Aandeelhoudersovereenkomst

Een aandeelhoudersovereenkomst is zoals het woord al zegt een overeenkomst tussen aandeelhouders van een onderneming. Bij de start van een onderneming is het van belang om heldere afspraken te maken tussen de aandeelhouders. Op deze manier kunnen mogelijke conflicten in de toekomst voorkomen worden. Iedereen weet van te voren waar hij/ zij aan begint en mocht er een onenigheid zijn, dan kan er terug worden verwezen naar de afspraken die er in de aandeelhoudersovereenkomst gemaakt zijn. Hoewel een aandeelhoudersovereenkomst niet verplicht is, is het wel raadzaam om een overeenkomst tussen de aandeelhouders af te sluiten. In de overeenkomst staan simpelweg de afspraken die men onderling maakt en wat er gebeurt wanneer er conflicten zijn. Als er 2 aandeelhouders zijn en ze zijn het niet met elkaar eens kan een conflictsituatie ontstaan. In de aandeelhoudersovereenkomst staat dan bijvoorbeeld dat er voor de stemming een onafhankelijk wordt aangesteld. Op deze wijze kan men uiteindelijk tot een eerlijke oplossing komen.

Verdeling aandelen in aandeelhoudersovereenkomst

Een onderdeel in de aandeelhoudersovereenkomst is de verdeling van de aandelen. Zie hier een voorbeeld van de verdeling onder 2 aandeelhouders. 

Voorbeeld aandeelhoudersovereenkomst

Bekijk hieronder een voorbeeld aandeelhoudersovereenkomst. In dit geval gaat het om een bedrijf met 2 aandeelhouders. Beide aandeelhouders hebben 50% van de aandelen en 50% zeggenschap. 

Voorbeeld aandeelhoudersovereenkomst Kop

DE ONDERGETEKENDEN:

 

I.             Naam aandeelhouder 1, geboren op (datum) te (plaats), wonende aan de (Adres), hierna te noemen: “Aandeelhouder 1”;

 

II.           Naam aandeelhouder 2, geboren op (datum) te (plaats), wonende aan de (Adres), hierna te noemen: “Aandeelhouder 2”;

 

en

 

III.           Naam BV een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te (Plaats) en kantoorhoudende aan de (adres), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: (kvk nummer), hierna te noemen: de “Vennootschap”.

 

De partijen onder I en II worden hierna gezamenlijk tevens aangeduid als “Aandeelhouders”, en elk individueel als “Aandeelhouder”.

 

De partijen onder I, II en III worden hierna gezamenlijk tevens aangeduid als “Partijen”, en elk individueel als “Partij”.

Voorbeeld aandeelhoudersovereenkomst In aanmerking nemende

NEMEN HET VOLGENDE IN OVERWEGING:

 

A. De Aandeelhouders hebben de Vennootschap opgericht bij akte van oprichting d.d. (datum). Een kopie van de akte van oprichting (tevens houdende de statuten) van de vennootschap is aangehecht als Bijlage 1 (de “Statuten”).

 

B. Het kapitaal van de Vennootschap bestaat uit (aantal) gewone aandelen, met een nominale waarde van EUR (bedrag) elk (de “Aandelen”).  

 

C. De Aandelen worden als volgt gehouden:

Aandeelhouders Gewone aandelen ad EUR (bedrag) elk : Agio (in Euro’s) Zeggenschap (%) Aandeelhouder 1  50% Aandeelhouder 2 50% Totaal 100%


D. Partijen wensen in aanvulling op de Statuten hun onderlinge betrekkingen en de tussen hen overeengekomen rechten en verplichtingen nader vast te leggen in deze aandeelhoudersovereenkomst (de “Overeenkomst”).

 

E. Tenzij hierna anders aangegeven, (i) zijn verwijzingen naar Artikelen en Bijlagen verwijzingen naar artikelen van en bijlagen bij de Overeenkomst, (ii) zijn titels van artikelen en bijlagen slechts voor het gemak en zij beïnvloeden op geen enkele wijze de inhoud of de uitleg daarvan, (iii) vormen de Bijlagen een integraal deel van de Overeenkomst en (iv) gelden de in de Overeenkomst genoemde definities zowel voor de enkelvoud- als de meervoudsvorm.

