Voorbeeld klachtenbrief Politie

alle-voorbeeld-brieven-button-donker

Op deze pagina treft u een voorbeeld klachtenbrief politie. Een klacht is een uiting van ontevredenheid over een bewezen dienst, een persoon of een product.

Wanneer men zich niet goed behandeld voelt, of de zaken niet zo lopen als verwacht, kan het zijn dat men een klacht wenst in te dienen. Een klacht kan mondeling worden ingediend, of er kan een brief of een mail worden gestuurd. Bovenstaande op deze pagina treft u een voorbeeld van een klachtenbrief. U kunt uw klacht ook indienen bij de nationale ombudsman.


Procedure klacht indienen bij de politie

Wanneer u een klacht heeft over de politie kunt u een klacht indienen bij de politie.

 • Het is altijd raadzaam om eerst in gesprek te gaan, wellicht is het indienen van een klacht dan net meer nodig.
 • U kunt uw klacht mondeling, schriftelijk, of via het online klachtenformulier indienen, afhankelijk van uw eigen wensen. U kunt naar het bureau gaan voor het mondeling indienen van de klacht, ervoor kiezen om een brief te schrijven met uw klacht, of via de website van de politie via het klachtenformulier uw klacht in te dienen.
 • Als u een klacht heeft ingediend, start de politie een onderzoek. De inhoud van uw klacht bepaalt om wat voor soort onderzoek het gaat.
 • Vervolgens krijgt u van de politie bericht over het oordeel en eventuele vervolgstappen met betrekking tot uw klacht.
 • Wanneer u het hier niet mee eens bent, kunt u de nationale ombudsman vragen de klacht te onderzoeken. Bent u na niet tevreden over de manier waarop de politie uw klacht heeft behandeld?

 

Op de website van de politie kunt u meer lezen over de klachtenregeling.

 

Voorbeeld klachtenbrief Politie

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

  

Betreft: Klachtenbrief politie

Plaats en datum

 

Geachte heer/mevrouw,

 

U start met duidelijk te maken waarover uw klacht gaat. Zorg voor een duidelijke beknopte omschrijving van uw klacht. Indien van toepassing vermeldt u de data, namen, tijdstippen enzovoorts.

 

Werk in de volgende alinea de klacht eventueel verder uit. Zorg dat u de klacht duidelijk omschrijft.

 

Geef vervolgens aan wat u verlangt van de politie. Wat kan er gedaan worden om de klacht te verhelpen?

 

Sluit af door aan te geven wanneer u een reactie van de politie verwacht.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld klachtenbrief politie

Bekijk naast deze voorbeeld klachtenbrief politie ook de andere voorbeeld klachtenbrieven op deze site.

 

Naast deze voorbeeld brieven, staan er ook diverse voorbeeld zakelijke brieven en alles over het schrijven van een zakelijke mail

Standaard opmaak brief

Een brief bestaat uit de volgende standaard onderdelen:

1.       Vul de NAW gegevens ;

2.       Verwerk de Plaats en datum;

3.       Schrijf het onderwerp op;

4.       Begin met de aanhef;

5.       Start de eerste alinea met de inleiding van de brief;

6.       Ga in de vervolgalinea’s verder in op je onderwerp;

7.       Sluit af met een verzoek tot actie en/of korte samenvatting;

8.       Plaats een groet, met daaronder je naam en handtekening;

9.       Verwijs naar eventuele bijlagen en voeg deze toe.


Lees hieronder meer over de verschillende onderdelen. 


Brief voorbeeld: NAW gegevens

In eerste instantie vul je je eigen NAW gegevens bovenaan het document in, of gebruik voorbedrukt (bedrijfs)briefpapier. Daaronder komen de NAW gegevens van de ontvanger van de brief.

Naam verzender

Straat en huisnummer

Postcode en Plaats


Als je de brief naar een bedrijf stuurt, kan het zijn dat hij naar een bepaalde afdeling of een contactpersoon verstuurd moet worden. Ook maken bedrijven regelmatig gebruik van een postbus. In dat geval ziet het er als volgt uit:

Bedrijfsnaam ontvanger

T.a.v. Afdeling/ contactpersoon

Postbus nummer

Postcode en Plaats


Brief voorbeeld: Plaats en datum

Onder de NAW gegevens staan de plaats en datum. De plaats staat vooraan en wordt met een hoofdletter geschreven. De datum kan je met de maand in cijfers uitgedrukt, of met de maand voluit (met kleine letter) geschrevem.

Rotterdam, 00-00-0000

Rotterdam, 00 maand 0000


Brief voorbeeld: Onderwerp

Bovenaan een brief staat altijd het onderwerp vermeld. Zo kan de ontvanger direct bij openen zien waar de brief over gaat. In deze regel kan je ook een eventueel referentienummer verwerken.

Betreft: klacht inzake abonnement nr 0000


Brief voorbeeld: Aanhef

De aanhef van de brief is afhankelijk van het karakter van de brief en de informatie die je tot je beschikking hebt. Zo is de aanhef bij een formele brief over het algemeen “Geachte”- gevolgd door de naam en bij een niet formele brief “Beste”- gevolgd door de naam.


Brief voorbeeld: 1e alinea

In de eerste alinea geef je in het kort aan waar de brief over gaat. Voorbeeld van inleidende zinnen zijn:

 • Naar aanleiding van ons telefonisch onderhoud...
 • Naar aanleiding van uw brief d.d. ...
 • In verband met de op handen zijnde bijeenkomst...
 • Op uw website las ik dat u...
 • Graag schrijf ik u in verband met...
 • Bedankt voor uw schrijven d.d....


Brief voorbeeld: Vervolgalinea's

In de vervolgalinea’s ga je verder in op je onderwerp. Zorg ervoor dat je de brief zakelijk, kort en bondig houdt.


Brief voorbeeld: Slotalinea

In de slotalinea verzoek je tot vervolgactie en/ of geef je een korte samenvatting. Dat is verder afhankelijk van het karakter van de brief en wat je ermee wil bereiken.


Brief voorbeeld: Groet

De afsluiting van je brief bestaat uit de groet, gevolgd door je naam en handtekening. Bij een formele brief wordt als groet vaak “Met vriendelijke groet” gebruikt. Er zijn ook andere manieren om de groet weer te geven. Lees meer over de afsluiting van een Nederlandse brief. 


Brief voorbeeld: Bijlagen

Als er bijlagen bij je brief komen, dan kan je daar onder in je document naar verwijzen. Zo is duidelijk wat er nog meer toegevoegd is.


Voorbeeld-Zakelijke-Brief-Opmaak-NL

Voorbeeld Klachtenbrieven

snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's