loonbelastingverklaring

Download op deze pagina de loonbelastingverklaring. Deze moeten door de medewerkers worden ingevuld om aan te geven of de loonheffingskorting toegepast moet worden. Er kan maar bij 1 werkgever de korting worden toegepast. 


Informatie bij het invullen van de loonbelastingverklaring

Gebruiksaanwijzing Loonheffingsverklaring

 

Heffingskortingen

Toelichting bij de vragen

 

Wanneer invullen?

U moet een verklaring invullen:

– bij indiensttreding bij een werkgever;

– bij het ingaan van een uitkering;

– als u meer dan één werkgever of uitkeringsinstantie heeft en u

wilt dat een andere werkgever of uitkeringsinstantie de loonheffingskorting gaat toepassen. In dit geval moet u twee nieuwe loonbelastingverklaringen invullen.

 

Als u deze verklaring niet invult

Vult u de loonbelastingverklaring niet in, dan is uw werkgever of uitkeringsinstantie verplicht 52% loonbelasting/premie volksverzekeringen in te houden (het hoogste belastingtarief). Hetzelfde geldt als u niet uw juiste naam, adres en/of woonplaats

invult, of als u zich niet identificeert.

 

Inleveren

Als u het formulier heeft ingevuld en ondertekend, lever het dan in bij uw werkgever of uitkeringsinstantie. Deze zal het formulier

in de administratie bewaren.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u (gratis) bellen met: 0800-0543, bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 8.00 tot

20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. U vindt de Belastingdienst ook op internet: www.belastingdienst.nl.

Voor specifieke informatie over uw eigen situatie kunt u terecht bij het belastingkantoor waaronder u valt.

 

Loonheffingskorting

Er zijn vijf heffingskortingen die uw werkgever of uitkeringsinstantie kan toepassen bij de inhouding van belasting en

premie. Deze heffingskortingen vormen samen de loonheffingskorting. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie

heeft u recht op een of meer van deze heffingskortingen. Als u loon of een uitkering ontvangt, heeft u recht op de algemene

heffingskorting. Ontvangt u loon, dan heeft u ook recht op de arbeidskorting. Bent u 65 jaar of ouder, dan kunt u recht hebben

op de ouderenkorting. Komt u voor de ouderenkorting in aanmerking en ontvangt u een AOW-uitkering als alleenstaande

of alleenstaande ouder, dan heeft u ook recht op de aanvullende ouderenkorting. Op de jonggehandicaptenkorting heeft u recht

als u een Wajong-uitkering ontvangt.

De werkgever of uitkeringsinstantie die de loonheffingskorting toepast, weet welke heffingskortingen hij voor u mag verrekenen

en past deze automatisch toe. De werkgever of uitkeringsinstantie van wie u de Wajong-uitkering ontvangt, houdt altijd

rekening met de jonggehandicaptenkorting, dus ook als u de loonheffingskorting door een andere werkgever of

uitkeringsinstantie laat toepassen.

 

Let op!

Als u gaat werken, terwijl u getrouwd bent of samenwoont en u maandelijks de algemene heffingskorting van de Belastingdienst

uitbetaald krijgt in de vorm van een voorlopige teruggaaf (VT), moet u de uitbetaling direct laten herzien of stopzetten. Als u dat

niet doet, krijgt u mogelijk te veel heffingskorting uitbetaald, omdat uw werkgever nu ook (een gedeelte van) de algemene

heffingskorting gaat verrekenen met uw loon. Het te veel ontvangen bedrag moet u dan later weer terugbetalen aan de

Belastingdienst. Neem daarom contact op met: 0800-0543.

