Voorbeeld Koopovereenkomst

Voorbeeld koopovereenkomst, een koopovereenkomst is een afspraak tussen verkoper en koper, waarbij verkoper eigendom overdraagt aan koper tegen de betaling van een afgesproken prijs. In de koopovereenkomsr worden de voorwaarden en verplichtingen van beide partijen vastlegt.


alle-contracten-button
alle-koopovereenkomsten-button

Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld brieven. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het maken van bezwaar tegen een besluit, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je brieven en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.


Bekijk en Download Voorbeeld Koopovereenkomst

Voorbeeld-Koopovereenkomst

Bekijk

button-bekijk-voorbeeld-template

Download

download-template-voorbeeldKoopovereenkomst
Algemeen

Voorbeeld-Koopovereenkomst

Koopovereenkomst
Auto

Voorbeeld-Koopovereenkomst-auto

Koopovereenkomst
Boot

Voorbeeld-Koopovereenkomst-boot

Koopovereenkomst
Chalet

Voorbeeld-Koopovereenkomst-chalet

Voorbeeld koopovereenkomst bekijken

De ondergetekenden:

Verkoper: Naam, straat en huisnummer, postcode en plaats, hierna te noemen Verkoper,

En

Koper: Naam, straat en huisnummer, postcode en plaats, hierna te noemen Koper, 


Zijn als volgt overeengekomen:


Artikel 1. Omschrijving Product

De Verkoper verkoopt het volgende product aan de Koper: (omschrijving van het product, de staat van het product, de specificaties van het product.


Artikel 2 Prijs

De Koper betaalt voor het product zoals omschreven in Artikel 1 een prijs van: (prijs product inclusief BTW).
Deze prijs wordt contant voldaan op de dag van de levering/ Deze prijs wordt d.d. (datum) voldaan op rekeningnummer (IBAN nummer) t.a.v. (naam rekeninghouder)


Artikel 3 Levering

Het product zoals omschreven in Artikel 1 wordt door Verkoper geleverd aan Koper op (datum van de levering).


Artikel 4 Overmacht

In geval van overmacht worden de afspraken gemaakt in deze overeenkomst opgeschort voor de duur van de overmacht, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.


Artikel 5 Risico

Het product is voor risico van Verkoper in de periode tussen het sluiten van deze overeenkomst en de genoemde leverdatum in Artikel 3. Het product is voor risico van Koper vanaf de datum omschreven in Artikel 3.


Artikel 6 Garantie

Op het product omschreven in Artikel 1 zit een garantieperiode van (duur garantie). Gedurende deze periode zal Verkoper voor zijn rekening alle gebreken herstellen voor zover zij te wijten zijn aan materiële, constructie- of ontwerpfouten.


Artikel 7 Algemene voorwaarden

Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van de Verkoper van toepassing. De Verkoper heeft deze Algemene Voorwaarden (omschrijving, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te, onder nummer) aan de Koper overhandigd. Bij het ondertekenen van deze koopovereenkomst, gaat de Koper akkoord met deze Algemene Voorwaarden.


Artikel 8 Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.


Artikel 9 Geschillen

Alle mogelijke rechtsgeschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, zullen worden beslecht door de arrondissementsrechtbank in de woonplaats van Verkoper.


Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te (plaats contract) op (datum contract)


Naam Verkoper                                            Handtekening Koper

Handtekening                                               Verkoper Handtekening Koper

Voorbeeld koopovereenkomst: Garantie

Het kan zijn dat je bij een koopovereenkomst een garantieperiode afspreekt. Dit houdt in dat de verkoper aangeeft dat het verkochte object voldoet aan bepaalde specificatie of eisen, goed functioneert en/ of vrij is van bepaalde gebreken. Voor de garantie wordt een bepaalde termijn overeengekomen, geheel afhankelijk van de aard van het object en de afspraken die er tussen verkoper en koper gemaakt worden. Als er binnen de garantieperiode iets mankeert met het object, zal de verkoper verplicht zijn tot reparatie, vervanging of teruggave van de aankoopprijs over te gaan.


Voorbeeld koopovereenkomst: Geschillen

Het kan voorkomen dat er naar aanleiding van de verkoop een schil ontstaat, dat is ook het hele idee waarom er een contract opgesteld wordt. Zorg er dus in eerste instantie dat je alle mogelijkheden voor een eventueel geschil hebt overdacht en hier afspraken over hebt vastgelegd in de koopovereenkomst.


Tussen verkoper en koper kan een geschil ontstaan over de uitvoering of interpretatie van de afspraken in het contract. Bijvoorbeeld wanneer één van de partijen de afspraken niet nakomt, of als de verkoper en koper een verschillende interpretatie hebben over de artikelen in het koopcontract. Als er een geschuil onstaat kan je in gesprek gaan met elkaar om te proberen alsnog tot een oplossing te komen. Mocht dit geen oplossing bieden, kan een geschil leiden tot een juridische procedure. In een koopcontract staat vaak bij welk gerecht eventuele geschillen worden voorgelegd. 


Voorbeeld koopovereenkomst ondertekening

Als beide partijen akkoord zijn met de inhoud van het contract, kan overgegaan worden tot ondertekening. Er kan een fysieke ondertekening plaatsvinden, waarbij de partijen met pen een handtekening onder het contract zetten. Ook kan er gekozen worden voor een digitale ondertekening. 


Wanneer het contract is ondertekend, zijn de afspraken die daarin gemaakt zijn bindend. Dat houdt in dat de partijen zich vanaf dat moment aan de afspraken dienen te houden. Lees daarom altijd de koopovereenkomst goed door om te zorgen dat je achter alle afspraken staat. 


Bedenktijd koopovereenkomst

In Nederland hebben consumenten recht op bedenktijd bij de aankoop van een product of dienst. Dat houdt in dat consumenten zonder opgaaf van reden binnen 14 dagen de koop kunnen annuleren. Dit geldt alleen voor consumentenkoopovereenkomsten.


Als je twijfelt welke voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst die jij gaat sluiten, zorg dan altijd dat je van te voren juridisch advies vraagt. Zo voorkom je dat je achteraf voor verassingen komt te staan. 


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Lees meer over het afsluiten van een koopovereenkomst op de website van de Rijksoverheid

Vergelijkbare Pagina's