Voorbeeld Garantstelling

alle-voorbeeld-brieven-button-donker

Hieronder treft u een voorbeeld garantstelling. Deze garantstelling is voor een huurobject van een kind, waarvoor de ouder garant staat voor de huur, indien het kind niet in staat zou zijn de huur te betalen.


Het kan zijn dat een verhuurder een garantstelling vraagt, meestal in het geval van jongeren. De ouders kunnen dan garant staan dat de huur betaald zal worden, dat de verhuurder bij de ouders terecht kan wanneer er problemen zijn met de betalingen van de huur. 


Bekijk voorbeeld garantstelling

voorbeeld-garantstelling


Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld contracten en overeenkomsten.


Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een overeenkomst, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je contracten en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.


Voorbeeld garantstelling

Bekijk hieronder een voorbeeld garantstelling. Onder aan de pagina kunt u het voorbeeld downloaden in Word als opzetje. 


In verband met de aanvraag voor het huren van een woonobject via (verhuurbedrijf) verzoeken wij u deze garantstelling in te vullen en te retourneren.

 

 

Ondergetekende

 

Naam ouder, gevestigd te (NAW gegevens ouder: straat, huisnummer, postcode, plaats),

 

Verklaart hierbij garant te staan voor

 

Naam kind, gevestigd te (NAW gegevens kind: straat, huisnummer, postcode, plaats),  

 

 

met betrekking tot het overmaken van de huur gedurende de contractperiode (data van de contract periode) voor het woonobject gelegen aan (straat en huisnummer van het woonobject)  te (postcode en plaats van het woonobject)

 

Contact gegevens ouder(s)

 

Naam                   :  _______________________________________________________

 

Adres                   : ________________________________________________________

 

Postcode            : _____________                          Woonplaats:__________________________

 

Telefoon             :  ____________________________

 

 

Datum                  : _____________             Plaats :_______________

 

 

 

 

__________________

 

Handtekening ouder(s)

Voorbeeld garantstelling

Download de voorbeeld garantstelling in Word. 

Voorbeeld Garantstelling

Download de voorbeeld garantstelling in Word. 


Het kan zijn dat uw kind geen vaste baan heeft, waardoor de verhuurder van een woonobject een garantstelling wenst voor de huur. Dit houdt in dat u als ouder ervoor garant staat dat wanneer uw kind de huur niet kan betalen tijdens de contract periode, u uw kind bij zal staat en de huur zult voldoen. 


Wanneer dit het geval is, zal de verhuurder op papier een garantstelling van u willen ontvangen. Om de garantstelling compleet te maken, dient u een kopie van uw geldige legitimatie aan de garantstelling toe te voegen. 


Een garantstelling kan ook in sommige uitzonderlijke gevallen worden opgesteld voor een kind dat een hypotheek af wil sluiten, maar nog geen vaste baan heeft. De hypotheek verstrekker kan er in sommige gevallen mee akkoord gaan dat u als ouder een garantstelling geeft voor de betaling van de hypotheek, indien uw kind niet in staat zou zijn de hypotheek te betalen. Een garantstelling voor een huur object is meer gangbaar dan een garantstelling voor een hypotheek. Lees meer over de garantstelling bij een hypotheek

Bekijk ook de andere voorbeeld documenten, voorbeeld brieven, facturen, contracten en nog veel meer op onze website. 


Voorbeeld Garantstelling Visum

Naam verzender

Contactpersoon verzender

Straat en huisnummer verzender

Postcode en Plaats verzender


Naam ontvanger

Contactpersoon ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en Plaats ontvanger


Plaats, datum

Betreft: Garantstelling Visumaanvraag – Naam/ BSN

Geachte heer mevrouw,

Ik, (Naam), verstrek hierbij een garantieverklaring voor (Naam), die van plan is Nederland te bezoeken voor (reden van het bezoek aan Nederland). Hierbij bevestig ik dat ik de volledige financiële verantwoordelijkheid op me neem voor alle uitgaven die de visumaanvrager tijdens zijn verblijf in Nederland maakt.

Ik garandeer dat de visumaanvrager geen last wordt van de Nederlandse overheid en dat ik zal zorgen voor huisvesting, eten, ziektekostenverzekering en alle andere onkosten die tijdens het verblijf kunnen ontstaan. Ik bevestig dat ik over voldoende financiële middelen beschik om (Naam) te onderhouden en dat ik alle kosten in verband met het verblijf zal dekken.

Mocht (Naam) niet in staat zijn om zijn uitgaven te dekken, verbind ik me er hierbij toe om namens hem/ haar eventuele openstaande schulden of verplichtingen te betalen.

Deze garantieverklaring is geldig voor de duur van het verblijf van (Naam) in Nederland, startend op (Datum) en eindigend bij vertrek op (Datum).


Aldus eerlijk verklaard,

Met vriendelijke groet,

(Naam)

Handtekening

______________Voorbeeld Garantstelling Engels

Sender name
Contact sender
Street and house number sender
Postcode and City of sender


Name reciever
Contact recipient
Street and house number receiver
Postcode and City of recipient

Place, given

Subject: Visa application guarantee – Name/BSN

Ir/Madam,

I, (Name), will certainly draw a guarantee statement for (Name), who intends to visit the Netherlands for (reason of the visit to the Netherlands). Confirmed that I assume full financial responsibility for all expenses incurred by the visa applicant during their stay in the Netherlands.

I guarantee that the visa applicant will not become the last of the Dutch government and that I will take care of accommodation, food, health insurance and any other expenses that may arise during the stay. I have confirmed that I have sufficient financial resources to support (Name) and that I will cover all costs associated with the stay.

Should (Name) be unable to meet his expenses, I sometimes undertake to pay any outstanding debts of obligations on his/her behalf.

This warranty statement is valid for the duration of (Name)'s stay in the Netherlands, starting on (Date) and ending upon departure on (Date).

So honestly told,
Yours sincerely,


(Name)

Signature


_____________

snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's