Voorbeeld aandeelhoudersovereenkomst Artikel 1

1.             BESTUUR

 

1.1.       Het statutaire bestuur van de Vennootschap (het “Bestuur”) wordt bij ondertekening van de Overeenkomst uitgeoefend door Aandeelhouder 1 en Aandeelhouder 2 (de “Bestuurders”).

 

1.2.      Het Bestuur zal bevoegd zijn om de Vennootschap te vertegenwoordigen. Aan iedere Bestuur is een beperkte volmacht verleend om de Vennootschap alleen zelfstandig te vertegenwoordigen terzake van lopende zaken, het aangaan (en beëindigen) van contracten opdrachtgevers, kandidaten en leasemaatschappijen t.b.v. winstgevende plaatsingen].

 

1.3.      Het Bestuur zal haar taken uitvoeren en handelen in overeenstemming met het (jaarlijks door de algemene vergadering van de Vennootschap (“AV”) goed te keuren) budget/jaarplan (winst- en verliesrekening, cash flow en investeringen).

 

1.4.       De Vennootschap is met ieder van de Bestuurders een arbeidsovereenkomst aangegaan d.d. (datum), welke zijn ingegaan op (datum), waarvan kopieën zijn aangehecht als Bijlage 2 bij de Overeenkomst (de “Arbeidsovereenkomst”).

 

1.5.       Iedere Bestuurder zal terugtreden als lid van het Bestuur op het moment dat de haar betreffende Arbeidsovereenkomst met de Vennootschap eindigt om wat voor reden dan ook.

 

1.6.       Besluitvorming van het Bestuur kan op andere wijze dan in een vergadering plaatsvinden, waar alle Bestuurders hierbij en op voorhand mee instemmen, mits alle aldus genomen besluiten van het Bestuur schriftelijk worden vastgelegd.

Voorbeeld aandeelhoudersovereenkomst Artikel 2

1.           BESluitvorming

        

1.        

2.        

2.1.       Alle besluiten van het Bestuur worden genomen met tenminste een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Iedere Bestuurder kan één stem uitbrengen.

2.2.       Alle besluiten van de AV worden genomen met een meerderheid van tenminste 80% van de uitgebrachte stemmen, behoudens voor zover in de Overeenkomst of de Statuten anders bepaald.

 

2.3.       Bestuurders worden benoemd door de AV. Iedere bestuurder kan te allen tijde door de AV worden geschorst en ontslagen.

 

2.4.       Indien de Bestuurders of de Aandeelhouders niet tot overeenstemming komen en niet de vereiste volstrekte meerderheid respectievelijk de meerderheid van ten minste 80% bereiken, dan zullen de Aandeelhouders gedurende een periode van 10 (tien) dagen met elkaar overleggen om te trachten om alsnog tot een voor alle Partijen bevredigende oplossing van het geschil van inzicht te komen en de vereiste meerderheid te bereiken.

 

2.5.       Indien na het verstrijken van de periode van 10 (tien) dagen geen overeenstemming over het betreffende onderwerp is bereikt tussen de Bestuurders of de Aandeelhouders waardoor een situatie ontstaat dat de Vennootschap onbestuurbaar wordt, of het een besluit betreft dat voor een Bestuurder of Aandeelhouder van materieel belang is of waarvoor of waartegen principiële bezwaren bestaan, is iedere Bestuurder c.q. Aandeelhouder gerechtigd om te verlangen dat een onafhankelijke en onpartijdige mediator, die door Partijen gezamenlijk zal worden aangewezen, een voorstel doet terzake het bewuste besluit.

 

2.6.       Het voorstel van de onafhankelijke en onpartijdige mediator zal bindend zijn voor alle Partijen, het Bestuur en/of de Aandeelhouders en zij zullen ieder gehouden zijn alle acties te verrichten ter zake de uitvoering van het bindende voorstel van de onafhankelijke en onpartijdige mediator, waaronder het conform uitoefenen van hun stemrecht in de betreffende vergadering.

