Bezwaarschrift Ontslag

Op deze pagina treft u een bezwaarschrift ontslag. We hebben 3 verschillende voorbeelden online gezet. Wanneer u een ontslagbrief krijgt, is het niet automatisch zo dat uw arbeidsovereenkomst eindigt. Het kan zijn dat uw werkgever onvoldoende redenen heeft om uw arbeidsovereenkomst te beeindigen en dat u uw ontslag kunt aanvechten


alle-bezwaarschriften-button

Verdiep u in eerste instantie in de redenen die uw werkgever opgeeft voor uw ontslag. U kunt vervolgens uitzoeken of dit voor uw werkgever inderdaad voldoende rechtsgeldige redenen zijn om u ontslag aan te zeggen. Wanneer u hierover twijfelt kunt u contact opnemen met een advocaat. Wanneer u bezwaar tekent tegen uw ontslag, houdt u zichzelf beschikbaar voor werkzaamheden. 


Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld contracten en overeenkomsten. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een overeenkomst, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je contracten en zorgen dat je het gewenste doel bereikt. 


Bezwaarschrift ontslag voorbeeld 1

Geachte heer/ mevrouw ___(naam),

 

In antwoord op uw schrijven d.d. ___(datum), waarin u mij informeert over het beëindigen van mijn arbeidsovereenkomst, teken ik bij deze bezwaar tegen mijn ontslag.

 

De reden dat ik bezwaar teken tegen mijn ontslag is dat het ontslag volgens mijn informatie niet voldoet aan de wettelijke regels. U geeft aan dat u mij om bedrijfseconomische reden ontslaat, echter val ik niet onder het afspiegelingsbeginsel wat in deze zou moeten worden toegepast.

 

Bij het correct toepassen van het afspiegelingsbeginsel zou ik gezien mijn functie, leeftijd en aantal dienstjaren niet in aanmerking kunnen komen voor een rechtsgeldig ontslag wegens bedrijfseconomische redenen.

 

Gezien het bovenstaande verzoek ik u om van het ontslag af te zien en mij daar binnen 5 werkdagen schriftelijk van op de hoogte te stellen. Daarbij wil ik nadrukkelijk berichten dat ik mij beschikbaar houd voor werkzaamheden. Wanneer u mij binnen de gestelde termijn oproept voor werkzaamheden zal ik daar direct gehoor aan geven.

 

 

Tot slot wil ik u mededelen dat op grond van het bovenstaande u gehouden bent aan de nakoming van alle verplichtingen op grond van mijn arbeidsovereenkomst, waaronder loondoorbetaling conform de reguliere standaarden.

 

Wanneer u binnen de gestelde termijn niet reageert, zie ik mij genoodzaakt gerechtelijke stappen te ondernemen. Ik hoop echter dat het niet zover zal komen en dat ik spoedig weer mijn werkzaamheden op mag pakken.

 

In afwachting op uw reactie, verblijf ik,

 

Met vriendelijke groet,

 

___(naam)

brief-voorbeeld-bezwaarschrift-onstslag

Download voorbeeld 1 in Word

Bezwaarschrift ontslag Voorbeeld 2

Geachte heer/ mevrouw __(naam),

 

In antwoord op uw schrijven d.d. ___(datum), waarin u mij ontslag aanzegt, wil ik hierbij bezwaar tekenen tegen het beëindigen van mijn arbeidsovereenkomst.

 

U heeft mij geïnformeerd dat u mijn ontslag aanzegt omdat u niet tevreden bent over mijn presteren. U heeft mij echter tijdens mijn eerdere functioneringsgesprekken nimmer geïnformeerd over enige ontevredenheid. In tegendeel, ik heb de laatste 3 jaar enkel positieve beoordelingen van u ontvangen. Daarnaast heb ik begrepen dat u voor mijn ontslag geen succesvolle ontslag vergunning heeft aangevraagd.

 

Om bovenstaande redenen ben ik van mening dat een ontslag op grond van onvoldoende presteren niet rechtsgeldig is.

 

Ik verzoek u dan ook vriendelijk doch dringend om het ontslagvoornemen te heroverwegen en mij schriftelijk te bevestigen dat mijn huidige arbeidsovereenkomst in stand zal blijven. Zoals ik u reeds mondeling heb medegedeeld, zal ik mij beschikbaar houden voor werkzaamheden.

 

In afwachting op uw reactie, verblijf ik,

 

Met vriendelijke groet,

 

___(naam)

brief-voorbeeld-bezwaarschrift-ontslag

Download voorbeeld brief bezwaarschrift ontslag 2 in Word.

Bezwaarschrift ontslag Voorbeeld 3

Geachte heer/ mevrouw __(naam),

 

In antwoord op uw schrijven d.d. ___(datum), waarin u mij ontslag opstaande voet aanzegt, wil ik hierbij bezwaar tekenen tegen het beëindigen van mijn arbeidsovereenkomst.

