Koopovereenkomst

Voorbeeld koopovereenkomst: je gebruikt deze overeenkomst wanneer er tussen twee partijen een koop wordt overeengekomen. In de overeenkomst staat een productomschrijving, de afspraken met betrekking tot de betaling en levering en overige informatie zoals het toepasselijk recht en de algemene voorwaarden, of een verwijzing ernaar. Koopovereenkomst
Algemeen

Voorbeeld-Koopovereenkomst

Koopovereenkomst
Auto

Voorbeeld-Koopovereenkomst-auto

Koopovereenkomst
Boot

Voorbeeld-Koopovereenkomst-boot

Koopovereenkomst
Chalet

Voorbeeld-Koopovereenkomst-chalet

Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld brieven. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het maken van bezwaar tegen een besluit, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je brieven en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.alle-contracten

Voorbeeld koopovereenkomst

Bekijk de voorbeeld Koopovereenkomst. 


Voorbeeld Koopovereenkomst - Kop

De ondergetekenden:

Verkoper: Naam, straat en huisnummer, postcode en plaats, hierna te noemen Verkoper,

En

Koper: Naam, straat en huisnummer, postcode en plaats, hierna te noemen Koper, 


Zijn als volgt overeengekomen:


Voorbeeld Koopovereenkomst - Artikel 1. Omschrijving Product

De Verkoper verkoopt het volgende product aan de Koper: (omschrijving van het product, de staat van het product, de specificaties van het product.


Voorbeeld Koopovereenkomst - Artikel 2 Prijs

De Koper betaalt voor het product zoals omschreven in Artikel 1 een prijs van: (prijs product inclusief BTW).

Deze prijs wordt contant voldaan op de dag van de levering/ Deze prijs wordt d.d. (datum) voldaan op rekeningnummer (IBAN nummer) t.a.v. (naam rekeninghouder)


Voorbeeld Koopovereenkomst - Artikel 3 Levering

Het product zoals omschreven in Artikel 1 wordt door Verkoper geleverd aan Koper op (datum van de levering)


Voorbeeld Koopovereenkomst - Artikel 4 Overmacht

In geval van overmacht worden de afspraken gemaakt in deze overeenkomst opgeschort voor de duur van de overmacht, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.


Voorbeeld Koopovereenkomst - Artikel 5 Risico

Het product is voor risico van Verkoper in de periode tussen het sluiten van deze overeenkomst en de genoemde leverdatum in Artikel 3. Het product is voor risico van Koper vanaf de datum omschreven in Artikel 3.


Voorbeeld Koopovereenkomst - Artikel 6 Garantie

Op het product omschreven in Artikel 1 zit een garantieperiode van (duur garantie). Gedurende deze periode zal Verkoper voor zijn rekening alle gebreken herstellen voor zover zij te wijten zijn aan materiële, constructie- of ontwerpfouten.


Voorbeeld Koopovereenkomst - Artikel 7 Algemene voorwaarden

Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van de Verkoper van toepassing. De Verkoper heeft deze Algemene Voorwaarden (omschrijving, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te, onder nummer) aan de Koper overhandigd. Bij het ondertekenen van deze koopovereenkomst, gaat de Koper akkoord met deze Algemene Voorwaarden.


Voorbeeld Koopovereenkomst - Artikel 8 Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.


Voorbeeld Koopovereenkomst - Artikel 9 Geschillen

Alle mogelijke rechtsgeschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, zullen worden beslecht door de arrondissementsrechtbank in de woonplaats van Verkoper.


Voorbeeld Koopovereenkomst - Ondertekening

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te (plaats contract) op (datum contract)


Naam Verkoper                                            Handtekening Koper

Handtekening                                               Verkoper Handtekening Koper


Koopovereenkomst: Garantie

Het kan zijn dat je bij een koopovereenkomst een garantieperiode afspreekt. Dit houdt in dat de verkoper aangeeft dat het verkochte object voldoet aan bepaalde specificatie of eisen, goed functioneert en/ of vrij is van bepaalde gebreken. Voor de garantie wordt een bepaalde termijn overeengekomen, geheel afhankelijk van de aard van het object en de afspraken die er tussen verkoper en koper gemaakt worden. Als er binnen de garantieperiode iets mankeert met het object, zal de verkoper verplicht zijn tot reparatie, vervanging of teruggave van de aankoopprijs over te gaan.


Koopovereenkomst: Geschillen

Het kan voorkomen dat er naar aanleiding van de verkoop een schil ontstaat, dat is ook het hele idee waarom er een contract opgesteld wordt. Zorg er dus in eerste instantie dat je alle mogelijkheden voor een eventueel geschil hebt overdacht en hier afspraken over hebt vastgelegd in de koopovereenkomst.

Tussen verkoper en koper kan een geschil ontstaan over de uitvoering of interpretatie van de afspraken in het contract. Bijvoorbeeld wanneer één van de partijen de afspraken niet nakomt, of als de verkoper en koper een verschillende interpretatie hebben over de artikelen in het koopcontract. Als er een geschuil onstaat kan je in gesprek gaan met elkaar om te proberen alsnog tot een oplossing te komen. Mocht dit geen oplossing bieden, kan een geschil leiden tot een juridische procedure. In een koopcontract staat vaak bij welk gerecht eventuele geschillen worden voorgelegd. 


Koopovereenkomst ondertekening

Als beide partijen akkoord zijn met de inhoud van het contract, kan overgegaan worden tot ondertekening. Er kan een fysieke ondertekening plaatsvinden, waarbij de partijen met pen een handtekening onder het contract zetten. Ook kan er gekozen worden voor een digitale ondertekening. 

Wanneer het contract is ondertekend, zijn de afspraken die daarin gemaakt zijn bindend. Dat houdt in dat de partijen zich vanaf dat moment aan de afspraken dienen te houden. Lees daarom altijd de koopovereenkomst goed door om te zorgen dat je achter alle afspraken staat. 


Bedenktijd koopovereenkomst

In Nederland hebben consumenten recht op bedenktijd bij de aankoop van een product of dienst. Dat houdt in dat consumenten zonder opgaaf van reden binnen 14 dagen de koop kunnen annuleren. Dit geldt alleen voor consumentenkoopovereenkomsten.

Als je twijfelt welke voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst die jij gaat sluiten, zorg dan altijd dat je van te voren juridisch advies vraagt. Zo voorkom je dat je achteraf voor verassingen komt te staan. 


Lees meer over de rechten en plichten bij een overeenkomst van koop op de site van de Rijksoverheid

Download de voorbeeld koopovereenkomst in Word. 

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. 

snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's