbeidsovereenkomst. Ook bouwt de werknemer tot dat moment vakantiegeld en vakantiedagen op.

Vaststellingsovereenkomst bij Ziekte Voorbeeld - Artikel 2 eindafrekening

Werkgever maakt uiterlijk op (datum) de financiële eindafrekening en stuurt deze naar werknemer. De eindafrekening wordt op (datum) overgemaakt op rekening van werknemer (IBAN). Werkgever en werknemer hebben na de eindafrekening niets meer van elkaar te vorderen. Zij verlenen elkaar finale kwijting. In de eindafrekening zijn de onderstaande zaken meegenomen:

 • opgebouwde vakantiedagen die werknemer nog niet heeft opgenomen;
 • opgebouwd vakantiegeld t/m (datum);
 • openstaande reiskostenvergoeding;
 • openstaande declaraties;
 • openstaande schulden van werknemer aan werkgever;
 • eventuele andere (on)kosten die de werkgever of de werknemer nog moeten verrekenen.


Vaststellingsovereenkomst bij Ziekte Voorbeeld - Artikel 3 bedenktijd

Na ondertekening heeft werknemer 14 dagen bedenktijd. Binnen deze bedenktijd kan werknemer zonder opgave van redenen alsnog afzien van de overeenkomst. Werknemer moet schriftelijk aan werkgever laten weten dat er van de overeenkomst afgezien wordt.


Vaststellingsovereenkomst na 2 jaar Ziekte Voorbeeld - Artikel 4 Overige bepalingen

 • Werknemer zal op geen enkele wijze aan wie dan ook mededeling doen van gegevens van vertrouwelijke aard betreffende werkgever, waarvan hij in het kader van zijn werkzaamheden bij werkgever heeft kennisgenomen en waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of behoort te kennen.
 • Partijen zullen zich ten opzichte van de ander (blijven) gedragen naar de eisen van het normale maatschappelijke verkeer en zich onthouden van negatieve berichtgeving over de ander en verplichten zich om ten opzichte van elkaar en derden volstrekt vertrouwelijk met de inhoud van deze overeenkomst om te gaan.
 • Partijen zullen intern en extern over het vertrek van werknemer aangeven dat wegens de reorganisatie de functie is komen te vervallen en in goed gezamenlijk overleg hebben besloten het dienstverband te beëindigen.
 • Partijen doen afstand van hun recht om vanwege het bepaalde in artikel 6:265 BW ontbinding van deze overeenkomst te vorderen.
 • Door de overeenkomst te ondertekenen verklaren werknemer en werkgever dat zij de arbeidsovereenkomst willen beëindigen en dat zij op de hoogte zijn van de gevolgen daarvan. Deze overeenkomst is een vaststellingsovereenkomst zoals bedoeld in artikel 7:900 BW.


Vaststellingsovereenkomst bij Ziekte Voorbeeld - Ondertekening

Aldus overeengekomen en getekend in tweevoud te (Plaats) d.d. (Datum).

Naam Werknemer                                                                                                             Naam Werknemer

Handtekening                                                                                                                   Handtekening

……………………………..                                                                                                           …………………………..Transitievergoeding bij Vaststellingsovereenkomst

Let erop dat je in de meeste gevallen rekening moet houden met de transitievergoeding, ook als de werknemer uit dienst gaat na 2 jaar ziekte. Vraag bij een specialist na wat in jouw geval de transitievergoeding zal zijn. Als je een vaststellingsovereenkomst overeenkomt met de werknemer, dan wordt er een afspraak gemaakt over de ontslagvergoeding en zal er geen extra recht zijn op een transitievergoeding.


Bedenktijd bij Vaststellingsovereenkomst

Als je een vaststellingsovereenkomst bent overeengekomen met je werknemer, dan heeft de werknemer nog een bedenktijd van 2 weken na ondertekening. De werknemer kan, zonder opgaaf van redenen, terugkomen op de gemaakte afspraken. De bedenktijd van 2 weken moet wel schriftelijk worden vastgelegd in de overeenkomst. Als dat niet wordt gedaan, geldt een bedenktijd van 3 weken voor de werknemer.


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Bekijk ook de standaard beeindigingsovereenkomst/ vaststellingsovereenkomst


Voorbeeld-Beeindigingsovereenkomst

Vergelijkbare Pagina's