Ontslagbrief werkgever

Een ontslagbrief werkgever is bedoeld om een dienstverband te beëindigen op initiatief van de werkgever. Zowel werkgever als werknemer kunnen, met inachtneming van de wettelijke regels en opzegtermijn, de arbeidsovereenkomst opzeggen. Afhankelijk van de duur en de aard van het dienstverband geldt een wijze van opzeggen. alle-voorbeeld-brieven-button-donker

Ontslagvergunning

Om een werknemer te ontslaan heb je in de regel een ontslagvergunning nodig van het UWV. Er zijn uitzonderingen waarbij een ontslagvergunning niet nodig is:


  1. Met wederzijds goedvinden - Je zegt de arbeidsovereenkomst zonder ontslagvergunning op en de werknemer geeft schriftelijk aan dat hij het hiermee eens is. Middels een vaststellingsovereenkomst kunnen jullie de afspraken vastleggen. De werknemer heeft dan nog 14 dagen om zich te bedenken;
  2. Ontslag op initiatief van de werknemer;
  3. Bij opzegging vanwege faillissement (dan zegt de curator de arbeidsovereenkomst  op);
  4. De werknemer heeft de AOW-leeftijd bereikt. (Tenzij hij hierna bij u in dienst is gekomen of u heeft met de werknemer een andere schriftelijke afspraak.)

Voor sommige werknemers heb je geen toestemming voor ontslag nodig. Denk bijvoorbeeld aan een hulp in de huishouding die minder dan 4 dagen per week voor je werkt. In het Burgerlijk Wetboek (art. 671 lid 1 d tot en met h) staat een overzicht van werknemers waarvoor geen ontslagtoestemming nodig is.


Voorbeelden Ontslagbrief

Bekijk hieronder de voorbeeld onstlagbrieven. 


Voorbeeld ontslag
Staande voet

Ontslagbrief voorbeeld 1

Download Voorbeeld 1


Voorbeeld ontslag
bedrijfseconomisch

Ontslagbrief voorbeeld 2

Download Voorbeeld 2


Aanzegbrief
niet verlengen

Ontslagbrief voorbeeld 3

Download Voorbeeld 3
Voorbeeld ontslagbrief
Tijdens Proeftijd

Ontslagbrief voorbeeld 4

Download Voorbeeld 4


Voorbeeld ontslagbrief
Wederzijds goedkeuren

Ontslagbrief voorbeeld 5

Download Voorbeeld 5


Voorbeeld ontslagbrief
Reorganisatie

Ontslagbrief voorbeeld 6

Download Voorbeeld 6


Aanzegtermijn

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die korter duurt dan zes maanden, stopt in principe automatisch. U hoeft geen brief te sturen, maar de meeste bedrijven zullen het wel op een bepaalde manier communiceren als er geen vervolg dienstverband wordt aangeboden.

 Bij een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd die langer duurt dan 6 maanden geldt een aanzegtermijn van 1 maand. Dit houdt in dat 1 maand van te voren kenbaar moet worden gemaakt of er een vervolg arbeidsovereenkomst zal worden aangeboden. 


Ontslag tijdens proeftijd

Wanneer u tijdens de (geldige) proeftijd afscheid neemt van de werknemer, kan dit zonder toestemming van het UWV. Het ontslag kan mondeling worden medegedeeld, maar het is aan te raden ook een schriftelijke bevestiging te sturen, eventueel per mail


Ontslag op staande voet

Wanneer er sprake is van een rechtsgeldige reden voor ontslag op staande voet kunt u een medewerker per direct ontslaan. Zorg er wel voor dat u zeker bent van uw juridische positie in verband met de verstuurde arbeidsrelatie in het geval van een ongeldig ontslag op staande voet. Een dossieropbouw en een juridisch correcte ontslagbrief is hierbij van groot belang.


Belangrijk bij de ontslagbrief werkgever!