 

2.7.       Indien de Bestuurders of de Aandeelhouders binnen 10 (tien) dagen geen overstemming bereiken over de persoon van de onafhankelijke en onpartijdige mediator zal deze worden aangewezen door de Bestuurder c.q. de Aandeelhouder die heeft verlangd dat er een onafhankelijke en onpartijdige mediator wordt aangewezen, met dien verstande dat de betreffende persoon is ingeschreven in het kwaliteitsregister van de Mediators federatie Nederland (MfN).

 

2.8.       De kosten van de onafhankelijke mediator worden door de Bestuurders of de Aandeelhouders gezamenlijk gedragen (ieder de helft).

Voorbeeld aandeelhoudersovereenkomst Artikel 3

3.           AV   

3.1.       Partijen zullen hun rechten en verplichtingen op grond van de wet en de Statuten, op zodanige wijze uitoefenen dat daarmee zoveel als mogelijk recht wordt gedaan aan de bepalingen uit de Overeenkomst. In het bijzonder zullen de Aandeelhouders hun stemrecht in de vergadering van de AV zoveel mogelijk uitoefenen overeenkomstig het in de Overeenkomst bepaalde. Tevens zullen zij alle noodzakelijke actie aan hun kant nemen om volledige effect aan de bepalingen van de Overeenkomst te geven.

 

3.2.       De Aandeelhouders stemmen er hierbij en bij voorbaat mee in dat oproeping voor iedere (buitengewone) algemene vergaderingen van de Vennootschap geschiedt door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat voor dit doel aan de Vennootschap bekend is gemaakt en zal worden danwel is aangetekend in het aandeelhoudersregister.

Voorbeeld aandeelhoudersovereenkomst Artikel 4

1.           financiering en DIVIDEND-BELEID

 

1.       

2.       

3.       

4.       

4.1.      Aandeelhouder 1 en Aandeelhouder 2 financieren beide 50% van de aandelen.

 

4.2.      De Aandeelhouders en toekomstige aandeelhouders hebben het recht maar niet de plicht om de Vennootschap in de toekomst (tevens) te financieren door verdere deelname in het aandelenkapitaal pro rata hun aandelenverhouding in de Vennootschap.

 

4.3.      In het geval van toekomstige kapitaalverhogingen van de Vennootschap of van toetreding tot de Overeenkomst door één of meerdere externe partij(en) zullen alle Aandeelhouders er zich voor inspannen dat de uitgangspunten zoals in de Overeenkomst neergelegd, zo veel als mogelijk gerespecteerd worden.

 

4.4.      De Aandeelhouders stellen zich ten doel dat de Vennootschap dividend uitkeert, indien het Bestuur zulks heeft voorgesteld, rekening houdend met de financiële situatie van de Vennootschap, waaronder mede begrepen liquiditeitsbehoefte en solvabiliteit van de Vennootschap, en mogelijke investeringsplannen en ook de wet en Statuten een dergelijke uitkering toestaan.

Voorbeeld aandeelhoudersovereenkomst Artikel 5

1.           Overdracht van Aandelen: algemeen

 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

5.1.       Tenzij de Overeenkomst uitdrukkelijk anders bepaalt, zullen de Aandeelhouders direct noch indirect de door hen gehouden Aandelen - al dan niet in economische zin - verkopen, leveren of anderszins overdragen of vervreemden of zich daartoe verplichten behoudens indien en voor zover:

 

(a)          de overdracht de juridische én de economische eigendom betreft van alle door de desbetreffende Aandeelhouder gehouden Aandelen; en

(b)          de Aandelen eerst zijn aangeboden aan de overige Aandeelhouder(s); en

(c)          de partij aan wie de Aandelen worden verkocht, geleverd of overgedragen, de overige Aandeelhouder(s) schriftelijk heeft bevestigd, dat hij/zij per de datum van de overdracht partij is bij de Overeenkomst en derhalve gebonden is aan alle voorwaarden en bepalingen van de Overeenkomst en dat hij alle verplichtingen van de overdragende Aandeelhouder(s) zal overnemen als zijn/haar eigen verplichtingen; en

(d)          de overdracht overigens in overeenstemming is met de bepalingen van de Overeenkomst, en voor zover hiervan niet in de Overeenkomst rechtsgeldig is afgeweken, de wet en de Statuten.

