Voorbeeld inhoudsopgave

Hieronder treft u een voorbeeld inhoudsopgave. Dit is een voorbeeld van een inhoudsopgave van een personeelshandboek. De inhoudsopgave kunt u gemakkelijk maken in elk Word document.

 

alle-voorbeeld-brieven-button-donker

Om een inhoudsopgave te maken in Word, moet u gebruik maken van de verschillende koppen. Standaard staat de tekst op standaard opmaak, u kunt de opmaak van de naam van de verschillende hoofdstukken en sub hoofdstukken veranderen door erop te staan en bij stijlen de kop stijl te selecteren. Wanneer het document klaar is, kunt u heel eenvoudig in 1 keer de inhoudsopgave invoegen door bij invoegtoepassingen te kiezen voor inhoudsopgave. Daar kun u ook de stijl van de inhoudsopgave bepalen. Wanneer u wijzigingen maakt in het document, kunt u de inhoudsopgave automatisch verversen. 


Voorbeeld inhoudsopgave personeelshandboek

Voorbeeld Inhoudsopgave

Voorbeeld inhoudsopgave

Inhoud

Inhoudsopgave 2

1. Inleiding_ 2

2. Begripsbepaling 3

3. Persoonsgegevens 3

4. Ondernemingsraad_ 4

5. Werktijden_ 4

6. Urenverantwoording_ 5

7. Afwezigheid projectwerkzaamheden_ 5

8. Overwerk 5

9. Verlofregeling_ 5

10. Bijzonder verlof 6

11. Zwangerschaps- en bevallingsverlof 7

12. Studieregeling/studieverlof 8

1. Algemene Voorwaarden. 8

2. Studieverlof 8

3. Tegemoetkoming studiekosten. 8

4. Terugbetaling tegemoetkoming studiekosten. 8

13. Ziekte en ziekmeldingsprocedure 9

1. Salaris bij ziekte. 9

2. Arbodienst 9

3. Ziekmelding. 9

4. Thuisblijven. 10

5. Bereikbaarheid. 10

6. Verstrekken van informatie. 10

7. Op het spreekuur komen. 10

8. Eigen verklaring. 11

9. Medisch onderzoek. 11

10. Het verrichten van werkzaamheden. 11

11. Meewerken aan verzuimbegeleiding. 11

12. Ziekmelding tijdens de vakantie. 11

13. Vakantie tijdens ziekte. 11

14. Werkhervatting bij herstel 11

15. Niet hervatten na herstelverklaring. 12

16. Second opinion. 12

17. Informatieverstrekking door Arbodienst aan Bedrijf 12

18. Klachten. 12

19. Naam en adres Arbodienst en arboarts. 12

20. Sanctieregeling. 12

14.        Arbeidsomstandighedenbeleid 13

1. Plicht 13

2. Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden. 13

3. Rookbeleid. 13

4. PAGO. 13

5. Bijzondere groepen. 13

6. Arbo in inwerkprogramma. 13

7. Ongewenste omgangsvormen. 14

8. Afspraken over alcohol, drugs en medicijnen. 14

9. Ongevallenregistratie. 14

10. Evaluatie pva. 14

11. Voorlichting. 14

15. Salarissen_ 14

16. Vakantiegeld_ 15

17. Spaarregeling en pensioen_ 15

18. Collectieve ziektekostenregeling_ 16

19. Bedrijfsregeling kinderopvang 16

20. Werkgebied_ 16

21. Reiskostenvergoeding_ 16

22. Einde arbeidsovereenkomst 17

23. Geheimhouding 17

24. Bedrijfseigendommen_ 18

25. Intellectueel eigendom_ 18

26. Nevenbetrekkingen_ 18

27. Non-relatie 18

Bijlage 1 Projecturenverantwoordingsstaten 19

Definitie urensoorten: 20

Bijlage 2 Registratie medewerkers bij GAK_ 20

Verzekerdenadministratie. 20

Meldingsplicht dienstverband- en persoonsgegevens 20

Recht op inzage en correctie. 20

Meer informatie over het GAK. 20

Bijlage 3 Aanvraagformulier Bijzonder verlof 21

AANVRAAG BIJZONDER VERLOF 21

In te vullen door Bedrijf 21

Bijlage 4 Tegemoetkoming Studiekosten 22

Aanvraagformulier Studieregeling Bedrijf 22

U kunt de voorbeeld inhoudsopgave eenvoudig in Word maken. Lees boven aan de pagina welke stappen u daarvoor moet ondernemen. 