 

Andere heffingskortingen

Naast de vijf heffingskortingen die samen de loonheffingskorting vormen, zijn er nog andere heffingskortingen die u niet via uw

werkgever of uitkeringsinstantie kunt regelen. U kunt bijvoorbeeld recht hebben op een andere heffingskorting als er

een kind tot uw huishouden behoort. U kunt voor de andere heffingskortingen een Verzoek voorlopige teruggaaf heffingskortingen of een Aangifte inkomstenbelasting indienen. Voor meer informatie over heffingskortingen of voor de meest recente bedragen kunt u (gratis) bellen met: 0800-0543, of raadpleeg internet: www.belastingdienst.nl.

 

Studenten- en scholierenregeling

Studenten en scholieren kunnen gebruik maken van een bijzondere regeling, de studenten- en scholierenregeling. Als u

wilt dat uw werkgever deze regeling voor u toepast, moet u de bijlage studenten- en scholierenregeling bij de loonbelastingverklaring invullen. Uw werkgever kan u meer informatie over de

regeling geven.

 

1 Uw persoonlijke gegevens

 

Sofi-nummer

Het sofi-nummer is het nummer waaronder u bij de Belastingdienst geregistreerd staat. Dit nummer kunt u

bijvoorbeeld vinden op uw aangiftebiljet inkomstenbelasting of op uw rijbewijs of paspoort.

Als u uw sofi-nummer niet kunt vinden, kunt u het persoonlijk navragen bij het belastingkantoor waaronder u valt. Neem een

geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs) mee.

 

Ingangsdatum

Vul hier in met ingang van wanneer uw werkgever of uitkeringsinstantie rekening moet houden met de gegevens op

dit formulier. Meestal is dit de datum van de eerstvolgende loonbetaling.

 

2 Loonheffingskorting toepassen

Schema niet invullen

Het kan zijn dat u het schema bijvoorbeeld uit privacyoverwegingen niet wilt invullen. In dit geval kruist u het hokje

rechtsboven het schema aan. Uw werkgever of uitkeringsinstantie past de loonheffingskorting dan niet toe en u kunt uw

heffingskorting via een aangifte inkomstenbelasting na afloop van het jaar toepassen. U kunt dit hokje ook aankruisen als u

inkomsten geniet waarover geen loonbelasting wordt ingehouden en u zo een hogere belastingaanslag wilt

voorkomen.

 

Loonheffingskorting bij andere werkgever of uitkeringsinstantie

toegepast?

De loonheffingskorting mag maar door één werkgever of uitkeringsinstantie tegelijkertijd worden toegepast. Als meer

werkgevers en/of uitkeringsinstanties de korting toepassen, krijgt u namelijk te veel korting en moet u achteraf terugbetalen. Als u de werkgever of uitkeringsinstantie van wie u dit formulier heeft ontvangen, de loonheffingskorting wilt laten toepassen, terwijl

die op dit moment door een andere werkgever of uitkeringsinstantie wordt toegepast, kruis dan bij deze vraag “Nee” aan en

vul bij die andere werkgever of uitkeringsinstantie een nieuwe loonbelastingverklaring in.

 

Bijstandsuitkering

Als u naast deze dienstbetrekking of uitkering een bijstandsuitkering heeft, wordt op uw bijstandsuitkering in principe geen

loonheffingskorting toegepast. Alleen als u bij uw werkgever of uitkeringsinstantie uw loonheffingskorting niet volledig kunt

gebruiken, houdt de Sociale Dienst rekening met het nietgebruikte deel. Ook in dat geval mag u er voor dit formulier

echter van uitgaan dat de Sociale Dienst op uw bijstandsuitkering geen loonheffingskorting toepast.

 

AOW-uitkering

Als u als alleenstaande of alleenstaande ouder AOW ontvangt, heeft u mogelijk recht op de aanvullende ouderenkorting. U kunt

de loonheffingskorting dan het beste laten toepassen door de Sociale Verzekeringsbank. Dit is namelijk de enige instantie die

de aanvullende ouderenkorting mag toepassen.

Download loonbelastingverklaring


Download de loonbelastingverklaring in PDF. 

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.