Bezwaarschrift indienen

U kunt een bezwaarschrift indienen wanneer u het ergens niet mee eens bent. Op deze pagina treft u informatie over de inhoud van een bezwaarschrift en diverse voorbeeld brieven. 


alle-bezwaarschriften-button

Een bezwaarschrift bestaat minimaal uit de volgende onderdelen:

 • Uw NAW gegevens
 • De NAW gegevens van de ontvanger
 • De Plaats en datum
 • Hetgeen u bezwaar tegen maakt, als het tegen een schriftelijk besluit is de datum en het kenmerk vermelden en eventueel een kopie toevoegen.
 • De reden waarom u bezwaar maakt
 • Uw naam en handtekening

Termijn bezwaar

Over het algemeen geldt dat het bezwaarschrift binnen zes weken na de datum waarop het besluit naar u is verzonden moet worden ingediend. Wanneer u het bezwaar niet binnen de zes weken indient, kan het zijn dat uw bezwaar niet in behandeling wordt genomen. 

Bezwaarschrift indienen Belastingdienst

Een bezwaarschrift indienen bij de Belastingdienst kan via de website, of u kunt een brief sturen. De termijn voor een bezwaarschrift bij de Belastingdienst is 6 weken. Wanneer u een bezwaarschrift heeft ingediend kunt u ervoor kiezen om te wachten met het betalen van de aanslag. U krijgt automatisch uitstel van betaling totdat uw bezwaar behandeld is door de Belastingdienst. Houd er wel rekening mee dat u in dat geval wel rente moet betalen over het bedrag dat u uiteindelijk aan de Belastingdienst moet betalen. Bekijk meer informatie op de website van de Belastingdienst

Bezwaarschrift indienen CJIB

Wanneer u het niet eens bent met een boete van het CJIB kunt u bezwaar indienen. U kunt dit doen via de website van het CJIB met uw DigiD, of u kunt een brief schrijven. Bij het CJIB moeten de volgende zaken in uw bezwaarschrift staan:

 • uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum en geboorteplaats.
 • het CJIB-nummer van de boete; dit staat rechtsboven in de brief.
 • waarom u het niet eens bent met deze boete.
 • uw IBAN, dit is uw rekeningnummer.
 • de datum waarop u de brief schrijft.
 • uw handtekening.

 

U bezwaarschrift kunt u sturen naar: Parket CVOM, Afdeling Mulder, Postbus 50.000, 3500 MJ Utrecht

 

Let op: voorheen moest de boete wel al binnen de betalingstermijn betaald worden, maar dat geldt niet meer. Wanneer u bezwaar maakt, kunt u wachten met het betalen van de boete en wachten met een eventuele aanvraag voor verdeling van de boete in termijnen. 

Bezwaarschrift indienen Gemeente

Wanneer u het niet eens bent met een besluit van de gemeente kunt u een bezwaarschrift indienen. Bij de gemeente geldt een termijn van 6 weken waarbinnen u het bezwaarschrift moet indienen. Bij de meeste gemeentes kunt u ook online met uw DigiD code uw bezwaar indienen. Bekijk voor de online mogelijkheden eerst de website van uw gemeente. 


Wie kan een bezwaarschrift indienen?

De belanghebbende kan bezwaar indienen. Eventueel kunt u hierbij hulp vragen van een advocaat of tolk. U kunt ook iemand machtigen namens u bezwaar in te dienen. In dat geval moet de gevolmachtigde een kopie van de algemene volmacht meesturen met het bezwaarschrift.