Maak altijd een kopie van de ondertekende versie van uw ontslagbrief en bewaar deze goed in uw administratie.

Stuur de ontslagbrief met aangetekende post en zorg dat u een verzendbewijs bij uw kopie ontslagbrief bewaart.


Voorbeeld ontslagbrief werkgever - ontslag op staande voet

NAW gegevens bedrijf (indien er geen gebruik wordt gemaakt van voorbedrukt briefpapier)      

 

 

Naam werknemer

Adres werknemer

Postcode en plaats werknemer

 

 

PER AANGETEKENDE POST

 

Plaats, datum

Betreft: ontslag op staande voet

 

Geachte heer Jansen,

 

Met deze brief bevestig ik dat u met ingang van (datum) op staande voet bent ontslagen. Aan uw ontslag liggen de volgende redenen ten grondslag:

(Vermelding ontslagreden(en)

 

D.d. (datum) hebben wij met elkaar gesproken over de gang van zaken. Wij hebben u daarnaast reeds 2 officiële waarschuwingen gegeven, waarna geen verbetering heeft plaatsgevonden.

 

De bovenstaande omstandigheden leveren, ieder zelfstandig, maar zeker in onderlinge samenhang, een dringende reden voor ontslag op staande voet op conform artikel 7.66BW. Indien 1 of meerde van de bovenstaande omstandigheden niet vast komen te staan, zijn wij nog steeds van mening dat er voldoende redenen zijn om over te gaan op ontslag op staande voet, waarbij reeds rekening is gehouden met uw persoonlijke omstandigheden.

 

Uw ontslag op staande voet betekent dat uw huidige arbeidsovereenkomst bij (uw bedrijfsnaam) met ingang van (datum) is beëindigd. In verband met de dingende omstandigheden welke aan u te verwijten vallen, zijn wij geen ontslagvergunning verplicht conform artikel 6.73 BW lid 7 sub c.

 

Wij zullen een eindafrekening opmaken met uw reserveringen en het dienstverband verder afronden.

 

Wij verzoeken u binnen 3 werkdagen na heden de in beruikleen gegeven middelen in goede staat aan ons te retourneren.

(opsomming leaseauto/ gebruiksartikelen)

 

 

Hoogachtend,

 

Handtekening

Uw naam

Voorbeeld ontslagbrief werkgever bedrijfseconomische redenen

NAW gegevens bedrijf (indien er geen gebruik wordt gemaakt van voorbedrukt briefpapier)      

 

 

Naam werknemer

Adres werknemer

Postcode en plaats werknemer

 

 

PER AANGETEKENDE POST

 

Plaats, datum

Betreft: ontslag 

 

Geachte heer Jansen,

 

Helaas moeten wij u mededelen dat wij een ontslagvergunning hebben aangevraagd bij het UWV voor uw arbeidsovereenkomst bij (bedrijfsnaam) d.d. (datum ingang arbeidsovereenkomst. Wij hebben de vergunning aangevraagd om bedrijfseconomische redenen.

 

Op datum) heeft de Raad van Bestuur van het UWV de door ons aangevraagde ontslagvergunning verleend. In de bijlage hebben we een kopie van de vergunning voor u toegevoegd.

 

Naar aanleiding van de verleende vergunning en met inachtneming van de rechtsgeldige opzegtermijn zullen wij uw arbeidsovereenkomst eindigen per (datum). Daarmee is uw laatste werkdag bij (bedrijfsnaam) (datum)

 

Wij betreuren het op deze wij afscheid van u te moeten nemen en wensen u veel succes in uw toekomstige loopbaan. Voor een getuigschrift en referenties kunt u altijd bij ons terecht.

 

Hoogachtend,

 

Handtekening

Uw naam

Voorbeeld aanzegbrief niet verlengen

NAW gegevens bedrijf (indien er geen gebruik wordt gemaakt van voorbedrukt briefpapier)      

 

 

Naam werknemer

Adres werknemer

Postcode en plaats werknemer

 

 

PER AANGETEKENDE POST

 

Plaats, datum

Betreft: ontslag 

 

Geachte heer Jansen,

 

Op (datum) zijn wij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met u aangegaan, welke duurt tot (datum, voor de functie van (functienaam).