Bekijk ook de andere voorbeeld brieven op deze website en de voorbeeld brieven op de website van de consumentenbond


Standaard opmaak brief

Een brief bestaat uit de volgende standaard onderdelen:

1.       Vul de NAW gegevens ;

2.       Verwerk de Plaats en datum;

3.       Schrijf het onderwerp op;

4.       Begin met de aanhef;

5.       Start de eerste alinea met de inleiding van de brief;

6.       Ga in de vervolgalinea’s verder in op je onderwerp;

7.       Sluit af met een verzoek tot actie en/of korte samenvatting;

8.       Plaats een groet, met daaronder je naam en handtekening;

9.       Verwijs naar eventuele bijlagen en voeg deze toe.


Lees hieronder meer over de verschillende onderdelen. 


Brief voorbeeld: NAW gegevens

In eerste instantie vul je je eigen NAW gegevens bovenaan het document in, of gebruik voorbedrukt (bedrijfs)briefpapier. Daaronder komen de NAW gegevens van de ontvanger van de brief.

Naam verzender

Straat en huisnummer

Postcode en Plaats


Als je de brief naar een bedrijf stuurt, kan het zijn dat hij naar een bepaalde afdeling of een contactpersoon verstuurd moet worden. Ook maken bedrijven regelmatig gebruik van een postbus. In dat geval ziet het er als volgt uit:

Bedrijfsnaam ontvanger

T.a.v. Afdeling/ contactpersoon

Postbus nummer

Postcode en Plaats


Brief voorbeeld: Plaats en datum

Onder de NAW gegevens staan de plaats en datum. De plaats staat vooraan en wordt met een hoofdletter geschreven. De datum kan je met de maand in cijfers uitgedrukt, of met de maand voluit (met kleine letter) geschrevem.

Rotterdam, 00-00-0000

Rotterdam, 00 maand 0000


Brief voorbeeld: Onderwerp

Bovenaan een brief staat altijd het onderwerp vermeld. Zo kan de ontvanger direct bij openen zien waar de brief over gaat. In deze regel kan je ook een eventueel referentienummer verwerken.

Betreft: klacht inzake abonnement nr 0000


Brief voorbeeld: Aanhef

De aanhef van de brief is afhankelijk van het karakter van de brief en de informatie die je tot je beschikking hebt. Zo is de aanhef bij een formele brief over het algemeen “Geachte”- gevolgd door de naam en bij een niet formele brief “Beste”- gevolgd door de naam.


Brief voorbeeld: 1e alinea

In de eerste alinea geef je in het kort aan waar de brief over gaat. Voorbeeld van inleidende zinnen zijn:

  • Naar aanleiding van ons telefonisch onderhoud...
  • Naar aanleiding van uw brief d.d. ...
  • In verband met de op handen zijnde bijeenkomst...
  • Op uw website las ik dat u...
  • Graag schrijf ik u in verband met...
  • Bedankt voor uw schrijven d.d....


Brief voorbeeld: Vervolgalinea's

In de vervolgalinea’s ga je verder in op je onderwerp. Zorg ervoor dat je de brief zakelijk, kort en bondig houdt.


Brief voorbeeld: Slotalinea

In de slotalinea verzoek je tot vervolgactie en/ of geef je een korte samenvatting. Dat is verder afhankelijk van het karakter van de brief en wat je ermee wil bereiken.


Brief voorbeeld: Groet

De afsluiting van je brief bestaat uit de groet, gevolgd door je naam en handtekening. Bij een formele brief wordt als groet vaak “Met vriendelijke groet” gebruikt. Er zijn ook andere manieren om de groet weer te geven. Lees meer over de afsluiting van een Nederlandse brief. 


Brief voorbeeld: Bijlagen

Als er bijlagen bij je brief komen, dan kan je daar onder in je document naar verwijzen. Zo is duidelijk wat er nog meer toegevoegd is.


Inhoudsopgave Projectplan

plan-project-inhoud

Inhoudsopgave Communicatieplan

voorbeeld-communicatieplan-inhoud

Inhoudsopgave Voorwaarden

voorbeeld-algemene-voorwaarden-inhoudsopgave
snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's