 

5.2.       De Aandeelhouders doen hierbij afstand van hun (voorkeurs)rechten uit hoofde van de blokkeringsregeling in de Statuten, indien en voor zover overdracht van Aandelen plaatsvindt in overeenstemming met het bepaalde van de Overeenkomst, waaronder in het bijzonder het bepaalde in Artikel 6.7.

 

5.3.        Geen van de Aandeelhouders zal een pandrecht en/of een recht van vruchtgebruik vestigen op de Aandelen welke door hen worden gehouden, tenzij met de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de andere Aandeelhouder(s).

Voorbeeld aandeelhoudersovereenkomst Artikel 6

1.           Overdracht van Aandelen: bijzonder

 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

6.1.       De Aandeelhouders zullen de door hen gehouden Aandelen - al dan niet in economische zin - niet overdragen of vervreemden of zich daartoe verplichten, behoudens indien en voor zover (i) de AV daarvoor goedkeuring heeft verleend of (ii) anders is bepaald in de Overeenkomst.

 

6.2.        Partijen zullen de door hen gehouden Aandelen niet vervreemden binnen een periode van (periode) na de datum van ondertekening van de Overeenkomst, tenzij met de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de andere Aandeelhouder(s), welke deze goedkeuring niet op onredelijke gronden zal/zullen onthouden, waaronder, doch niet beperkt, tot de omstandigheid dat [naar tevredenheid/in adequate] opvolging is voorzien.

 

6.3.      In geval een Aandeelhouder (de “Verkopende Aandeelhouder”) haar Aandelen in overeenstemming met het in Artikel 5.1 bepaalde wenst over te dragen aan een derde-gegadigde (de “Koper”), zal zij de andere Aandeelhouder (de “Andere Aandeelhouder”) daarvan schriftelijk op de hoogte stellen (de “Kennisgeving”).

 

Right of First Refusal en ‘Tag along’

6.4.      De Andere Aandeelhouder heeft vervolgens het recht om aan de Verkopende Aandeelhouder binnen een redelijke, door die Verkopende Aandeelhouder in de Kennisgeving te vermelden, termijn van minimaal 15 (vijftien) kalenderdagen na ontvangst van de Kennisgeving, schriftelijk te laten weten:

 

(a)          dat zij alle door die Verkopende Aandeelhouder aangeboden Aandelen wenst over te nemen (i.e. te reflecteren op de door die Verkopende Aandeelhouder aangeboden Aandelen) tegen dezelfde prijs waartegen die Verkopende Aandeelhouder bereid is de door haar aangeboden Aandelen aan de Koper te verkopen, waarbij voor de Andere Aandeelhouder geldt dat zij reflecteert door middel van een schriftelijke kennisgeving aan het bestuur; of

(b)          de door haar gehouden Aandelen aan de betreffende derde te verkopen en over te dragen tegen een gelijke koopprijs per Aandeel en onder overigens gelijke voorwaarden.

 

6.5.       Alsdan is de Andere Aandeelhouder verplicht te bewerkstelligen dat de door de Verkopende Aandeelhouder aangeboden Aandelen binnen 60 (zestig) kalenderdagen na aanvaarding van het betreffende aanbod aan haar worden geleverd.

