Voorbeeld Concurrentiebeding Brief

Voorbeeld concurrentiebeding brief - een brief voor als een werknemer zich niet gehouden aan het concurrentiebeding en u hem/ haar daarop wil wijzen. Bekijk ook onze voorbeelden van een concurrentiebeding om af te sluiten tussen werkgever en werknemer. 


bekijk-voorbeeld-concurrentiebeding
bekijk-voorbeeld-relatiebeding
bekijk-voorbeeld-geheimhouding

In de voorbeeld concurrentiebeding brief geef je aan dat je hebt geconstateerd dat de ex werknemer het concurrentiebeding heeft geschonden. Je citeert daarnaast het concurrentiebeding en de reden waarom deze geschonden is. Tot slot geef je aan dat het concurrentiebeding niet meer mag worden geschonden en dat welke boete (conform het afgesloten beding) betaald dient te worden.


Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld contracten en overeenkomsten. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een overeenkomst, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je contracten en zorgen dat je het gewenste doel bereikt. 


Voorbeeld concurrentiebeding brief

Naam verzender

Contactpersoon verzender

Straat en huisnummer verzender

Postcode en Plaats verzender


Naam ontvanger

Contactpersoon ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en Plaats ontvanger


Plaats, datum

Betreft: Onderwerp/ kenmerk van de brief


Geachte heer/ mevrouw (naam),

Op (datum) hebben wij geconstateerd dat u het concurrentiebeding heeft geschonden. In de periode (datum) tot (datum) bent u in dienst geweest bij (bedrijfsnaam) in de functie van (naam functie). U bent daarmee in overtreding omdat In de arbeidsovereenkomst, getekend dd (datum) is in artikel (artikel) het volgende is opgenomen:

“Werknemer is verboden op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare boete van (bedrag) per gebeurtenis direct dan wel indirect werkzaamheden te verrichten voor klanten van (bedrijfsnaam) gedurende 1 jaar na einde van de arbeidsovereenkomst.

Ook is het werknemer verboden in dezelfde periode en onder dezelfde voorwaarden werkzaam te zijn in de (omschrijving van de dienst/ product) in een straal van (straal in kilometers) van het pand van (bedrijf).”

Ons is gebleken dat u in dienst bent getreden bij een directe concurrent, te weten (bedrijfsnaam) en dat u in die hoedanigheid werkzaamheden heeft verricht bij (project), hetgeen u nou juist bent overeengekomen niet te doen in hierboven geciteerd concurrentiebeding.

Niet alleen sommeer ik u uw handelen in strijd met het concurrentiebeding onmiddellijk te staken en gestaakt te houden, tevens sommeer ik u de overeengekomen boete ad (boete) te voldoen op rekening (rekeningnummer) ten name van (naam rekeninghouder) binnen (aantal dagen) na dagtekening van heden, bij gebreke waarvan ik u zonder nadere aankondiging in rechte zal betrekken.

Om er zeker van te zijn dat u deze brief ontvangt, is een exemplaar per aangetekende post en een exemplaar per gewone post aan u verzonden.


Met vriendelijke groet,

Naam verzender


Download voorbeeld concurrentiebeding brief

Voorbeeld-brief-concurrentiebeding

Download voorbeeld concurrentiebeding brief in word. 

Lees ook meer over het concurrentibebeding op de website van de Rijksoverheid


Wat is een Concurrentiebeding?

Een concurrentiebeding wordt overeengekomen tussen werkgever en werknemer om ervoor te zorgen dat werknemer geen concurrentiegevaar kan volgen voor de werkgever.

In een concurrentiebeding staat over het algemeen dat een werknemer voor een bepaalde periode na het einde van zijn of haar dienstverband niet bij een concurrent van de voormalige werkgever mag werken. Ook is het vaak niet toegestaan om een eigen bedrijf mag starten dat in concurrentie is met de voormalige werkgever.

Er is een verschil tussen een concurrentiebeding bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd. Dit komt omdat bij de wet geregeld is dat werknemers met een bepaalde tijd contract meer vrijheden moeten hebben als het contract niet verlengd wordt. Bij een contract voor bepaalde tijd, moeten er zwaarwegende redenen zijn om een concurrentiebeding af te dwingen. Laat je daarvoor goed adviseren door een specialist.


Concurrentiebeding bepaalde tijd

Een concurrentiebeding voor bepaalde tijd mag alleen worden overeengekomen als er sprake is van zwaarwegende belangen voor het bedrijf. Dit is om werknemers met een bepaalde tijd contract de vrijheid te geven verder te zoeken. Een zwaarwegend belang kan bijvoorbeeld zijn dat de werknemer toegang heeft tot zeer gevoelige bedrijfsinformatie, of een sleutelpositie heeft binnen het bedrijf.

Een concurrentiebeding voor bepaalde tijd is ook beperkt in tijd en mag nooit langer duren dan dat nodig is om het zwaarwegende bedrijfsbelang te beschermen. Als je een concurrentiebeding bent overeengekomen en je komt in een conflict, dan zal een rechter bepalen in hoeverre het bedrijf zwaarwegende belangen heeft en of dat in verhouding staat tot het concurrentiebeding.

In een concurrentiebeding wordt vaak een boete vastgelegd die betaald moet worden door werknemer als deze zich niet aan het beding houdt.


Concurrentiebeding-bepaalde-tijd

Concurrentiebeding onbepaalde tijd

Als een werknemer een vast contract heeft, kan er een concurrentiebeding worden overeen gekomen. Het concurrentiebeding moet aan bepaalde eisen voldoen, maar er hoeven niet zoals bij tijdelijke contracten een zwaarwegend bedrijfsbelang te zijn.

 

Het concurrentiebeding moet schriftelijk overeengekomen zijn en moet redelijk zijn. Een rechter zal altijd kijken naar de redelijkheid van het belang. Bijvoorbeeld een redelijke termijn en een redelijke afstand.


Concurrentiebeding-onbepaalde-tijd

Concurrentiebeding tijdelijk contract

Als je een concurrentiebeding wil afsluiten bij een tijdelijk contract, dan moeten er zwaarwegende belangen zijn voor je bedrijf. Anders zou je erover na kunnen denken om een contract voor onbepaalde tijd overeen te komen. Werknemers met een tijdelijk contract, mag de gang op de arbeidsmarkt niet worden belemmerd en daarom is een concurrentiebeding slechts in uitzonderlijke gevallen worden overeengekomen.

 

Let erop bij een tijdelijk contract, dat je zorgt voor een gedegen beding met een goede uitleg waarom er zwaarwegende bedrijfsredenen zijn om het concurrentiebeding overeen te komen.


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's