Leningovereenkomst bedrijf

Leningovereenkomst bedrijf, een lening overeenkomst is een contract tussen een geldverstrekker (schuldeiser) en een Geldontvanger. In deze overeenkomst worden de afspraken vastgelegd die gelden voor de lening.alle-leningovereenkomsten-button

Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld contracten en overeenkomsten. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het opstellen van een overeenkomst, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je contracten en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.


Plan van aanpak leningovereenkomst

Bij een onderhandse lening is het belangrijk dat je alles goed op papier zet. Mocht er in de toekomst een conflict ontstaan over de afspraken omtrent de lening, dan kan je terugvallen op de overeenkomst die tussen jullie is vastgelegd.

·         Zorg ervoor dat alle gegevens goed kloppen

·         Spreek een termijn af waarbinnen wordt afgelost

·         Spreek een rentepercentage af

·         Spreek af wat er gebeurd wanneer de geldlener zich niet aan de aflossing houdt

·         Formaliseer eventueel pandrecht


Bekijk en download de Voorbeeld Lening Overeenkomst Bedrijf

Voorbeeld-leningovereenkomst-zakelijk

Bekijk

button-bekijk-voorbeeld-template

Dowload

download-template-voorbeeld

Voorbeeld leningovereenkomst bedrijf

Tussen de ondergetekenden:

(BEDRIJF) , kantoorhoudende aan de (STRAAT & HUISNUMMER) (POSTCODE EN PLAATS), (NAAM), (hierna te noemen 'Geldontvanger' )

en

(BEDRIJF) , kantoorhoudende aan de (STRAAT & HUISNUMMER) (POSTCODE EN PLAATS), (NAAM), (hierna te noemen 'Geldverstrekker')

is overeengekomen als volgt:


Artikel 1

De Geldontvanger verklaart schuldig te zijn wegens de als lening ontvangen gelden, de som van (BEDRAG) EURO aan de Geldverstrekker.


Artikel 2

De bedragen zijn op eerdere data ter beschikking gesteld aan Geldontvanger, en te dezen zijn Geldontvanger en Geldverstrekker overeengekomen de afspraken hieromtrent vast te leggen in onderhavige overeenkomst.


Artikel 3

De Geldontvanger is over het geleende bedrag a (bedrag) vanaf de eerste dag (datum) tot en met de dag van volledige terugbetaling, een rente verschuldigd van (percentage)% per jaar. Deze rente wordt jaarlijks voldaan op (datum).


Artikel 4

De terugbetaling van de termijnen en de betaling van de rente zullen geschieden op rekeningnummer (IBAN) ten name van (Naam rekeninghouder).


Artikel 5

De lening wordt terugbetaald in (aantal) termijnen, zoals hieronder vastgelegd:

Termijnen en bedragen


Artikel 6

Op (datum zal de lening volledig zijn afgelost.


Artikel 7

Wanneer de Geldontvanger niet voldoet aan de afspraken vastgelegd in deze overeenkomst, zal het bedrag van de hoofdsom van de lening onmiddellijk opeisbaar worden. In geval van faillissement zal de Geldverstrekker eveneens het recht hebben om onmiddellijke teruggave van het de hoofdsom van de lening.

 

Artikel 8

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele rechtsgeschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, zullen worden beslecht door de arrondissementsrechtbank te (Plaats).

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te (Plaats) op (datum)


Voor akkoord                                                                               Voor akkoord

Geldverstrekker                                                                           Geldontvanger

(Naam Geldverstrekker)                                                               (Naam Geldontvanger)

………………                                                                                     …………………

Pandrecht lening

Het kan zijn dat er een pandrecht wordt vastgelegd bij het aangaan van een lening. Dit is een zekerheid voor de geldverstrekker (pandhouder) door middel van het recht op een bepaald goed als onderpand. Als de geldontvanger haar verplichtingen niet nakomt, kan de schuldeiser (pandhouder) het goed in bezit nemen om de schuld af te betalen.

 

Pandrecht bij een onderhandse lening is een complexe zaak. Dat komt omdat wanneer een geldontvanger niet in staat is de schuld af te lossen, er vaak sprake is van meerdere schuldeisers. Daarin wordt een bepaalde volgorde gehanteerd van recht op afbetaling. Zo gaat de aflossing van een schuld bij bijvoorbeeld de Belastingdienst altijd voor. Ook kan het zijn dat er door andere schuldeisers ook een pandrecht is vergaard en dat deze dus niets waard is.

Als je een pandrecht wil overeenkomen met de geldontvanger raden wij je aan om altijd juridisch advies in te winnen.


Lening overeenkomst Rente

Over het algemeen zal er bij een onderhandse lening rente gevraagd worden door de geldverstrekker. Als er een rente wordt overeengekomen is het van belang deze in de lening overeenkomst vast te leggen. Je kunt bijvoorbeeld een rente afspreken van 4% - 6% per jaar. Een onderhandse lening brengt veel risico met zich mee omdat de rechten van de geldverstrekker vrij laag zijn in geval de geldontvanger niet aan de afspraken kan voldoen. De lening is risicovol, waardoor vaak een hogere rente gehanteerd wordt.


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Risico’s onderhandse lening

Als je geld leent aan iemand zijn daar best wat risico’s aan verbonden, hieronder bespreken we een aantal risico’s:

 

  • Uitblijven terugbetaling: het komt vaak voor dat een geldontvanger zich niet (volledig) houdt aan de afbetalingsafspraken.
  • Verschil in interpretatie van de afspraken: zeker als de afspraken niet goed worden vastgelegd in een lening overeenkomst, kunnen er verschillende ideeën zijn over de duur, aflossingstermijnen en de rente van de lening. Wanneer de afspraken niet goed zijn vastgelegd, zal het bij een eventuele juridische procedure ook lastig zijn om terugbetaling af te dwingen.
  • Faillissement geldontvanger: Als de geldontvanger failliet gaat, zal je vaak naar je geld kunnen fluiten. Bij faillissement krijgen officiële partijen voorrang van een curator en sta jij onder aan de lijst om af te betalen. In de meeste gevallen is het geld verdeeld, zonder dat jij nog iets terug krijgt.


Leningovereenkomst Bedrijf: Verjaringstermijn bij lening

Als de geldontvanger niet aan haar betalingsverplichtingen voldoet, geldt een verjaringstermijn. Hier kunnen afspraken over gemaakt worden in de overeenkomst. Daarnaast is het van belang dat de geldverstrekker regelmatig (schriftelijk) contact onderhoudt met de in verzuim zijnde geldontvanger, om te zorgen dat er geen sprake is van verjaring. Voor een onderhandse lening geldt een verjaringstermijn van 5 jaar vanaf het moment dat de geldontvanger in verzuim is.


Lees meer over het aangaan van een onderhandse lening op de website van de Kamer van Koophandel


Vergelijkbare Pagina's