Koopovereenkomst

Bekijk alle voorbeeld contracten


Op deze pagina treft u een voorbeeld koopovereenkomst. U gebruikt deze overeenkomst wanneer er tussen twee partijen een koop wordt overeengekomen. In de overeenkomst staat een productomschrijving, de afspraken met betrekking tot de betaling en levering en overige informatie zoals het toepasselijk recht en de algemene voorwaarden, of een verwijzing ernaar. In dit voorbeeld wordt contact bij de levering betaald. Het kan natuurlijk ook dat er per bank wordt betaald, dan worden die voorwaarden erin vermeld. Wanneer er in termijnen wordt betaald, worden de termijnen en voorwaarden in de overeenkomst vermeld. 

Voorbeeld koopovereenkomst

Voorbeeld Koopovereenkomst

De ondergetekenden:


Verkoper: Naam, straat en huisnummer, postcode en plaats, hierna te noemen Verkoper,

en

Koper: Naam, straat en huisnummer, postcode en plaats, hierna te noemen Koper,  


Zijn als volgt overeengekomen:


Artikel 1. Omschrijving Product

De Verkoper verkoopt het volgende product aan de Koper:

(omschrijving van het product, de staat van het product, de specificaties van het product. 


Artikel 2 Prijs

De Koper betaalt voor het product zoals omschreven in Artikel 1 een prijs van: (prijs product inclusief BTW). Deze prijs wordt contant voldaan op de dag van de levering. 


Artikel 3 Levering

Het product zoals omschreven in Artikel 1 wordt door Verkoper geleverd aan Koper op (datum van de levering). 


Artikel 4 Overmacht

In geval van overmacht worden de afspraken gemaakt in deze overeenkomst opgeschort voor de duur van de overmacht, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding gehouden zijn. 


Artikel 5 Risico

Het product is voor risico van Verkoper in de periode tussen het sluiten van deze overeenkomst en de genoemde leverdatum in Artikel 3. 

Het product is voor risico van Koper vanaf de datum omschreven in Artikel 3. 


Artikel 6 Garantie

Op het product omschreven in Artikel 1 zit een garantieperiode van (duur garantie). Gedurende deze periode zal Verkoper voor zijn rekening alle gebreken herstellen voor zover zij te wijten zijn aan materiële, constructie- of ontwerpfouten.


Artikel 7 Algemene voorwaarden

Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van de Verkoper van toepassing. De Verkoper heeft deze Algemene Voorwaarden (omschrijving, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te, onder nummer) aan de Koper overhandigd. Bij het ondertekenen van deze koopovereenkomst, gaat de Koper akkoord met deze Algemene Voorwaarden. 


Artikel 8 Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.


Artikel 9 Geschillen

Alle mogelijke rechtsgeschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, zullen worden beslecht door de arrondissementsrechtbank in de woonplaats van Verkoper. 


Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te (plaats contract) op (datum contract)


Naam Verkoper                                            Handtekening Koper

Handtekening                                               Verkoper Handtekening Koper


Lees meer over de rechten en plichten bij een overeenkomst van koop op de site van de Rijksoverheid

Download de voorbeeld koopovereenkomst in Word. 

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.