Bekijk de diverse voorbeelden van een bezwaarschrift indienen

Bezwaarschrift boete snelheid

brief-voorbeeld-boete-snelheid

Boete bezwaarschrift geen voorrang verlenen

brief-voorbeeld-bezwaarschrift-boete-geen-voorrang-verlenen

Bezwaarschrift verkeerd kenteken

brief-voorbeeld-bezwaarschrift-bekeuring-verkeerd-kenteken
snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Standaard opmaak brief

Een brief bestaat uit de volgende standaard onderdelen:

1.       Vul de NAW gegevens ;

2.       Verwerk de Plaats en datum;

3.       Schrijf het onderwerp op;

4.       Begin met de aanhef;

5.       Start de eerste alinea met de inleiding van de brief;

6.       Ga in de vervolgalinea’s verder in op je onderwerp;

7.       Sluit af met een verzoek tot actie en/of korte samenvatting;

8.       Plaats een groet, met daaronder je naam en handtekening;

9.       Verwijs naar eventuele bijlagen en voeg deze toe.


Lees hieronder meer over de verschillende onderdelen. 


Brief voorbeeld: NAW gegevens

In eerste instantie vul je je eigen NAW gegevens bovenaan het document in, of gebruik voorbedrukt (bedrijfs)briefpapier. Daaronder komen de NAW gegevens van de ontvanger van de brief.

Naam verzender

Straat en huisnummer

Postcode en Plaats


Als je de brief naar een bedrijf stuurt, kan het zijn dat hij naar een bepaalde afdeling of een contactpersoon verstuurd moet worden. Ook maken bedrijven regelmatig gebruik van een postbus. In dat geval ziet het er als volgt uit:

Bedrijfsnaam ontvanger

T.a.v. Afdeling/ contactpersoon

Postbus nummer

Postcode en Plaats


Brief voorbeeld: Plaats en datum

Onder de NAW gegevens staan de plaats en datum. De plaats staat vooraan en wordt met een hoofdletter geschreven. De datum kan je met de maand in cijfers uitgedrukt, of met de maand voluit (met kleine letter) geschrevem.

Rotterdam, 00-00-0000

Rotterdam, 00 maand 0000


Brief voorbeeld: Onderwerp

Bovenaan een brief staat altijd het onderwerp vermeld. Zo kan de ontvanger direct bij openen zien waar de brief over gaat. In deze regel kan je ook een eventueel referentienummer verwerken.

Betreft: klacht inzake abonnement nr 0000


Brief voorbeeld: Aanhef

De aanhef van de brief is afhankelijk van het karakter van de brief en de informatie die je tot je beschikking hebt. Zo is de aanhef bij een formele brief over het algemeen “Geachte”- gevolgd door de naam en bij een niet formele brief “Beste”- gevolgd door de naam.


Brief voorbeeld: 1e alinea

In de eerste alinea geef je in het kort aan waar de brief over gaat. Voorbeeld van inleidende zinnen zijn:

 • Naar aanleiding van ons telefonisch onderhoud...
 • Naar aanleiding van uw brief d.d. ...
 • In verband met de op handen zijnde bijeenkomst...
 • Op uw website las ik dat u...
 • Graag schrijf ik u in verband met...
 • Bedankt voor uw schrijven d.d....


Brief voorbeeld: Vervolgalinea's

In de vervolgalinea’s ga je verder in op je onderwerp. Zorg ervoor dat je de brief zakelijk, kort en bondig houdt.


Brief voorbeeld: Slotalinea

In de slotalinea verzoek je tot vervolgactie en/ of geef je een korte samenvatting. Dat is verder afhankelijk van het karakter van de brief en wat je ermee wil bereiken.


Brief voorbeeld: Groet

De afsluiting van je brief bestaat uit de groet, gevolgd door je naam en handtekening. Bij een formele brief wordt als groet vaak “Met vriendelijke groet” gebruikt. Er zijn ook andere manieren om de groet weer te geven. Lees meer over de afsluiting van een Nederlandse brief. 


Brief voorbeeld: Bijlagen

Als er bijlagen bij je brief komen, dan kan je daar onder in je document naar verwijzen. Zo is duidelijk wat er nog meer toegevoegd is.


Vergelijkbare Pagina's