Artikel 12 Procedure


button-alle-brieven

U kunt een Artikel 12 Procedure opstarten op het moment dat u het niet eens bent met een beslissing van de Officier van Justitie. U start deze procedure zelf, danwel met behulp van een advocaat, om beklag in te dienen wegens het niet vervolgen door het Openbaar Ministerie. 

Voorbeeld brief Artikel 12 Procedure

Naam verzender

Contactpersoon verzender

Straat en huisnummer verzender

Postcode en Plaats verzender

 

Naam ontvanger

Contactpersoon ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en Plaats ontvanger


Plaats, datum verzenden

Betreft beklag wegens niet vervolgen door openbaar ministerie

 

Edelgrootachtbare Heer / Vrouwe,


Op….. (datum) heb ik bij de politie aangifte gedaan terzake van ……. (omschrijving feiten met vermelding van tijd, plaats en verdere bijzonderheden).

Gemeld strafbaar feit, parketnummer:………, wordt door de officier van justitie te ….. niet (verder) vervolgd. Hierover wil ik mijn beklag doen.

Ik heb een rechtstreeks belang bij de vervolging van …… (personalia persoon wiens verdere vervolging wordt verlangd / verdachte), omdat ……….

Om deze redenen verzoek ik u te bevelen dat de verlangde vervolging wordt ingezet (/ voortgezet) terzake van het feit waarop dit beklag betrekking heeft.


Hoogachtend,

……………….

(naam en handtekening)

Werkwijze artikel 12 procedure

Het beklag; de artikel 12 procedure

Wie mag beklag indienen en hoe:

- Rechtstreeks belanghebbende; het slachtoffer, nabestaanden, benadeelden.

- Het beklag wordt schriftelijk gedaan en wordt gericht aan het gerechtshof.

- Het klaagschrift bevat de naam en het adres van de klager.

- Uit het klaagschrift moet blijken op welk concreet feit het beklag betrekking heeft waarbij er geen strafrechtelijke kwalificatie aan het feit gegeven hoeft te worden.

- Wanneer het beklag een vervolg is op eerdere correspondentie tussen de klager en de OvJ is het aan te raden deze correspondentie mee te sturen.

- Er wordt geen griffierecht berekend.

- In het geval de klager minderjarig is (onder de 16 jaar), is in ieder geval de wettelijk vertegenwoordiger bevoegd (ook curatele) om namens de minderjarige een beklag in te dienen. Het beklag van de minderjarige ouder dan 12 zal ontvankelijk kunnen worden verklaard (afhankelijk van omstandigheden van de persoon).

- De klacht kan (in beginsel) worden ingediend binnen 3 maanden nadat de rechtstreeks belanghebbende met de kennisgeving bekend is geworden.

De verdere procedure

- De klager krijgt vanuit het gerechtshof een ontvangstbevestiging.

- Vervolgens geeft het gerechtshof aan de advocaat-generaal bij het hof opdracht om schriftelijk verslag uit te brengen. De advocaat vraagt daartoe inlichtingen op bij de OvJ die de beslissing tot niet vervolging heeft genomen.

- De advocaat-generaal informeert vervolgens het Hof over de genomen sepotbeslissing en de gronden daarvoor.

- Indien het beklag niet ontvankelijk is of ongegrond is, kan het gerechtshof zonder nader onderzoek de klager niet ontvankelijk verklaren / het beklag ongegrond verklaren. In dit geval behoeft de klager niet te worden gehoord en behoeft hem geen kennisgeving van de stukken te worden toegestaan.

- De hoofdregel is echter dat de klager wordt gehoord / daartoe wordt opgeroepen. Tijdens de mondelinge behandeling kan de klager het beklag toelichten. Hij kan zich daarbij laten bijstaan.

- Een bevel tot vervolging wordt niet verleend zonder dat de persoon wiens vervolging wordt verlangd is gehoord / daartoe is opgeroepen. Hij wordt ook in de gelegenheid

gesteld opmerkingen te maken over het beklag en de gronden daarvan.

- Het Gerechtshof behandelt het beklag in een meervoudige kamer, maar kan het horen van de klager en van de persoon wiens vervolging wordt verlangd opdragen aan de

raadsheercommissaris.

- De voorzitter van het Hof staat aan de klager, de persoon wiens vervolging wordt verlangd en aan hun advocaten of gemachtigden op verzoek de kennisneming van de

stukken toe. De voorzitter bepaalt op welke wijze de kennisneming kan geschieden. Sommige stukken kunnen, in het kader van de bescherming van de persoonlijke

levenssfeer of andere zwaarwichtige gronden, worden uitgezonderd van kennisneming.

- De behandeling vindt plaats in raadkamer. De klager en de persoon wiens vervolging wordt verlangd kunnen zich ook laten vertegenwoordigen door een advocaat of een

schriftelijk gevolmachtigde.

- Na de mondelinge behandeling geeft het gerechtshof zijn beslissing.

- De toetsing door het Hof is een volledige toetsing van de vervolgingsbeslissing.

- Tegen de beslissing van het Hof staat geen beroepsmogelijkheid open.

Mogelijke beslissingen Artikel 12 Procedure

Aangenomen dat het hof bevoegd is en de klager in het beklag ontvankelijk is, zijn verschillende beslissingen mogelijk. Wanneer het hof van oordeel is dat vervolging moet plaatsvinden, beveelt het Hof dat de vervolging zal worden ingesteld of voortgezet ter zake van het feit waarop het beklag betrekking heeft. Het bevel kan tevens de last bevatten dat de verdachte door de officier van justitie ter terechtzitting wordt gedagvaard of dat de OvJ een vordering indient tot het instellen van een gerechtelijk vooronderzoek.

 

Download de voorbeeld brief Artikel 12 procedure

Download hieronder de voorbeeld brief voor de artikel 12 procedure in Word. 

Lees meer over de artikel 12 procedure om de website van het openbaar ministerie