Voorbeeld Vrijwilligersovereenkomst: Download nu gratis!

Welkom op deze pagina over de "Voorbeeld Vrijwilligersovereenkomst". Als je als organisatie met vrijwilligers werkt, is het belangrijk om goede afspraken te maken en deze vast te leggen in een vrijwilligersovereenkomst.

Zo weet iedereen waar hij of zij aan toe is en kunnen misverstanden en conflicten voorkomen worden. Een vrijwilligersovereenkomst is dus van groot belang voor zowel de organisatie als de vrijwilliger zelf.


Inhoudsopgave


Wat is een vrijwilligersovereenkomst?

Een vrijwilligersovereenkomst is een document waarin afspraken worden vastgelegd tussen een vrijwilliger en de organisatie waarvoor hij of zij werkt. Het bevat onder andere informatie over de taken en verantwoordelijkheden van de vrijwilliger, de tijdsduur van de overeenkomst, eventuele vergoedingen en andere belangrijke zaken. Bekijk hieronder een overzicht van de inhoud van een vrijwilligersovereenkomst:

 • Persoonsgegevens: naam, adres, geboortedatum, etc. van de vrijwilliger en de organisatie waarvoor hij/zij werkt.
 • Functie: beschrijving van de functie die de vrijwilliger gaat vervullen.
 • Taken: overzicht van de taken die de vrijwilliger gaat uitvoeren.
 • Werktijden: afspraken over wanneer de vrijwilliger beschikbaar is.
 • Vergoeding: eventuele vergoedingen en onkostenvergoedingen.
 • Beëindiging: hoe de overeenkomst kan worden beëindigd en op welke termijn.
 • Aansprakelijkheid: wie is aansprakelijk bij eventuele schade die de vrijwilliger of derden lijden?
 • Verzekeringen: welke verzekeringen zijn er afgesloten voor de vrijwilliger en wat is hierin gedekt?
 • Geheimhouding: afspraken over vertrouwelijkheid en geheimhouding van bedrijfsgevoelige informatie.
 • Overige afspraken: andere afspraken die van belang zijn voor de vrijwilliger en de organisatie.Voorbeeld vrijwilligersovereenkomst

Tussen [naam vrijwilliger], wonende te [adres], geboren op [geboortedatum], hierna te noemen de vrijwilliger, en [naam organisatie], gevestigd te [adres], hierna te noemen de organisatie, wordt het volgende overeengekomen:


Artikel 1 Functie en taken

De vrijwilliger zal de functie van [beschrijving functie] gaan vervullen. De taken die de vrijwilliger gaat uitvoeren zijn [beschrijving taken].


Artikel 2 Werkuren en -dagen

De vrijwilliger zal zijn/haar diensten verrichten op dagen en tijden die in onderling overleg met de organisatie zijn vastgesteld.

Indien de vrijwilliger om welke reden dan ook verhinderd is op de afgesproken werktijden te verschijnen, zal hij/zij de organisatie daarvan tijdig op de hoogte stellen.

De organisatie zal rekening houden met de beschikbaarheid van de vrijwilliger en zal in overleg met hem/haar de werkroosters opstellen.


Artikel 3 Vergoeding

De vrijwilliger zal voor de werkzaamheden die hij/zij verricht geen financiële vergoeding ontvangen. Echter, onkosten die de vrijwilliger maakt in verband met de uitvoering van zijn/haar taken, zoals reiskosten en telefoonkosten, kunnen in overleg worden vergoed tegen een maximumtarief van € 0,19 per kilometer en € 10 per maand voor telefoonkosten. Deze vergoedingen zullen op declaratiebasis worden uitgekeerd, nadat de vrijwilliger de gemaakte kosten heeft aangetoond door middel van bonnen en/of facturen.


Artikel 4 Duur overeenkomst

Deze vrijwilligersovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van [aantal] maanden/jaren en eindigt automatisch na afloop van deze periode, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.


Artikel 5 Beëindiging

5.1 De overeenkomst tussen de vrijwilliger en de organisatie kan te allen tijde door beide partijen worden opgezegd. Hierbij dient een opzegtermijn van [aantal dagen/weken/maanden] in acht te worden genomen. Indien de overeenkomst door de organisatie wordt opgezegd, zal de vrijwilliger hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld, met vermelding van de reden van opzegging en de opzegtermijn.

5.2 De vrijwilliger heeft te allen tijde het recht om de overeenkomst op te zeggen. In dat geval zal hij/zij dit schriftelijk aan de organisatie melden, met vermelding van de reden van opzegging en de opzegtermijn.

5.3 Bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst door één van de partijen, blijven de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst gelden, tenzij partijen hierover nadere afspraken maken.


Artikel 6 Geheimhouding

6.1 De vrijwilliger is verplicht tot geheimhouding van alle bedrijfsgevoelige informatie die hij/zij in de functie te weten komt.

6.2 De vrijwilliger zal geen informatie openbaar maken die door de organisatie als vertrouwelijk is aangemerkt, tenzij hij/zij hiertoe wettelijk verplicht is.

6.3 De geheimhoudingsplicht geldt ook na afloop van de overeenkomst, ongeacht de wijze waarop deze is geëindigd.

6.4 Bij schending van de geheimhoudingsplicht is de vrijwilliger aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die de organisatie hierdoor lijdt.


Artikel 7 Slotbepalingen

7.1 Op deze vrijwilligersovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

7.2 Eventuele geschillen voortvloeiend uit deze vrijwilligersovereenkomst zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te [plaats].

7.3 Partijen verklaren dat zij deze vrijwilligersovereenkomst naar waarheid en volledigheid hebben ingevuld en ondertekend.


Aldus opgemaakt en ondertekend in tweevoud, te [plaats], op [datum].