 

Indien de Andere Aandeelhouder haar aandelen aanbiedt, kan de Verkopende Aandeelhouder zijn Aandelen slechts aan de Koper overdragen, indien de Koper (i) tevens de aanbieding van de Andere Aandeelhouder schriftelijk aanvaardt en (ii) hij de Aandelen van de Andere Aandeelhouder tegen dezelfde voorwaarden overneemt als de voorwaarden waaronder hij de Aandelen van de Verkopende Aandeelhouder overneemt. Een Andere Aandeelhouder heeft het recht - en niet de plicht - om ten hoogste een even groot gedeelte van zijn Aandelen aan de Koper te verkopen en over te dragen als door de Verkopende Aandeelhouder wordt verkocht en overgedragen.

 

6.6.      Indien de Andere Aandeelhouder echter geen gebruik maakt van de rechten als neergelegd in Artikel 6.4 (indien en voor zover van toepassing), danwel niet binnen de termijn als neergelegd in Artikel 6.4 schriftelijk reageert, zal de Verkopende Aandeelhouder het recht hebben binnen een periode van 30 (dertig) dagen nadat het aanbod is afgewezen door de Andere Aandeelhouder zijn aandelen te verkopen aan de Koper voor een prijs die gelijk is aan de prijs (en onder dezelfde voorwaarden en condities) waarvoor de Aandelen zijn aangeboden aan de Andere Aandeelhouder.

 

Drag Along

6.7.      In geval een derde partij een (voorwaardelijk) bona fide bod uitbrengt aan een van de Aandeelhouders om (a) alle (of een meerderheid van de) Aandelen te kopen of (b) alle (of een substantieel deel - zijnde meer dan 50% - van de) activa en passiva van de Vennootschap te kopen, dan zijn alle Aandeelhouders, op eerste schriftelijk verzoek van de Aandeelhouder die het bod heeft ontvangen, verplicht om alle (of een meerderheid van de) (direct danwel indirect) door hen gehouden Aandelen aan de Koper te verkopen en over te dragen respectievelijk al hun medewerking te verlenen aan en al die rechtshandelingen te verrichten en al die documenten te ondertekenen die nodig dan wel wenselijk zijn voor de verkoop en levering van de (betreffende) Aandelen of activa en/of passiva aan de Koper.

 

Het in Artikel 6.4(a) neergelegde ‘right of first refusal’/tag along geldt ook in een drag along-situatie als vermeld in dit Artikel 6.7

Voorbeeld aandeelhoudersovereenkomst Artikel 7

7.             non-Concurrentie- en relatiebeding EN NEVENACTIVITEITEN

7.1     In verband met hun deelneming in de Vennootschap verbinden de Aandeelhouders zich jegens ieder van de Vennootschap en de andere Aandeelhouder(s), tot en met (periode)  maanden na de datum dat aan hun (directe of indirecte (economische)) belang in de Vennootschap een einde is gekomen, noch (direct of indirect) zonder de voorafgaande schriftelijk toestemming van de andere Aandeelhouder:

(a)         zelf in enige vorm een onderneming die activiteiten ontplooit of diensten aanbiedt welke vergelijkbaar of concurrerend zijn met de activiteiten van de Vennootschap of de diensten die worden aangeboden door de Vennootschap, te vestigen, te ondersteunen, te drijven, mede te drijven of te doen drijven (de “Verboden Activiteiten”);

(b)         het, als aandeelhouder of als verstrekker van vreemd vermogen, participeren in een persoon, vennootschap of organisatie die Verboden Activiteiten verrichten anders dan de (indirecte) deelneming in de Vennootschap;

(c)          het in een dienstbetrekking staan tot, alsmede het verrichten van diensten of het verlenen van advies aan enige persoon, vennootschap of organisatie die Verboden Activiteiten verricht anders dan de Arbeidsovereenkomst; en/of

(d)         afnemers, klanten, leveranciers, werknemers, medewerkers, gedetacheerden of andere zakelijke relaties van de Vennootschap, waaronder doch niet beperkt tot ZZP-ers, welke in de voorafgaande 2 (twee) jaren betrokken zijn geweest bij de Vennootschap, te benaderen en/of beïnvloeden, ook niet indien het initiatief tot dit (zakelijk) contact uitgaat van deze afnemers, klanten, leveranciers, werknemers, medewerkers, gedetacheerden of andere zakelijke relaties van de Vennootschap, en/of deze afnemers, klanten, leveranciers, werknemers, medewerkers, gedetacheerden of andere zakelijke relaties van de Vennootschap ertoe te bewegen of trachten te bewegen hun contact met de Vennootschap geheel of gedeeltelijk te verbreken of nadelig te wijzigen en/of dergelijke werknemers, medewerkers of gedetacheerden niet aan te nemen en/of geen opdrachten aan dergelijke relaties te verlenen.