 

Helaas moeten wij u mededelen dat uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet zal worden verlengd. Dit houdt in dat uw arbeidsovereenkomst per bovengenoemde einddatum van rechtswege eindigt.

 

De eindafrekening van uw vakantiegeld en eventueel niet genoten vakantie en atv rechten zal plaatsvinden in de maand opvolgend aan uw einddatum.

 

Voorts verzoek ik u voor (datum) alle in bruikleen gegeven middelen aan ons te retourneren.

(opsomming in bruikleen gegeven middelen)

 

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u veel succes in uw toekomstige loopbaan.

 

Hoogachtend,

 

Handtekening

Uw naam


Voorbeeld ontslagbrief werkgever proeftijd

NAW gegevens bedrijf (indien er geen gebruik wordt gemaakt van voorbedrukt briefpapier)      

 

 

Naam werknemer

Adres werknemer

Postcode en plaats werknemer

 

 

PER AANGETEKENDE POST

 

Plaats, datum

Betreft: ontslag

 

Geachte heer Jansen,

 

Op (datum) zijn wij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met u aangegaan, met een proeftijd van 1 maand.

 

Zoals op (datum) reeds mondeling besproken, ontvangt u hierbij de schriftelijke bevestiging dat wij uw arbeidsovereenkomst met ingang van (datum) beëindigen in uw proeftijd.  

 

Wij bedanken u voor uw inzet en wensen u veel succes bij uw toekomstige loopbaan.

 

Hoogachtend,

 

Handtekening

Uw naam


voorbeeld ontslagbrief werkgever met wederzijds goedkeuren

NAW gegevens bedrijf (indien er geen gebruik wordt gemaakt van voorbedrukt briefpapier)      

 

 

Naam werknemer

Adres werknemer

Postcode en plaats werknemer

 

 

PER AANGETEKENDE POST

 

Plaats, datum

Betreft: ontslag

 

Geachte heer Jansen,

 

Op (datum) zijn wij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met u aangegaan.

 

Zoals overeengekomen beëindigen we de arbeidsovereenkomst per (datum) met wederzijds goedkeuren.

 

In de bijlage treft u de getekende beëindigingovereenkomst. Zoals u weet heeft u 2 weken bedenktijd voordat het definitieve ontslag zal gelden.

 

Wij bedanken u voor uw inzet en wensen u veel succes bij uw toekomstige loopbaan.

 

Hoogachtend,

 

Handtekening

Uw naam


Voorbeeld-ontslagbrief-werkgever-reorganisatie

NAW gegevens bedrijf (indien er geen gebruik wordt gemaakt van voorbedrukt briefpapier)      

 

 

Naam werknemer

Adres werknemer

Postcode en plaats werknemer

 

 

PER AANGETEKENDE POST

 

Plaats, datum

Betreft: ontslag

 

Geachte heer Jansen,

 

Zoals u weet hebben wij een ontslagvergunning aangevraagd bij het UWV in verband met de reorganisatie.

 

Op (datum) heeft de Raad van Bestuur van het UWV de door ons aangevraagde ontslagvergunning verleend. In de bijlage hebben we een kopie van de vergunning voor de reorganisatie toegevoegd.

 

Inachtneming met de wettelijk geldende opzegtermijn van 1 maand zullen wij uw arbeidsovereenkomst eindigen per (datum).

 

Wij willen u bedanken voor uw inzet en wensen u veel succes in het vinden van een nieuwe baan.

 

Hoogachtend,

 

Handtekening

Uw naam


Bekijk naast voorbeeld ontslagbrief werkgever ook de diverse voorbeeld ontslagbrieven voor werknemers

snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's