 

U geeft als reden van het ontslag op staande voet onenigheid met mijn collega ___(naam). Echter is deze onenigheid niet vanuit mij ontstaan en heb ik mij afstandelijk gehouden van enige uitingen. Daarom ben ik van mening dat dit ontslag op staande voet op een misverstand berust.

 

Ik verzoek u dan ook nader onderzoek in te stellen en zowel mij als mijn collega te ondervragen.

 

Ik verzoek u vriendelijk doch dringend om het aangezegde ontslag te heroverwegen en mij zo spoedig mogelijk hierover schriftelijk te berichten.

 

Wanneer u binnen de 5 werkdagen niet reageert, zie ik mij genoodzaakt gerechtelijke stappen te ondernemen. Ik hoop echter dat het niet zover zal komen en dat ik spoedig weer mijn werkzaamheden op kan pakken.

 

In afwachting op uw reactie, verblijf ik,

 

Met vriendelijke groet,

begeleidende-brief-bezwaarschrift-ontslag

Download voorbeeld 3 in Word. 

snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Standaard opmaak brief

Een brief bestaat uit de volgende standaard onderdelen:

1.       Vul de NAW gegevens ;

2.       Verwerk de Plaats en datum;

3.       Schrijf het onderwerp op;

4.       Begin met de aanhef;

5.       Start de eerste alinea met de inleiding van de brief;

6.       Ga in de vervolgalinea’s verder in op je onderwerp;

7.       Sluit af met een verzoek tot actie en/of korte samenvatting;

8.       Plaats een groet, met daaronder je naam en handtekening;

9.       Verwijs naar eventuele bijlagen en voeg deze toe.


Lees hieronder meer over de verschillende onderdelen. 


Brief voorbeeld: NAW gegevens

In eerste instantie vul je je eigen NAW gegevens bovenaan het document in, of gebruik voorbedrukt (bedrijfs)briefpapier. Daaronder komen de NAW gegevens van de ontvanger van de brief.

Naam verzender

Straat en huisnummer

Postcode en Plaats


Als je de brief naar een bedrijf stuurt, kan het zijn dat hij naar een bepaalde afdeling of een contactpersoon verstuurd moet worden. Ook maken bedrijven regelmatig gebruik van een postbus. In dat geval ziet het er als volgt uit:

Bedrijfsnaam ontvanger

T.a.v. Afdeling/ contactpersoon

Postbus nummer

Postcode en Plaats


Brief voorbeeld: Plaats en datum

Onder de NAW gegevens staan de plaats en datum. De plaats staat vooraan en wordt met een hoofdletter geschreven. De datum kan je met de maand in cijfers uitgedrukt, of met de maand voluit (met kleine letter) geschrevem.

Rotterdam, 00-00-0000

Rotterdam, 00 maand 0000


Brief voorbeeld: Onderwerp

Bovenaan een brief staat altijd het onderwerp vermeld. Zo kan de ontvanger direct bij openen zien waar de brief over gaat. In deze regel kan je ook een eventueel referentienummer verwerken.

Betreft: klacht inzake abonnement nr 0000


Brief voorbeeld: Aanhef

De aanhef van de brief is afhankelijk van het karakter van de brief en de informatie die je tot je beschikking hebt. Zo is de aanhef bij een formele brief over het algemeen “Geachte”- gevolgd door de naam en bij een niet formele brief “Beste”- gevolgd door de naam.


Brief voorbeeld: 1e alinea

In de eerste alinea geef je in het kort aan waar de brief over gaat. Voorbeeld van inleidende zinnen zijn:

  • Naar aanleiding van ons telefonisch onderhoud...
  • Naar aanleiding van uw brief d.d. ...
  • In verband met de op handen zijnde bijeenkomst...
  • Op uw website las ik dat u...
  • Graag schrijf ik u in verband met...
  • Bedankt voor uw schrijven d.d....


Brief voorbeeld: Vervolgalinea's

In de vervolgalinea’s ga je verder in op je onderwerp. Zorg ervoor dat je de brief zakelijk, kort en bondig houdt.


Brief voorbeeld: Slotalinea

In de slotalinea verzoek je tot vervolgactie en/ of geef je een korte samenvatting. Dat is verder afhankelijk van het karakter van de brief en wat je ermee wil bereiken.


Brief voorbeeld: Groet

De afsluiting van je brief bestaat uit de groet, gevolgd door je naam en handtekening. Bij een formele brief wordt als groet vaak “Met vriendelijke groet” gebruikt. Er zijn ook andere manieren om de groet weer te geven. Lees meer over de afsluiting van een Nederlandse brief. 


Brief voorbeeld: Bijlagen

Als er bijlagen bij je brief komen, dan kan je daar onder in je document naar verwijzen. Zo is duidelijk wat er nog meer toegevoegd is.


Voorbeeld-Zakelijke-Brief-Opmaak-NL

Vergelijkbare Pagina's