Voorbeeld klachtenbrief over school

alle-voorbeeld-brieven-button-donker

Op deze pagina treft u een Voorbeeld Klachtenbrief over school. Een klacht is een uiting van ontevredenheid over een bewezen dienst, een persoon of een product.Wanneer men zich niet goed behandeld voelt, of de zaken niet zo lopen als verwacht, kan het zijn dat men een klacht wenst in te dienen. Een klacht kan mondeling worden ingediend, of er kan een brief of een mail worden gestuurd. Op deze pagina treft u een voorbeeld van een klachtenbrief. U kunt uw klacht ook indienen bij de nationale ombudsman

Klacht over school

Het kan voorkomen dat u ontevreden bent, het niet eens bent met iets dat op school gebeurt. Wanneer u dit wil laten blijken en hoopt op verbetering, kunt u een klacht indienen. De klacht kan gaan over zaken zoals: de cijfers/ beoordeling, (seksuele) intimidatie, de lesinhoud, de communicatie, of de lestijden.

 

Het kan zijn dat uw klacht een toegevoegde waarde oplevert wanneer er naar u wordt geluisterd en er verbetering of correctie plaats vindt. Een klacht kan echter ook een negatieve situatie opleveren als de verhoudingen onderling erdoor worden aangetast. Bedenk goed wat u denkt te kunnen bereiken door het sturen van uw klacht. 

Procedure klacht indienen

  • De klacht voorkomen: Door in een vroeg stadium met de school in gesprek te gaan, kunt u wellicht al snel tot een oplossing komen. Dit kan met de betreffende leraar, de directeur, de interne of externe vertrouwenspersoon.
  • Indienen klacht: Wanneer het niet is gelukt om er met de school uit te komen, kunt u een formele klacht in gaan dienen. De school is volgens de wet verplicht een klachtencommissie te hebben of om bij een externe klachtencommissie aangesloten te zijn. Volgens de wet heeft de school de volgende verplichtingen: De klacht behandeld wordt door iemand op wie de klacht niet is gericht; U de mogelijkheid te bieden de klacht mondeling toe te lichten; De gegevens vertrouwelijk te behandelen
  • Behandeling klacht: De klachtencommissie beoordeelt in eerste instantie of de klacht de klacht onder haar reikwijdte valt. Vervolgens worden u en de verweerder in staat gesteld de klacht verder (mondeling) toe te lichten. Vervolgens formuleert de klachtencommissie een oordeel en deelt deze mee aan de klager en de verweerder. De commissie moet dit oordeel binnen 4 weken kenbaar maken. De klacht en het oordeel worden na de afhandeling doorgestuurd naar de medezeggenschapsraad (MR) van de school.

Voorbeeld klachtenbrief over school 1

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender 

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger 

 

Betreft: Voorbeeld klachtenbrief over school

Plaats en datum

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Naar aanleiding van de afgelopen proefwerkweek wil ik hierbij een klacht indienen. Mijn dochter (naam) zit in klas (klasnummer).

 

Sinds 2 maanden is er zoals u weet een nieuwe leraar Nederlands aangesteld. Mijn dochter krijgt nu haar Nederlandse les van de heer (naam). Sinds deze leraar les is komen te geven, hoor ik telkens klachten. Er is geen orde tijdens de les en mijn dochter heeft daar last van.

 

Nu blijkt dat zij voor haar laatste proefwerk Nederlands d.d. (datum) een onvoldoende heeft gehaald. Mijn dochter heeft altijd uitgeblonken en een onvoldoende voor dit vak vinden wij onacceptabel. Bij navraag bleek dat de gehele klas een onvoldoende voor dit vak heeft gekregen.

 

Graag wil ik inzage in de beoordeling, of een klassikale herkansing voorstellen.  

 

In afwachting op uw spoedige reactie, verblijf ik,

 

Met vriendelijke groet,

  

Naam afzender 

Handtekening afzender

Voorbeeld klachtenbrief over school

Voorbeeld klachtenbrief over school 2

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

 

Betreft: Voorbeeld klachtenbrief over school

Plaats en datum

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Hierbij wil ik een klacht indienen over leraar Nederlands de heer (naam).

Sinds korte tijd heeft mijn dochter les van een nieuwe leraar Nederlands. Vanaf dat moment is haar leergierigheid voor dit vak sterk afgenomen. Nederlands is altijd haar beste vak geweest en nu haalt ze enkel nog onvoldoendes.