 

7.2  De Aandeelhouders staat ervoor in dat de verplichtingen in Artikel 8.1 tevens door ieder van de aan haar Verbonden Partijen worden nagekomen.

 

7.3  In verband met het in dit Artikel 9 bepaalde wordt aan Verbonden Partij(en) de navolgende betekenis toegekend:

 

Verbonden Partij(en): is met betrekking tot een natuurlijke persoon: (a)      elke vennootschap van die persoon; en (b)      elke vennootschap waarin zeggenschapsrechten worden gehouden; en (c)      indien het een natuurlijk persoon betreft, diens echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner en/of elke bloed- of aanverwanten in de eerste graad, alsmede de hiervoor onder (a), (b) en (c) genoemde personen of vennootschappen ten aanzien van een dergelijk familielid.  

7.4  Het is de Aandeelhouders tijdens de duur van de Arbeidsovereenkomst tot en met een periode van 6 (zes) maanden na beëindiging daarvan, verboden om zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Aandeelhouder, nevenactiviteiten te verrichten die strijdig zijn met de belangen van de Vennootschap c.q. concurreren met de activiteiten van de Vennootschap danwel die de prestaties of inzet van de Aandeelhouder bij c.q. ten behoeve van de Vennootschap anderszins nadelig beïnvloeden.

 

7.5  Bij overtreding van de verplichtingen opgenomen in de Artikelen 8.1, 8.2 en/of 8.4 door een Partij, verbeurt de overtredende Partij aan de Andere Aandeelhouder, zonder dat daarvoor een aankondiging of ingebrekestelling vereist is, een direct opeisbare boete van
EUR 50.000 (vijftigduizend Euro) voor iedere inbreuk, alsmede een direct opeisbare boete van EUR 5.000 (vijfduizend Euro) voor iedere dag dat de inbreuk voortduurt, zonder dat enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst vereist is en onverlet het recht van de Andere Aandeelhouder om volledige schadevergoeding te verlangen voor ten gevolge van een dergelijke inbreuk geleden schade, voor zover deze uitgaat boven het bedrag van de verbeurde boete(s) en/of nakoming van de Overeenkomst te vorderen.

Voorbeeld aandeelhoudersovereenkomst Artikel 8

8.             Duur

8.1  De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, namelijk tot het moment dat alle Aandelen door één (rechts-)persoon worden gehouden, op welk moment zij van rechtswege eindigt. De Overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd.

 

8.2  Indien een Aandeelhouder geen Aandelen meer houdt, zal de betreffende Aandeelhouder niet langer gebonden zijn aan de Overeenkomst op de dag dat de betreffende Aandelen zijn overgedragen en voldaan is aan de voorwaarde vermeld in Artikel 6.1. Niettegenstaande het voorgaande zullen de verplichtingen in de Overeenkomst die bedoeld zijn om ook na het einde van de Overeenkomst Partijen te binden onverkort blijven gelden.

 

8.3        Partijen doen afstand van het recht om ontbinding of vernietiging c.q. wijziging op grond van artikel 6:265 e.v. respectievelijk 6:228 van het Burgerlijk Wetboek te vorderen.

Voorbeeld aandeelhoudersovereenkomst Artikel 9

9.           geheimhouding

9.1  Partijen verbinden zich om tijdens en na de duur van de Overeenkomst op geen enkele wijze direct of indirect vertrouwelijke informatie betreffende de Vennootschap, de inhoud van de Overeenkomst of de Aandeelhouders aan derden te verstrekken. Partijen staan er voor in dat hun werknemers, adviseurs en gelieerde (rechts)personen overeenkomstig handelen.