[naam vrijwilliger]

[handtekening vrijwilliger]

[naam organisatie]

[handtekening organisatie]
voorbeeld-vrijwilligersovereenkomst

Download voorbeeld vrijwilligersovereenkomstVergoeding Vrijwilligersovereenkomst

De vrijwilliger ontvangt geen financiële vergoeding voor de werkzaamheden die hij/zij verricht in het kader van deze overeenkomst. Echter, de vrijwilliger heeft recht op een onkostenvergoeding voor de kosten die hij/zij maakt bij het uitvoeren van de werkzaamheden.

De onkostenvergoeding wordt in goed overleg tussen de vrijwilliger en de organisatie vastgesteld en kan onder andere betrekking hebben op de volgende kosten:

 • Reiskosten: de kosten die de vrijwilliger maakt voor het reizen van en naar de werkplek.
 • Materiële kosten: de kosten voor materialen en benodigdheden die de vrijwilliger nodig heeft om de werkzaamheden uit te voeren, zoals papier, inkt, telefoonkosten etc.
 • Overige kosten: overige kosten die de vrijwilliger maakt in het kader van de werkzaamheden, zoals kosten voor een training of workshop.

De organisatie zal de onkostenvergoeding aan de vrijwilliger uitkeren op basis van de gemaakte kosten en de daarbij geldende richtlijnen en procedures van de organisatie.


Tips voor het opstellen van een vrijwilligersovereenkomst

Hierbij enkele tips voor het opstellen van een vrijwilligersovereenkomst:

 • Betrek je vrijwilliger bij het proces: Zorg ervoor dat je vrijwilliger op de hoogte is van de inhoud van de overeenkomst en dat hij/zij zich comfortabel voelt met de afspraken die erin staan.
 • Gebruik heldere taal: Vermijd juridisch jargon en gebruik eenvoudige taal die voor iedereen begrijpelijk is.
 • Zorg voor een duidelijke structuur: Verdeel de overeenkomst in duidelijke secties en nummer deze, zodat het overzichtelijk blijft.
 • Vermeld alle belangrijke afspraken: Zorg ervoor dat alle belangrijke afspraken duidelijk in de overeenkomst worden vermeld, zoals de functie van de vrijwilliger, de taken die hij/zij zal uitvoeren, werktijden en eventuele vergoedingen en onkostenvergoedingen.
 • Bespreek geheimhouding en vertrouwelijkheid: Bespreek de geheimhoudingsplicht en vertrouwelijkheid van bedrijfsgevoelige informatie met je vrijwilliger en leg deze afspraken duidelijk vast in de overeenkomst.


Conclusie Voorbeeld Vrijwilligersovereenkomst

Een vrijwilligersovereenkomst is een belangrijk document om de samenwerking tussen vrijwilliger en organisatie goed te laten verlopen. Het kan bijdragen aan duidelijkheid, transparantie en respect voor de rechten en plichten van beide partijen. Door het opstellen van een heldere en concrete overeenkomst geef je als organisatie aan dat je waarde hecht aan de inzet van vrijwilligers en hun betrokkenheid bij de organisatie. En als vrijwilliger weet je precies wat er van je verwacht wordt en welke afspraken er gelden.

Enkele praktische tips bij het opstellen van een vrijwilligersovereenkomst zijn het betrekken van de vrijwilliger bij het proces, het gebruik van heldere taal en het vastleggen van onkostenvergoedingen en andere belangrijke afspraken. Maak gebruik van het voorbeeld dat op deze pagina beschikbaar is en pas het aan aan de specifieke behoeften van jouw organisatie. Zo zorg je voor een succesvolle samenwerking tussen vrijwilliger en organisatie, waarbij beide partijen zich gewaardeerd voelen en hun doelen kunnen bereiken.


FAQ Voorbeeld Vrijwilligersovereenkomst

Wat is een vrijwilligers contract?

Een vrijwilligerscontract is een overeenkomst tussen een vrijwilliger en een organisatie waarin afspraken worden vastgelegd over het vrijwilligerswerk dat de persoon gaat uitvoeren.

Wat is de vergoeding voor vrijwilligerswerk?

Vrijwilligerswerk wordt meestal onbetaald uitgevoerd. Wel kan er in sommige gevallen sprake zijn van een onkostenvergoeding.

Moet ik als organisatie een vrijwilligersovereenkomst hebben?

Hoewel het niet verplicht is om een vrijwilligersovereenkomst te hebben, is het wel sterk aanbevolen. Het biedt duidelijkheid en zekerheid voor zowel de vrijwilliger als de organisatie.

Wat zijn de belangrijkste onderdelen van een vrijwilligersovereenkomst?

De belangrijkste onderdelen van een vrijwilligersovereenkomst zijn de persoonsgegevens, functiebeschrijving, taken, werktijden, vergoeding, beëindiging, aansprakelijkheid, verzekeringen, geheimhouding en overige afspraken.

Kan ik zelf een vrijwilligersovereenkomst opstellen?

Ja, het is mogelijk om zelf een vrijwilligersovereenkomst op te stellen. Zorg er wel voor dat alle belangrijke onderdelen worden opgenomen en dat de afspraken duidelijk en helder zijn.

Is het verplicht om een onkostenvergoeding aan vrijwilligers te betalen?

Nee, het is niet verplicht om een onkostenvergoeding aan vrijwilligers te betalen. Dit is afhankelijk van de afspraken die gemaakt worden tussen de vrijwilliger en de organisatie.

Handige linkjes

 1. https://www.vrijwilligerswerk.nl/
 2. https://www.notaris.nl/onderwerpen/vrijwilligerswerk
 3. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vrijwilligerswerk
 4. Voorbeeld Volmacht
 5. Voorbeeld Contracten


voorbeeld-vrijwilligersovereenkomst
snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's