 

Bij navraag bleek dat mijn dochter last heeft van intimidatie van deze leraar. Hij heeft haar meerdere malen verteld dat ze nergens geschikt voor is en het nooit zal maken in dit leven. Dit soort uitspraken vinden wij als ouders onacceptabel. Wanneer mijn dochter les blijft krijgen van deze leraar zien wij ons genoodzaakt haar over te plaatsen naar een andere school.

 

 

In afwachting op uw spoedige reactie, verblijf ik,

 

Met vriendelijke groet,

 

 

 

Naam afzender

 

Handtekening afzender

Voorbeeld Klachtenbrief over school

Standaard opmaak brief

Een brief bestaat uit de volgende standaard onderdelen:

1.       Vul de NAW gegevens ;

2.       Verwerk de Plaats en datum;

3.       Schrijf het onderwerp op;

4.       Begin met de aanhef;

5.       Start de eerste alinea met de inleiding van de brief;

6.       Ga in de vervolgalinea’s verder in op je onderwerp;

7.       Sluit af met een verzoek tot actie en/of korte samenvatting;

8.       Plaats een groet, met daaronder je naam en handtekening;

9.       Verwijs naar eventuele bijlagen en voeg deze toe.


Lees hieronder meer over de verschillende onderdelen. 


Brief voorbeeld: NAW gegevens

In eerste instantie vul je je eigen NAW gegevens bovenaan het document in, of gebruik voorbedrukt (bedrijfs)briefpapier. Daaronder komen de NAW gegevens van de ontvanger van de brief.

Naam verzender

Straat en huisnummer

Postcode en Plaats


Als je de brief naar een bedrijf stuurt, kan het zijn dat hij naar een bepaalde afdeling of een contactpersoon verstuurd moet worden. Ook maken bedrijven regelmatig gebruik van een postbus. In dat geval ziet het er als volgt uit:

Bedrijfsnaam ontvanger

T.a.v. Afdeling/ contactpersoon

Postbus nummer

Postcode en Plaats


Brief voorbeeld: Plaats en datum

Onder de NAW gegevens staan de plaats en datum. De plaats staat vooraan en wordt met een hoofdletter geschreven. De datum kan je met de maand in cijfers uitgedrukt, of met de maand voluit (met kleine letter) geschrevem.

Rotterdam, 00-00-0000

Rotterdam, 00 maand 0000


Brief voorbeeld: Onderwerp

Bovenaan een brief staat altijd het onderwerp vermeld. Zo kan de ontvanger direct bij openen zien waar de brief over gaat. In deze regel kan je ook een eventueel referentienummer verwerken.

Betreft: klacht inzake abonnement nr 0000


Brief voorbeeld: Aanhef

De aanhef van de brief is afhankelijk van het karakter van de brief en de informatie die je tot je beschikking hebt. Zo is de aanhef bij een formele brief over het algemeen “Geachte”- gevolgd door de naam en bij een niet formele brief “Beste”- gevolgd door de naam.


Brief voorbeeld: 1e alinea

In de eerste alinea geef je in het kort aan waar de brief over gaat. Voorbeeld van inleidende zinnen zijn:

  • Naar aanleiding van ons telefonisch onderhoud...
  • Naar aanleiding van uw brief d.d. ...
  • In verband met de op handen zijnde bijeenkomst...
  • Op uw website las ik dat u...
  • Graag schrijf ik u in verband met...
  • Bedankt voor uw schrijven d.d....


Brief voorbeeld: Vervolgalinea's

In de vervolgalinea’s ga je verder in op je onderwerp. Zorg ervoor dat je de brief zakelijk, kort en bondig houdt.


Brief voorbeeld: Slotalinea

In de slotalinea verzoek je tot vervolgactie en/ of geef je een korte samenvatting. Dat is verder afhankelijk van het karakter van de brief en wat je ermee wil bereiken.


Brief voorbeeld: Groet

De afsluiting van je brief bestaat uit de groet, gevolgd door je naam en handtekening. Bij een formele brief wordt als groet vaak “Met vriendelijke groet” gebruikt. Er zijn ook andere manieren om de groet weer te geven. Lees meer over de afsluiting van een Nederlandse brief. 


Brief voorbeeld: Bijlagen

Als er bijlagen bij je brief komen, dan kan je daar onder in je document naar verwijzen. Zo is duidelijk wat er nog meer toegevoegd is.


Bekijk ook de andere voorbeeld klachtenbrieven op deze site.

 

Naast deze voorbeeld brieven, staan er ook diverse voorbeeld zakelijke brieven en alles over het schrijven van een zakelijke mail


Voorbeeld-Zakelijke-Brief-Opmaak-NL
snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's