Arbeidsovereenkomst directeur

Op deze pagina vindt u een voorbeeld arbeidsovereenkomst directeur. 


Voorbeeld arbeidsovereenkomst directeur

Arbeidsovereenkomst directeur Kop

Naam

Adres

Postcode

Plaats

 

 

Datum, Plaats

 

 

Geachte heer mevrouw (NAAM),

 

 

Hierbij bevestigen wij dat u per (DATUM), in de functie van (FUNCTIE), bij (BEDRIJF) in dienst zult treden, op basis van de volgende voorwaarden.

Voorbeeld arbeidsovereenkomst directeur inhoud

Duur van de overeenkomst

De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van onbepaalde tijd.

Proeftijd

Er is een proeftijd van twee maanden (wettelijk bij onbepaalde tijd).


Opzegtermijn

Voor het opzeggen van deze overeenkomst geldt de wettelijke opzegtermijn volgens het Nederlands arbeidsrecht.

Commitment

Voor deze arbeidsovereenkomst geldt een commitment periode van tenminste twee jaar, tot (DATUM). Indien er zwaarwegende redenen zijn om voordien de arbeidsovereenkomst te beëindigen geldt een opzegtermijn van minimaal 6 maanden en zal dit geschieden in goed overleg. Wanneer de commitment periode voortijdig zal worden beëindigd zal de medewerker alle medewerking verlenen aan een voortvarende overdracht.

Arbeidstijd

De arbeidstijd, die met u is overeengekomen is fulltime en bedraagt bij aanvang 40 uur per week.

 Salaris

Uw bruto aanvangssalaris bedraagt op fulltime basis € (BEDRAG) per maand.

Winstregeling/ jaarlijkse bonus

Naar aanleiding van de resultaten van (BEDRIJF) recruitment is het mogelijk om jaarlijks/maandelijks in aanmerking te komen voor een winstuitkering echter dit is geheel afhankelijk van de bedrijfsresultaten.

Pensioen

Vanaf moment van uw indiensttreding zijn uw pensioenrechten bij (NAAM INSTANTIE)  ondergebracht.

Vakantietoeslag en vakantiedagen

De vakantietoeslag bedraagt 8% van uw bruto jaarsalaris. Deze toeslag wordt jaarlijks uitbetaald, in de maand mei, over de periode 1 januari tot en met 31 december van het kalenderjaar. Het aantal vakantiedagen waarop u recht heeft is 4 weken (20 dagen) op full time basis.

 Woon-werk-zakelijk vervoer

Op basis van de huidige belastingregeling.

 

Mobiele telefoon

Uw mobiele zakelijke kosten zullen volledig worden vergoed met een maximum van €50,- per maand, indien gewenst is het mogelijk om via (BEDRIJF) een abonnement af te sluiten.

 

Lease -auto                                                                                              

Op termijn is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een leaseauto. De mogelijkheden hiervoor zullen volgend jaar worden bekeken door de aandeelhouders.

 

Geheimhouding

Alle bedrijfsgegevens en overige bijzonderheden, waarvan uw functie kennis draagt en waarvan het vertrouwelijk karakter u bekend is of redelijkerwijs door u vermoed kan worden, zullen door u geheim worden gehouden, ook nadat het dienstverband met u zal zijn beëindigd.


Gedragscode (BEDRIJF)

Tevens voegen wij de gedragscode van (BEDRIJF) bij deze brief. Door deze aanstellingsbrief te tekenen laat u tevens blijken dat u hebt kennisgenomen en akkoord bent met de gedragscode.


Functieprofiel

Er is een functieprofiel toegevoegd bij deze aanstellingsbrief, graag voor akkoord paraferen.

Voorbeeld arbeidsovereenkomst directeur afsluiting

Tenslotte

Wij verzoeken u één exemplaar van de getekende overeenkomst aan ons te retourneren.

Wij vertrouwen op een plezierige samenwerking en wensen u alle succes toe in uw functie bij onze organisatie.


Met vriendelijke groet,
(BEDRIJF)                                                                Voor akkoord

NAAM                                                                      NAAM                                     

Download voorbeeld arbeidsovereenkomst directeur

Download de voorbeeld arbeidsovereenkomst directeur in PDF. 

Bekijk alles over een concurrentiebeding op de website van het FNV