Voorbeeld Concurrentiebeding Brief

Hieronder treft u een voorbeeld concurrentiebeding brief welke u naar de ex werknemer kunt sturen indien deze zich niet heeft gehouden aan het concurrentiebeding. Deze brief wordt of door uw advocaat, of door u zelf verzonden aan de betreffende ex werknemer.In deze brief geeft u aan dat u heeft geconstateerd dat de ex werknemer het concurrentiebeding heeft geschonden. U citeert daarnaast het concurrentiebeding en de reden waarom deze geschonden is. Tot slot geeft u aan dat het concurrentiebeding niet meer mag worden geschonden en dat welke boete (conform het afgesloten beding) betaald dient te worden.

Voorbeeld concurrentiebeding brief

Bedrijfsnaam

Adres, straat en huisnummer

Adres, postcode en plaats

 

 

Naam ex werknemer

Adres, straat en huisnummer

Adres, postcode en plaats

 

 

Plaats en datum

 

Betreft: schending concurrentiebeding

Referentie: eventueel referentienummer

 

Geachte heer/ mevrouw (naam),

 

Op __ (datum) hebben wij geconstateerd dat u het concurrentiebeding heeft geschonden.

In de periode __(datum) tot __(datum) bent u in dienst geweest bij (bedrijfsnaam) in de functie van __(naam functie). In de arbeidsovereenkomst, getekend dd __(datum) is in artikel __(artikel) het volgende opgenomen:

 

“Werknemer is verboden op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare boete van __(bedrag) per gebeurtenis direct dan wel indirect werkzaamheden te verrichten voor klanten van __(bedrijfsnaam) gedurende 1 jaar na einde van de arbeidsovereenkomst. Ook is het werknemer verboden in dezelfde periode en onder dezelfde voorwaarden werkzaam te zijn in de __(omschrijving van de dienst/ product) in een straal van __(straal in kilometers) van het pand van (bedrijf).

 

Werknemer beschikt over via werkgever opgedane bijzondere kennis/ vaardigheden zoals hieronder omschreven:

__(omschrijving van kennis/ vaardigheden).

Om deze reden is werkgever gerechtigd een concurrentiebeding af te sluiten met werknemer. “

 

Ons is gebleken dat u in dienst bent getreden bij een directe concurrent, te weten __(bedrijfsnaam) en dat u in die hoedanigheid werkzaamheden heeft verricht bij ___(project), hetgeen u nou juist bent overeengekomen niet te doen in de arbeidsovereenkomst, zie hierboven geciteerd concurrentiebeding.

 

Niet alleen sommeer ik u uw handelen in strijd met het concurrentiebeding onmiddellijk te staken en gestaakt te houden, tevens sommeer ik u de overeengekomen boete ad __(boete) te voldoen op rekening ___(rekeningnummer) ten name van ___(naam rekeninghouder) binnen __(aantal dagen) na dagtekening van heden, bij gebreke waarvan ik u zonder nadere aankondiging in rechte zal betrekken.

 

Teneinde er zeker van te zijn dat u deze brief ontvangt, is een exemplaar per aangetekende post en een exemplaar per gewone post aan u verzonden.

 

Hoogachtend,

 

(handtekening)

 

(naam)

Download voorbeeld concurrentiebeding brief

Download voorbeeld concurrentiebeding brief in word. 

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de verschillende ontwikkelingen en de nieuwe uploads van voorbeeld documenten.