 

9.2  Artikel 10.1 is niet van toepassing op informatie, die algemeen bekend of toegankelijk is of die een Partij op grond van wet- of regelgeving dan wel op grond van een uitspraak van een rechterlijke instantie dient te verstrekken.

Voorbeeld aandeelhoudersovereenkomst Artikel 10

10.           conflict tussen de overeenkomst en de statuten

10.1 Indien een bepaling uit de Overeenkomst in strijd is met de Statuten, prevaleert de bepaling uit de Overeenkomst in de interne verhoudingen tussen de Partijen.

 

Voorbeeld aandeelhoudersovereenkomst Artikel 11

11.           overige bepalingen 

11.1 Is of wordt de Overeenkomst gedeeltelijk ongeldig of onverbindend, dan blijven de Partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. De Partijen zullen het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig en verbindend zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de Overeenkomst, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte.

11.2 De Overeenkomst kan alleen schriftelijk worden gewijzigd of aangevuld.

 

11.3 De Overeenkomst bevat de gehele overeenkomst tussen de Partijen met betrekking tot de in de Overeenkomst omschreven transactie en treedt in de plaats van en vervangt alle eerdere afspraken die Partijen in het kader van deze transactie hebben gemaakt.

 

11.4 Een verzuim van een Partij om een recht uit hoofde van de Overeenkomst uit te oefenen of het uitstellen daarvan zal niet gelden als het afstand doen van een dergelijk recht. Een enkelvoudige of gedeeltelijke uitoefening van een recht uit hoofde van de Overeenkomst door een Partij zal geen andere of verdere uitoefening van dat recht of van andere rechten uitsluiten.

 

11.5 De Vennootschap zal de Overeenkomst medeondertekenen ten blijke van zowel haar erkenning van en instemming met het bepaalde in de relevante artikelen van de Overeenkomst, alsmede ten blijke van haar bereidheid om, waar noodzakelijk, medewerking te verlenen aan de uitvoering van de in de Overeenkomst vervatte afspraken.

 

11.6 De Overeenkomst bevat geen derdenbedingen, behoudens voor de erfgena(a)m(en). Echter, ingeval de Overeenkomst moet worden geacht derdenbedingen te bevatten, terwijl een dergelijk beding is geaccepteerd door een derde, dan kan en zal deze derde geen partij worden bij de Overeenkomst.

 

11.7 Mededelingen en andere verklaringen die in verband met de Overeenkomst worden gedaan, mogen alleen worden gedaan per aangetekende verzonden brief of email met ontvangstbevestiging aan de adressen als opgenomen op pagina 2 van de Overeenkomst  vermelde emailadressen (of aan een zodanig ander (e-mail-)adres als met inachtneming van dit artikel door een Partij is meegedeeld).

Voorbeeld aandeelhoudersovereenkomst Artikel 12

12.           toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1     De Overeenkomst is onderworpen aan Nederlands recht.

 

12.2      In geval van geschillen, voortvloeiend uit de Overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen Partijen trachten deze in eerste instantie in der minne op te lossen.

 

12.3      Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als bedoeld in Artikel 13.2 binnen een periode van 4 (vier) weken na aanvang van de gesprekken op te lossen, zal dat geschil bij uitsluiting in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter te Breda.

Voorbeeld aandeelhoudersovereenkomst Afsluiting en ondertekening

Overeengekomen in tweevoud op (datum) te (Plaats).

 

 

 

                                                                                   _____________________________

Aandeelhouder 1                                                                  Aandeelhouder 2                                                     

 

 

                                                                                   _____________________________

Bedrijfsnaam                                                            Bedrijfsnaam

door:    Aandeelhouder 1                                       door:    Aandeelhouder 2       

Download de voorbeeld aandeelhoudersovereenkomst in PDF. 

Bekijk ook het andere voorbeeld van een aandeelhoudersovereenkomst

Lees hier alles over de verplichte statuten bij de aandeelhoudersovereenkomst.